Firmele pot oferi o serie de beneficii salariaților pentru a-i stimula și păstra. Unele cunosc bine legislația și le oferă, altele nu. Evident, mai sunt și cazuri în care pur și simplu nu se dorește ori nu se poate din diverse motive.

Bani-bancnote-leiFoto: Hotnews

Nadia Oanea, care conduce Tax and Training, firmă de consultanță fiscală, a prezentat o serie de beneficii salariale care pot fi aplicate de firme. Cele de mai jos sunt extrase din prezentarea sa.

Beneficii salariale neimpozabile

1. Diurna

 • indemnizația de delegare;
 • indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale;
 • prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier (din 2023);
 • orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Limite diurnă neimpozabilă

Plafon 1

• în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, (50 lei / zi) - HG 714/2018

• în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, - HG 518/1995

Plafon 2 - Lege 72/2022, aplicabilă din 03/04/2022

 • În limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
 • Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Beneficii acordate ca și cheltuieli sociale

 • ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave şi incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru naştere/adopţie, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităţilor naturale;
 • veniturile reprezentând cadouri în bani şi/sau în natură, inclusiv tichete cadou, oferite salariaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora;
 • contravaloarea transportului la şi de la locul de muncă al salariatului;
 • contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariaţii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Plafon 1 - se aplică pentru cheltuielile sociale, cu excepția transportului la și de la locul de muncă

Cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit în limita a 5% din fondul de salarii.

Plafon 2 – specific pentru cadouri și tichete cadou

Veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:

(i) cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu

ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;

(ii) cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;

(iii) cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

Plafon 3 – specific serviciilor turistice și de tratament

Valoarea totală a acestora nu depăşeşte într-un an fiscal, pentru fiecare angajat, nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate (6.095 lei / lună în 2022).

ATENȚIE: din 2023, regula pentru servicii turistice și de tratament se modifică – beneficiul rămâne neimpozabil în limita plafonului de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Rămân în continuare beneficii salariale neimpozabile:

• cheltuielile efectuate de angajatori/plătitori pentru pregătirea profesională şi perfecţionarea angajaţilor, administratorilor;

• costul abonamentelor telefonice şi al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu;

• avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul acordării şi la momentul exercitării acestora;

• avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%.

Beneficii salariale neimpozabile în 2023

7 categorii de beneficii – 1 singur plafon (33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat)

1. prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate potrivit legii:

 • altele decât prestaţiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier;
 • în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia de delegare/detaşare, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice.

2. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor:

• astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern;

• în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

• Nu se acordă pentru: numărul de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare.

• Prevederile nu sunt aplicabile angajaţilor care beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

• Nu se aplică pentru hrană acordată de angajatori angajaţilor, în cazul în care potrivit legislaţiei în materie este interzisă introducerea alimentelor în incinta unităţii (neimpozabilă fără limite).

3. cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern,

 • în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană,
 • Condiții: salariatul sau soțul / soția nu au locuință în localitatea unde lucrează, iar beneficiul se acordă doar unuia dintre ei.

4. contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, acordate de angajator, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul intern, sau primite în baza unor legi speciale şi/sau finanţate din buget

 • în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat, reprezentând nivelul unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate.

5. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii

• în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană

• În 2022: plafonul de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat nu se aplică!

6. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii

 • în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană

În 2022: plafonul de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat nu se aplică.

7. sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou,

• în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern;

• în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă.

• Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.

• În 2022: plafonul de 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat nu se aplică!

Ordinea în care cele 7 tipuri de venituri se includ în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat se stabileşte de angajator.

Componența pachetelor salariale va fi importantă pentru motivarea salariaților și pentru rata efectivă de impozitare / costul total pentru angajator.

Beneficii salariale impozitate doar cu 10%

• Tichete de masă: maxim 30 lei /zi, pentru fiecare zi lucrată

- excluse – zilele în care se acordă diurnă, zilele de concediu

- Incluse – zilele în telemuncă

 • Vouchere de vacanță: maxim 6 salarii de bază minime brute pe țară/an (în 2022 - un beneficiu anual neimpozabil de maxim 15.300 lei)
 • Tichete culturale: maxim 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional
 • Tichete de creșă: 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă
 • Tichetele culturale și tichetele de creșă intră în calculul cheltuielilor sociale deductibile în limita a 5% din fond salarii, la calculul impozitului pe profit.