In monitorul oficial de ieri nr. 0584/21.07.2017 s-a publicat Legea nr. 177/2017 ce modifica Codul fiscal. Sunt multiple implicatii fiscale si o consideram cea mai importanta modificare normativa din ultimul timp. Legea nr. 177/2017 aduce 8 modificări foarte importante Codului fiscal, pe care le vom detalia mai jos

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Sunt vizate domeniile:

  • a) Se clarifică regimul societăților ce au înregistrat la data de 31 decembrie 2016 venituri în sumă între 100.000 euro și 500.000 euro, și sunt în sfera impozitului pe activități specifice (bar, restaurant, hotel etc.), conform Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific;
  • b) Se introduce o nouă categorie de plătitori de impozit pe profit, enumerată punctual în Codul fiscal, respectiv unele asociații de proprietari (nu toate);
  • c) Se reglementează mai exact în ce condiții bunurile lipsă din gestiune, degradate și neimputabile sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit;
  • d) Se extinde categoria de venituri nesupuse impozitului pe venitul din salarii, pentru abonamentele de sănătate suportate de angajator, în valoare maximă de 400 euro anual; se extind și alte câteva categorii de venituri neimpozabile;
  • e) La capitolul taxa pe valoarea adăugată, se reformulează mai multe articole privind faptul generator al TVA, în special pentru activitățile  cu caracter de continuitate, cum ar fi livrările de energie electrică, servicii de telefonie, închiriere, arendă etc.;
  • f) Tot din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, ajustarea TVA în favoarea persoanei impozabile pentru pierderile din creanțe ca urmare a falimentului clientului sau a insolvenței, se poate face într-un termen de 5 ani de la data de 01 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea definitivă a instanței;
  • g) Se imbunătățește condiția prin care autoritatea fiscală anulează codul de TVA al contribuabilului, din punctul de vedere al ”justificării intenției și capacității economice”. Această sintagmă se abrogă, iar anularea înregistrării în scopuri de TVA se va face de către autoritatea fiscală, dacă respectiva societate prezintă ”risc fiscal ridicat”.
  • h) În domeniul accizelor, sunt câteva reformulări importante privind dreptul de a efectua unele activități cu produse accizabile, doar cu condiția deținerii autorizațiilor specifice.

Foarte importantă ni se pare și republicarea Anexei nr. 1 la Codul fiscal, cu nivelul accizelor pentru anii 2017 – 2022 inclusiv. Observăm aici o creștere graduală ușoară a accizelor la țigarete, păstrându-se nivelul accizelor pentru celelalte produse accizabile.

Să dezvoltăm analiza prezentând mai exact implicațiile fiscale enumerate anterior.

a) Microîntreprindere și impozitul specific.

La adoptarea OUG nr. 3/2017, când plafonul veniturilor pentru microîntreprinderi a fost majorat de la 100.000 euro la 500.000 euro, nu au existat măsuri tranzitorii pentru acele societăți ce au realizat acest nivel al veniturilor, dar în același timp se aflau și în sfera de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific pentru unele activități (restaurant, bar, hoteluri, pensiuni etc). Acest impozit specific este plătit doar de contribuabilii plătitori de impozit pe profit. OUG nr. 3/2017 a intrat în vigoare la data de 01 februarie 2017, iar Legea nr. 160/2016 la data de 01 ianuarie 2017.

Astfel, au fost interpretări prin care unele societăți, chiar dacă se încadrau la categoria de microîntreprindere, au rămas plătitoare de impozit pe profit, situație generată de aflarea în sfera Legii nr. 170/2016.

