Cu totii am auzit sau am citit in ultima perioada despre executarile silite ale bancilor, despre vanzarile de creante sau despre recuperatorii bancari. Dar cum arata o asemenea procedura interna in mod concret, putini stiu (exceptie facand angajatii bancilor, desigur). Convins fiind ca publicarea unor asemenea documente sprijina educatia financiara a clientilor, dam drumul unui asemenea document mai jos, scrie Dan Popa pe blogul Hymerion.

Cand si de la ce sume trec bancile la executari siliteFoto: Hotnews

"RECUPERARE CREANTE CLIENTI NEPERFORMANTI

Toti clientii pentru care s-a deschis o procedura judiciara (executare, insolventa, concordat), vor fi gestionati de Serviciile de Recuperare Creante. Exceptie pot face anumiti clienti CIB (Corporate Investment Banking), cu acordul Director Executiv/ Delegat. Monitorizarea permanenta a clientelei, depistarea in timp real a degradarii situatiei clientului / a aparitiei unor factori de risc si predarea la timp in gestiunea Serviciilor de Recuperare sunt esentiale pentru maximizarea recuperarii creantelor.

Termenul maxim pentru definirea strategiei de recuperare la nivel de client si aprobarea primelor masuri este de maxim 30 zile de la data preluarii in gestiune.

  • Strategia de tratare a clientilor/creantelor preluate in gestiunea Serviciilor de Recuperare

Propunerea externalizarii/ vanzarii anumitor dosare/ loturi va fi efectuata la nivelul Serviciilor Recuperarea Creante din cadrul centrelor regionale ale Bancii .Totodata, Directia Recuperare Creante (RISC/REC), in baza analizelor efectuate, va propune spre validare Coordonatorului Regional RISC/REC si Sefului Serviciului Recuperare Creante, loturi de creante ce respecta criteriile de vanzare. Stabilirea si modificarea strategiei de recuperare a creantelor este in competenta Departamentului Control Risc.

NOTA Pentru clientii / creantele validate de Coordonatorii Regionali pentru tratament de recuperare externalizat, preluati de cei de la RISC/ Servicii externalizate, dosarele originale raman in gestiunea Bancii fara ca la nivel de retea sa se initieze actiuni de recuperare. Dosarele originale se vor solicita numai pentru creantele cesionate si / sau pentru actiunile de executare silita monitorizate prin Prestatari externi. Inainte de predarea fizica a dosarelor pentru creditele cu garantii reale imobiliare / mobiliare aferente clientilor neperformanti se va verifica valabilitatea politelor de asigurare cesionate in favoarea Bancii (aferente bunurilor aduse in garantie), a rapoartelor de evaluare si se va urmari pe cat posibil plata primelor de asigurare, eventual reinnoirea contractelor de asigurare.

Contravaloarea primelor de asigurare (in cazul in care exista clauza de cesionare in favoarea Bancii)/rapoartelor de evaluare va putea fi suportata de catre Banca, urmand a fi recuperata de la client sau in cadrul procesului de valorificare al bunurilor. In acest sens valoarea acestor cheltuieli avansate de Banca se vor inregistra la nivel client (ID).

  • Reevaluare garantii

Reevaluarea garantiilor va fi initiata la nivel de Banca anterior predarii la Serviciile de Recuperare Creante (exceptie - in masura in care exista un raport de reevaluare recent / maxim 6 luni)

Raportul de reevaluare este important in fundamentarea deciziei (imagine corecta / actualizata asupra valorii garantiilor existente) si va fi transmis catre Serviciul Recuperare Creante odata cu preadarea dosarului. Ulterior se va urmari ca reevaluarea garantiilor se se efectuze cel putin o data pe an, exceptie facand garantiile imobiliare/mobiliare aflate in proceduri de insolventa/ executare, ce vor urma prevederile legale in vigoare.

In mod special, gajurile pe bunuri mobile (echipamente, stocuri, etc.) se vor inregistra in sistem la valoarea de 1 Ron / Eur / etc. (in valuta garantiei), in masura in care nu se prezinta o nota de constatare a existentei fizice a bunurilor (intocmita cu cel mult 15 zile anterior predarii la neperformante). De asemenea, se vor inregistra in sistem la valoarea de 1 Ron/ 1 Eur, gajurile care nu au fost identificate prin inventariere, in cadrul procedurilor de insolventa/ faliment, in baza confirmarii inexistentei acestora de catre administratorul judiciar/ lichidator. In cazul executarii silite se va inregistra in sistem valoarea 1 RON/EUR in baza unei note constatare/proces verbal de constatare semnat de executor si consilier recuperare creante prin care se constata inexistenta bunurilor.

