Orice contribuabil ce consideră că printr-un act administrativ fiscal drepturile sale au fost lezate, are dreptul să depună contestație împotriva acestuia în termen de 45 de zile de la data la care actul administrativ fiscal a fost comunicat contribuabilului, spune consultantul fiscal Adrian Bența, într-o analiză cu privire la noul ordin al ministrului Finanțelor 1021/2022.

Adrian Benta - consultantFoto: StartupCafe.ro

Depunerea contestației și, pe cale de consecință, soluționarea contestației, este o condiție obligatorie pentru eventuala soluționare a solicitărilor contribuabilului de către instanța de judecată.

  • Fără depunerea unei contestații, contribuabilul nu se poate adresa instanțelor de judecată pentru soluționarea doleanțelor acestuia.

Potrivit lui Bența, noul ordin adoptă o vastă procedură în domeniul contestațiilor actelor administrative fiscale și face referire la cel puțin următoarele aspecte:

1) Identificarea persoanei ce are dreptul să depună contestația;

2) Organul fiscal la care se va depune contestația;

3) Dosarul contestației ce va fi comunicat organului de soluționare a contestației;

4) Calculul termenului de 45 de zile;

5) Decizia contestatarului de a retrage contestația;

6) Procedura soluționării contestației;

7) Decizia privind soluționarea contestației;

8) Clarificări privind dreptul contribuabilului de a susține oral contestația;

9) Instrucțiuni privind îndreptarea erorilor materiale din decizia de soluționare a contestației;

10) Alte elemente de procedură fiscală.

Cele mai importante aspecte procedurale ale ordinului privind procedura contestațiilor

Potrivit lui Adrian Bența, cele mai importante aspecte procedurale sunt:

a) Contestația poate fi depusă doar de contribuabilul ce se consideră lezat printr-un act administrativ fiscal. Contestația va fi semnată de contestatar, iar dacă este depusă printr-un împuternicit, se va anexa documentul ce atestă dreptul de a depune contestația (împuternicire, mandat, procură etc).

b) Contestația se depune la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal atacat. Organul fiscal la care a fost depusă contestația verifică semnătura și eventualele procuri/mandate/împuterniciri, iar în lipsa acestora, va solicita contestatarului ca în termen de 5 zile de la comunicare, să îndeplinească aceste cerințe.

c) Organul fiscal la care a fost depusă contestația trebuie să întocmească și să trimită dosarul contestației către structura de soluționare a contestației în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii contestației.

d) Termenul de depunere a contestației – 45 de zile se calculează pe zile libere, fără a se lua în calcul nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârșit termenul. Ordinul analizat dă un exemplu foarte clar și concret: contribuabilului i s-a comunicat un act administrativ fiscal în data de 29 iunie – termenul de 45 de zile începe să curgă la data de 30 iunie și se îndeplinește în data de 13 august. Ultima zi de depunere a contestației este data de 14 august.

Notă: dacă termenul de depunere a contestației este într-o zi liberă sau sărbătoare legală, acesta se prelungește până la sfărșitul primei zile lucrătoare următoare.

e) Contribuabilul are dreptul să solicite retragerea contestației. Aceasta poate fi făcută în tot sau în parte. Cererea de retragere a contestației urmează aceleași condiții de fond și formă, precum cele de la depunerea contestației.

Elementele minime ale contestației sunt:

  • datele de identificare a contestatorului;
  • obiectul contestației;
  • motivele de fapt și de drept;
  • dovezile pe care se întemeiază;
  • semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia.

Raportul de inspecție fiscală/Procesul verbal emis de organele fiscale sau vamale nu constituie titlu de creanță și, pe cale de consecință, nu poate fi contestat individual. Se va contesta actul administrativ fiscal emis în baza acestora, spune Bența.

Desigur, în practică, se va face contestarea atât a actului administrativ fiscal, cât și a raportului de inspecție/procesului verbal.

În situația în care se contestă exclusiv Raportul de inspecție fiscală/procesul verbal, organul fiscal va notifica contestatorului ca în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, să precizeze dacă contestă și titlul de creanță/actul administrativ fiscal, iar în caz contrar, contestația va fi respinsă ca inadmisibilă.

Contribuabilul poate solicita susținerea verbală a contestației. Această posibilitate se va solicita direct în conținutul contestației sau se poate depune o cerere separată, în termen de maxim 30 de zile de la depunerea contestației.