Incepand de anul viitor, impozitarea dividendelor se modifica substantial prin introducerea contributiilor la asigurarile sociale de sanatate (CASS). Consultantul fiscal Cornel Grama a realizat pentru HotNews.ro un text in care explica modul in care se vor impozita aceste dividende in 2018 si cum se calculeaza contributiile care urmeaza sa fie achitate. Grama aduce de asemenea si trei exemple de calcul, pentru usurinta intelegerii modificariilor legislative.

Cornel Grama, consultant fiscalFoto: Hotnews

Prin Ordonanta de urgenta OUG 79/2017 de modificare si completare a Codului Fiscal s-au adus modificari modului de stabilire a impozitului si a contributiilor sociale la veniturile obtinute din investitii obtinute de persoane fizice ,asa cum sunt defiinte la art 91 din Codul Fiscal :

"ART. 91 - Definirea veniturilor din investitii

Veniturile din investitii cuprind:

a) venituri din dividende;

b) venituri din dobanzi;

c) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;

d) castiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;

e) venituri din lichidarea unei persoane juridice."

IMPOZITUL PE DIVIDENDE :

In ceea ce priveste impozitul pe dividende acesta va fi de 5% asa cum este si in prezent conform art 97 alin (7) din Codul Fiscal :

"(7) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice, odata cu plata dividendelor/sumelor reprezentand castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare de catre actionari/asociati/investitori. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. in cazul dividendelor/castigurilor obtinute ca urmare a detinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor/asociatilor/investitorilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende/castig se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator. Impozitul datorat se vireaza integral la bugetul de stat"

CONTRIBUTII SOCIALE :

CAS ¬ contributia la asigurari sociale

Nu se plateste la veniturile din dividende

Baza legala : art 137 Codul Fiscal :

"ART. 137 - Categorii de venituri supuse contributiilor de asigurari sociale

(1) Contribuabilii/Platitorii de venit la sistemul public de pensii, prevazuti la art. 136, datoreaza, dupa caz, contributia de asigurari sociale pentru urmatoarele categorii de venituri realizate din Romania si din afara Romaniei, cu respectarea legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, pentru care exista obligatia declararii in Romania:

a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76 ;

b) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 ;

c) indemnizatii de somaj;

d) indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. "

Se observa ca veniturile din dividende nu sunt incluse .

CASS ¬ contributia la asigurari sociale de sanatate

La acest tip de contributie s-au adus modfificari substantiale ce se vor aplica din 01.01.2018.

Prezentam textul de lege asa cum a fost modificat prin OUG79/2017 :

"ART. 155 - Categorii de venituri supuse contributiei de asigurari sociale de sanatate

(2) Contribuabilii la sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazuti la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor art. 154, datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate daca realizeaza venituri anuale cumulate cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara din una sau mai multe surse de venituri din urmatoarele categorii:

a) venituri din activitati independente, definite conform art. 67 si 671;

b) venituri din asocierea cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;

c) venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83;

d) venituri din investitii, definite conform art. 91;

e) venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103;

f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 si 116. "

Cu alte cuvinte daca valoarea dividendelor ridicate este mai mare de 12 salarii minime pe economie se va plati CASS .

Sa vedem in continuare cat este aceasta contributie si cum se calculeaza aceasta .

"ART. 170 - Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2)

(1) Baza lunara de calcul pentru care persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) datoreaza contributia este salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza.

(2) Veniturile care se iau in calcul la verificarea plafonului prevazut la art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de venituri mentionate la art. 155 alin. (2), respectiv:

a) venitul net din activitati independente, stabilit potrivit art. 68 - 70, dupa caz;

b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9);

c) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87;

d) venitul/castigul din investitii, stabilit conform art. 94 - 97;

e) venitul net sau norma de venit, dupa caz, pentru veniturile din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, stabilite potrivit art. 104 - 106;

f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 116.

(3) Incadrarea in plafonul anual prevazut la art. 155 alin. (2) se efectueaza prin insumarea veniturilor anuale mentionate la alin. (2), realizate in anul fiscal precedent.

(4) Persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, depun anual la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate, declaratia cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul lunar, in conformitate cu alin. (3).

(5) In cazul contribuabililor care incep sa desfasoare activitate sau incep sa realizeze venituri in cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele mentionate la alin. (2), este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care se estimeaza veniturile, declaratia prevazuta la alin. (4) se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

(6) Modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a declaratiei prevazute la alin. (4) se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

(7) Persoanele fizice care realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de baza minim brute pe tara pot opta pentru depunerea declaratiei prevazute la alin. (4) si pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de baza minime brute pe tara. Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal, cu exceptia situatiei prevazute la art. 174 alin. (3)."

ART. 156 - Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate

Cota de contributie de asigurari sociale de sanatate este de 10% "

  • Si acum sa explicam textul de lege de mai sus

Baza lunara de calcul a acestei contributii CASS este salariul minim indiferent de valoarea veniturilor din dividende , chirii peste plafonul de 12 x salariul minim pe an.