Contravaloarea reevaluarii va fi suportata de Banca, urmand a fi recuperata (refacturata) de la clienti (cheltuielile se vor inregistra la nivel de client). Pentru clientii cu angajamente peste 1000 KEUR rapoartele de reevaluare a bunurilor aduse in garantie se valideaza de catre membrii ANEVAR din cadrul RISC. In acest caz va fi luata in considerare si se va inregistra in evidentele Bancii, valoarea inscrisa in raportul de evaluare validat de catre membrii ANEVAR din Banca.

  • Modalitati de recuperare

Modalitati de recuperare: \u0001

recuperare amiabila (intern / externalizat) ;

\u0001 recuperarea in contencios (intern / externalizat); \u0001

vanzarea de creante.

Pentru creantele tratate in intern, in maxim 15 zile calendaristice de la data preluarii in gestiune, consilierul recuperare creante: \u0001 transmite Notificarea de plata (Anexa nr. 5); \u0001 contacteaza debitorul ( acolo unde este posibil); \u0001 obtine informatii suplimentare, colectare documente necesare analizei (in cazul restructurarilor). Pentru clientii garantati de fidejusori, prin contracte de fideiusiune incheiate dupa data de 01.10.2011, se vor initia impotriva debitorului demersuri pentru recuperarea in contencios in termen de maxim 6 luni de la scadenta si se vor continua cu diligenta aceste masuri. Pentru clientii garantati de FNGCIMM, FGCR prin contracte de garantare incheiate dupa data de 01.10.2011 se vor initia impotriva debitorului demersuri pentru recuperarea in contencios in termen de maxim 2 luni de la scadenta si se vor continua cu diligenta aceste masuri.

Restructurarea angajamentelor

Restructurarea angajamentelor se va face tinand cont de posibilitatile reale de plata ale clientului si /sau prevederile planului de reorganizare confirmat, functie de competentele de aprobare in vigoare. Conditii minime pentru aprobarea de masuri de restructurare a angajamentelor a unei firme: \u0001 societatea are activitate si face dovada masurilor luate sau prezinta o strategie pe linie de restructurare a activitatii proprii, vizand productia, vanzarile, personalul, relatia cu clientii si furnizorii, a structurii de finantare etc; \u0001 exista posibilitatea imbunatatirii structurii de garantii si/sau valorificarea pe cale amiabila a unor garantii in vederea cresterii nivelului de recuperare a creantei; \u0001 in cazul in care, clientul are angajamente in sold si la alte banci sau institutii financiare, se va incerca obtinerea de la institutiile in cauza acordul de restructurare si a acestor angajamente, pentru a avea o pozitie comuna din punct de vedere al riscului de neplata asupra clientului; \u0001 restructurarea va avea in vedere posibilitatile reale de plata ale clientului.

In cazul restructurarii angajamentelor, o atentie deosebita se va acorda cunoasterii clientului, prin efectuarea urmatoarelor actiuni: \u0001 verificarea existentei si functionalitatii afacerii; \u0001 informatii detalite legate de activitatea desfasurata; \u0001 informatii referitoare la persoanele responsabile de administrarea/ conducerea afacerii; \u0001 verificarea mandatelor persoanelor care reprezinta clientul si care angajeaza societatea in relatia cu Banca, in raport cu actele constitutive sau cu Hotararile AGA privind aceste mandate; \u0001 verificarea cazurilor de persoane desemnate de catre mai multe societati in vederea reprezentarii in relatia cu Banca; \u0001 istoricul actionarilor si administratorilor, schimbari fecvente ale acestora.

NOTA : Se va reanaliza situatia garantiilor dupa cum urmeaza: \u0001 in cazul in care proprietarul imobilului s-a casatorit si/sau imobilului adus in garantia Bancii a devenit locuinta de familie, (notare in CF), se va solicita si acordul sotului pentru reesalonare si extinderea ipotecii constituite asupra imobilului pentru garantarea actelor aditionale subsecvente la contractul de credit; \u0001 in cazul in care bunul adus in garantia Bancii a fost instrainat, se va solicita si acordul noului dobanditor la restructurarea creantei. Atentie! \u0001 garantiile initiale se mentin. Se va verifica daca Contractele de garantie initiale contin mentiunea expresa ca prin garantia constituita se garanteaza atat contractele de credit cat si actele aditionale aferente acestuia.

