Vrem un leu mai tare, rate mai mici la credite? Să ne creștem exporturile! (raport al Curții de Conturi)

de Dan Popa     HotNews.ro
Joi, 5 martie 2020, 18:50 Economie | Finanţe & Bănci


Promovarea exporturilor Romaniei lasa mult de dorit
Foto: sxc.hu
Una din marile dezechilibre ale economiei românești este cea provenind din importurile uriașe, mult mai mari decât ceea ce reușim să exportăm, diferența apăsând puternic pe cursul de schimb euro/leu. În 2019, România a încasat 69 de miliarde de euro din exporturi, dar a avut de achitat o factură de peste 82 de miliarde de euro, adică a trebuit să scoatem din buzunar peste 13 miliarde de euro. Un control al Curții de Conturi care a măsurat modul în care România sprijină exporturile explică parțial de ce suntem în această situație.

Ce arată Curtea de Conturi:
 • Aproximativ 40% din consilierii economici trimiși în străinătate pentru promovarea exporturilor României nu sunt angajați specializați, ci persoane detașate în cadrul MMACA (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat), fapt ce poate determina afectarea eficienței activităților suport ale ministerului;
 • Unul din 5 consilieri economici aflați la post în rețeaua externă a ministerului, au studii cu profil tehnic sau umanist (de exemplu specializarea filologie), studii în urma cărora au obținut competențe cu relevanță limitată raportat la domeniul “comerț exterior”. Asta implică un risc semnificativ de afectare a eficacității acțiunilor de promovare a exporturilor, derulate la nivelul ministerului de resort;
 • Nu au fost stabilite criterii clare pentru dimensionarea rețelei externe de consilieri, existând posturi în locații îndepărtate, pentru care valoarea exporturilor nu a înregistrat o dinamică care să justifice necesitatea unei funcții în acest sens;
 • Pe fondul absenței unei analize a eficienței cheltuielilor angajate pentru funcționarea BPCE, raportat la volumul exporturilor realizate, s-au remarcat situații în care eficiența și eficacitatea cheltuielilor pentru sprijinirea exporturilor au un grad scăzut, raportat la valoarea și evoluția exportului realizat în țările în care își desfășoară activitatea aceste birouri.

Evaluarea modului în care s-au realizat politicile de stimulare şi promovare a exportului

 • Actul normativ de aprobare a Strategiei Națonale pentru Export precum și actele normative care au reglementat activitatea instituțiilor din cadrul administrației publice centrale, conţin prevederi prin care se realizează o suprapunere a acestor atribuții, generȃnd confuzie, lipsă de coerenţă şi ȋntȃrzieri ȋn procesul decizional din domeniul promovării exporturilor;

Evaluarea Programului de promovare a exporturilor (PPE)

În ceea ce privește acțiunea “susţinerea financiară a unor acţiuni promoţionale organizate în ţările de reşedinţă de către birourile consilierului economic”, s-a remarcat faptul că nu a fost elaborată o metodologie de aprobare a procedurilor de selecţie şi finanţare a acestor acțiuni promoționale;
 • Nu au fost elaborate proceduri operaționale pentru toate activitățile specifice din cadrul fiecărei acțiuni ce pot fi derulate în cadrul PPE;
 • Abaterea procentuală între prevederile inițiale și plățile efective este semnificativă, fapt ce arată lipsa de acuratețe în programarea bugetară, una dintre cauze datorându-se numeroaselor modificări ale programelor anuale;
 • La nivelul ministerului, nu a existat o evidență pe centre de cost a cheltuielilor și a plăților aferente contractelor derulate de minister pentru fiecare acțiune din cadrul Programului de promovare a exportului, urmărirea cheltuielilor pe centre de cost având rolul de a ajuta conducerea departamentelor de specialitate din cadrul ministerului să ia decizii corecte cu privire la eficienţa utilizării resurselor. De asemenea, nu a existat o legătură de tip cost - beneficiu între resursele solicitate prin proiectul de buget, resursele alocate prin buget şi obiectivele anuale;
 • Situațiile financiare anuale nu au anexate rapoarte de performanţă, în care să se prezinte pe fiecare program (inclusiv Programul de promovare a exportului), obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi costurile asociate. Totodată, la nivelul ministerului nu a existat o metodologie aprobată prin care să fie stabiliţi indicatori de monitorizare și indicatori de performanță/eficiență a Programului de promovare a exportului

