Ordinea de stingere a obligatiilor bugetare in anul 2016 a fost modificata in ceea ce priveste taxele locale. Reglementata de art. 165 din noul Cod de procedura fiscala, in ordinea stingerii obligatiilor fiscale la bugetul local se introduce o prioritate in sensul ca impozitele datorate se pot achita doar dupa plata amenzilor neplatite, trimise spre valorificare catre autoritatea publica locala. Pentru impozitele datorate la bugetul de stat se pastreaza aceeasi procedura ca si in perioada anterioara.

HotNews.roFoto: Hotnews

OpANAF nr. 3637/2015 reglementeaza modul in care sunt distribuite sumele platite in contul unic in conformitate cu ordinea de stingere a obligatiilor bugetare reglementata de art. 163 din noul Cod de procedura fiscala.

Ca regula generala, obligatiile datorate bugetului de stat se platesc in contul unic 20.A.47.01.00 "Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor.

Pentru plata impozitelor pe salarii aferente sediilor secundare, plata se face in contul 20.A.47.01.00 "Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscala al sediilor secundare.

Sumele aferente obligatiile fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale se platesc in contul unic de disponibil 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor.

Stingerea obligatiilor bugetare din contul unic atunci cand contribuabilul inregistreaza mai multe tipuri de datorii, principale sau accesorii, se face in urmatorul mod:

  • pentru toate impozitele si contributiile sociale cu retinere la sursa;
  • pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;
  •  pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor enumerate mai sus.

In cazul in care o suma achitata de contribuabil nu acopera toate obligatiile bugetare, atunci aceasta se repartizeaza proportional cu categoriile de impozite datorate, in cadrul fiecarei categorii de impozite.

Organul fiscal anunta contribuabilul despre modul in care s-a efectuat stingerea obligatiilor cu cel putin 5 zile inainte de termenul de plata al urmatoarelor impozite.

Daca in urma distribuirii sumelor din contul unic raman sume nedistribuite, in functie de contul bugetar in care au fost incasate, in ultima zi a lunii acestea primesc o destinatie ¬ fie raman in contul unic fie in primele zile ale lunii urmatoare, organul fiscal efectueaza din oficiu compensarea sau stingerea cu alte impozite de plata.

Constatarea din oficiu a compensarii de catre organul fiscal competent poate fi efectuata si in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice de administrare a creantelor fiscale, ulterior operatiunii de distribuire a sumelor platite in conturile unice. Data stingerii obligatiilor fiscale prin aceasta modalitate, inclusiv cea efectuata in mod automat, este data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile, potrivit prevederilor art. 167 din Codul de procedura fiscala, daca legea nu prevede altfel.

Constatarea compensarii din oficiu se efectueaza pe baza formularului "Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale". Decizia se comunica contribuabilului in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii.

Procedura prevede si cateva exceptii pentru contribuabilii ce beneficiaza de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, pentru cei aflati in procedura insolventei si pentru cei aflati in procedura executarii silite. Toate aceste trei proceduri sunt particularizate pe cazuri concrete aplicabile situatiei in care se afla contribuabilul.

  • Ce spune articolul 165 din Codul de procedura?

ART. 165

Ordinea stingerii obligatiilor fiscale

(1) Daca un debitor datoreaza mai multe tipuri de obligatii fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate obligatiile, atunci se stinge obligatia fiscala pe care o indica debitorul, potrivit legii, sau care este distribuita potrivit prevederilor art. 163, dupa caz, stingerea efectuandu-se, de drept, in urmatoarea ordine:

a) toate obligatiile fiscale principale, in ordinea vechimii, si apoi obligatiile fiscale accesorii, in ordinea vechimii;

b) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea debitorului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma platita se sting cu prioritate amenzile contraventionale individualizate in titluri executorii, in ordinea vechimii, chiar daca debitorul indica un alt tip de obligatie fiscala.

Aceste prevederi nu se aplica in cazul platii taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36.

(3) In scopul stingerii obligatiilor fiscale, vechimea acestora se stabileste astfel:

a) in functie de scadenta, pentru obligatiile fiscale principale;

b) in functie de termenul de plata prevazut la art. 156 alin. (1), pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de organul fiscal competent, precum si pentru obligatiile fiscale accesorii;

c) in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiilor fiscale rectificative, pentru diferentele de obligatii fiscale principale stabilite de contribuabil/platitor, in cazul in care legea prevede obligatia acestuia de a calcula cuantumul obligatiei fiscale;

d) in functie de data primirii, in conditiile legii, a titlurilor executorii transmise de alte institutii.

(4) Pentru beneficiarii unei esalonari la plata, ordinea de stingere este urmatoarea:

a) ratele de esalonare si/sau, dupa caz, obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata;

b) sumele datorate in contul urmatoarelor rate din graficul de plata, pana la concurenta cu suma esalonata la plata sau pana la concurenta cu suma achitata, dupa caz.

In concluzie:

  •  pentru bugetul de stat se achita mai intai impozitele reprezentand debite principale aferente exercitiului curent urmate de debite aferente perioadelor anterioare, in ordinea cronologica, iar ulterior cheltuielile cu dobanzi si penalitati, in ordinea vechimii.
  • pentru taxele locale mai intai se achita amenzile pentru ca mai apoi sa se achite impozitele datorate (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)