Abateri de circa doua milioane de lei, licitatii si onorarea discutabila a unor contracte, neauditarea unor activitati „semnificative” sau neinregistrarea unor drepturi de proprietate asupra unor terenuri – sunt doar cateva din constatarile inspectorilor Curtii de Conturi la CEC Bank, publicate in Raportul anual al institutiei. Sucursala CEC Bank Valcea, a incheiat un contract in baza caruia au fost efectuate, in anii 2007 și 2008, plati privind investitiile in suma de 888.000 lei fara sa aiba inscris in obiectul sau pretul, mentionandu-se doar ca „Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul conform devizelor și situatiilor de lucrari acceptate pentru fiecare unitate CEC”. In plus, contractul sus-mentionat a fost semnat de directorul

Pentru o anumita lucrare, CEC trebuia sa achite, conform contractului, suma totala de 9010 lei. In realitate, Sucursala CEC Bank a municipiului București a acceptat la plata și a decontat suma totala de 167,10 mii lei (fara TVA), achitand suplimentar lucrari cu explicatia „reabilitare sistem antiefractie” și „instalare sistem antiefractie” despre care nu se fac precizari in contract

Raport Curtea de Conturi

sucursalei, deși suma totala a platilor efectuate depașește competenta locala a directorului sucursalei prevazuta de normele bancii.

Principalele abateri constatate la CEC Bank de catre Curtea de Conturi

  • Activitatea de audit intern

• efectuarea unui numar redus de misiuni de audit intern la sediul sucursalelor și agentiilor bancii, raportat la dimensiunea retelei teritoriale și la volumul de activitate desfașurat la nivelul acesteia, precum și un volum redus al eșantioanelor verificate (in conditiile in care un numar insemnat de agentii CEC functioneaza cu un singur salariat);

• necuprinderea, in planurile de audit intern pe anii 2007 și 2008, a unor activitati bancare semnificative. Contrar principiului potrivit caruia, cel putin o data la trei ani, trebuie sa fie auditate toate activitatile semnificative ale bancii, nu au fost cuprinse in planurile de audit intern verificari privind: conturile curente ale persoanelor juridice și promovarea ofertei de produse bancare, recrutarea, salarizarea, pregatirea profesionala (in anul 2007); investitii și corespondenti bancari, strategie și controlling, activitati de trezorerie, piete de capital și, respectiv, cunoașterea clientelei și spalarea banilor (in anul 2008);

• diminuarea eșantioanelor verificate de operatiuni/cheltuieli ale Centralei CEC Bank sau alegerea eșantioanelor verificate din zone cu operatiuni nesemnificative in raport cu volumul total și structura operatiunilor/cheltuielilor Centralei CEC Bank;

Raportul de audit este aferent perioadei 2007- 2008 . Banca a luat deja toate masurile la vremea respectiva si cea mai mare parte din cele constatate sunt deja remediate, ramanand foarte putine constatari in curs de remediere.

Oltea Belciuganu, director de comunicare CEC Bank

• reducerea, fata de perioada anterioara, a fondului de timp destinat controlului gestionar de fond al Centralei CEC Bank, in conditiile creșterii volumului de operatiuni la nivelul acesteia prin preluarea, incepand cu 1 ianuarie 2008, a activitatii contabile de la unitatile teritoriale;

• necuprinderea, in planurile de control pe anii 2007 și 2008, a verificarii operatiunilor de trezorerie;

• nerealizarea tuturor actiunilor prevazute in planul de control aprobat pentru anul 2008;

• nerespectarea procedurii interne privind tipurile de acte de control care se intocmesc in functie de constatari;

• dispunerea, in urma controalelor efectuate, a unor masuri inadecvate sau lipsa monitorizarii realizarii masurilor dispuse.

