​Pe zona fiscalității, anul acesta a fost unul plin, din cauza efectelor pandemiei, iar noi măsuri continuă să apară. Un nou proiect de Hotărâre realizat de Ministerul Finanțelor vine cu unele modificări, iar în multe cazuri cu anumite corelări. Domeniile vizate sunt diverse, pornind de la vânzarea apartamentelor și continuând cu faptul că pe zona leasingului avansul va fi considerat rată, la TVA redusă la restaurante și cărți se fac unele precizări, fiind modificate articolele respective din Codul fiscal. Mai jos aveți principalele noutăți din proiect.

HotNews.roFoto: Hotnews

Proiect măsuri fiscale de la vânzarea apartamentelor, la restaurante. (click pentru a deschide)

1. O corelare în privința TVA-ului pentru vânzarea apartamentelor.

EXEMPLU:

O persoană fizică vinde în luna ianuarie 2020 un teren construibil sau o construcţie nouă. Deşi, în principiu, operaţiunea nu ar fi scutită de TVA, indiferent de valoarea livrării, dacă persoana fizică nu realizează şi alte operaţiuni pentru care ar deveni persoană impozabilă în cursul anului 2020, această operaţiune este considerată ocazională şi persoana fizică nu datorează TVA pentru respectiva livrare.

Dacă în acelaşi an, în luna martie, aceeaşi persoană fizică livrează un teren sau o construcţie, indiferent dacă livrarea este taxabilă sau scutită, respectiva persoană va deveni persoană impozabilă după cea de-a doua tranzacţie.

Dacă valoarea cumulată a celor două tranzacții depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal (adică 88.500 euro), persoana fizică are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu în termen de 10 zile de la data depăşirii plafonului, respectiv de la data de 1 a lunii următoare celei în care plafonul a fost depăşit.

2. Nu se constituie livrare de bunuri (în sensul taxării) acordarea bunurilor în mod gratuit statului pentru scopuri legate de desfășurarea activității economice a persoanei impozabile.

EXEMPLU:

Pentru facilitarea accesului la un centru comercial (precum mall-uri) o societate a depus diligențele necesare pentru construirea unui sens giratoriu. O parte a sensului giratoriu a fost construită pe terenul aparținând domeniului public, iar o parte pe terenul societății. După finalizarea lucrărilor, pentru care primăria a obținut autorizație de construire, sensul giratoriu și partea din terenul aferent aparținând societății vor fi donate primăriei.

Deși contractul prevede că sensul giratoriu va fi donat primăriei, întrucât bunurile construite pe domeniul public aparțin unității administrativ-teritoriale, din punctul de vedere al TVA nu se consideră că are loc o livrare de bunuri de la societate la primărie pentru lucrările efectuate pe terenul primăriei.

Acestea reprezintă din punctul de vedere al TVA servicii acordate gratuit.

În ceea ce privește donația părții din sensul giratoriu construite pe terenul societății și a terenului aferent, aceasta reprezintă din punctul de vedere al TVA o livrare de bunuri cu titlu gratuit. Atât prestările de servicii, cât și livrarea de bunuri, acordate gratuit, se consideră că au fost efectuate în scopul desfășurării activității economice, respectiv pentru facilitarea accesului la centrul comercial, nefiind în sfera de aplicare a TVA.

Societatea în cauză beneficiază de dreptul de deducere a TVA.

3. Nu se constituie livrare de bunuri (în sensul taxării) alimentele destinate consumului uman ce se donează către diferite entități înregistrate la ANSVSA. În sensul acesta, practic se fac câteva corelări.

Astfel, alimentele pot face obiectul transferului oricând în ultimele 10 zile de valabilitate până la data durabilităţii minimale.

4. Câteva clarificări cu privire la cupoanele valorice.

(Cuponul valoric este un instrument care presupune obligația de a-l accepta drept contrapartidă sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri sau prestări de servicii și care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul documentației aferente, inclusiv în cadrul termenilor și condițiilor de utilizare a instrumentului)

Se vine astfel cu câteva clarificări: cupoanele pot fi în format fizic sau electronic.

Tichetele pentru care nu se cunosc toate elementele necesare determinării taxei datorate, cum ar fi: tichetele de masă, tichetele de vacanță, tichetele cadou și altele asemenea, sunt considerate cupoane valorice cu scop multiplu.

5. O modificare în privința leasingului

Avansul perceput pentru transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing este considerat o rată de leasing, respectiv o prestare de servicii, pentru care faptul generator de taxă (TVA) intervine, cu excepţia situaţiei în care include şi încasarea în avans a unei părţi din contravaloarea livrării de bunuri care are loc la sfârşitul perioadei de leasing, când se transferă dreptul de proprietate asupra bunului care face obiectul contractului de leasing.

6. Precizare în privința cotei redusă de TVA pentru irigații

Se aplică cota redusă de TVA de 9% de orice persoană care livrează apă de irigaţii care este transportată prin infrastructura principală şi/sau secundară de irigaţii. În categoria persoanelor care livrează apă destinată irigaţiilor se cuprind inclusiv furnizorii de apă din Dunăre, din râuri interioare, izvoare, lacuri de acumulare sau alte surse de apă, care alimentează sistemele de irigaţii.

7. Noi precizări în privința TVA-ului de 5% pentru cărți și reviste

Cota redusă de 5% se aplică pentru livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, inclusiv pentru cele înregistrate pe suport electromagnetic sau pe alte tipuri de suporturi.

