BNR a dat în acest an 5 avertismente scrise și o amendă ca urmare a controalelor făcute în bănci, potrivit datelor furnizate de Banca Centrală. BRD, Libra Internet Bank, Vista Bank și o bancă cooperatistă din Tulcea sunt instituțiile de credit găsite cu nereguli. Avertismentele au fost date prin ordin al Prim-viceguvernatorului Florin Georgescu, iar amenda (3.000 de lei) a luat-o o persoană fizică din cadrul Libra Bank, întrucât la nivelul Departamentului Decontări nu au fost generate rapoarte de reconciliere, neasigurâdu-se astfel un control eficient la nivelul activității de procesare a ordinelor de plată. BNR publică sancțiunile care nu au fost contestate sau au fost respinse în mod definitiv. Vezi în text lista cu neregulile găsite în acest an la băncile comerciale.

Florin Georgescu, prim-viceguvernator BNRFoto: Hotnews

​Banca Cooperatistă Deltacoop Tulcea - avertisment scris (Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.52/20.05.2020).

Motive:

 • nerespectarea prevederilor art.23 alin.5 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere lipsa efectuării de către Comitetul de administrare a riscurilor a verificării modului în care remunerația variabilă acordată personalului ia în considerare riscurile, capitalul, lichiditatea, precum și probabilitatea și calendarul profiturilor;
 • nerespectarea prevederilor art.169 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că organul de conducere a încălcat prevederile politicii de remunerare și nu s-a asigurat că practicile de remunerare a personalului corespund culturii instituţiei, obiectivelor şi strategiei pe termen lung, precum şi mediului de control al acesteia având în vedere acordarea unor prime pentru realizarea țintelor individuale stabilite la nivelul sediului central și a sediilor secundare în activitatea de creditare, atragere pensii și operațiuni de transfer, deși banca cooperatistă a înregistrat un rezultat reportat negativ și nu a realizat obiectivul strategic privind profitul net al exercițiului curent stabilit în cadrul strategiei de afaceri;
 • nerespectarea prevederilor art.56 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere limitarea scopului angajamentelor de audit intern ca urmare a restricționării de către conducerea serviciului auditat a accesului la date/informații cu privire la politica de remunerare.

BRD – Groupe Société Générale S.A. - avertisment scris (Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 25/09.03.2020):

Motive:

 • Neimplementarea unor controale interne eficiente, situație care a permis unei persoane exercitarea prerogativelor funcției de conducere de nivel mediu a unei activități de importanță deosebită din cadrul institutiei de credit înainte de obținerea aprobării prealabile din partea Băncii Naționale a României pentru numirea acesteia în pozitia respectiva.

Persoană fizică din cadrul Vista Bank (România) S.A - avertisment scris (Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României nr.22/20.02.2020)

