În Monitorul oficial a fost publicată ordonanța simplă nr. 8/2021 pentru modificarea Codului fiscal. Astfel, au fost introduse mai multe noutăți, ce au fost adoptate recent de Guvern. Consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o listă de 14 modificări importante și atrage atenția că dintr-o eroare, probabil, unele proceduri intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Actul normativ (OG 8/2021) aduce modificări importante Codului fiscal și modifică punctual prevederi aplicabile în următoarele proceduri fiscale:

• Prevederi privind impozitul pe profit;

• Prevederi privind impozitul pe venitul persoanei fizice;

• Prevederi privind asigurările sociale;

• Prevederi privind impozitul datorat de nerezidenți în România;

• Prevederi privind TVA;

• Prevederi privind taxele locale.

Notă: procedurile intră în vigoare treptat, unele începând cu trei zile de la data publicării în Monitorul Oficial, unele de la data de 1 noiembrie 2021, iar altele de la 1 ianuarie 2021!, probabil este o eroare de tehnoredactare.

Principalele 14 noutăți fiscale

*potrivit lui Adrian Bența

1.O societate străină la care conducerea efectivă se realizează de pe teritoriul României are obligația să plătească impozit pe profit în România. Data de la care trebuie achitat acest impozit este data înregistrării la organul fiscal;

2.Veniturile din dividende încasate de o societate din România plătitoare de impozit pe profit de la o altă societate dintr-un stat membru sunt venituri neimpozabile dacă societatea din România deține mai mult de 10% din capitalul social al societății ce plătește dividendele. O condiție suplimentară este ca societatea din celălalt stat membru să fie plătitoare de impozit pe profit. Modificarea constă în faptul că se consideră în continuare venituri neimpozabile și situația în care societatea din celălalt stat membru plătește o altă categorie de impozit ce se substituie impozitului pe profit;

3. Începând cu 1 ianuarie 2022 se majorează de la 30% la 50% cheltuiala deductibilă cu deprecierea creanțelor asupra clienților/debitorilor ce nu sunt încasate la scadență. Se păstrează aceleași condiții pentru exercitarea deducerii, respectiv au trecut mai mult de 270 de zile de la scadență, creanțele nu sunt între entități afiliate, creanțele nu sunt garantate;

4. În cazul unui transfer transfrontalier de active, contribuabilul din România datorează impozit pe profit. Există mai multe proceduri fiscale de determinare a impozitului pe profit. Contribuabilul are dreptul la eșalonarea obligației la plată a impozitului pe profit într-o perioadă de 5 ani. Noutatea constă în faptul că acordarea acestei facilități este condiționată de constituirea unei garanții dacă există un risc real și demonstrabil de nerecuperare a creanței. Se prezumă, prin efectul legii, că există acest risc real dacă contribuabilul aflat în această situație înregistrează datorii bugetare restante cu o depășire a scadenței mai mari de 90 de zile, iar valoarea totală depășește 20.000 lei;

5. Acei contribuabili plătitori de impozit pe profit ce efectuează plăți anticipate egale, fie prin efectul legii sau fie prin opțiune, când efectuează plățile anticipate egale din exercițiul următor și au beneficiat de reducerea de impozit pentru achiziția de case de marcat fiscale sau pentru creșterea/menținerea capitalurilor proprii, când efectuează în acest nou exercițiu plățile de impozit pe profit nu vor ține cont de reducerile de impozit amintite;

6. Se reiterează faptul că veniturile realizate de persoane fizice din cedarea bunurilor mobile și unele sortimente de bunuri imobile sunt venituri neimpozabile. Fac excepție și se supun impozitului pe venit venitul din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal, veniturile/câștigurile din transferul titlurilor de valoare și veniturile din venituri/câștiguri din aur pentru investiții. Modificarea este o corecție a sintagmei „aur de investiții” anterior utilizându-se sintagma „aur financiar”;