Actul normativ analizat astăzi, vine și clarifică situația acestor societăți, în sensul:

- renunță la calitatea de plătitor de impozit pe profit cu data de 31 iulie 2017, având obligația să modifice vectorul fiscal până pe data de 25 august 2017;

- tot până la data de 25 august 2017, trebuie să finalizeze calculul impozitului pe profit pentru perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2017 și să depună declarațiile fiscale pentru impozitul pe profit;

- impozitul specific se datorează pentru perioada 01 ianuarie – 31 iulie 2017, legea introduce o derogare de la modul uzual de calcul al impozitului specific, în sensul că acesta se calculează pentru un număr de zile corespunzător primelor 7 luni, raportate la un număr total de 365 de zile (proporțional cu numărul de zile din primele 7 luni într-un an de zile); desigur și acesta se declară și achită tot până pe data de 25 august 2017;

- începând cu 01 august 2017, aceste societăți ce au realizat venituri între 100.001 euro și 500.000 euro cu data de 31 decembrie 2016, vor achita impozit pe venitul microîntreprinderii și nu mai plătesc impozit specific. Desigur, trebuie îndeplinite și celelalte condiții corelative pentru o microîntreprindere cu privire la capital, obiectul de activitate etc.

b) Asociațiile de proprietari plătitoare de impozit pe profit.

Asociațiile de proprietari au personalitate juridică și sunt în sfera calității de plătitori de impozit pe profit doar pentru unele categorii de venituri.

Astfel, legea vine și definește că asociațiile de proprietari nu sunt plătitori de impozit pe profit pentru veniturile realizate din exploatarea proprietății comune. De exemplu, o asociație de proprietari strânge bani de la gospodăriile din incintă și plătesc serviciile de utilități. Pentru această situație, asociația de proprietari nu are calitate de impozit pe profit și nu datorează înregistrarea la autoritatea fiscală.

Dacă însă asociația de proprietari are alte activități economice, cum ar fi cumpărarea de acțiuni pe o bursă, înființarea unui magazin prin care comercializează mărfuri, pentru aceste tipuri de venituri, asociația de proprietari are calitate de plătitor de impozit pe profit.

Desigur, se va impune respectarea depunerii declarației anuale de impozit pe profit până pe data de 25 februarie a anului următor.

c) Bunuri degradate, lipsă în gestiune, neimputabile, cheltuieli deductibile.

Se păstrează actualele situații prevăzute de Codul fiscal, când se permite deducerea cheltuielii pentru bunurile lipsă în gestiune, neimputabile, ca urmare a forței majore, bunuri distruse când se face dovada distrugerii, respectiv bunuri pentru care a expirat perioada devalabilitate și bunuri pentru care există contracte de asigurare.

Legea extinde la cheltuieli deductibile, contravaloarea bunurilor aflate în perioada de valabilitate, însă ce vor fi utilizate conform legislației pentru combaterea risipei alimentare (bunuri ce sunt acordate unor entități prevăzute de legea combaterii risipei alimentare, când aceasta va intra în vigoare).

d) Abonamente medicale suportate de angajator, plafon 400 euro anual.

Legiuitorul acordă angajatorilor dreptul de a deconta asigurări de sănătate și abonamente medicale la unități private, pentru fiecare salariat, în plafonul de 400 euro anual, fără a considera aceste cheltuieli venituri de natură salarială la persoana fizică angajată.

Observăm că față de modificarea din februarie 2017, când erau considerate neimpozabile la calculul impozitului pe salarii, abonamentele medicale suportate de salariați din banii personali, noua reglementare consideră neimpozabile la calculul impozitului pe salarii abonamentele medicale suportate pe cheltuielile angajatorului pentru salariații proprii, într-un plafon de 400 euro anual.

Apreciem această măsură ca fiind una dintre cele mai bune în domeniul finanțării sănătății, în sensul că o foarte mare parte a angajatorilor vor deconta aceste tipuri de abonamente la spitale private, caz în care sistemul public se mai descongestionează, iar pentru salariați, se realizează un prilej de prevenție pentru posibile boli, și un bonus salarial.

e) Faptul generator al TVA – livrări/prestări servicii cu caracter de continuitate.

Ca și regulă generală, faptul generator al TVA intervine la momentul livrării bunurilor sau la momentul prestării serviciilor. Codul fiscal introduce mai multe excepții, una dintre acestea fiind faptul generator pentru livrările de bunuri / prestările de servicii cu caracter de continuitate.

