Daca va aflati intr-o situatie de lipsa de lichiditati temporara, puteti solicita Fiscului sa vi se esaloneze unele impozite si taxe datorate bugetului. Conditiile generale pe care trebuie sa le indepliniti sunt enumerate de art. 186-209 din noul Cod de procedura fiscala iar procedura efectiva a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. In esenta, solicitantul nu trebuie sa se afle in insolventa sau in dizolvare si trebuie sa poata proba desfasurarea in continuare a activitatii care sa ii asigure sursele de finantare pentru sumele esalonate.

HotNews.roFoto: Hotnews

Pasii necesari sunt:

 • Pasul unu: completarea cererii

Cererea de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale va cuprinde urmatoarele elemente:

 • datele de identificare a debitorului;
 • perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni, si motivarea acesteia;
 • suma totala pentru care se solicita esalonare/amanare la plata, dupa caz, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si, in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii;
 • justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;
 • mentiuni referitoare la inlesnirile la plata acordate pana la data depunerii cererii, in baza actelor normative in materie de inlesniri la plata;
 • mentiuni referitoare la bunurile in proprietate, in cazul debitorilor care nu detin bunuri in proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru constituirea garantiilor la nivelul prevazut de lege;
 •  data si semnatura debitorului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal/ imputernicitului.

Dupa completarea documentului, treceti la pasul al doilea

 • Pasul doi: Depunerea cererii

Esalonarea se va solicita prin depunerea unei cereri la autoritatea fiscala. Aceasta are termen de analiza si solutionare 60 zile de la depunerea completa a documentatiei.

Ordinul publicat miercuri se aplica si cererilor de acordare a esalonarii la plata in curs de solutionare la data de 1 ianuarie 2016.

In vederea solutionarii cererii de acordare a esalonarilor la plata a obligatiilor fiscale si a stabilirii sumelor care vor face obiectul acestora, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala.

 • Pasul al treilea: daca se aproba aplicarea esalonarii, urmeaza acordul de principiu

In cazul in care se aproba aplicarea procedurii de esalonare la plata, organul fiscal competent, in cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscala organul fiscal competent intocmeste acordul de principiu.

Ce cuprinde acest acord?

Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileste perioada de esalonare, data pana la care este valabila garantia, precum si cuantumul garantiei, cu mentionarea sumelor esalonate la plata, a sumelor amanate la plata, a dobanzilor datorate pe perioada de esalonare la plata, respectiv se percepe si un procent de pana la 16% din sumele esalonate la plata, corespunzator perioadei de esalonare, aplicat la totalul sumelor esalonate si amanate la plata. Dobanda se calculeaza de la data emiterii acordului de principiu.

Garantiile se constituie de catre debitori in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu.

 • Pasul al patrulea: respectati regulile acordului

Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal competent pe numar de luni, pe o perioada de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale. Numarul de luni este dat de numarul de rate de esalonare.

Prin exceptie, pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garantie ca urmare a faptului ca nu detin niciun fel de bunuri in proprietate, esalonarea se acorda pe cel mult 6 luni, atat pentru obligatiile fiscale principale, cat si pentru dobanzile si penalitatile de intarziere.

Rata de esalonare reprezinta obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz.

Cuantumul obligatiilor fiscale esalonate la plata se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare.

Intrebari suplimentare:

 • Care e termenul de plata?

Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

Odata cu emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale.

 •  Care e ordinea in care se sting creantele fiscale?

In cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se efectueaza plati in conturile bugetare aferente tipurilor de creante fiscale ce vor face obiectul esalonarii la plata, acestea sting mai intai obligatiile fiscale exigibile in aceasta perioada si apoi obligatiile cuprinse in certificatul de atestare fiscala.

In cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate din graficul de esalonare, pana la concurenta sumei ramase de plata. In cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, organul fiscal va informa debitorul cu privire la aceasta operatiune.

 • Ce se intampla odata cu achitarea ultimei rate esalonate?

In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate, organul fiscal competent emite in doua exemplare decizia de finalizare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale.

Dupa finalizarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, penalitatea de nedeclarare amanata la plata se reduce cu 75%. Pentru reducerea cu 75% a penalitatilor de nedeclarare, debitorul va depune la organul fiscal competent o cerere in acest sens.

Diferenta de penalitati de nedeclarare in cota de 25% se achita astfel:

a. daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare, inclusiv;

b. daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare, inclusiv (material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)