Rectificarea bugetară este una pozitivă, dacă ne uităm la faptul că, per total, este vorba despre un plus de peste 3,2 miliarde lei la deficit. Practic cu atât va crește deficitul bugetar pe cash, urmând a ajunge la 83,757 miliarde lei. Adică bani împrumutați. Ar însemna 7,13% din PIB, în scădere cu 0,03 puncte procentuale față de bugetul aprobat inițial. Această micșorare ca procent din PIB vine și din raportarea la un PIB nominal mai mare (1.175 miliarde lei), combinat cu o estimare de creștere a veniturilor.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Instituțiile care câștigă bani la rectificare

Conform notei de fundamentare:

Ministerul Sănătății: +3,721 miliarde lei, din care 1,91 miliarde lei pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (50 milioane lei), medicamente, derularea programelor naționale de sănătate, cheltuieli de personal și 1,811 miliarde lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, se propune suplimentarea cu 425,0 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea activităților privind aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate;

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +3 miliarde lei, din care: +15 milioane lei Subvenții, +800 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +600 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, 600 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat, -12,9 milioane lei Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale și +1 miliard lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2,244 miliarde lei. Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului. Se propune asigurarea sumei de 2 miliarde pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, a sumei de 100,0 milioane lei pentru Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții și a sumei de 144,0 milioane lei pentru Programul de economisire și creditare în sistem colectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;

Ministerul Educației: + 964,4 milioane lei, pe total, din care 210,0 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învățământul preuniversitar și a finanțării de bază a învățământului superior și 754,4 milioane lei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299,0 milioane lei din soldurile anilor precedenți;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: + 760,72 milioane lei. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene (750,0 milioane lei), achitarea obligațiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală și ridicarea popririi înființată asupra conturilor MIPE și pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei);

Ministerul Energiei: + 650,59 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanțări sub formă de grant Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 (664,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) și bunuri și servicii (-1,5 milioane lei);

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +625,7 milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții pentru transportul de călători cu metroul (+83 milioane lei), pentru întreținerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane lei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei), precum și pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,4 milioane lei), dobânzi (-1,4 milioane lei), precum și la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-9,6 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +533,8 milioane lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (5 milioane lei), implementarea de către Administrația Națională ”Apele Române” a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru achitarea obligației de plată impusă României ca urmare a litigiului internațional cu OMV Petrom S.A. potrivit deciziei Tribunalului Arbitral din cadrul Curții Internaționale de la Paris (328,5 milioane lei), precum și pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar – BIRD 4835 ”Servicii Municipale”/KFW (0,3 milioane lei). Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziție pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene derulate de către Administrația Națională ”Apele Române” (1.360,6 milioane lei);

Ministerul Finanțelor: +168,8 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+199 milioane lei) și pentru plata drepturilor în condițiile reluării activității personalului la sediile ANAF și instituțiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanțate din fonduri europene (-2,6 milioane lei), active nefinanciare (-25 milioane lei) și active financiare (-17,5 milioane lei);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +150,0 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului național antigrindină (+26,0 milioane lei), pentru onorarea obligațiilor de plată stabilite în sarcina agențiilor de plăți (+2,0 milioane lei), precum și pentru plata despăgubirilor civile aflate în sarcina instituțiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-29,1 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +134,1 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 150,0 milioane lei necesară atribuirii și plății contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari și pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a 1 milion lei în vederea asigurării drepturilor salariale pentru personalul Autorității. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,9 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării primei campanii de vaccinare antirabică la vulpi (-14,1 milioane lei), la sumele aferente plății creanțelor salariale și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,05 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,9 milioane lei);

Serviciul Român de Informații: +116,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale (28,7 milioane lei), plata obligațiilor către furnizorii de utilități și asigurarea funcționalității tehnicii de înzestrare (20,0 milioane lei), asigurarea asistenței medicale pentru personalul instituției (1,3 milioane lei) și a pensiilor militare (65 milioane lei), precum și pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri europene (1,9 milioane lei);

Autoritatea Electorală Permanentă: +101,75 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare pentru subvențiile alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice în conformitate cu prevederile art.18 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată (100 milioane lei) și pentru drepturile salariale ale personalului Autorității (1 milion lei);

Secretariatul General al Guvernului: +89,9 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere diminuarea cheltuielilor de personal cu 20,8 milioane lei, având în vedere execuția pe primele 6 luni ale anului, precum și suplimentarea cu: 20,8 milioane lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii, 71,8 milioane lei a sumelor alocate pentru sprijinirea cultelor religioase, 8,2 milioane lei pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat și 9,9 milioane lei pentru bursele românilor de pretutindeni;

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: + 40,65 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu 60 milioane lei pentru derularea programului START UP Nation și cu 7 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare plății drepturilor salariale. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-4,2 milioane lei), subvenții (-14,15 milioane lei) și transferuri (-8 milioane lei);

Ministerul Tineretului și Sportului: +23,2 milioane lei, în principal pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal și a rentelor viagere care se acordă sportivilor;

Academia Română: +22,6 milioane lei, per sold, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;

Serviciul de Informații Externe: +17,25 milioane lei în principal pentru asigurarea drepturilor salariale și 117 milioane lei reprezentând credite de angajament pentru demararea de proiecte multianuale de investiții;

Ministerul Justiției: +13,1 milioane lei pentru lucrări de investiții la sediile instanțelor judecătorești;

• Ministerul Culturii: +12,3 milioane lei pentru realizarea de proiecte culturale și pentru finanțarea instituțiilor publice de cultură din subordine;

Administrația Prezidențială :+12,4 milioane lei

Serviciul de Telecomunicații Speciale: + 41,2 milioane lei pentru plata chiriilor aferente spațiilor tehnice și pe piloni închiriate pentru instalarea de echipamente de comunicații (+15,0 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+0,7 milioane lei), pentru continuarea procesului de modernizare și extindere a infrastructurilor și sistemelor de tehnologia informației și de comunicații aflate în administrare (+15,0 milioane lei) și pentru lucrări de investiții angajate în anul 2020 (+10,5 milioane lei);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investițiilor la institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonare.

Ministerul Afacerilor Interne: +29 milioane lei

Pierd bani la rectificare

Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -2,781 miliarde lei, per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3,319 miliarde lei, în principal ca urmare a creșterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 547,1 milioane lei.

Senat: -1,9 milioane lei

Curtea de Conturi: -10 milioane lei

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel, potrivit Ministerului Finanțelor:

• Cheltuielile de personal se majorează cu 225,3 milioane lei;

• Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu 1.636,3 milioane lei;

• Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 377,9 milioane lei;

• Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1.504,3 milioane lei;

• Alte transferuri se majorează cu 2.263,2 milioane lei;

• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 52,0 milioane lei;

• Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 15,9 milioane lei;

• Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu 1,959 miliarde lei;

• Alte cheltuieli cresc cu 714,8 milioane lei;

• Fondurile de rezervă se majorează cu 800,0 milioane lei;

• Cheltuielile de capital se majorează cu 432,1 milioane lei.