Codul de procedură fiscală a fost modificat, fiind multe schimbări benefice pentru mediul de afaceri și contribuabili, ordonanța simplă fiind deja în Monitorul oficial (OG 31/2022). Încă nu este clar la ce va folosi lista albă a ANAF cu contribuabili care nu au datorii la stat, ori dacă în ea vor fi și cei care au aprobată o formă de eșalonare.

Modificari fiscaleFoto: Pixabay

Despre ordonanță, HotNews.ro a scris de când era în varianta de proiect.

Ce modificări ale codului de procedură fiscală au apărut

1. Lista albă a firmelor care nu au datorii la stat

Conform ordonanței, ANAF va publica listelor contribuabililor- persoane juridice- care nu au obligații restante la stat.

Ideea din spate înțelegem că ar fi vorba de o listă a “premianților” care să fie cunoscuți de opinia publică.

De precizat că în acest moment, mai există o așa-numită listă a rușinii unde apar cei cu datorii. În teorie, cei care nu se regăsesc acolo ar urma să fie pe lista albă.

Nota de fundamentare, de când era în varianta de proiect, spunea că este nevoie de acest lucru pentru a ajuta firmele în relațiile contractuale derulate, în sensul în care contribuabilii care nu au obligații restante pot fi considerați parteneri de încredere.

Lista se va publica trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare. Practic, se va publica la fel ca în cazul listei rușinii.

2. Inspectorii antifraudă, obligați să analizeze punctul de vedere al contribuabilului

Ordonanța mai reglementează și obligația organului fiscal, în special a inspectorilor antifraudă, de a analiza punctul de vedere al contribuabilului ori de câte ori se prezintă o asemenea opinie la procesul verbal control, urmând ca respectivul document să fie eventual revizuit sau controlul să fie efectuat din nou.

Conform Ordonanței, în măsura în care din analiză reiese că este necesară refacerea controlului și/sau a procesuluiverbal/actului de control, după caz, conducătorul structurii dispune măsurile necesare conform celor constatate.

3. Încetarea inspecției fiscale dacă organele judiciare au fost sesizate

Inspecția fiscală va înceta în situația în care au fost sesizate organele jurdiciare în legătură cu anumite constatări care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni.

În situația în care se dispune renunțarea la urmărirea penală sau clasarea cauzei, inspecția se reia dacă se apreciază necesar.

4. Contribuabilul/Plătitorul are obligația să colaboreze la constatarea stărilor de fapt fiscale.

Acesta este obligat să dea informații, să prezinte la locul de desfășurare a inspecției fiscale

toate documentele, precum și orice alte date necesare clarificării situațiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal. De comun acord cu organele de inspecție fiscală, colaborarea contribuabilului/plătitorului la constatarea stărilor de fapt fiscale se poate realiza și prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare la distanță.”

5. Durata inspecției fiscale la nerezidenți: 180 zile

Se modifică durata de efectuare a inspecției fiscale pentru contribuabilii nerezidenți, adică durata maximă de efectuare a inspecției fiscale să fie de 180 de zile, similar cu durata prevăzută pentru contribuabilii mari sau contribuabilii care au sedii secundare.

Această modificare are în vedere eliminarea problemelor rezultate din activitatea organului de inspecție fiscală.

6. Taxele vamale, accizele și TVA, excluse de la acordarea eșalonării la plată

Ordonanța prevede excluderea de la acordarea eșalonarii la plată a taxelor vamale, accizelor și taxei pe valoarea adăugată.

Practic, pe lângă ajutoarele de stat de recuperat și fondurile europene, nu vor mai intra sub incidența eșalonării la plată taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată pentru care competența de administrare revine Autorității Vamale Române, cu excepția inspecției fiscale și a executării silite.

În ceea ce privește taxele vamale, accizele și taxa pe valoarea adăugată care se află în administrarea Autorității Vamale Române, deși aceasta are calitatea de organ fiscal central, pentru aceste obligații nu se acordă eșalonare nici în cazul în care se transmit la ANAF în vederea recuperării.

7. Debitorii își vor putea vinde singuri bunurile la o valoare mai mică, dacă se poate recupera integral datoria la ANAF

Practic, se reglementează acele situaţii în care valorificarea bunurilor se face de debitor la o valoare mai mică decât cea stabilită prin raportul de evaluare, dar care asigură recuperarea integrală a creanţei fiscale, inclusiv a accesoriilor si cheltuielilor de executare.

În aceste cazuri este realizat scopul executării silite, creanţa fiind recuperată în totalitate, astfel încât un eventual dezacord al organului de executare ar fi lipsit de interes. Dat fiind că vânzarea se face chiar de debitor, este asigurată şi respectarea intereselor acestuia.

8. Se reglementează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor care deţin în proprietate bunuri a căror valoare este mai mică de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale restante.

9. Se restituire taxa pentru emiterea soluției fiscale individuale anticipate (SFIA) în cazul în care contribuabilul /plătitorul solicită din proprie inițiativă, oricând în primele 15 zile de la depunerea cererii, termen alocat analizei prealabile.

De asemenea, taxa se restituie și în cazul în care cererea nu a fost luată în considerare de organul fiscal competent, la finalizarea analiza prealabile, și contribuabilul/plătitorul notificat despre acest fapt, optează pentru renunțarea la cerere și solicită restituirea taxei.

Tot în acest sens, se includere categoria contribuabililor nerezidenți pentru care taxa de emitere este de 5.000 de euro. (Acești contribuabili nu au beneficiat până în prezent de instrumentul soluției fiscale individuale anticipat și era necesară o clarificare cu privire la categoria de taxa de emitere aplicabilă).

Pentru celelalte categorii de contribuabili/plătitori, taxa va fi de 3.000 euro, la cursul comunicat de Banca Națională a României pentru ziua efectuării plății.

De asemenea, contribuabilul/plătitorul solicitant are dreptul la restituirea taxei achitate în cazul în care organul fiscal competent respinge emiterea/modificarea acordului de preț în avans.

10. Se exceptează de la atribuirea numărului de identificare fiscală a persoanele nerezidente care sunt înregistrate fiscal și care comunică Oficiului Național al Registrului Comerțului informații referitoare la înregistrarea fiscală în aceeași zi sau cel mai târziu a doua zi.

De asemenea, se propune ca după emiterea certificatului de înregistrare fiscală acesta să se păstreze de către organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitului acestuia.

Practic se va abroga un articol întrucât certificatul de înregistrare fiscală nu se va mai comunica de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

11. În cazuri temeinic justificate, după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitată ANAF și/sau Autorității Vamale Române efectuarea de controale fiscale, conform obiectivelor stabilite.

Rezultatul controalelor se va consemna în procese-verbale care constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creanță fiscală.