În urmă cu două zile a apărut în Monitorul Oficial Legea nr. 88/2018, care aduce noi obligații privind respectarea legislației muncii, respectiv modifică Codul muncii adoptat prin Legea nr. 53/2003 cu modificări ulterioare. O primă modificare a reprezintă definirea muncii nedeclarate, iar o alta vizează încheierea contractului individual de muncă.

HotNews.roFoto: Hotnews

Munca nedeclaratăreprezintă:

  • primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
  • primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţi.

O altă modificare o constă încheierea contractului individual de muncă. Aceasta se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.

Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.

Zilele libere pentru persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele decât cele creştine, se acordă de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de odihnă anual.

Notă: Legea nr. 88/2018 sancționează angajatorii cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană cu care acesta nu are încheiat un contract de muncă, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei se sancționează și angajatorii care primesc la muncă una sau mai multe persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, precum și primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în perioada în care acesta/aceştia are/au contractul individual de muncă suspendat.

  • Primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariaţi în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale  de  muncă  cu  timp  parţial se sancționează cu  amendă  de  10.000  lei  pentru  fiecare  persoană  astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda, inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute mai sus, inspectorul de muncă dispune măsura sistării activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, în condiţiile stabilite în procedura de sistare elaborată de Inspecţia Muncii şi aprobată prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale, în condiţiile legii, şi numai după ce a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi prezentarea documentelor care dovedesc plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pentru perioada în care a prestat activitate nedeclarată. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.

Reluarea activităţii cu încălcarea dispoziţiilor de mai sus constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.