Consiliul de Export: lipsă de transparență, include societăți care nu se constituie într-o structură patronală și profesională din domeniul exportului

 • Din punct de vedere al componenței Consiliului de Export, la data aprobării HG nr. 486/2004, a existat un echilibru între membrii fondatori nominalizați în acest act normativ, respective între reprezentanții instituțiilor (14 membri) și reprezentanții asociațiilor/patronatelor (13 membri), situație care nu se mai regăsește în perioada auditată, întrucât sistemul deschis al Consiliului de Export a permis creșterea numărului de membri prin votul majorității, astfel încât în această perioadă, conform proceselor verbale încheiate în urma reuniunilor CE, se regăsesc cca 12 reprezentanți ai instituțiilor publice și 21 ai asociațiilor/patronatelor profesionale. Majorarea numărului de membri s-a realizat numai ca urmare a unor hotărâri ale Consiliului de Export, fără alte reglementări legale, care să completeze HG nr. 486/2004 prin care a fost reglementată componența Consiliului de Export;
 • La Secretariatul CE nu a existat o evidență centralizată din care să reiasă data acceptării membrilor noi în CE sau data ieșirii unora;
 • S-a remarcat o lipsă de preocupare a ministerului, în asigurarea transparenței activității desfășurate de către Consiliul de Export, deși Direcția Generală Promovare Export din cadrul ministerului de resort, actualmente MMACA, avea obligația asigurării secretariatului Consiliului de Export conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Export;
 • Lipsa de transparență în ceea ce privește modul de adoptare a deciziilor în cadrul Consiliului de Export, rezultă și din faptul că nu în toate situațiile, hotărârile luate de membrii Consiliului de Export s-au adoptat prin vot deschis, conform Regulamentului de organizare și funcționare al CE;
 • Din componența Consiliului de Export au făcut parte și societăți care nu se constituie într-o structură patronală și profesională cu atribuții și activitate în domeniul exportului;
 • În perioada 2014-2016, la baza proceselor verbale ale reuniunilor CE, semnate doar de co-președininții CE, nu au existat liste cu persoane (titulari sau înlocuitori care au reprezentat entitățile membre ale Consiliului de Export) și semnăturile acestora, prin care să se confirme participarea la reuniunile Consiliului de Export și totodată votul exercitat de acestea asupra hotărârilor luate;
 • La nivelul ministerului nu a existat o bază de date cu toate structurile patronale şi profesionale naționale, cu atribuţii şi activitate în domeniul exportului, precum și cu numărul firmelor care fac parte din aceste structuri, nomenclatorul de produse exportate, alte informații relevante;
 • În perioada 2014-2017, deși s-au aprobat prin ordine de ministru 3 scheme de ajutor de minimis, în fapt, s-au alocat fonduri și s-au derulat doar 2 scheme de ajutor de minimis:

Participarea operatorilor economici sub pavilion naţional la târguri şi expoziţii internaţionale


Raportat la programele anuale inițiale, privind participarea la târguri și expoziții internaționale, în perioada 2014-2017, au fost aprobate 431 de acțiuni de promovare a exportului, din care au fost realizate 168 acțiuni, rezultând un grad de realizare de 38,98%, față de anul 2014, când gradul de realizare a acțiunilor a fost de 71,43%

