Într-o scrisoare semnată de Guvernatorul Băncii Centrale Mugur Isărescu, acesta atrage atenția asupra multiplelor încălcări ale legislației europene, în cazul în care proiectul privind aducerea în țară a aurului ținut la Banca Angliei ar deveni lege. Marți, Comisia de Buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților a emis un raport favorabil, cu amendamente, pe proiectul legislativ inițiat de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae care prevede ca BNR să repatrieze aurul depozitat de România în străinătate.

Mugur Isarescu, guvernatorul BNRFoto: Hotnews

”Creșterea rezervei de aur a fost necesară in vederea asigurarii garantiei asupra solvabilitatii externe, a platii la termen a serviciului datoriei externe contractate, a atenuarii eventualelor dezechilibre conjuncturale si temporare ale deficitelor balantei de plati (nivel de adecvare a rezervei valutare care sa acopere cel putin trei luni de importuri), a stabilizarii si consolidarii monedei nationale”, se arată în scrisoarea Guvernatorului, consultată de HotNews.ro.

Ce mai conține documentul:

”Începand cu anul 1994, politica de stabilizare si de consolidare a monedei nationale a fost aceea de a implementa a serie de masuri care au vizat realizarea Programului de crestere a rezervei internationale si efectuarea operatiunilor de conversie a cantitatii de argint excedentare in aur fin. Din totalul rezervei de aur, 61,2 tone (reprezentand 59%) sunt depozitate la Banca Angliei.

Decizia pastrarii unei parti din rezerva de aur in strainatate a fost luata in anul 1999, pentru a face fata unor eventuale socuri financiare adverse in perioade de criza sau in situatia restrangerii accesului la pietele internationale de capital si pentru a se implementa un management activ al rezervei in metale pretioase. Operatiunile de transfer au avut loc intre anii 1999 si 2002, cu informarea corespunzatoare a Parlamentului, Presedintiei si Guvernului Romaniei. Contul de aur detinut de BNR la Banca Angliei este un cont alocat, respectiv ingourile aflate in custodie pot fi identificate in orice moment, dupa numarul unic al barei, greutate si titlul de finete al aurului. Efectuarea de operatiuni printr-un astfel de cont se realizeaza numai in baza instructiunilor transmise de BNR catre Banca Angliei, aurul detinut in acest cont neputand fi utilizat de catre custode. Acest cont a fost deschis inainte de anul 1990, ulterior fiind utilizat in contextul administrarii active a rezervei de aur.

Totodata, este de precizat ca pastrarea aurului la Banca Angliei asigura o recunoastere internationala a calitatii rezervelor de aur ale BNR, avand in vedere ca Banca Angliei accepta doar lingouri care sunt conforme cu standardul „good delivery" al London Bullion Market Association (LBMA). Astfel, deținerile de aur de la Banca Angliei sunt recunoscute că respect cerinte calitative specifice pietei aurului, ceea ce face posibila folosirea acestor lingouri in situatia unor tranzactii fara a mai implica alte costuri suplimentare pentru verificarea calitatii. Pana in prezent, BNR a efectuat trei actiuni de verificare la Banca Angliei, care au confirmat ca lingourile verificate indeplinesc standardul "good delivery" al LBMA.

Mentionam ca o prezentare detaliată a evolutiei istorice a rezervei de our se regăseste in Raportul Anual al Bancii Nationale a Romaniei pentru anul 2017 (capitolul 8, punctul 3).

  • II. Compatibilitatea propunerii legislative cu legislatia Uniunii Europene

BNR este organizata si functioneazd in conformitate cu dispoziliile legii si ale Tratatului privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), inclusiv ale Protocolului nr.4 privind Statutul Sistemului European al Bancilor Centrale si al Bancii Centrale Europene (Statutul SEBC si al BCE), anexat acestuia.