 • nerespectarea art.35 alin.4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, prin nedispunerea de acțiuni pentru efectuarea de cursuri de pregătire profesională de către personalul funcției de administrare a riscurilor, respectiv neinstruirea personalului funcției de risc cu privire la managementul expunerilor neperformante, conform noilor standarde internaționale (IFRS 9);
 • nerespectarea prevederilor art.13 alin.2 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere neactualizarea în termenul prevăzut de cadrul normativ în vigoare a unor acte normative care vizează aria de control intern – conformitate & AML, precum Politica de Conformitate, Procedura Departamentului Conformitate, Procedura de cunoaștere a clientelei (KYC), Procedura privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale de blocare a fondurilor, Procedura privind prevenirea spălării banilor și finanțării actelor de terorism, ultimele revizuiri fiind aprobate la data de 07.11.2017;
 • revizuirea cu întârziere (respectiv la data de 05.06.2019), a cadrului privind gestionarea și monitorizarea adecvată a riscurilor asociate activităților externalizate (Politica şi procedura de externalizare - 000021), deşi au avut loc modificări legislative în acest sens, astfel încât, până la data revizuirii reglementării, nu a fost asigurată respectarea prevederilor art.237 alin.3 lit.d) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;
 • neremedierea unor deficienţe constatate în cadrul raportului de audit intern privind activitatea desfăşurată de către Departamentul Administrare Risc, fiind depăşite termenele de implementare a recomandărilor emise (ex. măsura referitoare la actualizarea fişelor de post aferente personalului din cadrul departamentului - cu data implementării recomandării 30.09.2019; actualizarea prevederilor unui număr de patru proceduri specifice activităţii de administrare a riscurilor, termenul de 30.09.2019 nefiind respectat pentru Procedura de înregistrare a pierderilor operaţionale – 00058), nefiind respectate prevederile art.35 alin.5, ultima teză din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art.11 alin.1 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, întrucât Comitetul de conducere al instituției de credit a aprobat, în data de 30.09.2019, o anexă la Manualul de creditare - 000073, fără a supune aprobării reglementarea internă în integralitatea ei, ultima revizie a manualului având loc în data de 03.11.2017;
 • nerespectarea prevederilor art.52 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare – revizia 24 referitoare la responsabilitățile Departamentului Conformitate și Prevenirea Spălării Banilor, având în vedere că funcția de conformitate a emis opinie pentru implementarea unui singur produs nou de pasiv (VISTA depozit la termen 7 luni), deși catalogul de produse al instituției de credit a fost modificat prin implementarea unui număr de 3 produse noi de activ/pasiv și modificarea unui produs de creditare;
 • nerespectarea prevederilor art.35 alin.3 lit.a) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, fiind afectat caracterul de independență al funcției de audit, întrucât începând cu revizia nr.24 a Regulamentului de Organizare și Funcționare, aprobată în data de 17.04.2019 de către Consiliul de administrație al instituției de credit, au fost atribuite, în mod eronat, Departamentului Audit Intern responsabilități referitoare la gestionarea/stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal, precum și raportarea incidentelor cu privire la încălcarea prelucrării acestor date, având în vedere că aceste atribuții au fost alocate și Departamentului Conformitate și Prevenirea Spălării Banilor. Față de acest aspect, menționăm că aceste atribuții asociate activității funcției de audit intern se află în conflict de interese cu anumite obiective principale ale acesteia, stabilite în ROF - revizia nr.24, precum „evaluarea eficienței și gradului de adecvare a sistemului de control intern”; „evaluarea controlului intern și identificarea eficacității acestuia”;
 • neefectuarea unei evaluări independente externe complete a activității de audit intern.

Persoană fizică din cadrul Libra Internet Bank S.A- avertisment scris (Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 15/03.02.2020)

Motive:

 • nerespectarea prevederilor art.29 alin.5 coroborate cu cele ale art.30 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că la nivelul instituției de credit nu se realizează o validare a informațiilor înregistrate în baza de date privind pierderile din riscul operațional; nu au fost dispuse măsuri de remediere/îmbunătăţire a fluxului de lucru, respectiv propuneri pentru prevenirea apariției în viitor de situații similare, în vederea asigurării premiselor pentru îmbunătățirea cadrului de administrare a riscului operațional și cadrului de control intern, fapt ce poate conduce la amplificarea expunerii băncii la acest risc.

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 14/03.02.2020

 • nerespectarea dispoziţiilor art.34 alin.1 și alin.2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la nivelul Departamentului Decontări nu au fost generate rapoarte de reconciliere, neasigurâdu-se astfel un control eficient la nivelul activității de procesare a ordinelor de plată.
 • nerespectarea prevederilor art.6 alin.3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor Cap.I Flux plăți ordine de plată interne (plătitorul și beneficiarul fiind clienți ai Libra Internet Bank) sau în afara băncii din Procedura de procesare a ordinelor de plată în lei/versiunea 13 august 2017, având în vedere:
 • neaplicarea corectă a procedurilor de lucru (neefectuarea modificării statusului ordinului de plată “Confirmat trezorerie”, care ar fi făcut posibilă generarea mesajului SWIFT);
 • metodele inadecvate de control (neefectuarea reconcilierilor plăților privind corectitudinea procesării ordinului de plată);
 • managementul inadecvat al riscului de decontare și operațional;
 • erorile operaționale ale personalului cu atribuții privind procesarea tranzacțiilor.
 • nerespectarea prevederilor art.151 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a prevederilor cap.3.2. Gestionarea/administrarea riscurilor, atribuții, mod de administrare subcap.3.2.1.1. alin.1, subcap.3.2.1.6. alin.4 și 5 și ale prevederilor cap.3.3. Măsuri ce se impun pentru managementul riscului operațional alin.2 din Procedura privind administrarea riscului operațional/versiunea 2/aprilie 2019, având în vedere înregistrarea cu întârziere în baza de evenimente de risc operațional a băncii, respectiv în data de 21.10.2019, a evenimentului privind procesarea ordinului de plată ordonat de client, aspect ce conduce la concluzia existenței unui mod deficitar de exercitare a atribuțiilor privind monitorizarea și raportarea cu promptitudine şi corectitudine a evenimentelor de risc operaţional identificate, determinând totodată creşterea expunerii la riscul operațional.