  • Activitatea de control financiar preventiv

• neorganizarea, la Centrala CEC Bank, a controlului financiar preventiv. Prin Ordin al președintelui SC CEC Bank – SA s-a dispus, in anul 2007, preluarea activitatii contabile de la nivelul sucursalelor la nivelul Centralei, precizandu-se faptul ca activitatea de control financiar preventiv se organizeaza numai la nivelul Centralei in cadrul compartimentului financiar-contabil. S-a constatat insa ca nu a fost elaborata o noua decizie privind persoanele imputernicite sa acorde viza de control financiar preventiv și activitatile supuse acestui control;

• deficiente in organizarea controlului financiar preventiv la nivelul sucursalelor;

• la Sucursala CEC Bank Prahova s-a constatat ca, pana la preluarea, in conditiile sus-mentionate, a activitatii contabile la Centrala CEC Bank și limitarea controlului financiar preventiv la acest nivel:

– nu s-a elaborat, ca anexa la decizia de control financiar preventiv emisa de directorul sucursalei, un cadru general privind operatiunile supuse controlului financiar preventiv și legislatia de reglementare;

– nu a fost adoptat un grafic privind circuitul documentelor intre compartimente, cu date și termene de realizare precise pentru structurile operationale de logistica și contabilitate.

  • Neregulile in organizarea și desfașurarea operatiunilor de inventariere

• nerespectarea prevederilor legale privind constituirea comisiilor de inventariere la Sucursala CEC Bank Prahova, la un numar de 12 agentii urbane și la 19 agentii rurale, inventarierea a fost efectuata de cate o singura persoana;

• nerespectarea prevederilor legale privind desfașurarea inventarierii a scos in evidenta ca: – nu s-au intocmit liste de inventariere separate pentru creantele și obligatiile incerte sau imobilizate și nu s-a procedat la notificarea tertilor pe baza extraselor de cont (aspect constatat la Sucursalele CEC Bank municipiul București și Prahova);

– imobilizarile corporale in curs, evidentiate in contul „Instalatii tehnice și mașini”, nu au fost cuprinse in actiunea de inventariere (aspect constatat la Sucursala CEC Bank municipiul București);

– imobilizarile corporale nu au fost inventariate pe stadii de executie, aspect constatat in cazul inventarierilor efectuate in anii 2007 și 2008 la Sucursalele CEC Bank municipiul București și Prahova;

– nu s-au inventariat unele terenuri, respectiv terenul aferent Agentiei Snagov, in cazul Sucursalei CEC Bank municipiul București, terenul aflat in proprietatea și/sau folosinta Sucursalei CEC Bank Ploiești, precum și terenurile aferente cladirilor in care functioneaza agentiile CEC din Urlati și Breaza, din cadrul aceleiași sucursale, dobandite de la consiliile locale, pentru care, prin contract, a fost acordat dreptul de superficie asupra terenului pana la data unei viitoare concesionari sau vanzari;

• nefinalizarea operatiunilor de valorificare a rezultatelor inventarierilor efectuate in anii 2007 și 2008, respectiv nu a fost clarificata situatia unor minusuri in inventar sau, la nivelul Centralei CEC Bank, nu s-a finalizat operatiunea de compensare a minusurilor și plusurilor de mijloace fixe și obiecte de inventar constatate, iar la Sucursala CEC Bank Iași nu au fost casate, evaluate și valorificate bunurile propuse pentru casare de catre comisia de inventariere, reprezentand mijloace fixe, obiecte de inventar și diverse materiale.

  • Neregulile privind evidentierea in patrimoniu a terenurilor detinute de SC CEC Bank – SA

• neinregistrarea in patrimoniu a dreptului de proprietate asupra unor terenuri pentru care SC CEC Bank – SA a obtinut acte de proprietate (Sucursala CEC Bank Prahova);

• neevidentierea in patrimoniu a unor terenuri detinute de SC CEC Bank – SA, in conditiile in care aceasta nu a efectuat demersurile in vederea intabularii drepturilor de proprietate (Sucursala CEC Bank municipiul București).

