Noua Declarație unică, pe 2022, a apărut în Monitorul oficial. Aceasta trebuie depusă până pe 25 mai și se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

Declaratia unica 2022 - formularul 212Foto: Hotnews

Luând în considerare că salariul minim în 2022 este de 2.550 lei brut, noul plafon este 30.600 lei.

*Față de cele de mai jos, în luna mai (la început) HotNews.ro o să realizeze, ca în fiecare an, împreună cu experții în fiscalitate, un ghid de completare pentru cele mai frecvente cazuri.

Formularul 212 Declaratia unica 2022 (click pentru a deschide - trebuie descărcat și apoi deschis PDF-ul)

Până când trebuie depusă Declarația unică

Declarația unică 2022 trebuie depusă:

• până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale.

• până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;

• până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Unde se depune formularul

Declaraţia (formularul) se depune:

• în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

• prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV);

- pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Care sunt noutățile din Declarația unică 2022

Modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele:

• introducerea la Capitolul I, secțiunea 1 din formular a unei subsecțiuni noi, subsecțiunea 3, care se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală;

• introducerea la Capitolul I, secțiunea 2, a două subsecțiuni distincte, după cum urmează:

- subsecțiunea 1 - pentru stabilirea și declararea impozitului pe veniturile realizate din străinătate;

- subsecțiunea 2 - pentru stabilirea și declararea contribuțiilor sociale datorate de către contribuabili, pentru veniturile reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România;

• introducerea la Capitolul I a unei secțiuni distincte, secțiunea 7, pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021;

• actualizarea secțiunii “Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”, de la Capitolul I din formular, care devine secțiunea 8, după cum urmează:

> introducerea câmpurilor necesare pentru definitivarea impozitului anual datorat cu plățile anticipate reținute la sursă în cazul veniturilor realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013; - introducerea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021

>completarea tabelului “Produse vegetale” de la subsecțiunea 3, Capitolul II din formular cu o nouă categorie de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit - “Plante furajere”

În ultima perioadă ANAF a venit și cu câteva ghiduri și broșuri informative:

Declarația unică și veniturile din străinătate – un Ghid ANAF

Ce obligații fiscale ai dacă obții venituri din NFT-uri. O broșură ANAF

Veniturile din criptomonede: declararea și plata taxelor. O broșură ANAF

Obții venituri din YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook? Ce obligații fiscale ai – broșură ANAF

Ghid ANAF 2022: Impozitarea veniturilor din chirii