In caz contrar, se va face Act Aditional la contractele de garantie, pentru includerea acestei clauze; \u0001 in cazul constituirii de garantii suplimentare se vor incheia noi contracte de garantie; \u0001 se va efectua verificarea noilor documente juridice incheiate si se vor verifica mandatele persoanelor care semneaza contractele de credit/garantie din partea La momentul restructurarii angajamentelor, Banca poate impune clientului anumite obligatii suplimentare sub forma unor clauze speciale inserate in actul aditional la contractul de credit, pentru reducerea riscului si asigurarea surselor de rambursare.

NOTA: angajamentele clientilor aflati in insolventa, inclusiv in perioada de observatie, pot face obiectul restructurarilor daca se solicita si daca cererea este validata de catre administratorul judiciar/ exista aprobarea Comitetului creditorilor pentru extinderea garantiei, daca este cazul.

Restructurarile in perioada de reorganizare se vor face numai conform planului aprobat de adunarea creditorilor si confirmat de judecatorul sindic.

  • Diminuarea procentului de dobanda si reducerea nivelului comisioanelor

Se poate apela la aceasta solutie numai in situatii foarte bine fundamentate, cand prin diminuarea procentului de dobanda si/sau al comisioanelor percepute se creaza conditii de rambursare a creditelor si de plata a dobanzilor. Procentele de dobanda/ nivelul comisioanelor se vor modifica conform prevederilor planurilor de reorganizare confirmate, daca acestea sunt diferite de conditiile contractuale existente.

NOTA : se poate efectua doar cu avizul Directorului Diviziei RISC

Valorificarea garantiilor pe cale amiabila, prin

: • Vanzarea activelor afectate garantiei, de catre proprietarul garant, cu acordul prealabil al Bancii si sub conditia ca sumele obtinute in cadrul vanzarii sa fie destinate recuperarii datoriilor. Acordul pentru vanzarea garantiilor va fi conditionat de existenta in contractul de vanzare – cumparare a unei clauze care sa prevada expres ca plata pretului sa se faca in contul debitorului deschis la Banca in vederea stingerii datoriilor in sold

Se va da o atentie sporita pretului de valorificare a imobilului astfel incat valoarea acestuia sa nu fie considerabil mai mica decat valoarea imobilului.

Rambursarea creditelor si a dobanzilor prin intrarea in proprietatea Bancii, prin darea in plata sau prin adjudecare in contul creantei, a unor active atractive de natura bunurilor mobile si imobile.

Preluarea bunului in contul creantei stinge creanta (chiar daca valoarea bunului preluat nu acopera integral creanta ipotecara), transfera creditorului toate drepturile pe care constituitorul le are asupra bunului si stinge toate ipotecile si privilegiile de rang inferior. La aceasta solutie se va apela numai in cazurile in care nu exista pericolul sa fie introduse de catre administrator/lichidator actiuni pentru anularea acestor acte in cadrul procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006.

Creditorul îsi poate însusi bunul ipotecat pentru stingerea creantei, dacă prin lege nu se prevede altfel, constituitorul consimte la aceasta ulterior neexecutarii si urmatoarele persoane nu se opun: debitorul, fideiusorii si codebitorii solidari, constituitorii/succesorii in drepturi ai acestora; \u0001 creditorii ipotecari inscrisi in arhiva; \u0001 persoanele de la care s-a primit notificarea existentei unui drept, sau pretentii, cu privire la bunul ipotecat, celor de la care bunul a fost ridicat, ori la care acesta se afla daca sunt cunoscuti; \u0001 creditorii ipotecari si privilegiati, a caror garantie a devenit opozabila pe alta cale, in temeiul legii, daca creditorul ipotecar cunoaste identitatea si adresa acestora.

Orice persoana interesata sau vatamata prin executare se poate opune la preluare. Opunerea la preluarea bunului in contul creantei produce efecte numai daca este comunicata creditorului in termen de 15 zile de la notificare. Opozitia suspenda de drept procedura de preluare a bunului mobil ipotecat in contul creantei. Contractul de ipotecă împreună cu notificarea de preluare în contul creanŃei Ńin loc de titlu de proprietate De regula, bunurile sunt preluate de Banca, in scopul valorificarii prin vanzare intr-o perioada scurta. Pentru aceste cazuri se intocmeste o fisa cu descrierea detaliata a activelor respective, vechimea, starea tehnica, valoarea rezultata din reevaluarea efectuata la data analizei. Totodata se vor evalua si eventualele cheltuieli necesare aducerii in stare de functionare a bunurilor respective, cheltuielile cu paza, impozitele si taxele pe perioada cat sunt in proprietatea Bancii, conditiile (timp si pret) in care se estimeaza valorificarea lor"

Comenteaza pe blogul Hymerion.ro