Eșalonarea simplificată a devenit permanentă prin OG 11/2021 (din octombrie). Astăzi a fost publicată în Monitorul oficial și procedura ANAF de acordare a acesteia. Se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Procedura esalonare simplificataFoto: Monitorul Oficial

Prin acest ordin ANAF publicat acum în Monitorul oficial se reglementează:

• sfera de aplicare;

• dispoziții privind cererea de acordare a eşalonării la plată;

• organul fiscal competent pentru soluționarea cererilor de acordare a eșalonării la plată;

• modul de eliberare a certificatului de atestare fiscală;

• stabilirea conţinutului certificatului de atestare fiscală, eliberat în scopul acordării eșalonărilor la plată;

• stabilirea procedurii de acordare a eșalonărilor la plată, a condiţiilor de menţinere a valabilităţii acestora, consecinţele pierderii valabilităţii eșalonărilor la plată;

• stabilirea procedurii de modificare a eșalonărilor la plată acordate;

• stabilirea regulilor speciale privind fuziunea/divizarea debitorilor care beneficiază de eșalonări la plată;

• stabilirea regulii speciale privind punerea în aplicare a suspendării executării unui act administrativ fiscal;

• stabilirea modelelor formularelor prevăzute de procedura de acordare

Procedura se aplică obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, administrate de organul fiscal central, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, pentru care debitorii pot depune cereri de eșalonare la plată.

Este vorba despre:

• obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;

• amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

• creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele buge tare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

• creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale.

Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal va comunica debitorului decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii, în vederea includerii acestora în decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

Eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcție de numărul de luni de eșalon are la plată aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.