 • Raportat la numărul total al acțiunilor aprobate și realizate, repartizate pe sectoare economice cu potențial de creștere a exporturilor, s-a remarcat faptul că, cea mai mare pondere o deține sectorul alimente, băuturi, tutun (14,88%), cu un număr de 25 acțiuni realizate în perioada auditată, urmat de sectoarele audiovizual și design vestimentar, construcții de mașini, textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, tehnologia informației și telecomunicații, cu ponderi de peste 10,00% deținute fiecare și alte sectoare economice, cu o pondere de 7,14%;
 • Numărul de firme participante la târguri și expoziții internaționale, beneficiare de ajutor de minimis, a oscilat în perioada auditată, astfel că, față de anul 2015, când s-a înregistrat cel mai mare număr de firme, respectiv 398 firme, în anul 2016, numărul de firme a scăzut cu 11,48%, iar în anul 2017, s-a înregistrat o scădere cu 21,34% (față de anul de referință 2015);
 • Oserie de firme participă, în fiecare an, la evenimentele aprobate prin Programul de promovare a exportului, unele participând și de mai mult de 4 ori întrun an cu toate că reglementările în vigoare prevedeau un număr de maxim 4 participări;
 • Deși legea nu îngrădește accesul la schema de minimis a firmelor care nu fac parte dintr-o structură asociativă, au fost selectate doar firme membre ale acestor structuri asociative. Nu a existat o transparență în accesarea schemei de sprijin de către firmele potențiale participante la evenimente întrucât, deși există un portal de comerț exterior, nu a existat o aplicație de înscriere online a firmelor;
 • Anumite entităţi au fost selectate să participe la târguri şi expoziţii internaţionale și implicit să beneficieze de ajutorul de minimis, deși nu îndeplineau condiţiile de eligibilitate prevăzute de lege;
 • La nivelul ministerului nu a existat o bază de date actualizată cu entitățile/societățile românești care au realizat exporturi în perioada 2014-2017;
 • Nu a existat o evidență operativă a garanțiilor de participare depuse și restituite operatorilor economici care au participat la târgurile și expozițiile organizate în străinătate;
 • Nu au fost elaborate și aprobate norme metodologice, cu privire la modalitatea de recuperare a ajutoarelor de minimis, iar direcțiile de specialitate din cadrul ministerului, nu au efectuat controale pentru a verifica condiţiile de acordare a ajutoarelor de stat şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia nerespectării acestor condiții;
 • Raportările către Consiliul Concurenței, fie au fost transmise cu întârziere, fie nu au fost transmise;
 • Au fost decontate cheltuieli fără documente justificative care să ateste realitatea sumelor datorate, precum și decontarea unor cheltuieli cu nerespectarea unor cerințe prevăzute în documentația de atribuire;
 • Pentru unele acțiuni, ministerul a acceptat și cheltuieli cu cazarea, transportul și asigurarea medicală pentru delegatul firmei organizatoare, în condițiile în care, acestea nu au fost prevăzute ca și cheltuieli eligibile ce pot fi acoperite de la bugetul de stat;
Din analiza prin sondaj a dosarelor profesionale ale consilierilor economici, au fost identificate situații în care persoane detașate de la alte entități pe funcții de execuție în cadrul ministerului, au activat în minister pentru o perioadă de câteva luni, după care au optat și au fost selecționați pentru a ocupa posturi din rețeaua externă.
 • Nu au fost stabilite criterii clare pentru dimensionarea rețelei externe de consilieri, existând posturi în locații îndepărtate, pentru care valoarea exporturilor nu a înregistrat o dinamică care să justifice necesitatea înființării/menținerii unei funcții în acest sens.
 • Astfel, se remarcă faptul că există prevăzute posturi în locații în care valoarea exporturilor nu a înregistrat în decursul celor 4 ani o dinamică care să justifice angajarea și efectuarea de cheltuieli cu personalul trimis la post. Exemple elocvente în acest sens sunt: Cuba/Havana, Argentina/Buenos Aires, Kazahstan/Astana.
 • În plus, trebuie menționat faptul că, potrivit evidențelor ministerului, în țările respective, Românianu a participat cu standuri la diverse târguri de promovare a exporturilor.
 • Având în vedere faptul că unul din scopurile principale ale activității ministerului este acela de promovare a exporturilor și implicit de creștere a valorii acestora, raportat la efortul financiar realizat, și pe fondul absenței unor indicatori, care să fie monitorizați de către MMACA, echipa de audit a efectuat o analiză de tip cost-beneficiu în vederea determinării unor indicatori de rezultat.
 • Astfel, analizând ca valori de intrare, cheltuielile aferente BPCE-urilor, iar ca rezultat al activității de export, valoarea exporturilor la nivel național, echipa de audit a calculat pentru perioada auditată, un indicator de eficiență (IEBPCE), respectiv: cheltuieli de sprijin a exportului efectuate la 1.000 euro exportați, și un indicator de eficacitate (IeBPCE), respectiv: variația cheltuielilor aferente BPCE-urilor dintr-o țară, comparativ cu variația valorii exporturilor realizate de România în țara respectivă.
 • O valoare ridicată a indicatorului de eficiență (IEBPCE), determinat prin raportarea cheltuielilor aferente BPCE-urilor dintr-o țară, la valoarea exporturilor realizate de România în țara respectivă, precum și o dinamică crescătoare a acestui indicator, este de natură să arate o eficiență mai scăzută/în scădere a BPCE-urilor din țara de referință, prin comparare cu alte BPCE-uri din alte țări.