Principiul independentei bancilor centrale este consacrat prin art. 130 din TFUE si art.7 din Statutul SEBC si al BCE (articol care reia prevederile art.130 din TFUE), fiind detaliat in rapoartele de convergenta ale Comisiei Europene si ale Bancii Centrale Europene. In acord cu acest principiu statuat la nivelul TFUE, art.3 alin.(1) din Statutul BNR prevede ca ,,in indeplinirea atributillor, Banca Nationale, a României si membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instructiuni de la autoritatile publice sau de la orice alas institutie sau autoritate".

Potrivit BCE (scrisoarea prezentata in Anexa nr.2), atributia băncilor centrale privind detinerea si administrarea rezervelor oficiale ale Statelor Membre „implieca luarea unor decizii privind detinerea, păstrarea, dispunerea cu privire la acestea, negocierea si administrarea zilnica, precum si administrarea pe termen lung a rezervelor internationale". BCE subliniază si faptul ca „bancile centrale nationale se bucură de independenta in ceea ce priveste toate actiunile acestora legate de detinerea si administrarea rezervelor internationale, astfel cum prevede art.130 din TFUE".

Ce mai conține documentul:

Art.127 alin.(2) din TFUE prevede: „Misiunile fundamentale care urmează sa fie indeplinite prin intermediul SEBC sunt: - definirea si punerea in aplicare a politicii monetare a Uniunii; - detinerea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre.(.)"

Potrivit art.282(1) din TFUE: „Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale constituie Sistemul European al Bancilor Centrale („SEBC")".

Raportul de Convergenta al BCE din anul 2018 arata ca „price drept al unui terț (de exemplu, guvernul sau parlamentul) de a influenta decizia unei banci centrale nationale in legatura cu administrarea rezervelor valutare oficiale este incompatibil cu articolul 127 alineatul (2) a treia liniuta din Tratat."

Subliniem faptul ca, potrivit BCE (Anexa nr.2, mentionată anterior), sintagma „rezerve valutare oficiale" din art.127 alin.(2) a treia liniuta din TFUE include si rezervele de aur. De asemenea, BCE are in vedere acest aspect atunci cand precizeaza ca „active din rezervele valutare" inseamnă aur sau numerar, iar „aur" inseamnă uncii troy de aur fin sub forma de lingouri London Good Delivery, conform specificatiilor London Bullion Market Association (indicam in acest sens o serie de decizii emise de BCE). Mentionăm ca, in varianta in limba engleza a art. 127 alin.(2) a treia liniută din TFUE, se utilizează sintagma „official foreign reserves" (rezerve oficiale Internationale — trad.ns.). In Avizul BCE CON/2008/72 se arata ca art. 127 alin.(2) din TFUE „defineste detinerea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre ca find misiune fundamentală care urmeaza sa fie indeplinita prin intermediul SEBC.

Aceasta dispozitie din Tratat impune pastrarea la bancile centrale nationale a competentei de a lua decizii cu privire la utilizarea activelor bancilor centrale nationale. Adoptarea unor dispozitii legislative care ar impune o alocare obligatorie a unei parti din rezerva valutară a unui stat membru, in contradictie cu atribuirea acestei misiuni bancii centrale nationale, ar fi incompatibild cu Tratatul, deoarece ar priva astfel banca centrală natională de una dintre misiunile sale fundamentale, conform Tratatului, si ar transfera de la banca centrală nationala catre un terț competenta pe care Tratatul o alocă in mod clar băncilor centrale nationale". În ceea ce priveste compatibilitatea Statutului BNR cu TFUE, art.131 din TFUE prevede: „Fiecare stat membru asigura compatibilitatea legislatiei sale interne, inclusiv a statutului băincii sale centrale nationale, cu tralatele și cu Statutul SEBC si al BCE".

