​Anul trecut, Guvernul adopta o Ordonanță de Urgență care modifica legea insolvenței. Aceasta avea multe prevederi care au generat dezbateri în spațiul public, având în vedere că, printre altele, s-a dat statului posibilitatea de a converti creanțele bugetare în acțiuni. Un proiect de ordin al ANAF vorbește, însă, despre cesiunea de creanțe, adică contractul prin care creditorul transmite creanta care îi aparține, altei persoane, respectiv procedura pe care o va aplica Fiscul.

Sediul ANAFFoto: AGERPRES

Vezi proiectul aici

Conform referatului de aprobare, prin proiectul de act normativ supus aprobării, s-au reglementat operaţiunile necesare aducerii la îndeplinire a cesiunii de creanţă în situația debitorilor aflați în insolvență, fiind constituită o comisie de selecţie a cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare care să analizeze îndeplinirea condiţiilor de selecție având în vedere o serie de criterii, dintre care termenul de plată cât mai scurt, oferta cea mai avantajoasă și garanţia cea mai favorabilă din perspectiva maximizării recuperării creanţelor bugetare.

"Prin proiectul de act normativ s-a reglementat inclusiv situația în care nu se poate efectua o departajare sau diferențiere a ofertelor în raport cu criteriile de selecție, motiv pentru care s-a propus ca în situația în care sunt două sau mai multe oferte care îndeplinesc cumulativ criteriile privind îndeplinirea condiţiilor de selecţie, comisia să transmită o notificare prin care solicită ofertanţilor aflaţi în această situaţie, prezentarea unei noi oferte care să fie mai avantajoasă pentru cedent faţă de cea depusă iniţial, iar în cazul în care niciunul dintre ofertanţii notificaţi nu prezintă noi oferte, comisia să verifice ofertele iniţiale depuse de către ofertanţii notificaţi şi să declare câştigătoare prima ofertă înregistrată la organul fiscal", conform ANAF.

Astfel, s-a avut în vedere reglementarea declarării câştigătoare a primei oferte înregistrată la organul fiscal, ținând cont de faptul că au fost epuizate toate criteriile de departajare a ofertelor, precum și de faptul că o reglementare similară este prevăzută și în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1517/2017 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi valorificare, în regim de urgenţă, a bunurilor perisabile sau supuse degradării, precum şi pentru aprobarea modelelor unor formulare.

  • De asemenea, având în vedere faptul că renunţarea la veniturile statului trebuie să se realizeze cu asigurarea maximizării recuperării creanţelor bugetare cu care organul fiscal s-a înscris în tabelul definitiv de creanţe, s-a prevăzut prin proiectul de ordin constituirea de garanţii, în caz contrar această măsură ar putea implica elemente de natura ajutorului de stat.

"Totodată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018 nu este exclusă posibilitatea constituirii de garanţii în vederea asigurării recuperării creanţelor ce fac obiectul cesiunii, astfel că creditorul bugetar cedent dispune de pârghiile prevăzute de Codul de procedură fiscală în ceea ce priveşte constituirea unor garanţii în favoarea cedentului", informează Fiscul.

În cazul garanțiilor de natura scrisorii de garanție/ poliţei de asigurare de garanţie s-a prevăzut ca perioada de valabilitate a acesteia să fie cu cel puţin 30 de zile mai mare faţă de ultimul termen de plată stabilit conform contractului de cesiune.

Tipul de garanţii ce pot fi constituite şi principiile ce au fost avute în vedere la elaborarea proiectului de ordin, sunt cele reglementate de Codul de procedură fiscală.

"De asemenea, prin proiectul de act normativ s-a reglementat inclusiv posibilitatea anulării Deciziei privind stabilirea rezultatului selecţiei cesionarului pentru recuperarea creanţelor bugetare, și declararea unui alt ofertant câștigător dintre cei care îndeplinesc condițiile prevăzute de proiectul de act normativ, prin prezentarea unui acord în acest sens, urmare notificării transmise de către organul fiscal, în situaţia în care ofertantul declarat câștigător inițial nu constituie garanţia,iar în cazul în care următorii ofertanţi nu acceptă să fie declaraţi câştigători, Comisia va relua procedura de selecţie a cesionarului", arată ANAF.

Prin proiectul de act normativ supus aprobării, s-a reglementat posibilitatea îndreptării a unor erori materiale din contractul de cesiune, prin încheierea de către organul fiscal a unui act adiţional la contractul de cesiune.