7. Se reiterează faptul că o persoană fizică ce obține venituri din cedarea folosinței bunurilor poate să opteze pentru determinarea impozitului în sistem real (nu se va ține cont de cota de cheltuieli forfetare de 40%, ci de veniturile și cheltuielile efective). În cazul în care contribuabilul decide acest fapt, sistemul real este obligatoriu de aplicat minim doi ani fiscali consecutivi și se prezumă continuarea acestei proceduri de impozitare dacă contribuabilul nu depune declarație unică prin care să modifice sistemul de impozitare până la data de 25 mai din anul următor celui în care s-a încheiat perioada de doi ani;

8. Ca și regulă generală, persoanele fizice ce realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor din locuințe personale plătesc impozit pe venit prin procedura tranșelor de venit. Dacă într-un an fiscal un contribuabil a obținut venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere (indiferent de numărul de locuințe deținute), începând cu anul următor acest contribuabil datorează și plătește impozit pe venit calculat în sistem real. Modificarea constă în faptul că se clarifică situația fiscală a contribuabilului în sensul că începând cu exercițiul fiscal următor din anul fiscal următor impozitul se determină în sistem real, această persoană fizică va conduce contabilitate și va completa registrul de evidență fiscală;

9.Veniturile din dividende încasate de persoane fizice se impozitează prin stopaj la sursă cu procentul de 5%. Impozitul trebuie achitat până pe data de 25 a lunii următoare. Se reiterează faptul că dacă dividendele au fost distribuite, dar nu au fost plătite până la sfârșitul anului, impozitul pe dividend trebuie achitat până pe data de 25 ianuarie din anul următor;

10. La determinarea impozitului pe venit, legiuitorul reglementează chiar în conținutul Codului fiscal reducerea impozitului pe venit cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale. Această reducere de impozit se evidențiază în declarația unică depusă de contribuabil;

11. În cazul în care o societate plătitoare de impozit pe profit în România plătește dividende către o altă societate înmatriculată în Comunitatea Europeană se beneficiază de scutire la impozitul pe venitul datorat de nerezidenți dacă societatea din celălalt stat membru deține mai mult de 10% din capitalul social din România, iar societatea beneficiară a dividendului este plătitoare de impozit pe profit. Modificarea adusă de prezenta ordonanță constă în faptul că se beneficiază de scutire de impozit pe dividend și în situația în care societatea beneficiară a dividendului plătește un impozit care substituie impozitul pe profit. Se extinde scutirea la impozitul pe dividend respectând aceleași condiții pentru plățile de dividende către societăți din Islanda, Regatul Norvegiei, Principatul Liechtenstein;

12. Din punctul de vedere al TVA, se reglementează situația prin care societățile neînregistrate în scopuri de TVA pot utiliza mecanismul One Stop Shop privind livrările la distanță către beneficiari persoane neimpozabile din alte state membre. Anterior, această posibilitate au avut-o doar persoanele înregistrate în scopuri de TVA;

13. Se modifică situațiile în care trebuie solicitat codul special de TVA pentru achiziții/livrări și achiziții servicii/prestări servicii intracomunitare – art. 317 din Codul fiscal. Pe lângă situațiile deja reglementate se extinde posibilitatea utilizării codului special de TVA pentru societățile neutilizate în scopuri de TVA ce optează pentru sistemul simplificat al vânzărilor de bunuri la distanță;

14. Se reglementează mai multe scutiri de TVA, cum ar fi livrările de bunuri și prestările de servicii către Comisia Europeană sau către organisme înființate de Uniunea Europeană în scopul combaterii pandemiei de COVID. Sunt scutite de TVA importurile efectuate de Comisia Europeană sau de un organism înființat de Uniunea Europeană când importurile sunt efectuate în România în scopul combaterii pandemiei de COVID.

“Actul normativ mai aduce destul de multe modificări punctuale și în categoria de impozite datorate bugetului local. Aici amintim că sunt acordate noi categorii de scutire la plata taxelor locale pentru persoane ce au avut un rol deosebit în funcționarea statului român, cum ar fi persoane ce au participat la misiuni militare în diverse teatre de operațiuni militare, persoane persecutate politic, etc. consiliile locale au dreptul să extindă scutiri sau reduceri privind impozitul pe mijloacele de transport, pentru utilaje agricole sau pentru unele categorii de persoane fizice”, spune Adrian Bența.