Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), care ar trebui să se ocupe doar de realizarea de prognoze macroeconomice, s-a transformat într-un organism care are tentacule atât în zona fiscală, cât și în cea cu specific dezvoltării. Pe zona de fiscalitate a devenit furnizor de ținte pentru ANAF. Adică Fiscul va face verificări la firmele indicate de CNSP, iar pe zona de dezvoltare va acorda granturi, precum cele pentru primării. În cel de-al doilea caz este vorba despre vestitul fond de 10 miliarde euro, sumă totală pentru 20 de ani.

Ion GhizdeanuFoto: AGERPRES

Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, Ion Ghizdeanu, devine unul dintre cei mai importanți oameni, mai ales pentru primari, fiind cel care va acorda bani pentru dezvoltare.

După ce anul trecut prin OUG 114 se înființa Fondul de Dezvoltare și Investiții, pe site-ul instituției au fost publicate, în dezbatere, normele metodologice. Este, de fapt, o schemă de granturi cu un plafon de circa 2,37 miliarde lei, anual. Practic, CNSP se va împrumuta de la Ministerul Finanțelor, din Trezorerie, anual.

Primăriile vor trebui să trimită proiecte, iar CNSP va analiza și aproba. La acest mecanism vor putea apela și universitățile.

Dacă au luat bani prin această schemă, vor avea obligaţia de a restitui anual, pe o perioadă fixă de 20 de ani, o sumă reprezentând contribuţia proprie la proiect.

Vezi normele metodologice aici

Ce spun normele metodologice:

Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză pe un interval de 20 ani este în limita sumei de 10 miliarde euro echivalent lei calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.

Încadrarea în domeniile prioritare se stabilește de către CNSP prin ordin al președintului acesteia.

În practică, CNSP centralizează solicitările transmise de solicitanți. În baza condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență, precum și de norme şi a analizei proprii de specialitate, CNSP întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare, listă care se aprobă prin ordin al președintelui CNSP.

După aprobare, lista cu obiectivele de investiţii care se finanţează se publică pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Valoarea grantului se stabilește de către CNSP în conformitate cu normele și procedurile sale interne de acordare, în baza solicitării beneficiarului- unități/subdiviziuni administativteritoriale, cu încadrarea în condițiile prevăzute în ordonanța de urgență și de prezentele norme.

Beneficiarii pot să deţină concomitent cel mult două proiecte finanţate din Fond, iar solicitarea de finanţare pentru un proiect se face numai în ordinea domeniilor prevăzute în ordonanța de urgență și să solicite finanţare pentru un proiect din domeniul prioritar secundar numai după finalizarea integrală a proiectelor din domeniul prioritar principal.

Beneficiarul grantului accesează finanțarea în una sau mai multe tranșe, în urma unei/unor solicitări scrise adresate finanțatorului, care poate include avans de 5% din valoarea finanțării, dar nu mai mult decît valoarea ce urmează a fi finanțată în anul în care se face solicitarea

Obiectivele de investiție realizate prin granturile acordate din Fond au o durată de implementare de maximum 4 ani şi se realizează în limita creditelor de angajament aprobate şi a creditelor bugetare aprobate şi/sau estimate cu această destinaţie, fără eşalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanţare.

În situaţia în care solicitările de transfer depăşesc 80% din creditele bugetare disponibile în anul în curs, prevăzute în buget, CNSP notifică beneficiarii contractelor de finanţare cu privire la data-limită până la care aceştia mai pot depune solicitări de transferuri, data-limită fiind considerată data la care solicitarea de transfer s-a înregistrat la CNSP. Instituția efectuează transferurile către beneficiari în ordinea cronologică depunerii solicitărilor.

În cazul în care solicitările de transfer, depuse în termenele prevăzute depăşesc sumele aprobate în bugetul CNSP cu această destinaţie, acestea se restituie beneficiarilor.

Ce se finanțează

Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniile prioritare care se finanţează din Fond sunt:

  • proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de permanență, spitale județene, municipale și orășenești;
  • proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor sanitare, şi anume achiziţia de echipamente medicale şi mobilier specific medical, alte categorii de echipamente şi dotări independente.
  • proiecte care cuprind lucrări de construire, reparaţii capitale, transformări, consolidări, modificări, extinderi, reabilitări, modernizări şi reabilitare termică a construcţiilor aferente pentru școli, grădinițe, creșe, capusuri școlare
  • proiecte care includ dotarea, ca activitate independentă, a unităţilor de învăţământ preuniversitar/universitar, precum și a creșelor şi anume achiziţia de echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte categorii de echipamente şi dotări independente.
  • proiecte privind realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi staţiilor de tratare a apei lucrări pentru realizarea componentelor sistemului centralizat de alimentare cu apă, constând în: frontul de captare a apei, inclusiv instalaţiile de pompare până la staţia de clorinare, conductele de aducţiune, staţia de clorinare şi/sau tratare a apei, rezervorul de înmagazinare a apei potabile, staţiile de pompare şi repompare între componentele tehnologice şi de la acestea în reţelele de distribuţie, reţelele de distribuţie, anexele administrative şi împrejmuirile, branşamente până la limita de proprietate;
  • lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor centralizate de alimentare cu apă existente
  • Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific în care se finanţează proiecte pentru realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate cu sunt:

- lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile;

- lucrări pentru extinderea şi reabilitarea/modernizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate existente;

  • Se finanţează proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de gaze, inclusiv racordarea la conducta de transport gaze naturale, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze existente. Se finanțează inclusiv conductele de racord la rețelele de distribuție în regim de medie/înaltă presiune și stația de reglare -măsurare.
  • Se finanţează proiecte care cuprind lucrări pentru construirea, înființarea unor rețele noi de energie electrică, precum și dezvoltarea, reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor de energie elctrică existente. Se finanțează inclusiv racordarea la rețeaua de medie/înaltă tensiune și realizarea de posturi de transformare;
  • se finanţează proiecte pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice