ANAF a primit mai multe întrebări în cea de-a doua parte a anului trecut de la contribuabili, numai în ceea ce privește SPV fiind aproape 12.000. Instituția a realizat un top al acestora cu răspunsurile aferente.

ANAFFoto: Hotnews / Florin Barbuta

1. Cum se realizează înregistrarea persoanelor fizice în Spațiul Privat Virtual?

Persoanele fizice se pot înregistra în SPV pe website-ul www.anaf.ro, în secțiunea “Spațiul Privat Virtual”, rubrica “Înregistrare Utilizatori persoane fizice și juridice” cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole sau cu certificatul digital calificat.

În situația înregistrării pe baza credențialelor (nume utilizator și parolă) activarea contului se poate face astfel:

a) „verificare număr document” - caz în care trebuie înscris numărul scrisorii primită în anul 2018 de la Ministerul Finanțelor Publice, referitoare la înrolarea în acest serviciu, sau numărul unei somații emise începând cu 1 ianuarie 2015; aprobarea se face online;

b) „verificare număr înregistrare decizie” - caz în care trebuie înscris numărul unei decizii de impunere sau a unei decizii referitoare la obligații de plată accesorii emise începând cu anul 2013; aprobarea se face online;

c) Identificare vizuală - caz în care, după finalizarea cererii de înregistrare SPV, persoana fizică se programează online pentru identificare vizuală. La data și ora programării, persoana în cauză este contactată video de un reprezentant al ANAF, prin aplicația Zoom, în scopul verificării identității. Dacă totul este în ordine, la scurt timp se aprobă înregistrarea în SPV și se transmite persoanei fizice solicitante un email cu confirmarea aprobării;

d) aprobare la ghișeu - în cazul în care persoana fizică nu poate face înregistrarea potrivit literelor a), b) sau c), este necesar ca aceasta, după completarea formularului de înregistrare, să se prezinte la unitatea fiscală pentru aprobarea înregistrării.

2. Cum și când se declară veniturile din cedarea folosinței bunurilor (închiriere bunuri imobile)?

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor se declară în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părți, la organul fiscal, prin depunerea Declarației unice.

3. Când se completează declarația de înregistrare/mențiuni/radiere?

Declarația de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înființării. Declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declarația de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale.

4. Care este termenul de depunere a declarației de înregistrare fiscală?

Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

a) data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică;

b) data stabilirii în România, în cazul persoanelor juridice străine care au locul exercitării conducerii efective în România;

c) data începerii activităţii pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, cu excepţia celor care se înregistrează, potrivit legii speciale, la registrul comerţului;

d) data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele de la lit. c);

e) data obţinerii primului venit, în cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente care nu au un sediu permanent sau o reprezentanţă în România.

5. Care este procedura de modificare a vectorului fiscal?

Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. În cazul modificărilor intervenite în datele declarate inițial și înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, contribuabilul/plătitorul depune, odată cu declarația de mențiuni, și certificatul de înregistrare fiscală, în vederea anulării acestuia și eliberării unui nou certificat. Declarația de mențiuni este însoțită de documente care atestă modificările intervenite.

6. Cine completează declarația unică?

Declarația unică se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se completează și se depune și de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația se depune și de către următoarele categorii de contribuabili:

- profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de:

• indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;

• indemnizația prevăzută la art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

• indemnizația prevăzută la art.6 alin.(1) lit.a) și/sau lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi

a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2.

- avocați care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art.XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare

7. Care sunt modalitățile de depunere a declarației unice?

Declarația unică se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

a) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”, disponibil pe www.anaf.ro;

- pe site-ul www.e-guvernare.ro.

Formularul electronic poate fi descărcat gratuit de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro, secțiunea Servicii online, subsecțiunea Declarații electronice - Descărcare declarații.

b) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Formularul declarației se pune gratuit la dispoziția contribuabilului. Declarația se completează în două exemplare, bifând căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net, respectiv, în sistem real sau pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Originalul se depune la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, iar copia se păstrează de către contribuabil.

Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet și doresc să depună electronic declarația fiscală, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale.

8. Când se efectuează plata impozitului pe venit și contribuțiilor de asigurări sociale pentru venitul estimat din activități independente în anul 2021?

Plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru venitul estimat din activități independente în anul 2021 se efectuează oricând până la data de 25 mai 2022, inclusiv.

9. Cum se stabilește impozitul anual datorat de către persoanele fizice?

Impozitul anual datorat se stabilește de contribuabili în Declarația unică pentru veniturile/câștigurile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:

a) venitul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor legii;

b) câștigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor legii.

10. Cum se pot plăti obligațiile fiscale?

Contribuabilii își pot îndeplini obligațiile de plată reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat astfel:

- prin virament bancar;

- în numerar, în conturile deschise la Trezoreria Statului pe raza căruia aceștia își au domiciliul fiscal;

- prin mandat poștal la subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.;

- on-line, cu cardul, prin intermediul platformei Ghiseul.ro care este interconectată cu serviciul Spațiul Privat Virtual;

- cu card bancar, la casieriile Trezoreriei Statului pe raza cărora își au domiciliul fiscal.