Pentru livrările de gaze naturale, de apă, de energie electrică sau servicii de telefonie, respectiv servicii de închiriere, concesionare, arendare sau leasing, faptul generator se consideră realizat la momentul acceptat prin contract pentru plata acestor bunuri sau servicii.

Dacă părțile nu au prevăzut în mod expres o dată a plății, în acest caz faptul generator intervine la data emiterii facturii, fără ca perioada de decontare să depășească 1 an.

f) Ajustare TVA pentru pierderi din creanțe generate de insolvența și falimentul clientului – durata în care se poate emite factura de stornare.

O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, ce a înregistrat pierderi din creanțe, generate de aprobarea unui plan de reorganizare al clientului în procedura insolvenței sau pierderile din creanțe sunt generate de falimentul clientului, are dreptul să ajusteze TVA în favoarea acesteia prin emiterea unei facturi de stornare pentru baza impozabilă și pentru TVA colectată inițial, corespunzător pierderii suportate.

Termenul în care poate fi emisă factura de stornare este de 5 ani, începând cu data de 01 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat ”hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzută de legislația insolvenței”.

În esență, termenul nu este unul nou, acesta fiind prevăzut în norma de aplicare a Codului fiscal, adoptată prin HG nr. 284/2017 (Monitorul oficial nr. 319 din 04 mai 2017). Noutatea contră în introducerea termenului direct în Codul fiscal. De asemenea, tot ca și noutate, dispare din Codul fiscal, termenul de ”hotărâre definitivă și irevocabilă”. Acest lucru înseamnă că termenul se socotește din anul următor celui în care a fost pronunțată fie aprobarea planului de insolvență, fie falimentul, chiar dacă acestea nu sunt definitive.

Termenul în care poate fi emisă factura de stornare este de 5 ani, începând cu data de 01 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat ”hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzută de legislația insolvenței”.

În esență, termenul nu este unul nou, acesta fiind prevăzut în norma de aplicare a Codului fiscal, adoptată prin HG nr. 284/2017 (Monitorul oficial nr. 319 din 04 mai 2017). Noutatea contră în introducerea termenului direct în Codul fiscal. De asemenea, tot ca și noutate, dispare din Codul fiscal, termenul de ”hotărâre definitivă și irevocabilă”. Acest lucru înseamnă că termenul se socotește din anul următor celui în care a fost pronunțată fie aprobarea planului de insolvență, fie falimentul, chiar dacă acestea nu sunt definitive.

  • g) Eliminarea din Codul fiscal a sintagmei ”nu justifică intenția și capacitatea economică” pentru a fi plătitor de TVA, când autoritatea fiscală anulează codul de TVA.

Pornind de la prevederile art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, ce permitea autorității fiscale să anuleze codul de TVA pentru că ”nu justifică intenția și capacitatea economică”, foarte multe persoane impozabile au avut codul de TVA anulat pe criterii mai mult sau mai puțin transparente stabilite de către ANAF.

Această sintagmă dispare din Codul fiscal și este înlocuită în sensul că unei societăți i se poate anula codul de TVA dacă prezintă ”un risc fiscal ridicat”. ANAF stabilește prin ordin al Președintelui condițiile de identificare a riscului fiscal ridicat.

h) Autorizații în domeniul accizelor și republicarea Anexei nr. 1 la Codul fiscal cu valoarea accizelor pentru anii 2017 – 2022.

Legea modifică actualele prevederi din Codul fiscal și reiterează faptul că anumite activități economice cu produse accizabile se pot realiza doar cu condiția obținerii în prealabil a autorizației care să permită din punct de vedere fiscal, efectuarea respectivei tranzacții.

Astfel, se recomandă ca operatorii economici ce intenționează să efectueze astfel de operațiuni economice cu produse accizabile, să analizeze cadrul normativ și să identifice dacă trebuie să obțină autorizații.

În Anexa nr. 1 la Codul fiscal, am observat republicarea sumelor/procentelor de accize pentru perioada 2017 – 2022 cu o ușoară creștere a accizei la țigarete.