Cei care vând prin intermediul platformelor privind comerțul electronic vor fi responsabili pentru plata TVA atunci când facilitează vânzări de bunuri din partea unor furnizori non-UE până la un plafon de 150 euro, potrivit unui proiect care transpune pachetul e-commerce realizat de Ministerul Finanțelor. De asemenea, se elimină plafonul de 10 euro până la care clienții puteau să importe colete comandate online din afara UE fără să plătească TVA în România.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Proiect transpunere directiva comert online de la 1 iulie (click pentru a deschide)

Printre altele, se clarifică definiția vânzării de bunuri la distanță, astfel încât să reiasă faptul că se aplică și atunci când bunurile sunt transportate sau expediate în contul furnizorului, inclusiv atunci când furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor.

Ale noutăți, conform notei de fundamentare, se referă la:

• Desemnarea interfețelor electronice cum sunt o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, care facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, precum și livrarea de bunuri în Comunitate de către o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă, drept persoane impozabile care au primit și au livrat ele însele bunurile respective;

• Modificarea locului livrării în cazul vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță, în sensul că acesta va fi considerat locul în care se află bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către client;

• Introducerea de prevederi referitoare la locul livrării în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, respectiv:

- atunci când bunurile sunt importate într-un alt stat membru decât cel în care se încheie transportul bunurilor către client, locul este considerat a fi unde se află bunurile în momentul în care se încheie transportul acestora către client;

- atunci când bunurile sunt importate în statul membru în care se încheie transportul bunurilor către client, locul este considerat a fi statul membru respectiv, cu condiția ca TVA pentru aceste bunuri să fie declarată în cadrul regimului special de import;

• Atribuirea transportului bunurilor pentru livrarea efectuată de interfața electronică, în situația în care se consideră că interfața este persoana impozabilă care a primit și a livrat bunuri din punct de vedere al TVA;

• Stabilirea locului livrării în statul de stabilire a furnizorului pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță efectuate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, până la depășirea plafonului de 10.000 de euro/an (plafon care include vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, și prestările de servicii de telecomunicații, radiodifuziune şi televiziune și serviciile furnizate pe cale electronică);

• Introducerea unei reguli noi potrivit căreia exigibilitatea TVA intervine în momentul în care plata a fost acceptată, aplicabilă în cazul în care interfețele electronice sunt considerate persoane impozabile care facilitează vânzarea de bunuri la distanță;

• Introducerea unei scutiri de TVA pentru livrarea către interfață, atunci când aceasta este considerată persoană impozabilă care facilitează livrarea de bunuri în Comunitate de la o persoană impozabilă nestabilită în Comunitate către o persoană neimpozabilă;

• Introducerea unei scutiri de TVA pentru importul de bunuri, aplicabilă numai atunci când se folosește regimul special de import, și când, cel târziu în momentul prezentării declarației de import, codul individual de înregistrare în scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special, al furnizorului sau al intermediarului care acționează în contul său, a fost furnizat biroului vamal competent din statul membru de import;

• Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile nestabilite în UE către persoane neimpozabile din UE și pentru alte prestări de servicii (regimul non-UE);

• Extinderea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune prestate de persoane impozabile stabilite în Comunitate, dar nu în statul membru de consum, pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări și pentru alte prestări de servicii (regimul UE);

• Modificarea perioadei de declarare și plată a TVA în cadrul regimului UE și regimului non-UE, noul termen fiind până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea fiecărui trimestru calendaristic;

• Modificarea modalității de efectuare a modificărilor declarației speciale de TVA în cadrul tuturor regimurilor speciale, în sensul că modificările se vor include într-o declarație ulterioară în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială;

• Adaptarea conținutului declarației de TVA utilizate în regimurile UE și non-UE astfel încât aceasta să reflecte și informațiile privind vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;

• Eliminarea obligației persoanelor impozabile care aplică regimul UE de a emite facturi pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță;

• Introducerea obligației pentru interfețele electronice care facilitează vânzarea de bunuri la distanță și prestări de servicii de ține registre de evidență a operațiunilor efectuate, în format electronic. Registrele trebuie păstrate pentru o perioadă de zece ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea;

• Introducerea regimului special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe, în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro, cu excepția bunurilor accizabile, deoarece accizele fac parte din baza de impozitare a TVA la import;

În vederea aplicării regimului de import, persoanele impozabile nestabilite în Comunitate și care nu provin dintr-o țară terță cu care Uniunea Europeană a încheiat un acord de asistență reciprocă, vor trebui să-și desemneze un intermediar stabilit în Comunitate ca persoană obligată la plata TVA care va îndeplini obligațiile prevăzute în cadrul regimului special de import în numele și în contul persoanei impozabile.

Principalele caracteristici ale regimului de import:

• Exigibilitatea TVA în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate va interveni la data acceptării plății;

• Introducerea unui registru de identificare a persoanelor care aplică regimul de import care va conține numerele speciale de înregistrare în scopuri de TVA atribuite persoanelor impozabile care aplică regimul de import, precum și numerele individuale de înregistrare atribuite intermediarilor în scopul aplicării regimului de import;

• Menționarea situațiilor în care persoana impozabilă, respectiv intermediarul vor fi excluși din registrul de identificare al persoanelor care aplică regimul de import;

• Perioada fiscală pentru declararea și plata TVA va fi luna calendaristică;

• Declarația specială de TVA se va depune până la sfârșitul următoarei luni de după încheierea perioadei fiscale acoperite de declarație;

• Persoanele impozabile care utilizează regimul de import vor trebui să țină registre ale operațiunilor reglementate de acest regim special. Intermediarii vor ține câte un registru pentru fiecare persoană impozabilă pe care o reprezintă;

• Registrele de evidență a operațiunilor în regimul de import se vor păstra pe o perioadă de 10 ani de la încheierea anului în care s-a efectuat operațiunile.

• Introducerea unui mecanism special pentru declararea și plata TVA la import aplicabil atunci când nu se utilizează regimul de import;

Principalele caracteristici ale mecanismului special:

• Va putea fi aplicat de persoana care prezintă bunurile în vamă în contul persoanei căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul Comunității, pe baza autorizației emise de autoritatea vamală competentă și sub rezerva constituirii unei garanții, în cazul acelor bunuri pentru care expedierea sau transportul se încheie în România;

• Persoana care prezintă bunurile în vamă trebuie să depună la autoritatea vamală competentă, o declarație specială de TVA și să plătească TVA încasată până cel târziu în a șaisprezecea zi a lunii următoare lunii calendaristice de raportare;

• Persoanele care utilizează mecanismul special trebuie să țină registre ale operațiunilor, care se pun la dispoziţie electronic autorităților fiscale sau vamale și se păstrează pe o perioadă de 10 ani.