  • Neregulile privind reflectarea in patrimoniu a mijloacelor fixe

• neincluderea in valoarea mijloacelor fixe a unor cheltuieli aferente acestora, dupa cum urmeaza:

– inregistrarea eronata, in contul de cheltuieli cu intretinerea și reparatiile, a valorii lucrarilor de modernizare și montaj aferente ATM-urilor, cheltuieli cu care ar fi trebuit majorata valoarea mijloacelor fixe. Abaterea, estimata la 28,95 mii lei, a fost identificata la Sucursalele CEC Bank Timișoara (25,63 mii lei) și Valcea (3,32 mii lei);

– inregistrarea unor cheltuieli de natura modernizarilor efectuate la mijloacele fixe existente (pentru cladiri), in categoria cheltuielilor de intretinere și reparatii. Abaterea, estimata la 128,80 mii lei, a fost identificata la Sucursalele CEC Bank Argeș (117,80 mii lei) și Prahova (11,00 mii lei);

– nemajorarea valorii mijloacelor fixe achizitionate cu valoarea cheltuielilor de transport aferente. Abaterea a fost constatata la Sucursala CEC Bank Prahova, unde nu s-a majorat valoarea unui mijloc fix achizitionat cu valoarea cheltuielilor de transport aferente, in suma de 1,42 mii lei;

• inregistrarea eronata a unor mijloace fixe in contul „Imobilizari in curs” in loc de „Mijloace fixe” la Sucursala CEC Bank Prahova;

• incadrarea eronata la „mijloace fixe” a unor bunuri, in valoare totala de 4,67 mii lei, care, prin valoarea lor individuala se incadreaza in categoria „obiecte de inventar”, constatata la Sucursala CEC Bank Prahova;

• decalaje intre data intocmirii proceselor-verbale de punere in functiune a mijloacelor fixe și data inregistrarii acestora in evidenta contabila, abatere constatata la Sucursala CEC Bank municipiul București;

• efectuarea de mișcari de mijloace fixe și obiecte de inventar intre birourile din cadrul Centralei CEC, fara a se intocmi bonuri de mișcare;

• numerele de inventar inscriptionate pe unele mijloace fixe nu corespund cu cele din evidenta mijloacelor fixe, in conditiile informatizarii acesteia;

• nepunerea in functiune a unor mijloace fixe sau punerea lor in functiune cu foarte mare intarziere, abatere constatata la Sucursala CEC Bank Prahova.

  • Neregulile privind organizarea și tinerea contabilitatii clientilor, a furnizorilor sau a celorlalte creante și obligatii

• neurmarirea sumelor provenite din operatiunile de consemnare pe seama statului și nevirarea sumelor prescrise (din aceasta categorie) la bugetul statului. Abaterea, estimata la 265,52 mii lei, a fost constatata la Sucursalele CEC Bank Suceava (67,12 mii lei), Valcea (20,69 mii lei) și Argeș (177,71 mii lei). In timpul controlului suma a fost virata la bugetul de stat;

• neinregistrarea in evidenta contabila a tuturor datelor de identificare a titularilor pentru unele sume consemnate pe seama persoanelor fizice sau juridice. La Sucursala CEC Bank Prahova, cu ocazia inventarierilor anuale, din anii 2007 și 2008, nu s-a procedat la o analiza privind datele de identificare a titularilor de cont pe baza documentelor de consemnare și la notificarea clientilor pentru clarificarea situatiei juridice a sumelor consemnate, cu o vechime de peste 3 ani;

• inregistrarea in conturi inactive și apoi preluarea in venituri, fara notificare, a sumelor mai mici de 15 lei și fara mișcare timp de 12 luni, inregistrate in conturile clientilor. La Sucursala CEC Bank Prahova, suma totala inregistrata in conturi inactive la finele anului 2008, trecuta pe venituri, a fost de 280,91 mii lei.

  • Neregulile privind efectuarea cheltuielilor și modul de reflectare a lor in evidenta contabila

• nereguli cu privire la angajarea, efectuarea și inregistrarea cheltuielilor cu intretinerea și reparatiile unor sedii. Abaterea a fost constatata la Sucursala CEC Bank Valcea, care, in anul 2007, a incheiat cu o firma un contract (in baza caruia au fost efectuate, in anii 2007 și 2008, plati privind investitiile in suma de 888,09 mii lei) care nu are definit și inscris in clar obiectul sau pretul contractual, mentionandu-se ca „Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul conform devizelor și situatiilor de lucrari acceptate pentru fiecare unitate CEC”.

In plus, contractul sus-mentionat a fost semnat de directorul sucursalei, deși suma totala a platilor efectuate (888,1 mii lei pe anii 2007 și 2008) depașește competenta locala a directorului sucursalei prevazuta de normele bancii, in conformitate cu care, pentru achizitii de bunuri cu o valoare cuprinsa intre 15.001—30.000 euro, competenta de aprobare revine vicepreședintelui coordonator. Referitor la continutul și inregistrarea in contabilitate a operatiunilor rezultate din acest contract se precizeaza urmatoarele:

– sumele platite de sucursala in baza acestui contract in anul 2008 au fost inregistrate pe cheltuieli de intretinere și reparatii ca plati in avans in valoare de 178,5 mii lei, cu explicatia „CV lucrari reparatii”, in conditiile in care acestea trebuiau inregistrate ca avansuri intr-un cont de debitori din avansuri. Platile și inregistrarile mentionate mai sus, efectuate la 1 iulie 2008, au fost recuperate și, respectiv, stornate la 31 iulie 2008, inainte ca Centrala CEC sa preia activitatea contabila a sucursalei (la 1 august 2008);

– sucursala a efectuat, tot la data de 31 iulie 2008, plata unor facturi in valoare de 254,63 mii lei, reprezentand lucrari de investitii la unele agentii, evidentiate eronat ca „alte sume datorate”;

– platile pentru facturile prezentate de prestator dupa 1 august 2008, data preluarii contabilitatii la nivelul Centralei CEC Bank, au fost efectuate fara viza de control financiar preventiv, aceasta activitate nefiind organizata la nivelul Centralei.

In timpul controlului Curtii de Conturi, Directia Control Intern din cadrul societatii a declanșat o verificare a contractelor de prestari servicii derulate, in anul 2008, la Sucursala CEC Bank Valcea;

• inregistrarea și plata eronata a unor cheltuieli de intretinere și reparatii. Abaterea a fost constatata la Sucursala CEC Bank Prahova, unde contravaloarea lucrarilor de reabilitare la conducta de canalizare și de curatenie efectuate la subsolul imobilului in care are sediul Agentia CEC Bank Valenii de Munte (respectiv 11,02 mii lei) a fost suportata in totalitate de catre banca, nu și de catre asociatia de proprietari, așa cum era prevazut in conventia incheiata intre Sucursala CEC Bank Ploiești și asociatia de proprietari. In timpul controlului, banca a incasat de la asociatia de proprietari suma de 10,13 mii lei;

• efectuarea de cheltuieli pentru amenajarea unor spatii inchiriate fara respectarea aprobarii Comitetului de Directie al CEC Bank. Comitetul de Directie al CEC Bank a aprobat, in anul 2008, amenajarea spatiului din București, inchiriat pentru birouri, al carui contract de inchiriere se apropia de expirare, cu conditia prelungirii contractului de inchiriere cu cel putin 3 ani, in caz de neprelungire lucrarile urmand a se limita la igienizarea spatiului.

