In a doua parte a acestui an vor intra in vogoare o parte dintre aceste modificari. Altele intra de anul viitor, insa e bine sa fie avute din timp in vedere. De pilda, Asociatiile de proprietari pentru ca sunt persoane juridice romane intra in sfera contribuabililor platitori de impozit pe profit. Dar NU VOR RAMANE in sfera contribuabililor asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice care efectueaza DOAR INCASARE A cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari. Dar sa le luam pe rand.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Am trecut in revista doar cateva care mi s-au parut mai importante cu impact mai mare asupra firmelor carora li se aplica acestea :

  • 1.    IN CEEA CE PRIVESTE IMPOZITUL PE PROFIT

Textul nou al legii spune:

La articolul 13 alineatul (2), dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:

k) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice si asociatiile de locatari recunoscute ca asociatii de proprietari, cu exceptia celor care obtin venituri din exploatarea proprietatii comune, potrivit legii.

EXPLICATII :

Asociatiile de proprietari pentru ca sunt persoane juridice romane intra in sfera contribuabililor platitori de impozit pe profit.

Dar NU VOR RAMANE in sfera contribuabililor asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice care efectueaza DOAR INCASARE A cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

Intra in vigoare de la 01.01.2018

  • 2.    IN CEEA CE PRIVESTE IMPOZITUL MICROINTREPRINDERILOR :

Textul nou al legii mentioneaza:

21.La articolul 47, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu urmatorul cuprins:

(2) Prevederile alineatului (1) se aplica si persoanelor juridice romane care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati. Prevederile prezentului titlu prevaleaza fata de prevederile Legii nr. 170/2016.

EXPLICATII :

In contextul intrarii in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2017 a prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, care se aplica persoanelor juridice platitoare de impozit pe profit , persoane juridice care trebuie sa aplice obligatoriu si sistemul de impozitare pe veniturile microintreprinderilor, pentru un nivel al veniturilor care nu a depasit echivalentul in lei a 500.000 euro, era necesara precizarea prioritatii uneia dintre cele doua legi, Legea nr.227/2015 (prin titlul III) sau Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati.

Reguli tranzitorii :

31.La articolul 48, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

(8) Persoanele juridice romane care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016, si care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 euro - 500.000 euro, inclusiv, indeplinind si celelalte conditii prevazute la art. 47 alin.(1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, inclusiv.

Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin exceptie de la prevederile art 41 si art.42, pana la acest termen se calculeaza, declara si plateste impozitul specific unor activitati, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 - sfarsitul lunii intrarii in vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activitati aferent acestei perioade se determina prin impartirea impozitului specific anual la 365 zile si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 - sfarsitul lunii intrarii in vigoare a acestor prevederi. Pentru determinarea impozitului specific unor activitati se aplica si celelalte reguli prevazute de Legea nr. 170/2016. Impozitul pe profit se determina luand in considerare veniturile si cheltuielile inregistrate in aceasta perioada, iar rezultatul fiscal se ajusteaza corespunzator acestei perioade.¬

Reguli tranzitorii pentru intrarea in vigoare in cursul anului 2017. Nu este necesara stabilirea unui termen special de intrare in vigoare.Intrucat se doreste aplicare cu 1 a lunii urmatoare publicarii acestei Legi in Monitorul Oficial.

Observatie : In cazul in care se va publica in luna IUNIE sa va aplica din 01.07.2017 iar daca se va publica in luna IULIE se va aplica din 01.08.2017.

TEXT VECHI :

ART. 53 - Baza impozabila

(1)

e) veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

(...)

(Legea 227/2015)

TEXT NOU :

61.La articolul 53 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

e) veniturile din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite in perioada in care persoana juridica romana era supusa impozitului pe veniturile microintreprinderilor;

Intra in vigoare de la 01.10.2017

  • 3.    IN CEEA CE PRIVESTE TVA :

TEXT VECHI :

Art. 281

(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute in prezentul capitol.

(8) In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, altele decat cele prevazute la alin. (7), cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile de telefonie, livrarile de energie electrica si altele asemenea, se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate in contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an.

(9) In cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare, arendare de bunuri, acordare cu plata pe o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficia, asupra unui bun imobil, serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru efectuarea platii.

TEXT NOU :

ART 281

(1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, in conformitate cu regulile stabilite de prezentul articol.

(8) In cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, altele decat cele prevazute la alin.(7), cum sunt livrarile de gaze naturale, de apa, de energie electrica, serviciile de telefonie, de inchiriere, de leasing, de consesionare, de arendare de bunuri, de acordare cu plata pentru o anumita perioada a unor drepturi reale, precum dreptul de uzufruct si superficia, asupra unui bun imobil, si alte livrari/prestari asemenea, se considera ca livrarea de bunuri/prestarea de servicii este efectuata la fiecare data prevazuta in contract pentru plata bunurilor livrate/serviciilor prestate, sau in lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an.¬

35.La articolul 281 alineatul (9) se abroga.