In avizul CON/2011/73, BCE mentioneaza ca, „desi Romania nu a adoptat înca moneda euro, proiectele normative ar trebui să alba deja in vedere si să respecte in general cadrul legislativ al Uniunii care se va aplica in România dupe adoptarea monedei euro". In acest context, facem referire si Ia Avizul BCE CON/2008/72, in cadrul caruia se precizeaza: „BCE doreste sa sublinieze ca, desi statele membre care fac obiectul unei derogari nu fac inca parte din Uniunea Economică si Monetara, acestea au obligatia juridica de a adapta statutele bancilor lor centrale nationale pentru a se asigura compatibilitatea cu Tratatul si cu Statutul din perspectiva misiunilor legate de Eurosistem. In acest sens; orice reforma legislativă ar trebui sa vizeze realizarea treptată a consecvenței cu standardele Eurosistemului. In acest caz, ar trebui sa faciliteze convergenta cadrului juridic necesar pentru ca România sa devina participant cu drepturi depline Ia Uniunea Economică si Monetara fara a fi necesare reforme legislative ulterioare".

Nu in ultimul rand, din perspectiva incidentei legislatiei Uniunii, este de mentionat ca procedura de consultare a Bancii Centrale Europene in legatura cu once amendament care urmeaza a fi adus Statutului bancii centrale este necesara si obligatorie potrivit art. 1 27 alin.(4) si art.282 alin.(5) din TFUE si Deciziei nr.98/415/CE a Consiliului din 29 iunie 1998 privind consultarea Bancii Centrale Europene de calre autoritatile nationale cu privire la proiectele de reglementare, care, la art.2 alin.(1) liniuta a treia prevede: „ autoritațile statelor membre consultă Banca Centrală Europeană in legatura cu orice proiect de reglementare care intra in sera sa de competentă in temeiul Tratatului si, in special, in ceea ce priveste: (...) băncile centrale nationale.

In aplicarea acestei decizii, Ghidul pentru consultarea Bancii Centrale Europene de catre autoritatile nationale cu privire la proiectele de reglementare, publicat de Banca Centrală Europeană in octombrie 2015, noteaza la pct. 3.3. urmatoarele "In mod evident, aceasta include proiectele de reglementare ce afectează misiunile fundamentale de indeplinit prin intermediul SEBC conform articolului 127 alineatul (2) din Tratlat (adica definirea si punerea in aplicare a politicii monetare a Uniunii, desfășurarea operațiunilor de schimb valutar, detinerea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre si promovarea bunei functionări a sistemelor de plăți) si articolului 16 din SEBC (emiterea de bancnote euro)."

  • III. Tendinte privind administrarea rezervei de our pe plan international

Bancile centrale nationale din toate statele membre ale Uniunii Europene au atributii privind detinerea si administrarea rezervelor internationale ale statului. In ceea ce priveste bancile centrale din Eurosistem, acestea administreaza rezervele internationale („rezervele valutare", potrivit terminologiei TFUE) care nu au fost transferate BCE in conformitate cu art.30 din Statutul SEBC si al BCE si participă la administrarea rezervelor valutare ale BCE.

Abordarea bancilor centrale față de aur ca activ de rezerva s-a schimbat in ultimii ani, in special după declansarea crizei financiare globale. Pand in anul 2009, bancile centrale reprezentau al doilea furnizor de aur pe piață dupa sectorul de productie miniera. Ulterior, pe fondul efectelor crizei financiare si al intrării politicilor monetare ale bancilor centrale de referinta intr-o etapă nouă si fără precedent, abordarea bancilor centrale fată de rezervele de aur s-a schimbat si s-a reflectat in reducerea vanzărilor efectuate de către bancile centrale din statele europene in creșterea cumpararilor efectuate de care bancile centrale ale unor state emergente. Astfel, incepand cu anul 2010, bancile centrale s-au plasat pe pozitia de cumparator net de aur, iar cererea provenita de Ia acestea a crescut semnificativ — de la mai putin de 2% din totalul cererii de aur la nivel mondial in anul 2010, la 14 % in anul 2014.

Bancile centrale din Germania, Olanda și Austria sunt printre principalele autoritati monetare care au anunțat, intr-un mod transparent, programe de echilibrare a distributiei rezervelor de aur intre locatiile din strainătate si din tară, prin repatrierea unei parti a rezervelor de aur depozitate in afara granitelor. Argumentele oferite in favoarea acestor decizii au avut la bază diversificarea riscului, in conditiile in care concentrarea in anumite conturi din afara tarilor respective era de peste 70% din totalul rezervelor de aur ale acestor țări, dar și inducerea unui efect pozitiv asupra increderii populatiei din tările respective. Prezentăm, in Anexele nr.3 si 4, situatia privind depozitarea rezervelor de aur in statele membre UE si Elvetia, respectiv situatia detaliată a cadrului de administrare a rezervelor internationale in statele membre UE.

