În primul semestru din acest an, Fiscul a primit mai multe întrebări, mare parte dintre ele fiind legate de cunoscută Declarație unică, de la cine depune, până la plata contribuțiilor sau înregistrarea în SPV. În acest sens, într-un document, ANAF a prezentat principalele 10 întrebări și a oferit răspunsurile respective.

Sediu ANAF - Sector 1Foto: Hotnews / Florin Barbuta

1. Cine completează declarația unică?

Declarația unică se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal. Declarația se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

2. Care sunt modalitățile de depunere a declaraţiei unice?

Declaraţia unică se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

• prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului Spațiul privat virtual", disponibil pe www.anaf.ro;

-pe site-ul www.e-guvernare.ro.

Formularul electronic poate fi descărcat gratuit de pe site-ul Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Servicii online, subsectiunea Declarații electronice - Descărcare declarații.

• în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Formularul declaraţiei se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Declaraţia se completează în două exemplare, bifând căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net, respectiv, în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Originalul se depune la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar copia se păstrează de către contribuabil.

Contribuabilii care nu deţin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet şi doresc să depună electronic declaraţia fiscală, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităţilor fiscale.

3. Cum se realizează înregistrarea persoanelor fizice în Spațiul Privat Virtual?

Persoanele fizice se pot înregistra în SPV pe website-ul www.anaf.ro, în secţiunea "Spaţiul Privat Virtual", rubrica "Înregistrare Utilizatori persoane fizice şi juridice" cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole sau cu certificatul digital calificat.

În situația înregistrării pe baza credentialelor (nume utilizator şi parolă) activarea contului se poate face astfel:

a) verificare număr document" - caz în care trebuie înscris numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanţelor Publice, referitoare la înrolarea in acest serviciu, sau numărul unei somaţii emise începând cu 1 ianuarie 2015; aprobarea se face online;

b) verificare număr înregistrare decizie" caz în care trebuie înscris numărul unei decizii de impunere sau unei decizii referitoare la obligaţii de plată a accesorii emise începând cu anul 2013; aprobarea se face online; c) Identificare vizuală- caz în care, după finalizarea cererii de înregistrare SPV, persoana fizică se programează online pentru identificare vizuală. La data şi ora programării, persoana în cauză este contactată video de un reprezentant al ANAF, prin aplicaţia Zoom, în scopul verificării identității. Dacă totul este în ordine, la scurt timp se aprobă înregistrarea în SPV și se transmite persoanei fizice solicitante un email cu confirmarea aprobării;

d) aprobare la ghişeu în cazul în care persoana fizică nu poate face înregistrarea potrivit literelor a), b) sau c), este necesar ca aceasta, după completarea formularului de înregistrare, să se prezinte la unitatea fiscală pentru aprobarea înregistrării.

4. Când se efectuează plata impozitului pe venit şi contribuţiilor de asigurări sociale pentru venitul estimat din activități independente în anul 2021?

Plata impozitului pe venit și a contribuţiilor de asigurări sociale pentru venitul estimat din activităţi independente în anul 2001 se efectuează oricând până la data de 25 mai 2022, inclusiv.

5. Cum şi când se declară veniturile din cedarea folosinței bunurilor (închiriere bunuri imobile)?

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor se declară în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți, la organul fiscal, prin depunerea Declaraţiei unice.

6. Când se completează declarația de înregistrare/mențiuni/radiere?

Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării. Declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

7. Cum se stabileşte impozitul anual datorat de către persoanele fizice?

Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în Declaraţia unică pentru veniturile/câştigurile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:

• venitul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor legii;

• câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor legii.

8. Care este termenul de depunere a declaraţiei de înregistrare fiscală?

Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică;

b) data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;

c) data începerii activităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la registrul comerţului;

d) data obţinerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele de la lit. c);

e) data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanţă în România.

9. Care este procedura de modificare a vectorului fiscal?

Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declarației de mențiuni. În cazul modificărilor intervenite în datele declarate initial şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilul/plătitorul depune, odată cu declaraţia de mențiuni, și certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia și eliberării unui nou certificat. Declaraţia de mențiuni este însoțită de documente care atestă modificările intervenite.

10. Cum se pot plăti obligațiile fiscale?

Contribuabilii îşi pot îndeplini obligaţiile de plată reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat astfel:

- prin virament bancar;

- în numerar, în conturile deschise la Trezoreria Statului pe raza căruia aceştia îşi au domiciliul fiscal;

- prin mandat poştal la subunitățile postale ale C.N. Posta Română S.A.;

- on-line, cu cardul, prin intermediul platformei Ghiseul.ro care este interconectată cu serviciul Spațiul Privat Virtual;

- cu card bancar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora îşi au domiciliul fiscal.