Banca Nationala a sanctionat doua banci in primele 8 luni: Patria Bank (cu avertisment scris) si Bancpost (cu amenda de 25.000 de lei), dupa ce anul trecut aplicase 55 de sanctiuni iar in 2015 alte 14 sanctiuni. Patria Bank este banca rezultata in urma fuziunii fostei banci Carpatica cu Patria Bank, iar Bancpost este pe ultima suta de metri in privinta procesului de vanzare ca urmare a deciziei Eurobank - banca mama a Bancpost - de a-si restructura activitatile din afara Greciei.

Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNRFoto: Hotnews

Patria Bank- Avertisment scris- Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.42/01.08.2017

 • nerespectarea masurii dispusa la art.1 lit.o) din Ordinul Prim-viceguvernatorului Bancii Nationale a Romaniei nr.91 din 03.10.2016 privind detinerea permanenta a unui nivel de fonduri proprii adecvat profilului de risc al bancii, astfel incat sa se asigure mentinerea ratei fondurilor proprii totale la minim 15,14%, a ratei fondurilor proprii de nivel 1 la minim 11,35% si a ratei fondurilor proprii de nivel 1 de baza la minim 8,48%;
 •  nedefinirea, in perioada 31.08.2015 - 31.08.2016, a unor mecanisme de control adecvate care sa asigure raportarea pe o baza continua a riscului de conformitate identificat de alte structuri organizatorice, nestabilirea unei metodologii pentru elaborarea planului de testare a conformitatii si nedefinirea unor controale corespunzatoare pentru identificarea situatiilor de conflict de interese generat de alte activitati in care poate fi implicat personalul institutiei de credit, ceea ce a condus la nerespectarea prevederilor art.49 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  neexercitarea la timp si in mod eficace de catre organul de conducere a atributiilor privind aprobarea unor masuri adecvate de remediere a constatarilor functiei de audit intern, avand in vedere practica necorespunzatoare de prelungire a termenelor pentru implementarea recomandarilor de audit intern, inregistrandu-se la data de 01.06.2016 masuri cu intarzieri de peste 180 de zile fata de termenul initial de implementare, ceea ce a condus la nerespectarea prevederilor art.35 alin.5 ultima teza din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
 •  neinfiintarea Comitetului de audit in perioada august 2015 - aprilie 2016, nerespectandu-se astfel prevederile art.22 alin.1 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • neimplementarea unor mecanisme de control adecvate in activitatea de emitere si utilizare a instrumentelor de plata electronica, ceea ce a condus la amplificarea expunerii la riscul de conformitate, avand in vedere lipsa notificarii bancii centrale in luna februarie 2015 cu privire la modificarile operate pentru un anumit tip de card, nerespectandu-se astfel prevederile art.11 alin.1 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • neasigurarea unui canal de comunicare si raportare eficient, in procesul de cesionare a creantelor fata de un debitor, ceea ce a condus la nerespectarea prevederilor capitolului D1-7.2 alin.3 liniuta a 3-a din Regulamentul de Organizare si Functionare a bancii editia septembrie 2016, in vigoare incepand cu data de 15.09.2016, ale pct.2.5 din Procedura bancii nr.299 privind activitatea de recuperare credite restante din executare silita, in vigoare din data de 25.08.2016, precum si ale art.12 alin.1 lit. b) si art.61 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare.

Bancpost- Amenda in suma de 25.000 lei- Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.21/07.06.2017

 • incalcarea prevederilor art.101 alin.2 si art.1172 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a implementarii unui proces defectuos de rambursare automata a ratelor de credit, prin efectuarea unor tranzactii prin care au fost percepute penalitati care au condus la inregistrarea de venituri necuvenite, decurgand din operatiunile de creditare cu clientii, fara ca acestea sa fie stipulate in contract;
 •   incalcarea prevederilor art.11 alin.2 lit.a) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit cu modificarile si completarile ulterioare, prin neexercitarea in mod adecvat a responsabilitatilor definite la art.84 alin.1 si la art.153 din regulamentul mentionat, prin aprobarea de catre Comitetul de Reglementari Interne a unor norme care erau de competenta organului de conducere, intrucat in cadrul acestora erau reglementate activitati care genereaza risc semnificativ pentru banca (Norma privind identificarea expunerilor neperformante si clasificarea expunerilor restructurate rezultate in urma operatiunilor de inlocuire/19.01.2016, modificata in 05.04.2016; Norma de creditare Persoane fizice/05.02.2016; Procedura de aprobare si acordare credite ipotecare/imobiliare si de consum/21.04.2016; Norma privind indicatorii cheie de risc operational/16.06.2016, Procedura de raportare a evenimentelor de risc operational/V5).
 • incalcarea prevederilor art.55 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pent
 • modul de planificare a activitatii de audit intern nu asigura premisele pentru indeplinirea cerintelor standardului de audit 2010 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, la nivelul bancii nefiind formalizata o procedura detaliata de evaluare a riscurilor, in care sa fie definite criteriile de evaluare si scala valorica asociata riscurilor in vederea pregatirii planului anual de audit;
 • nu s-a asigurat respectarea prevederilor standardului 2100 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, avand in vedere nedefinirea intervalului de timp de acoperire a tuturor unitatilor auditabile din universul de audit si neurmarirea auditarii tuturor activitatilor si unitatilor operationale, ceea ce a condus la existenta de activitati si unitati operationale care nu au fost auditate niciodata (guvernanta corporativa, strategia si planificarea afacerii) sau care nu au fost auditate din anul 2011 (managementul accesului utilizatorilor);
 • nu s-a asigurat respectarea prevederilor standardului 2500.A1 din Normele de audit intern aprobate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, avand in vedere scoaterea de sub urmarire ulterioara a recomandarilor de audit cu statusul ¬inchise - neverificate¬, ceea ce nu asigura premisele pentru desfasurarea unei activitati de audit eficiente, in cazul in care recomandarile formulate nu conduc la eliminarea cauzelor si imbunatatirea activitatii, sau nu sunt implementate in mod adecvat;
 • incalcarea prevederilor art.12 alin.2 coroborat cu art.86 lit.b) din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr.5/2013 privind cerinte prudentiale pentru institutiile de credit, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere neaprobarea de catre organul de conducere, a politicii de determinare a ajustarilor pentru depreciere, in cazul creditelor care intra sub incidenta legii darii in plata, aplicata la data de 30.06.2016; 
 •   incalcarea prevederilor pct.145 lit.b) din Regulamentul de punere in aplicare nr. 227/2015 de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare cu privire la raportarea in scopuri de supraveghere a institutiilor in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European si al Consiliului (Text cu relevanta pentru SEE), referitoare la criteriile de incadrare a expunerilor in categoria celor neperformante, avand in vedere ca institutia de credit nu a inclus in categoria creditelor neperformante expuneri care indeplineau criteriul potrivit caruia, in lipsa executarii garantiei reale este improbabil ca debitorul sa isi achite integral obligatiile din credite.