În analiza efectuată, echipa de audit a procedat la eliminarea valorilor extreme, rezultând
următoarele valori medii ale IEBPCE:
- 0,4317 euro la 1.000 euro exportați în anul 2014;
- 0,3896 euro la 1.000 euro exportați în anul 2015;
- 0,4541 euro la 1.000 euro exportați în anul 2016;
- 0,4361 euro la 1.000 euro exportați în anul 2017.

 • Raportat la valorile stabilite anterior, a rezultat faptul că, o eficiență ridicată a cheltuielilor se înregistrează în țări precum Germania, Franța, Bulgaria, Italia, Marea Britanie, Ungaria, Olanda, Austria, iar o eficiență scăzută în țări precum Singapore, Argentina, Qatar, Kuweit, Kazahstan, Azerbaidjan, Irak, Irlanda.
 • În ceea ce privește indicatorul de eficacitate (IeBPCE), determinat prin compararea cheltuielilor aferente BPCE-urilor dintr-o țară în perioada (2016-2015), cu valoarea exporturilor realizate de România în țara respectivă în perioada (2016-2017), s-a constatat:
- o eficacitate mai ridicată a BPCE-urilor din țări precum: Turcia, Serbia, Grecia, Elveția, Croația, Bulgaria.
- o eficacitate redusă a BPCE-urilor din țări precum: Brazilia, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Israel, Irlanda, Kazahstan, Qatar.

Auditul a remarcat multiple deficiențe în activitatea Consiliului de Export, ca de exemplu, întocmirea unor procese verbale înregistrate sub același număr și în aceeași zi, unele fiind semnate chiar de persoane diferite și conținând informații contrare celor prezentate în celelalte exemplare ale aceluiași proces verbal.

Auditul a remarcat faptul că din componența CE au făcut parte și societăți care nu se constituie într-o structură patronală și profesională cu atribuții și activitate în domeniul exportului, exemplificând în acest sens o entitate care și-a exercitat dreptul de vot în cadrul reuniunilor CE, care au avut loc în perioada auditată, respectiv: WTC (World Trade Center) București

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

5168 vizualizari

 • -2 (4 voturi)    
  Ha ha ha (Joi, 5 martie 2020, 19:02)

  Ochii_pe_voi [utilizator]

  Guvernul se tine de tras sfori politice si elecoral, face circ si isi bate joc de tot. N are timp de asemenea rahaturi
  • -2 (6 voturi)    
   Dan Popa ce pregătire are de scrie asa articol? (Joi, 5 martie 2020, 21:47)

   simplex1 [utilizator] i-a raspuns lui Ochii_pe_voi

   40 % din consilierii economici trimiși în străinătate sunt angajați fără calificare în domeniu. Dan Popa, care scrie articolul de fata, ce pregătire are? Studii economice, marketing, etc? Ce încredere sa am în asemenea text dacă este scris de un necalificat?!