Intra in vigoare de la 01.10.2017

EXPLICATII :

Modificarea art. 281 alin.(8) si abrogarea art. 281 alin.(9) au drept scop alinierea pentru aplicarea aceleiasi reguli de stabilire a faptului generator de taxa pentru serviciile care sunt prestate continuu. Astfel, operatiuni precum inchirierea si leasingul, conform prevederilor actuale de la art. 281 (9), au fapt generator de taxa doar la data prevazuta in contract pentru plata. In mediul privat exista numeroase situatii in care nu se prevad scadente prin contract, ci se prevede ca acest gen de servicii vor fi achitate intr-un anumit termen de la data emiterii unei facturi, caz in care exista un vid legislativ si nu se poate stabili care este data faptului generator de taxa .

Conform prevederilor modificate, si in cazul leasingului sau al inchirierii, faptul generator va interveni ori la data prevazuta in contract pentru plata, ori la data emiterii unei facturi.

TEXT VECHI :

Alin.(11) lit. h) daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F

Cod Fiscal.

TEXT NOU

Alin 11 lit. h) daca persoana impozabila, societate cu sediul activitatii economice in Romania, infiintata in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, supusa inmatricularii la registrul comertului, prezinta risc fiscal ridicat. Prin ordin al presedintelui ANAF se stabilesc criteriile pentru evaluarea riscului fiscal .

TEXT VECHI :

(12) Procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin. (11) lit. a) - e) si h), la solicitarea persoanelor impozabile organele fiscale competente inregistreaza persoanele impozabile in scopuri de TVA aplicand prevederile alin. (9) astfel:

e) in situatia prevazuta la alin. (11) lit. h), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

(19) In vederea justificarii intentiei si a capacitatii de a desfasura activitate economica, in sensul alin. (9) si alin. (11) lit. h), societatile cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului furnizeaza organului fiscal informatii relevante, prin completarea unei declaratii al carei model este aprobat prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Legea 227/2015

TEXT NOU :

(12) Procedura de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform alin.(11) lit. a)-e) si h), organele fiscale inregistreaza persoanele impozabile la solicitarea acestora, astfel:

..........................................................

e) in situatia prevazuta la alin. (11) lit. h), daca inceteaza situatia care a condus la anulare, respectiv societatea nu mai prezinta risc fiscal ridicat, conform criteriilor stabilite la alin. 11 lit. h), de la data comunicarii deciziei de inregistrare in scopuri de TVA.

39. La articolul 316, alineatul (19) se abroga. "

Intra in vigoare de la 01.10.2017

Art. 316 alin.(8) s-a eliminat trimiterea si la alin.(12), iar din preambulul art. 316 (12) s-a eliminat trimiterea la alin.(9).

Aceste modificari sunt necesare pentru ca persoanele care au fost inregistrate si au functionat, dar li s-a anulat codul de TVA conform art 316 alin.(11) lit. a)-e) sa nu mai treaca prin filtrul criteriilor stabilite de ANAF privind analiza de risc.

Astfel, o persoana care, de exemplu, nu a depus 6 deconturi de TVA, I se anuleaza codul de TVA conform art. 316(11) lit.d), va solicita inregistrarea conform art. 316 (12) lit. c), dar i s-ar aplica si alin.(9), cel referitor la riscul fiscal, desi legea prevede ca singura lor obligatie ar fi sa depuna deconturile pe care nu le-au depus si o declaratie pe propria raspundere ca vor depune la timp deconturile de TVA.

In acest fel, numai societatilor nou infiintate, precum si celor care depasesc plafonul de scutire sau solicita prin optiune inregistrarea in scopuri de TVA, li se vor aplica prevederile art.316 alin.(9) din Codul fiscal, deoarece organele fiscale au deja instrumentul prevazut la art. 316 alin.(11) lit. h) pentru a putea anula codul de TVA al unei persoane care prezinta risc fiscal ridicat.

Modificarile propuse au in vedere respectarea jurispudentei CJUE, astfel cum prevede si Tratatul de aderare si art 11 din Codul fiscal, respectiv decizia in cazul C-527/11 Ablessio. In acest caz Curtea a decis ca statele membre nu au dreptul sa refuze inregistrarea in scopuri de TVA a unei personae impozabile pentru motivul ca aceasta nu poate justfica ca are suficinte resurse financiare, tehnice si umane in momentul in care depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA. In baza art. 273 din Directiva 2006/112/CEE, statele membre pot totusi sa impiedice inregistrarea in scopuri de TVA daca aceasta ar fi utilizata in scop fraudulos. In acest sens toate referirile la intentia si capacitatea unei persoane impozabile de desfasura activitati economice au fost eliminate prin prezenta propunere.

Deci s-a dus cu sintagma " nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica "- noroc cu Jurisprudenta Curtii Europene de Justitie pe care o aminteam si eu pe aici inca din 2015 ...ca Moise in pustiu .:)

Legea trimisa spre promulgare aici.

Acestea intra in vigoare astfel :

"(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

prevederile prezentei legi intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptiile prevazute la alin. (3) si alin. (4).

(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 din Legea nr. 227/2015

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

prevederile art. I pct. 1, referitoare la art. 13 alin. (2) lit. k) intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018. "

(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 4 din Legea nr. 227/2015

privin Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

prevederile art. I pct. 2, referitoare la art. 25 alin. (4) lit. c), art. I pct. 5 ¬ referitoare la art. 53 alin. (1) lit. e), art. I pct. 15 ¬ referitoare la art. 281 alin. (1) si alin. (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. d), art. 316 alin.(8), (9), alin.(11) lit. h), partea introductiva a alin. (12) si alin.(12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 intra in vigoare la data de 1 octombrie 2017. "