In Monitorul Oficial din 06 mai 2018 a fost publicate două Ordine ale Ministrului Finanțelor, (OMFP nr. 1976/2018 și OMFP nr. 1850/2018) primul reglementând informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți bugetul general consolidat. Al doilea aduce modificări și completări Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului.

În cazul OMFP nr. 1976/2018

• Prevederile se aplică pentru plătitorii persoane fizice, ce achită obligații fiscale prin intermediul unui cont tranzitoriu deschis la instituția de credit. Contul tranzitoriu reprezintă un cont de disponibilități deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la instituții de credit, în care plătitorii persoane fizice pot achita obligații fiscale sau bugetare. Desigur, acest cont tranzitoriu se deschide după semnarea unei convenții între Ministerul Finanțelor Publice și instituția de credit, la solicitarea acestora.

• În contul tranzitoriu se pot încasa:

Sume reprezentând impozite, contribuții, taxe sau alte venituri ale bugetului general consolidat, achitate prin transfer bancar de către persoanele fizice; Sume achitate de către persoane fizice ce pot fi sau nu clienți ai instituției de credit.

• Sumele colectate zilnic în contul tranzitoriu se transferă de către instituțiile de credit către Ministerul Finanțelor Publice, prin intermediul unui fișier electronic de plăți. Acest fișier se transmite în sistem informatic în ziua în care instituția de credit a întocmit ordinul de plată pentru transfer, până în ora 12, împreună cu extrasul de cont al contului tranzitoriu pentru ziua respectivă.

• Ministerul verifică concordanța dintre totalul din extrasul de cont cu suma efectiv transferată.

• Conform modificării aduse de actul normativ analizat, informaţiile obligatorii care se regăsesc în fişierul electronic de plăţi sunt următoarele:

• numărul de referinţă al tranzacţiei;

• numărul documentului de plată;

• data plății;

• numele plătitorului și codul de identificare;

• adresa plătitorului;

• codul IBAN al plătitorului;

• codul de identificare fiscală al beneficiarului;

• denumirea beneficiarului;

• suma plătită, în cifre;

• informaţiile cuprinse de plătitor în cele 3 câmpuri din rubrica "reprezentând" a OPTT, respectiv: codul contului de venituri bugetare sau de disponibilităţi în care se dispune plata; codul de identificare fiscală al contribuabilului; alte explicaţii privind plata.

• Ordinul mai precizează și structura fișierului de plăți din punct de vedere electronic, precum și modul în care sunt rezolvate eventualele erori.

În cazul OMFP nr. 1850/2018

• Ca regulă generală, procedura adoptată de OMFP nr. 2336/2011 reglementează modul de executare a obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în calitate de terţ poprit.

• Astfel, conform modificării, cel târziu în prima zi lucrătoare de la data primirii de la executorul judecătoresc sau de la organul fiscal competent în executarea silită a adresei de înfiinţare a popririi asupra conturilor unei instituţii ori autorităţi publice, unitatea Trezoreriei Statului va înştiinţa în scris instituţia sau autoritatea publică cu privire la data primirii adresei de înfiinţare a popririi şi suma pentru care se dispune poprirea.

• La adresa care se transmite instituţiei sau autorităţii publice se anexează situaţia disponibilităţilor de fonduri/creditelor bugetare deschise şi neutilizate, după caz, existente la data primirii adresei de înfiinţare a popririi. Adresa prin care se înştiinţează instituţia sau autoritatea publică şi documentele anexate vor fi transmise acesteia prin e-mail, fax, înmânate direct unui reprezentant al instituţiei ori autorităţii, astfel încât acestea să poată fi recepţionate de debitor în aceeași zi în care adresa a fost emisă.

• Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea adresei de înştiinţare, instituţia sau autoritatea publică, are obligaţia de a comunica în scris unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului informaţii în legătură cu sumele existente în conturi la data primirii adresei de înfiinţare a popririi.

• Dacă instituţia publică sau autoritatea publică nu transmite situaţia prevăzută în anterior, în cadrul perioadei de indisponibilizare de 5 zile de la data primirii la Trezoreria Statului a adresei de înfiinţare a popririi, unitatea Trezoreriei Statului va vira în conturile indicate de executorul judecătoresc sau de organul fiscal competent în executarea silită sumele care au fost indisponibilizate. Articol realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.