Autoritățile fac un nou pas pentru înființarea Băncii de Dezvoltare a României (BDR), o instituție de credit ce va fi deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor (MF), reiese dintr-un proiect al instituției.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiect privind înființarea Băncii de Dezvoltare a României– click pentru a deschide

Rolul băncii este de a deservi întreprinderile românești și alte entități aparținând sectorului public și privat din România, în scopul susținerii finanțării de proiecte care contribuie la dezvoltarea economică și socială a țării, creșterii competitivității, inovării și creșterii economice, precum și creșterii absorbției fondurilor europene.

Conform notei de fundamentare, capitalul social inițial subscris de către acționar, prin Ministerul Finanțelor, este în valoare de până la 3 miliarde lei, care se va asigura din veniturile din privatizare, cu excepția sumei reprezentând echivalentul a 10 milioane EUR, care se va plăti din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinație la subdiviziunea clasificației bugetare aferentă programelor cu finanțare nerambursabilă din Programul Național de Redresare și Reziliență.

Cheltuielile de înființare ale băncii, cele cu remunerarea primilor membri, cu contractarea serviciilor de audit necesare pentru auditarea situațiilor financiare previzionate ale băncii, plata costurilor cu chiria aferentă sediului băncii, inclusiv cu sigla băncii se suportă până la înregistrarea Băncii la Registrul Comerțului din bugetul Ministerului Finanțelor în limita sumei de 6,8 milioane lei, și ulterior vor fi recuperate de acționar după înființarea băncii, prin încheierea unui contract de împrumut în acest scop.

Pe lângă fondurile de la bugetul de stat și/sau venituri din privatizare BDR poate utiliza și alte surse de finanțare, cum ar fi veniturile din dobânzile și comisioanele pentru activitățile prestate, împrumuturi contractate de la diverse entități de pe piețele financiare internă și internațională, fonduri care pot fi încredințate pe bază de mandat de autorități ale administrației publice și/sau în cadrul inițiativelor de investiții la nivelul Uniunii Europene, împrumuturi subordonate și alte surse aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Pe parcursul activității, veniturile obținute de BDR vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor de funcționare, orice surplusuri fiind reinvestite în dezvoltarea activităților sale, în primii 5 ani de funcționare nefiind acordate dividende acționarului.

Pentru activitățile desfășurate de Bancă în nume propriu, statul român, prin Ministerul Finanțelor, garantează, atât obligațiile de natura principalului angajate în nume și cont propriu de către bancă, cât și obligațiile de garantare asumate de bancă (pentru produse de tipul garanțiilor individuale și de portofoliu), în situația în care aceste garanții nu sunt garantate cu nicio altă garanție colaterală de către beneficiar. Plafonul anual al garanțiilor emise de către BDR se va stabili prin hotărâre de Guvern, la propunerea acționarului.

Cine va conduce noua bancă

Banca este administrată în sistem dualist de către un Consiliu de supraveghere format din 7 membri, persoane fizice, din care cel mult 1 membru poate fi din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităților sau instituțiilor publice, și un Directorat format din minim 3 membri.

Membrii Consiliului de supraveghere sunt numiți de către adunarea generală a acționarilor, cu excepția primilor membri, care sunt numiți de către acționar, prin actul constitutiv, iar mandatul acestora începe la data înregistrării Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Membrii Directoratului sunt numiți de către Consiliul de supraveghere al Băncii, cu excepția primilor membri, care sunt numiți de către acționar, prin actul constitutiv, mandatul acestora începând cu data înregistrării Băncii la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Durata mandatului primilor membri ai Consiliului de supraveghere este de 2 ani.