Contrar hotararii Comitetului de directie, Directia Logistica din cadrul SC CEC Bank – SA, fara sa aiba siguranta prelungirii contractului, a efectuat cheltuieli pentru amenajarea spatiului sus-mentionat, estimate la 205,63 mii lei. Se precizeaza faptul ca, in timpul controlului, banca a initiat demersuri pentru prelungirea contractului de inchiriere, nefinalizate pana la incheierea actiunii;

• neinregistrarea pe cheltuieli a unor obligatii ale bancii fata de terti, ramase definitive prin hotarari judecatorești. La Sucursala CEC Bank Timișoara s-a constatat ca o datorie a sucursalei catre o firma (65,74 mii lei), stabilita prin hotarare judecatoreasca definitiva, a fost achitata, fara a fi inregistrata pe cheltuieli;

• neplata taxei pe cladiri catre primariile de la care SC CEC Bank – SA a inchiriat spatii in vederea functionarii agentiilor sale. Abaterea a fost constatata la Sucursala CEC Bank Valcea, unde, pentru cladirile in care functioneaza sediile agentiilor bancii din localitatile Alunu, Cernișoara, Gradiștea, Mateești, Stoenești, Tomșani și Voineasa, nu s-a constituit obligatia de virare și nu s-a platit, catre primariile localitatilor respective, taxa pe cladiri in anii 2007 și 2008;

• neconstituirea, neinregistrarea și nevirarea impozitului pe teren, datorat in conformitate cu prevederile Codului fiscal. Abaterea a fost constatata la Sucursala CEC Bank Prahova, care a constituit și a virat impozitul pe teren doar in cazul terenului aferent cladirii in care functioneaza Sucursala Ploiești, nu și pentru celelalte 11 terenuri detinute in alte localitati de pe raza judetului;

• efectuarea de cheltuieli cu pregatirea profesionala, fara incheierea de acte aditionale la contractele individuale de munca, potrivit carora salariatii care au urmat forme de pregatire profesionala au obligatia sa nu inceteze raportul de munca cu banca o anumita perioada de timp, prevazuta de Contractul colectiv de munca.

S-a constatat neincheierea actelor aditionale la contractele individuale de munca pentru doua cazuri in anul 2007 și pentru 11 cazuri in anul 2008, cazuri in care salariatii au urmat forme de pregatire profesionala, organizate in strainatate și in tara. Valoarea totala a cheltuielilor cu pregatirea profesionala, efectuate in tara și strainatate, pentru care nu s-au incheiat acte aditionale, a fost estimata la 15,59 mii lei pentru cele doua cazuri din anul 2007 și la 7,13 mii euro și 17,28 mii lei, pentru cele 11 cazuri din anul 2008;

• decontarea unor lucrari de investitii realizate suplimentar fata de contractul initial, fara a fi prezentate devize detaliate de lucrari.

Sucursala CEC Bank municipiul București a incheiat un contract pentru lucrari de montaj, instalare și conectare a 26 bucati centrale antiefractie, achizitionate de Centrala CEC Bank. Pentru aceste lucrari trebuia sa achite, conform contractului, suma totala de 9,10 mii lei (fara TVA). In realitate, Sucursala CEC Bank a municipiului București a acceptat la plata și a decontat suma totala de 167,10 mii lei (fara TVA), achitand suplimentar lucrari cu explicatia „reabilitare sistem antiefractie” și „instalare sistem antiefractie” despre care nu se fac precizari in contract. In devizul de lucrari sunt inscrise operatiuni de verificare, conectare, programare, montaj, pentru care nu exista „inștiintare prealabila și accept scris al beneficiarului”;

• decontarea unor lucrari de investitii neefectuate. La Sucursala CEC Bank Valcea s-a constatat, in cazul unor lucrari de investitii și reparatii, acceptarea la plata a unor sume aferente unor materiale neutilizate sau lucrari neefectuate, in valoare de 1,64 mii lei. Suma a fost recuperata in timpul controlului;

• efectuarea de lucrari de investitii fara contract sau comanda. Abaterea a fost constatata la Sucursala CEC Bank Prahova, unde, in perioada 2007–2008, au fost efectuate lucrari de reparatii și de investitii, fara ca pentru acestea sa fie incheiat contract sau sa fie emisa comanda.

