Cu numai doua luni inainte de implementarea obligatorie a platii defalcate a TVA, Comisia de Buget-Finante din cadrul Senatului a schimbat regulile jocului si a propus un nou model care ar trebui sa se aplice cu caracter obligatoriu societatilor aflate in procedura de insolventa si celor care au obligatii restante de TVA. Desi restrange considerabil sfera de aplicare a sistemului de plata de defalcata a TVA, mediul de afaceri din Romania se confrunta in continuare cu o perioada de incertitudine, intrucat nici noile propuneri de modificare nu elimina si nu clarifica in totalitate impedimentele practice care apar in legatura cu aplicarea acestui mecanism.

Astfel, noua modificare prevede că acest sistem se aplică următoarelor categorii de contribuabili care se află în una dintre următoarele situaţii:

1. la data de 31 decembrie 2017 au obligaţii restante reprezentând TVA mai mari de 1.500 lei (contribuabili mari), 1.000 lei (contribabili mijlocii), 500 lei (contribuabili mici) şi 100 lei (persoane fizice). De la această categorie sunt exceptate obligaţiile de TVA pentru care s-a acordat eşalonare la plată;

2. începând cu 1 ianuarie 2018 au obligaţii restante reprezentând TVA mai vechi de 30 de zile în acelaşi cuantum menţionat la pct. 1 de mai sus. Şi în acest caz sunt exceptate obligaţiile de TVA pentru care s-a acordat eşalonare la plată;

3. societăţile aflate în procedura de prevenire a insolvenţei sau de insolvenţă.

În ceea ce priveşte primele două categorii este foarte important de subliniat faptul că, potrivit Codului de procedură fiscală sunt obligaţii fiscale restante cele pentru care s-a împlinit termenul de scadenţă sau termenul de plată, precum şi cele pentru care au fost emise decizii de impunere de către autorităţile fiscale.

Proiectul de lege exceptează de la aplicarea mecanismului plăţile pentru care s-a obţinut eşalonare la plată, dar nu şi cele pentru care s-a obţinut scrisoare de garanţie bancară. Prin urmare, pentru contribuabilii care au obţinut scrisori de garanţie bancară obligaţiile rămân în continuare restante şi în condiţiile în care legea va fi publicată în forma regăsită în noul proiect, aceştia vor fi obligaţi să aplice mecanismul de plată defalcată a TVA sau, alternativ, să renunţe la beneficiul scrisorii de garanţie.

Totuşi, vestea bună este că pentru situaţiile în care suspendarea a fost acordată de către o instanţă de judecată, în condiţiile legii contenciosului administrativ, mecanismul de plată defalcată nu se aplică întrucât aceste obligaţii nu sunt considerate restante conform Codului de procedură fiscală.

Contribuabilii care se află în condiţiile de mai sus vor fi nevoiţi să aplice sistemul de plată defalcată a TVA începând cu a doua zi de înregistrare a acestora în „Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA”. Înregistrarea în acest Registru se face în mod automat de către organul fiscal pentru contribuabilii care înregistrează TVA restantă (i.e. contribuabilii de la pct. 1 şi 2 de mai sus) sau în baza notificării pe care sunt obligaţi să o transmită către organul fiscal contribuabilii aflaţi în procedura de prevenire a insolvenţei sau de insolvenţă. Totuşi, pentru această ultimă categorie de contribuabili, dacă aceştia nu transmit notificarea prevăzută de lege, organele fiscale vor proceda la înregistrarea lor automată în Registru.

Aşadar, cu titlu de exemplu, dacă contribuabilul a declaratTVA de plată de 100.000 lei la data de 25 ianuarie 2018, dar nu a achitat valoarea TVA până la data de 25 februarie 2018, acesta se va încadra în situaţia prevăzută de pct. 2 de mai sus şi ca atare va fi înregistrat automat în Registru începând cu 1 martie 2018.

În situaţianeîndeplinirii obligaţiilor prevăzute pentru plata şi încasarea TVA menţionate de proiect, se vor aplica amenzi contravenţionale ce pot ajunge până la 50% din valoarea TVA.

Din această perspectivă, va deveni din ce în ce mai important ca fiecare contribuabil să-şi verifice din timp situaţia fiscală, respectiv să solicite de la autorităţile fiscale în mod regulat fişa sintentică pe plătitor, întrucât experienţa practică a demonstrat nu de puţine ori că pot interveni erori cu privire la modalitatea de alocare a plăţilor în evidenţa fiscală sau chiar o abordare diferită cu privire la această alocare între organele fiscale şi contribuabili, ceea ce poate conduce la acumularea de datorii peste pragurile stabilite de proiectul de act normativ şi la obligaţia de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA.

De asemenea, contribuabilii care nu intră sub incidenţa categoriilor de mai sus, pot opta pentru aplicarea opţională a mecanismului, în situaţia în care doresc să beneficieze de facilităţile fiscale prevăzute de lege (i.e. reducerea de 5% a impozitului pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, anularea penalităţilor de întârziere aferente TVA restantă la 30 septembrie 2017).

Un alt element de noutate adus prin proiectul de act normativ se referă la posibilitatea de a renunţa la aplicarea mecanismului, după cum urmează:

1. contribuabilii care au aplicat opţional mecanismul de plată defalcată pot renunţa la finalul anului fiscal, dar nu mai devreme de 1 an de la data înscrierii în Registru, în măsura în care nu intră sub incidenţa regulii cu privire la datorii restante cu titlu de TVA;

2. contribuabilii care au fost înscrişi automat în Registru, întrucât aveau restanţe la plata TVA, pot renunţa la aplicarea mecanismului după minim 6 luni de la data la care nu mai au datorii restante, în limita plafoanelor prevăzute de lege, prin depunerea unei notificări în acest sens;

3. contribuabilii care s-au aflat în procedura de prevenire a insolvenţei sau de insolvenţă pot renunţa la aplicarea mecanismului dacă au ieşit de sub incidenţa acestor proceduri, prin simpla notificare a organului fiscal, care va fi obligat să îi radieze din Registru în maxim 5 zile de la depunerea notificării, în măsura în care nu este obligat la aplicarea sistemului ca urmare a acumulării de datorii restante cu titlu de TVA.

Totuşi, societăţile care nu aplică sistemul de plată defalcată, dar achiziţionează bunuri / servicii de la furnizori care aplică sistemul vor fi nevoiţi să efectueze plăţile în conturi separate, respectiv în cont curent pentru baza de impozitare şi cont dedicat de TVA pentru contravaloarea TVA, în caz contrar fiind pasibili de amenzi contravenţionale ce pot ajunge la 50% din cuantumul TVA.

Deşi intenţia a fost de simplificare a mecanismului de plată defalcată, credem că noul sistem va pune în continuare în dificultate societăţile care vor intra sub incidenţa acestuia datorită termenului foarte scurt (de până la 30 de zile) în care vor fi nevoite să implementeze mecanismul. Aceste societăţi vor avea obligații şi sarcini adiționale legate de adaptarea sistemelor ERP şi a programelor de contabilitate; modificarea procedurilor interne de lucru şi instruirea personalului; dezvoltarea de noi sisteme de plată şi monitorizarea plăților către conturi multiple şi transferurile din contul curent în conturile de TVA, într-un termen total disproporţionat faţă de complexitatea unei astfel de proceduri.

N.Red: Ana-Maria Iordache este avocat Senior Coordonator, D&B David şi Baias, iar Inge Abdulcair, Senior Manager, Consultanţă Fiscală, PwC România