Codul fiscal ar putea fi modificat în sensul clarificării unor aspecte. În acest sens, Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de ordonanță (a nu se confunda cu cel publicat mai devreme – acesta este altul). Sunt mai multe noutăți, de la regimul dividendelor, la declarația privind cei 3,5% pentru ONG-uri și simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

Proiect Ordonanță modificare Cod fiscal (click pentru a deschide)

• Se propune modificarea dispozițiilor cu privire la regimul fiscal stabilit în cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, astfel încât prevederile referitoare la dividendele distribuite dar care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, să fie aplicate tuturor dividendelor distribuite și neplătite, respectiv termenul de plată este până la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului următor celui în care s-a aprobat distribuirea acestora.

Astfel, modificarea reglementărilor vizează situațiile în care dividendele/ câştigurile obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, au fost distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/ asociaţilor/ investitorilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig să se plătească până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii.

• Proiectul prevede clarificarea modalității de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei. Impozitul se determină prin aplicarea baremului de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 667,5 lei, reprezentând impozitul determinat prin aplicarea cotei de 1% asupra plafonului de 66.750 lei.

Cei 3,5% pentru ONG-uri

Finanțele propun reglementarea la nivelul legislației primare, a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat" la entitățile nonprofit/unitățile de cult, având în vedere că această modalitate este prevăzută, în prezent, în Circulara ministrului finanțelor nr. 888/2018.

Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Optarea pentru plata contribuțiilor sociale pentru veniturile de la terți care nu sunt rezidenți fiscali

Se propune reglementarea posibilității angajatorului rezident fiscal român sau angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români.

Propunerea are în vedere situații în care persoana fizică obține venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români și are un angajator rezident sau nerezident care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. În aceste cazuri, angajatorul rezident sau angajatorul care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale poate opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii.

Măsura propusă asigură o corelare cu prevederile ce vizează impozitul pe venit și, totodată, o raportare mai facilă și rapidă din partea angajatorului (în cazul acordării unui avantaj către angajat de către un terț nerezident fiscal român) care ar putea declara prin opțiune respectivele sume.

Regimul fiscal al dividendelor distribuite și neplătite persoanelor nerezidente

Se clarifică regimul fiscal al dividendelor distribuite trimestrial dar carenu sunt plătite până la sfârșitul anului în care sunt distribuite. Astfel, pentru dividendele distribuite trimestrial cât și pentru cele distribuite după aprobarea situațiilor financiare anuale, dar care nu au fost plătite acţionarilor sau asociaţilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor, după caz.

Accize: eliminarea încadrării tarifare pentru produse din tutun încălzit

Finanțele propun eliminarea încadrărilor tarifare pentru produse din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun și lichidele cu conţinut de nicotină destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic de tip "Ţigaretă electronică", având în vedere că Regulamentul privind Nomenclatura combinată se modifică anual, există posibilitatea să apară neconcordanțe între codurile NC stabilite prin Codul fiscal și noile codurile NC stabilite prin Regulament.

În plus, ca urmare a evoluției tehnologiei și diversității acestor categorii de produse, există posibilitatea ca, unele dintre ele, în funcție de caracteristici, să se clasifice la mai multe coduri NC.

Simplificarea modulului de calcul pe impozitul pe clădiri

Proiectul prevede simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, în sensul eliminării condiției actuale referitoare la deducerea cheltuielilor cu utilitățile.

Actuala prevedere legală a creat dificultăți pentru organele fiscale locale la calculul impozitului pentru această categorie de clădiri, cauzate de modul de delimitare a suprafețelor pentru care se deduc aceste cheltuieli, existența contractelor cu furnizorii de utilități pentru suprafețele destinate activităților economice, calculul diferit al impozitului pentru suprafețe cu aceeași destinație, în funcție de deducerea sau nededucerea cheltuielilor cu utilitățile.

De asemenea, se propune opțiunea ca actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat între persoane care au domiciliul fiscal în România sau încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal în România, să poată fi încheiat și în formă electronică și semnat cu semnătură electronică calificată.

De asemenea, se propune ca acesta să fie comunicat electronic în vederea radierii/ înregistrării/ înmatriculării mijlocului de transport de către persoana care înstrăinează, de către persoana care dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz, autorităților implicate.

Proiectul mai prevede clarificarea modului de calcul al impozitului pe spectacole, în sensul precizării că, acesta se calculează prin aplicarea unei cote la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv TVA.