Ministerul Finanțelor Publice (MFP) relansează filmul „Ordonanței lăcomiei” cu partea a doua, care în distribuție are ca actori principali, printre alții: Guvernul, Băncile, Pilonul II de pensii și Energia. După ce, în prima parte, s-a demonstrat că, de fapt, este un act normativ gândit prost, cu efecte negative pentru toată lumea, inclusiv pentru stat, marți, 26 martie, a fost publicat pe site-ul instituției un nou act normativ care ar trebui, în teorie, să refacă greșelile din OUG 114/2018.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Vezi proiectul aici

Pilonul II de pensii

Prevederea privind majorarea de capital la adminsitratorii Pilonului II de pensii se suspendă până la data de 31 mai 2019.

Taxa pe cifra de afaceri din energie

Au fost scoase de la taxarea cu 2% producătorii de energie pe cărbune, în ciuda avertismentelor Consiliului Concurenței ca este o măsură care ar reprezenta ajutor de stat si care ar trebui discutată mai întâi cu autoritățile de la Bruxelles.

Taxa pe active bancare

Cotele taxei pe active, aplicate asupra bazei impozabile:

  • 0,4% pe an, pentru instituţia bancara care deţine o cota de piaţă mai mare sau egala cu 1%;
  • 0,2% pe an, pentru instituţia bancara care deţine o cota de piaţă mai mică de 1%.

Cota de piață este cea stabilită la sfârșitul semestrului/anului pentru care se datorează taxa. Băncile sunt obligate să calculeze semestrial, respectiv la sfârșitul anului taxa pe active.

Taxa calculată se reduce:

  • pentru creșterea intermedierii financiare, prin creșterea soldului creditelor:

- cu 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare și gospodăriilor populaţiei, este egală sau mai mare decât ținta de creștere a creditării

- până la 50%, în cazul în care creşterea soldului creditelor acordate societăţilor nefinanciare si gospodariilor populaţiei este mai mică decât ținta de creștere a creditării, situație în care procentul de reducere a taxei pe active se calculează proporţional

- referința inițială fată de care se realizează calculul evoluției marjei de dobândă este dată de marja de dobândă de la sfârșitul anului 2018.

- În cazul în care în anul/anii următor/următori marja de dobândă crește, evoluția marjei de dobândă se va evalua funcție de referința inițială (punctul de mai sus n.r.) până când marja de dobândă înregistrează o valoare mai mică sau egală cu valoarea referinței inițiale (tot punctul de mai sus n.r.). În anul următor înregistrării marjei de dobândă cel mult la nivelul referinței inițiale, calculul evoluției marjei de dobândă se va realiza față de marja de dobândă înregistrata la sfârsitul anului precedent, care devine referință inițială și căreia i se aplica prevederile de la acest punct.

Taxa pe active, calculată și redusă pe baza indicatorilor privind cota de piata, soldul creditelor și marja de dobândă înregistrați la nivelul primului semestru al anului pentru care se datorează taxa pe active și a jumătate din nivelurile țintă de creștere a creditării și a țintei de diminuare a marjei de dobândă, se declară și se plăteşte până la data de 25 august, inclusiv, a anului pentru care se datorează.

Taxa nu se datorează și nu se declară la nivelul primului semestru în următoarele situații:

a) dacă a îndeplinit 100% ținta de creștere a creditării, sau

b) dacă a îndeplinit 100% ținta de diminuare a marjei de dobândă, sau

c) dacă nivelul procentual agregat al creșterii creditării și al diminuării marjei de dobândă este cel puțin 100%.

Indicatorii ţintă de creştere a creditării şi de diminuare a marjei de dobândă, precum și marja de referință a dobânzii se stabilesc anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, cu recomandarea Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială. Pentru anul 2019, pentru fiecare instituție bancară, ținta de creștere a creditării este de + 8,0 la suta, ținta de diminuare a marjei de dobânda este de -8,0 la suta, iar marja de referința a dobânzii este de 4,0 puncte procentuale.

Nu sunt supuse taxei pe active instituțiile bancare care înregistrează pierdere contabilă, înainte de calculul taxei pe active, la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa.

Ce active nu se iau în calcul la taxa bancară

Taxa pe active se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. (2) asupra bazei impozabile reprezentată de activele financiare nete ale instituției bancare existente în sold la sfarsitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa, potrivit evidenţei contabile, din care se scad următoarele active financiare:

- numerarul;

- solduri de numerar la bănci centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;

- expuneri neperformante la valoare netă;

- titluri de datorie emise de administrații publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;

- credite și avansuri acordate administrațiilor publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;

- credite acordate de instituțiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanții primite din partea administrației publice centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;

- credite acordate instituțiilor de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante ; depozite la instituții de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) și creanțe atașate, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; operațiuni reverse repo și titluri luate cu împrumut, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante.

Cum se vor calcula dobânzile la credite

Pentru creditele acordate în valută, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă EURIBOR/LIBOR la o anumită perioadă, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului;”

Pentru creditele acordate în monedă națională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobanda variabila se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naționale a României și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.”

În contractele de credit cu dobânda variabilă se vor aplica următoarele reguli:

  • pentru creditele în valută, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă EURIBOR/LIBOR la o anumită perioadă, în funcţie de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului;
  • pentru creditele acordate în monedă națională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naționale a României și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor;
  • în acord cu politica comercială a fiecărui creditor, acesta poate reduce marja şi/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referinţă, având dreptul ca, pe parcursul derulării contractului, să revină la valoarea marjei menţionate în contract la data încheierii acestuia şi/sau la nivelul indicelui de referinţă;
  • modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii variabile, atât în sensul majorării datorate indicelui de referinţă EURIBOR/indicelui de referință pentru creditele acordate în lei cu dobândă variabilă/LIBOR, cât şi în cel al reducerii acesteia;
  • valoarea indicilor de referinţă utilizaţi în formula de calcul a dobânzii variabile va fi afişată şi permanent actualizată, pe website-urile creditorilor şi la toate punctele de lucru ale acestora.”