Codul de procedură fiscală se va modifica, lucru anunțat de Hotnews.ro și vineri. În ceea ce privește controlul Antifraudă al ANAF, acesta se va efectua de către funcționarii publici din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală în baza analizei de risc.

ANAF AntifraudaFoto: ANAF - Facebook

Conform proiectului, controlul antifraudă are ca obiect prevenirea și combaterea fraudei și evaziunii fiscale.

Organele de control antifraudă fiscală exercită activități de control operativ fără informarea prealabilă a contribuabilului/plătitorului cu privire la efectuarea controlului.

Când va merge Antifrauda ANAF în control fără analiză de risc

Organele de control antifraudă fiscală pot efectua controlul antifraudă fără existența unei analize de risc în următoarele cazuri:

 • atunci când, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată încălcări flagrante ale legislației fiscale;
 • în mod excepțional, în vederea efectuării unor acțiuni de control cu caracter specific, în scopul prevenirii și combaterii fraudei și/sau evaziunii fiscale.

Ce drepturi au angajații ANAF care merg în control

Organele de control antifraudă fiscală au următoarele drepturi:

 • Să efectueze verificări necesare prevenirii şi descoperirii faptelor de fraudă și evaziune fiscală;
 • să cerceteze și să evalueze activități și/sau operațiuni în vederea stabilirii stării de fapt fiscale precum și să constate împrejurările în care au fost săvârșite faptele care pot avea consecințe fiscale, penale sau contravenționale, după caz;
 • să efectueze, în condițiile legii, controale în vederea prevenirii, descoperirii și combaterii faptelor de fraudă și evaziune fiscală la toate categoriile de contribuabili, indiferent de domiciliul fiscal şi forma de organizare, precum şi în orice loc, indiferent de forma sub care se desfăşoară activităţi economice, generatoare de venituri impozabile ori unde se află bunurile impozabile;
 • să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate, existenţa şi autenticitatea documentelor justificative în activităţile de producţie şi prestări de servicii ori pe timpul transportului, depozitării şi comercializării bunurilor;
 • să reţină documente, să solicite copii certificate de pe documentele originale, să preleveze probe, eşantioane, mostre şi alte asemenea specimene şi să solicite efectuarea expertizelor tehnice necesare finalizării actului de control, în condiţiile legii;
 • să legitimeze şi să stabilească identitatea administratorilor entităţilor controlate, precum şi a oricăror persoane implicate în activitățile și/sau operațiunile investigate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz;
 • să solicite, în condiţiile legii, date sau, după caz, documente, de la orice entitate privată şi/sau publică, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte care contravin legislaţiei în vigoare în domeniul financiar fiscal;
 • să aplice sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor, întocmind în acest sens procesverbal;
 • să dispună măsuri asigurătorii, în condițiile legii;
 • să dispună măsuri pentru prevenirea și corectarea abaterilor de la prevederile legislației fiscale și contabile

Ce vor trebui să facă inspectorii

La începerea controlului antifraudă, inspectorii sunt obligați să se legitimeze în condițiile legii.

Ori de câte ori controlul antifraudă se efectuează la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului/plătitorului, acesta se consemnează în registrul unic de control.

Ce drepturi vor avea contribuabilii verificați

Pe durata controlului antifraudă, contribuabilul/plătitorul are următoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita legitimarea inspectorilor care efectuează acțiunea de control antifraudă;
 • dreptul de a beneficia de asistență de specialitate;
 • dreptul de a refuza furnizarea de informații
 • dreptul de a fi informat pe parcursul desfășurării controlului antifraudă asupra constatărilor efectuate;
 • dreptul ca activitatea sa să fie cât mai puțin afectată pe timpul desfășurării controlului;
 • dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reținerii unor documente ca urmare a activității de control;

La finalizarea controlului antifraudă se încheie proces-verbal de control, în condițiile legii. Un exemplar al procesului-verbal de control se va comunica contribuabilului/plătitorului.