Prin proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal publicat recent pe site-ul Ministerului Finantelor se aduc o serie de modificari legislatiei fiscale existente in prezent, inclusiv modificari in ceea ce priveste activitatile independente, atat sub aspectul impozitului pe venit cat si asupra contributiilor de asigurari sociale si de sanatate datorate la bugetul de stat sau cel de asigurari sociale - cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews
  • Impozitul pe venit

Articolul 64 din Legea 227/2015 - Codul Fiscal se modifica si va avea urmatoarea forma:

"Art. 64

Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 10% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activitati independente;

b) salarii si asimilate salariilor;

c) cedarea folosintei bunurilor;

d) investitii;

e) pensii;

f) activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

g) premii;

h) alte surse. "

Prin urmare contribuabilii care obtin venituri din activitati independente (PFA sau profesii liberale) ar urma sa plateasca un impozit de 10% in loc de 16% (cota actuala) aplicat asupra venitului impozabil, incepand din 1 ianuarie 2018. Exceptie fac veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, ce vor fi impozitate anticipat la sursa cu 7%, spre deosebire de 10% cat e in prezent, iar impozitul final va fi de 10% in loc de 16%.

Baza legala :

"Art 72 - Retinerea la sursa a impozitului reprezentand plati anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuala

1. La articolul 72, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Impozitul care trebuie retinut se stabileste prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut."

Art 73 - Optiunea pentru stabilirea impozitului final pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala

1. La articolului 73, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut."

  • Vanzarea de autoturisme din patrimoniul personal

Tot in proiectul de OUG se propune instituirea unui regim fiscal distinct aplicabil in cazul operatiunilor de transfer efectuate cu autoturisme din patrimoniul personal respectiv incepand cu al treilea autoturism.

Astfel, veniturile obtinute din transfer vor fi considerate venituri din alte surse, indiferent de data dobandirii. Impozitul se calculeaza de catre organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, impozitul fiind final.

De asemenea, se mentine regimul fiscal actual, respectiv neimpozitarea veniturilor obtinute numai in cazul transferului autoturismelor din patrimoniul personal intr-un an fiscal pentru un numar de 2 autoturisme, definite potrivit legislatiei in materie, respectiv Ordinul nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2.

  • Contributiile sociale

Contributia la CAS

Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, datoreaza CAS, in urmatoarele conditii:

1. daca nu realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate in sistemul public de pensii sau intr-un sistem propriu de asigurari sociale, potrivit legii;

2. daca nu sunt asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, pentru care exista obligatia asigurarii in aceste sisteme potrivit legii (avocatii, notarii, personalul monahal, personalul militar);

Contributia se stabileste la un venit, ales de catre contribuabil, cel putin egal cu salariul minim brut pe tara, independent de nivelul venitului realizat.

Persoanele care realizeaza venituri lunare din activitati independente sub nivelul salariului minim brut pe tara nu au obligatia sa plateasca CAS, insa pot opta pentru plata contributiei, in aceleasi conditii prevazute pentru cei care au obligatia platii contributiei.

Cu alte cuvinte s-a introdus limitarea bazei impozabile la CAS la un salariu minim pe economie, in cazul in care nu se afla intr-una din exceptiile de mai sus.

Baza legala:

34. Articolul 148 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 148

"Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente

(1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

(2) Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din una sau mai multe surse de venit, datoreaza contributia de asigurari sociale daca sunt indeplinite urmatoarele conditii, dupa caz:

a) venitul net realizat in anul precedent, stabilit in conformitate cu art. 68 , exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;

b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea sau nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit regulilor prevazute la art. 68;

c) valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 69, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabilesste contributia, in cazul contribuabililor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit;

d) venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevazute la art. 70, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se stabileste potrivit prevederilor art. 72 si 73.

(3) Persoanele fizice prevazute la alin. (1), obligate la plata contributiei, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale, declaratia privind venitul asupra caruia datoreaza contributia, ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2)

(6) Persoanele fizice care in anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din activitati independente, sub nivelul plafonului minim prevazut la alin. (1) nu au obligatia depunerii declaratiei prevazute la alin. (3) si nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru anul in curs.

(7) Persoanele fizice prevazute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaratiei prevazute la alin. (3) si pentru plata contributiei de asigurari sociale pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri lunare peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara. Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 151 alin. (3).

(8) Incadrarea in plafonul lunar prevazut la alin. (1), se efectueaza prin insumarea veniturilor din activitati independente mentionate la alin. (2)."

  • Persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente nu datoreaza contributia de asigurari sociale daca se incadreaza intr-una dintre urmatoarele situatii:

a) realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri din pensii, pentru care sunt asigurate in sistemul public de pensii sau intr-un sistem propriu de asigurari sociale, potrivit legii;

b) realizeaza venituri din activitati independente pentru care sunt asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, potrivit legii."( avocatii, notarii, personalul monahal, personalul militar)

  • Contributia la CASS

Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, dar si alte categorii de venituri cum ar fi: venituri din asocierea cu o persoana juridica, din cedarea folosintei bunurilor, din investitii, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura sau din alte surse, datoreaza CASS, daca veniturile lunare realizate cumulat, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara din una sau mai multe surse de venituri din cele mentionate, in urmatoarele conditii:

1. daca nu realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor;

2. daca nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite venituri (ex: studentii/tinerii pentru veniturile din investitii, alte surse, cedarea folosintei bunurilor).

Contributia se stabileste la salariul minim brut pe tara, indiferent de nivelul venitului realizat si de numarul activitatilor desfasurate.

Persoanele pentru care veniturile realizate lunar, cumulat, sunt sub nivelul salariului minim brut pe tara, nu au obligatia sa plateasca CASS, insa pot opta pentru plata contributiei in aceleasi conditii prevazute pentru cei care au obligatia platii contributiei, pentru asigurarea in sistemul de asigurari de sanatate.

In cazul categoriilor de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, daca nivelul lunar al veniturilor din activitati independente si din celelalte categorii de venituri, este sub valoarea salariului de baza minim brut pe tara, acestea sunt asigurate in sistemul de asigurari de sanatate, in virtutea faptului ca se afla in categoria de persoane exceptate de la plata CASS.

Prin urmare si in cazul contributiei la CASS s-a introdus limitarea bazei impozabile la un salariu minim pe economie, daca acel contribuabil nu se incadreaza la una din exceptiile de mai sus.

Baza legala:

34. Articolul 170 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 170

Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2)

(1) Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia, este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.

(2) Veniturile care se iau in calcul la verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri mentionate la art. 155 alin. (2), respectiv:

a) venitul net din activitati independente, stabilit potrivit art. 68-70, dupa caz;

b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);

c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;

d) venitul/ castigul din investitii, stabilit conform art. 94-97;

e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104-106;

f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.

(3) Incadrarea in plafonul lunar prevazut la art. 155 alin. (2) se efectueaza prin raportarea la 12 luni a sumei veniturilor anuale mentionate la alin. (2).

(4) Persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar, in conformitate cu alin. (3).

(7) Persoanele fizice, care realizeaza venituri lunare sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara pot opta pentru depunerea declaratiei prevazute la alin. (4) si pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri lunare peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara. Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 174 alin. (3)."

„Art. 174

Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul prevăzute la art. 170 alin. (1).

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociatiei "Tax Advisors" si al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 12.000 de membri. Serviciile sale acopera urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest articol apartin in exclusivitate autorului.