   Citat:
   "- Aproximativ 40% din consilierii economici trimiși în străinătate pentru promovarea exporturilor României nu sunt angajați specializați, ci persoane detașate în cadrul MMACA (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat), fapt ce poate determina afectarea eficienței activităților suport ale ministerului;
   - Unul din 5 consilieri economici aflați la post în rețeaua externă a ministerului, au studii cu profil tehnic sau umanist (de exemplu specializarea filologie), studii în urma cărora au obținut competențe cu relevanță limitată raportat la domeniul “comerț exterior”. Asta implică un risc semnificativ de afectare a eficacității acțiunilor de promovare a exporturilor, derulate la nivelul ministerului de resort;"
   • +1 (1 vot)    
    Mai mult decat atat (Vineri, 6 martie 2020, 10:20)

    4Runner [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

    nici nu da datele corecte. Importurile nete nu sunt de 13 mld euro, ci de 10,4 mld euro conform contului curent:
    https://www.bnr.ro/Balanta-de-plati---BPM6-11132.aspx
    Aceste deficit de miliarde de euro provine din:
    - investitii straine directe (adica faci import de capital, insa experienta ne arata ca banii astia de regula nu se mai intorc inapoi in tarile de unde vin)
    - datorii (datoria totala externa a RO, care creste anual, dar nu mult, doar 25% in ultimii 10 ani)
    - raportarea incorecta a datelor in conturile nationale (asta e un subiect in sine).
    Revenind la articol, da, este adevarat ca exista nepotism si coruptie in MAE si SIE, dar cam asa functioneaza in lucrurile in fiecare tara. Nu inteleg rostul articolului care ofera un copy paste al raportului curtii de conturi... si ce anume vrea sa scoate in evindeta? Ca ar trebui stimulate exporturile in Senegal, Qatar si Iraq? :))
   • +2 (2 voturi)    
    Ce pregatire ai tu ? (Vineri, 6 martie 2020, 10:30)

    wizard_mefisto [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

    Citatul este asa :

    "Ce arată Curtea de Conturi:

    Aproximativ 40% din consilierii economici trimiși în străinătate pentru promovarea exporturilor României nu sunt angajați specializați, ci persoane detașate în cadrul MMACA (Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat), fapt ce poate determina afectarea eficienței activităților suport ale ministerului;
    ..."
    Deci el a preluat din raportul Curtii de Conturi .

    Omule , lucrezi in minister cumva ?
   • +1 (1 vot)    
    o dezechilibra, doua dezechilibre.. (Vineri, 6 martie 2020, 10:41)

    pehash [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

    Cand sa accesez raportul (fara jurnalism copy&paste!..), eroare!.. 500 - Internal server error.
 • 0 (2 voturi)    
  tot e bine ca s-a facut audit (Joi, 5 martie 2020, 19:07)

  clencix [utilizator]

  Bani aruncați la tăietorii de frunze din CE
 • +3 (3 voturi)    
  eificenta pe tari? (Joi, 5 martie 2020, 19:24)

  minos [utilizator]

  Daca ar fi sa judecam consilierii economici dupa aceste situatii, export versus cheltuieli, cei care ocupa functiile in Germania sau Bulgaria ar trebui sa fie de lauda, insa nu fac nici ei nimic, relatiile comerciale cu aceste tari avand o alta baza si in niciun caz activitatea diplomatilor. Practic o structura care ar trebui desfiintata in intregime. In epoca internetului, nu iti mai cauti parteneri comerciali prin acesti oameni. Ca experienta proprie, atunci cand am inceput exporturile la propria firma, ca un naiv ce am fost, am trimis intentia mea la toti consilierii economici ai Romaniei din toate tarile cu care avem relatii. Nu stiu cate sunt, vreo 100 si ceva de tari. Ei bine, doar 5 mi-au raspuns la mesaj, din care 3 mi-au dat informatii nefolositoare si doar doi(Peru si Tunisia) mi-au trimis ceva care ar fi putut fi folositor, dar din pacate nici macar acestea nu s-au legat, cu Tunisia din cauza legislatiei locale, iar cu Peru a fost o tranzactie mica. Am incercat si cu consilierii economici ai ambasadelor straine din Bucuresti, nu s-a legat nici cu ei nimic, nicio informatie cu care sa pot lucra. Puteti spune ca poate nu vindeam eu ce trebuie, insa dupa ce am luat interentul la pas si targurile,am ajuns sa export de 20 mil euro pe an in diverse tari, in jur de 40.
  • 0 (2 voturi)    
   daca imi este permis (Joi, 5 martie 2020, 23:15)