Pentru anul 2018 ca sa vedem daca ne incadram in plafonul de 12 salarii minime cu valoarea dividendelor , trebuie sa insumam toate veniturile din activitati independente + dividende + chirii + alte surse obtinute "in anul fiscal precedent" adica din 2017 asa cum zice alin 3 de la art 170 de mai sus.

Salariul minim luat in calcul este cel "in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia" conform alin 1 de la art 170 , adica 1900 lei .

Prin urmare plafonul ce trebuie verificat daca s-a depasit cu aceste venituri ( inclusiv din dividende) este de 12 x 1900 = 22.800 lei .

Daca plafonul a fost depasit din veniturile anului 2017 , se depune la ANAF declaratia 600 pana la 31.01.2018 unde se va bifa faptul ca s-a depasit acest plafon .

Organele fiscale, in baza acestei declaratii, emit decizia de impunere catre persoana fizica prin care i se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate ¬ CASS pentru anul 2018.

Daca veniturile insumate inclusiv cele din dividende sunt sub acest plafon de 22.800 lei , nu exista obligatia depunerii declaratiei 600 si nu se plateste CASS pentru anul 2018.

Totusi , daca vor sa aiba calitatea de asigurat , pot opta pentru depunerea declaratiei 600 si sa plateasca contributia la CASS .

Observatie !

Aceasta contributie nu este aplicata la veniturile din 2017 , adica nu se aplica retroactiv .

Este contributia la asigurari sociale de sanatate pentru anul 2018 si care se plateste sau nu , in functie de un anumit indicator ( plafonul de 22.800 lei ) stabilit la 31.01.2018 din insumarea tuturor veniturilor din chirii + dividende +activ indep + alte surse din anul 2017.

Daca in cursul anului 2018 nu mai exista niciun venit din dividende ( deci ne aflam sub plafonul de 12 x salar minim ) atunci in anul 2019 nu se va plati CASS .

  • Ce cota se va aplica acestei contributii de asigurari sociale de sanatate si cum se va face aceasta plata efectiv ?

"ART. 174 - Stabilirea si plata contributiei de asigurari sociale de sanatate

(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele fizice prevazute la art. 155 alin. (2) se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei prevazute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

(2) Contributia de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere prevazuta la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie prevazute la art. 156 asupra bazei de calcul prevazute la art. 170 alin. (1).

Deci cota de impunere este de 10% aplicata la baza impozabila ( plafonul de 22.800 lei ) indiferent cu cat a fost depasit acest plafon , cu veniturile din dividende , chirii , activ independente realizate in anul 2017.

Prin urmare se va plati 22.800 x 10% = 2280 lei , contributia la CASS pe 2018 , in 4 transe trimestriale de cate 570 lei , avand termene de plata 25.03.2018 , 25.06.2018 , 25.09.2018 si 25.12.2018.

Pentru a intelege mai bine aceste aspecte dam cateva exemple

  • Exemplul numarul 1.

In cursul anului 2017 , s-au ridicat dividende pentru care s-a declarat impozitul de catre platitorul de venituri in suma de 150.000 lei .

Cat va plati CASS persoana fizica beneficiar al acestor dividende in anul 2018 ?

Se observa ca plafonul de 22.800 lei a fost depasit , deci va depune declaratia 600 pana la 31.01.2018 , unde va bifa ca a depasit acest plafon ( fara mentiune undeva in aceasta declaratie asupra valorii dividendelor ridicate efectiv de 150.000 lei ) .

In baza acestei declaratii , va primi o decizie de impunere pentru suma de 2.280 lei pe care o va plati in 4 transe trimestriale.

  • Exemplul numarul 2. 

Firma a repartizat dividende in anul 2015 si in 2016 in valoare de 240.000 lei , insa acestea nu au fost ridicate efectiv de catre asociat in acei ani , insa a fost achitat impozitul pentru acestea si a fost depusa si declaratia 205 prin care au fost declarate aceste dividende ( baza impozabila ) . Asociatul decide sa ridice o parte din aceste dividende in anul 2017 in suma de 120.000 lei .

Cat va plati CASS persoana fizica beneficiar al acestor dividende in anul 2018 ?

Plafonul veniturilor din dividende pentru anul 2017 este 0 , intrucat baza impozabila a acestor venituri a fost deja declarata in anul 2015 si 2016 , impozitul deja fiind achitat , prin urmare , asociatul nu va depune declaratia 600 pana la 31.01.2018 si nu va datora CASS pentru anul 2018.

  • Exemplul numarul 3.

In anul 2017 asociatul firmei obtine venituri din dividende de 15.000 lei si din chirii de 10.000 lei .

Cat va plati CASS persoana fizica beneficiar al acestor dividende in anul 2018 ?

Plafonul veniturilor din dividende + chirii + activ indep +alte surse , adica cele de la art 155 alin (2) este de 25.000 lei .

S-a depasit plafonul de 22.800 lei , ca urmare asociatul va avea obligatia sa depuna declaratia 600 pana la 31.01.2018 si sa achite 2280 lei in 4 transe trimestriale in anul 2018.

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj si unul dintre fondatorii si administratorii Asociatiei "Tax Advisors" si al Grupului Tax Advisors de pe Facebook cu un numar de peste 14.300 de membri , serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest articol apartin in exclusivitate autorului.