Începând cu data de 15.07.2018 societățile înființate în baza Legii nr. 31/1990 pot să distribuie trimestrial dividende ce provin din profitul exercițiului financiar în curs. ”Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve­ disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve”, se arată în document.

DividendeFoto: Dreamstime.com

Astfel, repartizarea trimestrială a profitului către acţionari sau asociaţi se poate efectua opţional, în cursul exerciţiului financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate şi sume retrase din rezerve disponibile în acest scop, din care se scad orice pierderi reportate şi sume depuse în rezerve în conformitate cu cerinţele legale sau statutare, respectiv pe baza situaţiilor financiare interimare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

• Reținem în acest sens că suma permisă la distribuire se diminuează cu eventualele pierderi reportate din anii anteriori și cu rezervele obligatorii și doar profitul rămas se poate distribui. Se recomandă în acest caz să se acopere mai întâi pierderile contabile și apoi să se efectueze repartizarea de dividende.

• Calculul anual al rezultatului exercițiului și regularizarea sumelor repartizate în cursul exerciţiului financiar, trebuie să aibă loc după aprobarea situaţiilor financiare anuale, iar dividendele repartizate şi plătite în plus în cursul exerciţiului financiar se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale.

• Foarte important: Obligaţia de restituire intervine pentru persoanele care au încasat dividende trimestrial, iar conducerea societăţii are obligaţia de a urmări recuperarea acestor sume şi de a dispune măsurile ce se impun.

• De reținut: societățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligaţia să întocmească situaţii financiare interimare. Acestea sunt supuse auditului, în situaţia în care persoanele care le întocmesc au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora, potrivit legii. Situaţiile financiare interimare sunt supuse verificării de către cenzori în cazul în care situaţiile financiare anuale fac obiectul verificării de către cenzori.

• Cu această ocazie, se modifică și reglementarea privind distribuirea de dividend prevăzută de Legea nr. 61/1990 privind societățile, republicată cu modificări.

• Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, opţional trimestrial pe baza situaţiilor financiare interimare şi anual, după regularizarea efectuată prin situaţiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Plata diferenţelor rezultate din regularizare se face în termen de 60 de zile de la data aprobării situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

• În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti. Adunarea generală a acționarilor/asociaților poate să stabilească o dobândă mai mare.

Mare atenție: este considerată în continuare INFRACȚIUNE fapta prin care o persoană ”încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.”

• Amintim și faptul că prevederi similare s-au adoptat și pentru societățile cooperatiste fiind modificată și Legea cooperației nr. 1/2005 cu modificări ulterioare. Și aceste entități pot să distribuie dividende trimestrial, iar încasarea de dividende din profituri fictive este infracțiune.

• Având în vedere aceste noi reglementări așteptăm ca autoritățile să publice situațiile financiare interimare pentru a putea face plata de dividende trimestriale. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.