   nicoR [utilizator] i-a raspuns lui minos

   ce anume exportati - produse finite cu adaos intelectual de cel putin 50% (creatie proprie) sau materii prime sau asisderea (gen lohn) ?
 • +1 (3 voturi)    
  aici e problema (Joi, 5 martie 2020, 21:23)

  nicoR [utilizator]

  EXPORTURILE. asta face diferenta intre tari ca Ro (dar si alte din estul EU, ce sa mai zic de Africa, Asia, Ameerica de Sud, etc) si tari din Vest. Astia din Vest isi protejeaza cu tunurile pietele (vezi shtrumful) si face orice cand vine vorba de resurse (vezi Bolivia - nichel, presiunea pe Venezuela, Iran, ce sa mai zic de Rusia, aici e si adversar militar) sau piete.
  - noi am pierdut ca prostii piete din est (gen Rusia si alte foste state sovietice, China), pt exportul de materii prime catre Vest (lemn, agricole). Exceptie sunt industria auto si IT (care guvernul actual vrea sa-i dea in cap ..). Nu avem holdinguri economice, pt ca au fost rase de mandria capitalista de "fiecare pt el si in buzunarul proprie cu orice pret", nu avem marci gen cum au cehii, ungurii - Mol, etc). Noroc de Stroe (comunist ar spune unii - prosti ..) ca avem Dacia.
  - avantajul: in vest, daca se sugruma exporturile 10% o luna, doua, e crah. la noi, la tara ma refer, viata continua ...
  • -1 (5 voturi)    
   Aproape tot ce găsești în Canada e importat (Joi, 5 martie 2020, 22:25)

   simplex1 [utilizator] i-a raspuns lui nicoR

   Daca intri într-un magazin Canadian, aproape tot ce găsești acolo este importat, îndeosebi din China. Situația este ca în Romania.
   • 0 (2 voturi)    
    ia o lista Forbes (Vineri, 6 martie 2020, 8:21)

    nicoR [utilizator] i-a raspuns lui simplex1

    din 2019, de ex si vedem ce capitalizare au primele 100 companii, ce profit au si mai ales unde au HEADQUARTER ! - la noi sediile marilor firme sunt aiurea in alta parte - noi facem lohn in orice domeniu, mai putin Dacia, cum am spus (datorita unui comunist, fost general la secu, etc ... - pt prosti ..)
    - asa ca pot sa continue importurile chinezesti in Canada o bucata buna de timp ... pana va veni un shtrumf de Canada ...
 • +2 (2 voturi)    
  Nu consilierii economici cresc exporturile (Vineri, 6 martie 2020, 8:11)

  radu222 [utilizator]

  Nu acesti consilieri economici cresc exporturile. Exporturile vor creste cand vom avea o economie competitiva si vom produce marfuri cerute la export. Atunci vom avea si un echilibru intre exporturi si importuri.
  Tragic este ca in ultimii 7-8 ani, cat a fost psd la guvernare acest dezechilibru s-a accentuat. Va aduceti aminte de niste investitii notabile facute in acesti ani in industria romaneasca? Eu, nu. Aduceti-va aminte cum a fost primit prim-ministrul Japoniei cand a venit cu o delegatie economica ca sa exploreze posibilitatile de a investi in Romania. PSD avea alte treburi, nici n-a manifestat minimul respect sa-l primesca.
  Infrastructura rutiera si feroviara s-a imbunatatit in acesti ani ca investitorii straini sa-si poata aduce materii prime si sa exporte produsele? Nu.
  PSD a instaurat o harababura in legistatia economica si juridica incat a alungat toti potentialii investitori. I-a alungat si pe americanii care voiau sa exploateze gazele din Marea Neagra. De ce? Ca sa creasca exporturile din Rusia?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI


Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by