Fiscul a făcut o sesiune online pe Facebook pentru a răspunde contribuabililor pe tema veniturilor din chirii realizate de persoanele fizice. Mai exact, cu privire la Declarația Unică 2021. De precizat că aceasta trebuie depusă până pe data de 25 mai, același termen fiind și pentru plata impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii.

Declaratia unica 2021Foto: anaf

Întrebări ale contribuabililor și răspunsurile ANAF

1. Dacă am un PFA în consultanță în tehnologia informației pot să declar în Declarația unică și veniturile de pe chirii?

ANAF: Trebuie să depuneți Declaratia unică (212) și să declarați datele aferente veniturilor realizate/estimate atât cele realizate din activitatea independentă, cât și cele din cedarea folosinței bunurilor. Însă pentru a va raspunde concret sunt necesare informatii suplimentare, în acest caz avem rugămintea să ne contactați telefonic la nr. 031.403.91.60

2. Avem un contract în euro, iar plata se face în echivalent lei. Anul trecut, pentru 2019 am adunat sumele în lei și le-am declarat ca efectiv realizat, cu plus sau minus față de estimat. Este greșit? Sau am lucrat corect și de anul acesta se modifică ceva la DU?

ANAF: În cazul prezentat de dvs, trebuie să aveți în vedere că în situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere. Dvs. trebuie să rectificați datele înscrise în Declarația unică pe 2019/2020.

3. Un spațiu aflat în proprietatea a două persoane fizice, soț-soție, este dat în chirie către mai multe PFA-uri (activități de cosmetică). Ambii soți, fiecare în parte, trebuie să depună Declarație unică?

ANAF: Venitul net din cedarea folosinței bunurilor deținute în comun pe cote-părți se repartizează între coproprietari proporțional cu cotele deținute de aceștia în coproprietate. Venitul net din cedarea folosinței bunurilor deținute în comun în devălmășie se repartizează în mod egal între proprietarii comuni. Repartizarea venitului net conform prevederilor de mai sus se face în condițiile în care în contractul de cedare a folosinței se menționează că partea contractantă care cedează folosința este reprezentată de coproprietari. În condițiile în care coproprietarii decid asupra unei alte împărțiri, se va anexa la contract un act autentificat din care să rezulte voința părților.

4. Dacă în contractul de închiriere sunt prevăzute sume distincte pentru chirie și pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitățile, să spunem 1.000 lei chirie plus 500 lei, ce suma se trece la Venit brut din chirii? 12.000 lei sau 18.000 lei?

ANAF: Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

5. Un alt contribuabil a întrebat, ceva mai tehnic, dacă se acordă bonificații la Declarația Unică.

ANAF: Potrivit art. 121, alin. (1) din Codul fiscal, începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Până în prezent Legea bugetului de stat pe anul 2021 nu conține dispoziții privind acordarea de bonificații.

6. În 2020 s-a depus DU pentru venituri din chirii (estimat), exprimate în lei. În 2021 au fost plătite aceste impozite pe baza acelei declarații. În decursul anului 2020, post-depunere declarație nu a mai intervenit nicio modificare. În formularul PDF din acest an (ce trebuie depus până în 25 mai) mai trebuie completat ceva pentru anul 2020, respectiv rectificativă/ venit realizat (dacă chiria este exprimata în lei) sau se completează doar estimat 2021?

ANAF: În cazul dvs. trebuie să completați corespunzător doar datele din cap II al Declarației unice (212).