Ordinul Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României Nr. 13/03.02.2020

 • nerespectarea prevederilor art.34, art.61 și art.155 alin.1 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere neautomatizarea fluxului de avizare a ordinelor de plată și neexercitarea unor controale la nivelul aplicațiilor informatice, formalizarea insuficientă a fluxului de efectuare a reconcilierilor și neidentificarea riscurilor potențiale aferente aspectelor identificate, care au condus la desfăşurarea în mod neadecvat a unor activităţi de control intern.

Potrivit metodologiei SREP, autoritatea de supraveghere atribuie fiecărei bănci un scor general ce reflectă viabilitatea generală a instituției, care poate lua valori de la 1 la 4, unde 1 înseamnă nivel de risc imperceptibil, 2 – nivel de risc scăzut, 3 – nivel de risc mediu și 4 – nivel de risc ridicat. Atunci când instituția este considerată a fi „în curs de a intra în dificultate” sau este „susceptibilă de a intra în dificultate”, acesteia i se atribuie scorul 5 și se urmează procesul de colaborare cu autoritatea de rezoluție, arată Raportul anual pe 2019 publicat de BNR.

 • În urma desfășurării procesului de evaluare SREP pe parcursul anului 2019, situația ratingurilor atribuite se prezenta astfel: 33% dintre bănci erau încadrate în scor general 2 (nivel scăzut de risc), 56 % în scor general 3 (nivel mediu de risc), 11% în scor general 4 (nivel ridicat de risc) și niciuna în scor general 5.

Pe parcursul anului 2019, în conformitate cu programul anual de inspecție, au fost desfășurate 30 de acțiuni de supraveghere, dintre care 27 la bănci persoane juridice române, și 3 la sucursalele din România ale instituțiilor de credit din alte state membre. Prioritățile și riscurile specifice evaluate în cadrul acțiunilor de supraveghere derulate în baza programului anual de inspecție au fost stabilite pornind de la nivelul profilului de risc al fiecărei instituții de credit la ultima evaluare. Obiectivele tematice au vizat: viabilitatea și sustenabilitatea modelului de afaceri, guvernanța internă și sistemul de control intern, evaluarea riscurilor pentru capital, evaluarea adecvării capitalului, evaluarea riscurilor asociate lichidității, evaluarea adecvării lichidității, precum și verificarea implementării măsurilor dispuse de BNR și a planului de măsuri întocmit de instituția de credit.

În plus față de acțiunile programate, s-au mai efectuat 18 acțiuni de supraveghere punctuale, cu obiective de verificare specifice. În procesul de aprobare prealabilă derulat de Banca Națională a României, potrivit cadrului legal în materie (art. 108 din OUG nr. 99/2006), pe parcursul anului 2019 au fost instrumentate 135 de solicitări de aprobare prealabilă a membrilor consiliilor de administrație, conducătorilor instituțiilor de credit și persoanelor desemnate să asigure conducerea structurilor de importanță deosebită (activități de administrare și control al riscurilor, audit intern, conformitate, trezorerie, creditare, precum și orice alte activități care pot expune instituția de credit unor riscuri semnificative), inclusiv a persoanelor cărora le-au fost alocate noi responsabilități.