Procedura de eșalonare simplificată a datoriilor din perioada de urgență și de alertă a fost publicată în Monitorul Oficial (e vorba de ordinul ANAF ce a sosit după Ordonanța de Urgență 181). Fața de varianta de proiect nu par a fi modificări așa că reluăm textul din data de 11 noiembrie. Reamintim că OUG 181 prevede că eșalonarea se acordă pe o perioadă de maxim 12 luni. Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice. Contribuabilii care au datorii peste acele sume trebuie să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. Adică, dacă până în 15 decembrie nu și-a exprimat această opțiune de a beneficia de această facilitate, nu mai poate accesa această eșalonare la plată.

Procedura simplificata de esalonare a datoriilorFoto: Monitorul Oficial

Cum se poate depune cererea:

1. la registratura organului fiscal;

2. prin poştă, cu confirmare de primire;

3. prin intermediul serviciului ”Spațiu privat virtual”.

Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, cererea de acordare a eşalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligaţiile fiscale datorate de acesta, cât şi pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului şi se analizează raportat la totalul obligaţiilor debitorului şi ale sediilor sale secundare.

La cerere, debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare. Atenție cu privire la graficul de eșalonare, că altfel împarte ANAF în rate egale, iar dacă aveți activitate sezonieră va fi greu.

În cazul în care debitorul optează pentru plata diferențiată a ratelor de eșalonare, acesta menționează în cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rată, procentul care poate fi achitat din obligațiile fiscale principale și accesorii, respectiv:

• cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eşalonate la plată, pentru jumătate din perioada de eșalonare solicitată,

• diferența de procent se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare, pentru următoarele luni rămase din propunerea de grafic.

• În situația în care perioada de eșalonare la plată solicitată cuprinde un număr impar de luni de eșalonare, numărul de luni se rotunjește în plus.

De exemplu, dacă perioada de eșalonare la plată solicitată este de 9 luni, numărul de luni pentru care se poate stabili procentul de cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale ce pot fi eșalonate la plată este de 5 luni (9 luni : 2 = 4,5 luni la care se aplică rotunjirea în plus și va fi de 5 luni).

Ce se întâmplă după depunerea cererii

După primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite, concomitent, următoarele documente:

• deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobanzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;

• certificatul de atestare fiscală;

• referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată;

• decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz;

• decizia de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, după caz.

Câteva dintre condițiile ce trebuie îndeplinite

Contribuabilul trebuie să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

De asemenea, trebuie să nu se afle în procedura faliment, să nu se afle în dizolvare, să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală (beneficiază și acestea din urmă dacă suma a fost achitată).

Termenul de plată a ratelor de eşalonare

În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, organul fiscal emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, la care se anexează graficul de eșalonare, precum și, după caz, decizia de amanare la plata a penalităților de nedeclarare.

În cazul debitorilor care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale cuprinde în anexă graficele de eşalonare, separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare, iar decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare se emite separat pentru debitor şi separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare.

Graficul de eșalonare cuprinde rate de eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii fiscale accesorii eşalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonării la plată, după caz. Cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eşalonare.

ATENȚIE: Prin excepție, pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eşalonării la plată un grafic, ratele de eşalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puţin 5% din cuantumul obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eşalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligaţiilor fiscale, proporţional cu lunile pentru care a fost acordată eşalonarea la plată.

Termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Pentru debitorii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, plătitor al ratelor de eşalonare este debitorul, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Modificarea eșalonării

Debitorul poate solicita modificarea eșalonării de două ori pe perioada eșalonării.

În situaţia în care ulterior emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi/sau a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de nedeclarare, după caz, se sting anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eşalonare la plată, organul fiscal emite, din oficiu, o decizie de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Dacă debitorul fuzionează prin absorbţie cu unul sau mai mulţi debitori care beneficiază/nu beneficiază de eșalonare la plată, acesta este obligat să prezinte organului fiscal proiectul de fuziune în momentul în care acesta îşi produce efectele şi actele justificative ale fuziunii.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, organul fiscal înştiinţează debitorul cu privire la sumele care trebuie achitate, reprezentând obligaţii fiscale preluate de la debitorii care fuzionează şi nu beneficiază de eșalonare la plată.