Cărţile şi manualele şcolare sunt tipăriturile care au cod ISBN, inclusiv partiturile muzicale imprimate care au cod ISMN, indiferent de suportul pe care sunt livrate. Ziarele şi revistele sunt orice tipărituri care au cod ISSN, indiferent de suportul pe care sunt livrate.

ATENȚIE: Nu se aplică cota redusă a taxei pe valoarea adăugată pentru livrarea de cărţi, ziare şi reviste care sunt destinate în principal sau exclusiv publicităţii.

Prin sintagma "în principal" se înţelege că mai mult de jumătate din conţinutul cărţii, ziarului sau revistei este destinat publicităţii. De asemenea, nu se aplică cota redusă a taxei pentru livrarea de cărţi, ziare şi reviste, în cazul în care acestea sunt furnizate pe cale electronică, operaţiunile fiind considerate prestări de servicii.

8. Pentru toate livrările de locuințe ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, se aplică aceeași cotă de TVA pentru livrarea clădirilor/locuințelor și pentru terenul pe care acestea sunt construite, respectiv cota redusă de 5%, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Pe aceeași zona au fost operate unele modificări:

• prin locuinţă se înţelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii;

• anexele gospodăreşti nu se iau în calculul suprafeţei utile a locuinţei de 120 mp;

• valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă;

(Dacă se va adopta acest proiect vom veni cu detalii pe această zonă, dacă sunt cereri din partea dumneavoastră, a cititorilor)

9. Precizări cu privire TVA redusă la restaurante

Pentru băuturile alcoolice servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering se aplică cota standard de TVA, dar nu se consideră că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi alcoolice făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.

EXEMPLU:

Un restaurant care vinde şi mâncare pentru a fi servită în afara locaţiei restaurantului nu realizează o prestare de servicii de restaurant, ci o livrare de bunuri, pentru care aplică cota redusă de TVA de 9%, inclusiv pentru caserola sau paharele în care sunt servite alimentele sau băuturile nealcoolice, chiar dacă contravaloarea acestora ar fi evidenţiată separat pe bonul fiscal.

În acest caz se consideră că livrarea alimentelor este livrarea principală care atrage aceeaşi cotă de TVA livrării caserolei sau a paharului, acestea fiind livrări accesorii, nu un scop în sine pentru client.

În situaţia în care se comercializează un pachet care cuprinde bunuri/servicii supuse atât cotei reduse de TVA, cât şi cotei standard de TVA şi se poate stabili o operaţiune principală, cota de TVA aplicabilă pachetului este cota de TVA aplicabilă operaţiunii principale, chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie poate fi identificat.

EXEMPLU:

O persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA oferă posibilitatea achiziţionării unui pachet de bunuri şi servicii constând în acces la un eveniment sportiv şi facilităţi în cadrul evenimentului sportiv, precum: servicii de catering/restaurant, produse alimentare, acces la parcare.

În această situaţie, chiar dacă preţul fiecărui element care compune preţul total plătit de un consumator pentru a putea beneficia de această prestaţie ar putea fi identificat, cota de TVA aplicabilă pachetului este de 5%, respectiv cota de TVA aferentă accesului la evenimentul sportiv care reprezintă prestaţia principală.

10. Se cuprind în sfera operațiunilor scutite de TVA operațiunile de administrare a creditelor și/sau administrare a garanțiilor de credit, efectuate de către una dintre instituțiile financiare care acordă creditul sindicalizat și care este desemnată de ceilalți participanți la contractul de credit sindicalizat pentru administrarea creditului/ administrarea garanțiilor de credit.

11. Fondurile de pensii ocupaționale intră în categoria fondurilor speciale de investiții, pentru administrarea cărora se aplică scutirea de TVA.

12. Pe zona accizelor la băuturi alcoolice sunt multe modificări. Una dintre ele:

Operatorii economici care solicită autorizarea ca antrepozitari pentru producţia de alcool și de distilate care utilizează pentru realizarea producției exclusiv instalaţii tip alambic, trebuie să depună o declaraţie pe propria răspundere privind capacitatea vaselor de depozitare deţinute, precum şi a capacităţii de încărcare a instalaţiei/instalațiilor tip alambic aflate în incinta locației propuse pentru autorizare.

Un loc poate fi autorizat ca antrepozit fiscal de producţie sau de depozitare de produse energetice numai dacă este echipat cu rezervoare standardizate sau cu rezervoare și recipiente calibrate, distincte pentru fiecare produs accizabil înregistrat în stoc, materii prime, semifabricate, produse finite, după caz, operatorii economici care solicită autorizarea fiind obligaţi să deţină, pentru fiecare dintre rezervoarele și recipientele calibrate, certificate eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta.

13. Având în vedere dificultățile întâmpinate de operatorii economici în procesul de distrugere a băuturilor alcoolice și a produselor din tutun prelucrat devenite improprii consumului se introduce o prevedere:

Operatorul economic anunță în scris autoritatea vamală teritorială despre intenția de a retrage de pe piață produsele accizabile, în vederea reciclării, recondiționării, distrugerii, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de data la care începe/se realizează distrugerea acestora, ori produsele sunt introduse în antrepozitul fiscal de producție, în cazul reciclării sau recondiționării.

Distrugerea băuturilor alcoolice și a produselor din tutun prelucrat retrase de pe piață poate fi efectuată fie în antrepozit fiscal, fie într-o altă locație stabilită de operatorul care retrage produsele de pe piață, cu condiția respectării prevederilor legislației de mediu în materie de distrugere.

Toate cele de mai sus fac parte dintr-un proiect, dar dacă se va adopta și sunt modificări, vom veni cu un nou text.