Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat, duminică, faptul că are un proiect de lege prin care își propune să completeze arhitectura sistemului de pensii din România, respectiv să introducă pensia ocupațională. Documentul prevede stabilirea elementelor necesare înfiinţării schemelor de pensii ocupaţionale şi ale fondurilor de pensii ocupaţionale, inclusiv aspectele legate de administrarea acestora. Pe scurt, firmele vor putea oferi angajaților beneficii suplimentare.

Ministerul MunciiFoto: Hotnews

Vezi documentul aici

Potrivit notei de fundamentare, proiectul de act normativ transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) cu termen de implementare 13 ianuarie 2019.

Componenta de pensii ocupaționale este prevăzut a fi facultativă.

Astfel, potrivit proiectului de lege, iniţiativa constituirii unui fond de pensii ocupaționale aparţine exclusiv unui administrator autorizat în timp ce schema de pensii este stabilită de către fiecare angajator care dorește și are capacitatea financiară să ofere angajaților săi astfel de beneficii.

"La un fond de pensii ocupaționale pot participa angajaţii unuia sau ai mai multor angajatori. Toate informaţiile privind schema de pensii ocupaționale sunt furnizate de către angajator iar toate informaţiile privind prospectul sunt furnizate de către administrator. Angajatorul reprezintă participanții la fond de pensii ocupaționale în relaţia cu administratorul, negociază şi semnează contractul de administrare cu un administrator autorizat de Autoritate. Administratorul reprezintă fondul în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa instanţelor judecătoreşti. Administratorul este obligat să informeze angajatorul despre activitatea desfăşurată", menționează sursa citată.

În cazul în care un angajator decide să stabilească o schemă de pensii ocupaționale, acesta are obligația să ofere schema tuturor angajaților săi și să vireze contribuții.

Angajatul poate participa, dacă dorește, conform schemei.

"Angajatorul poate stabili cuantumuri diferenţiate de contribuţie proprie pentru angajaţii săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale. Încheierea unor relaţii contractuale între o persoană şi un angajator nu poate fi condiţionată de obligarea persoanei respective de a contribui în nume propriu la un fond de pensii ocupaționale. Participantul la un fond de pensii ocupaționale poate fi orice persoană care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor și care îndeplinește condițiile prevăzute în schema/prospectul fondului de pensii ocupațiopnale", se mai spune în document.

  • Contribuţiile angajatorului şi ale angajatului se datorează, se colectează şi se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui şi a codului numeric personal al participantului.
  • Contribuțiile persoanelor care obţin venituri din activităţi independente sunt virate direct de către acestea pe baza numelui, prenumelui şi a codului numeric personal al participantului
  • Angajatorul nu poate face reţineri pentru contribuţiile angajaților la un fond de pensii ocupaționale fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului și angajatorului.
  • Prevederile aplicabile deductibilității sumelor reprezentând contribuțiile angajatorului și ale angajatului, precum și plata beneficiilor se supun prevederilor Legii nr. 227/2015- Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Nota de fundamentare precizează că resursele financiare ale fondului de pensii ocupaționale se constituie din contribuţiile convertite în unităţi de fond, drepturile cuvenite moștenitorilor, la care aceștia au renunțat sau care nu au fost revendicate în termen de 15 ani de la data decesului participantului, sumele reprezentând plăți ale administratorului/angajatorului din resurse proprii conform obligațiilor asumate de administrator prin prospect sau de către angajator prin schema de pensii ocupaționale, precum și din sumele provenite din investirea veniturilor menționate mai sus.

Cheltuielile suportate de fond și legate de administrare sunt: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioanele de tranzacționare, comisioanele bancare şi onorariul pentru auditul situațiilor financiare ale fondului.

  • Prin crearea mecanismelor de evidență pe conturi individuale, participantul poate să-şi transfere valoarea activului personal de la un fond/fonduri la un alt fond de pensii ocupaționale sau facultative, fără penalități.
  • De asemenea, participantul poate să-şi păstreze calitatea de participant la toate fondurile, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.

Administratorul are obligații de raportare către ASF, precum și obligații de informare către participanți și angajatori. Totodată, spune documentul, se creează premisele pentru asigurarea unei surse suplimentare de venit din pensii și se dorește stimularea şi cultivarea spiritului de economisire pentru bătrâneţe al fiecărui cetățean.

În ceea ce privește cerințele administratorului, pentru a putea administra fonduri de pensii ocupaționale, capitalul social minim necesar este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro.

Pentru activitatea de administrare, administratorul percepe un comision de administrare, prin deducerea unui procent de maximum 0,2% pe lună din activul net al fondului.

Marius Budăi a declarat recent că prin crearea cadrului legislativ se poate obține o pensie ocupațională suplimentară.

"Vom autoriza funcţionarea acestor administratori şi a fondurilor de pensii ocupaţionale. Vom supraveghea activitatea lor. Iar prin crearea acestui cadru legislativ putem permite obţinerea unei pensii ocupaţionale suplimentare. Trebuie să facem precizarea: este o pensie suplimentară distinctă şi în completarea tipurilor de pensie existente la această dată în România. Este o pensie facultativă, prin care se dă posibilitatea angajatorilor să decidă şi să stabilească o astfel de pensie pentru angajaţii lui. Angajatul doar dacă doreşte poate participa şi el la această schemă, este o pensie pe care angajatorul o poate crea, un beneficiu pe care angajatorul îl poate crea pentru angajaţii lui", a completat ministrul.