Prin scrisoarea integistrata la BNR cu nr.1/1669/05.04.2019, dl. senator Serban Nicolae, in calitatea domniei sale de coinitiator al proiectului de lege, a comunicat BNR faptul ca intentioneaza sa solicite Camerei Deputatilor amendarea propunerii legislative pentru modificarea gi completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul BNR, forma adoptată de Senat, după cum urmează:

  • renuntarea la introducerea amendamentului conform caruia „Din rezerva constituita, Banca Nationala a Romaniei poate depozita aur in straininate exclusiv in scopul obținerii de venituri Depozitele de aur constituite de Banca Nationalci a României in strainătate nu pot depăsi 5% din cantitatea totală de aur constituita ca rezerva" (art.30 alin.(4));
  • introducerea unui nou amendament, constand in modificarea art.30 alin.(1) lit.a), după cum urmează: „Banca Nationala a României, respectand regulile generale privind lichiditatea si riscul specific activelor externe, stabileste și mentine rezerve internationale, in astfel de condiții încât sa poata determina periodic marimea lor exacta, rezerve alciituite cumulativ ori selectiv din urmatoarele elemente: a) aur deținut in tezaur in țară sau depozitat in strainătate";

Subliniem faptul ca, prin comparatie cu forma adoptata de Senat, prin efectul noului amendament referitor la modificarea art.30 alin.(1) lit.a), in sensul eliminarii sintagmei „sau depozitat in strainătate", se restrictioneaza administrarea rezervelor internationale de catre BNR, urmand ca intreaga rezerve de aur sa" fie depozitata in tara, fiind eliminata inclusiv posibilitatea de a depozita in strainătate o anume cantitate de aur constituita ca rezerve internationala, conform strategiei de administrare cat mai eficienta a rezervelor internationale, adaptata conditiilor pietelor europene si mondiaIe.

Potrivit legislatiei europene, orice initiativa de modificare a Legii nr.312/2004 presupune consultarea obligatorie a Băncii Centrale Europene inaintea adoptarii acesteia in Parlament, astfel incat avizul acestei institutii europene sa poata fi luat in considerare.

In conformitate cu legislatia Uniunii Europene, administrarea rezervelor internationale, din care fac parte si rezervele de aur, reprezinta atributul exclusiv al bancilor centrale membre ale Sistemului European al Bancilor Centrale. Banca Nationale a Romaniei este membra a SEBC. In exercitarea atributiilor privind administrarea rezervelor internationale, BNR asigura respectarea regulilor generale privind lichiditatea si riscul specific activelor externe si un nivel adecvat al rezervelor internationale, cerinte prevăzute la art.30 alin.(1) si (2) din Legea nr. 312/2014 privind Statutul Bancii Nationale a României.

In concluzie, pe baza considerentelor aratate, precizam ca Banca Natională a Romaniei nu poate sustine propunerea legislativă privind modificarea completarea Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Nationale în forma adoptata de Senat si nici nu poate accepta integral propunerile de amendamente primite de la domnul senator Serban Nicolae.

Amendamentul referitor la modificarea art.30 alin.(1) lit.a), in sensul eliminarii sintagmei „sau depozitat in straineitate" nu asigura compatibilitatea cu prevederile Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, deoarece restrictioneaza administrarea rezervelor internationale de catre BNR. În consecintă, va propunem, pentru compatibilizarea textului proiectului cu prevederile Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, completarea art.30 alin.(1) lit.a) din Legea nr.312/2004 cu sintagma: „cu informarea Parlamentului", forma finals a art.30 alin.(1) lit.a) find urmatoarea: „aur deținut in tezaur în tară sau depozitat in strainatate cu informarea Parlamentului".