Neregulile privind realizarea veniturilor și inregistrarea acestora in evidenta contabila

• neinregistrarea in venituri/cheltuieli a diferentelor provenite din rotunjirea, in plus sau in minus, a unor dobanzi calculate manual, stabilite in conditiile implementarii sistemului informatic QBANK, ce a functionat, o perioada, in paralel cu sistemul manual.

Incepand cu data de 1.01.2002, banca a trecut la implementarea, in toata tara, a aplicatiei informatice QBank, pentru gestionarea libretelor CEC. Pana la finalizarea implementarii, in cazul agentiilor neinformatizate, pentru Certificate și Carnete de depunere se transmiteau de la Centrala CEC calculatoare de dobanzi, in baza carora se calculau dobanzile.

Datele obtinute dupa calcularea dobanzilor erau transmise la sucursale unde erau operate in conturile clientilor. Intrucat, in aplicatia informatica, dobanzile erau calculate cu 4 zecimale, iar dobanzile calculate in baza calculatoarelor de dobanzi se rotunjeau, au aparut diferente, minus/plus, intre datele obtinute prin utilizarea celor doua sisteme. Sucursalele aveau obligatia sa solicite, periodic, trecerea pe venituri sau cheltuieli a acestor diferente. Abaterea a fost constatata la Sucursalele CEC Bank municipiul București și Timișoara;

• neurmarirea realizarii veniturilor provenite din inchirierea unor imobile proprietate SC CEC Bank – SA. Abaterea a fost constatata la Sucursala CEC Bank Galati, unde, pentru spatiul detinut de banca in comuna Namoloasa, s-a constatat ca, pentru anii 2007 și 2008, chiria a fost achitata de chiriaș cu intarziere, nefiind calculate penalitatile corespunzatoare pentru intarziere. In timpul controlului, la solicitarea Sucursalei CEC BANK Galati, chiriașul a achitat penalitati de intarziere in valoare de 0,17 mii lei.

  • Nereguli cu privire la efectuarea achizitiilor

• acceptarea participarii la licitatii a unor societati comerciale care nu au indeplinit toate conditiile prevazute in caietele de sarcini ce trebuiau elaborate in conformitate cu Normele interne privind achizitia de bunuri, lucrari și servicii in cadrul Bancii. Acest aspect a fost identificat la nivelul Centralei CEC Bank, unde s-a constatat ca, in cazul unor licitatii organizate in anul 2008, a fost acceptata participarea unor societati comerciale ale caror oferte de participare la licitatie nu au fost inregistrate in registratura CEC Bank sau care nu au depus garantia de participare la licitatie;

• nerespectarea competentelor de aprobare a achizitiilor. S-a constatat ca achizitii de peste 250,00 mii euro pe operatiune au fost aprobate de Comitetul de Achizitii, și nu de Comitetul de Directie;

• nerespectarea procedurilor prevazute de Normele metodologice interne CEC privind achizitia de bunuri, servicii și lucrari in cadrul bancii, respectiv:

– neaplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa, in cazul achizitiilor de peste 500,0 mii lei, și utilizarea negocierii de oferte (abatere constatata la Sucursala CEC Bank municipiul București);

– utilizarea procedurii de incredintare directa, de catre Sucursala CEC Bank Prahova;

– neprezentarea integrala a documentatiei prevazute de norme, referitor la lucrarea de reparatii și igienizari imobil la Sucursala CEC Bank Valcea, unde, din analiza documentelor care au stat la baza selectiei de oferte, a rezultat ca devizele oferta ale societatilor participante la licitatie nu contin elemente comparabile cu privire la cantitatea inscrisa in articolele de lucrari. Astfel, nu se poate stabili cu precizie faptul ca societatea caștigatoare a fost selectata in conditiile in care a prezentat oferta cu cea mai mica valoare a lucrarii;

– neretinerea garantiei de buna executie la contractele incheiate cu furnizorii, abatere constatata la Sucursala CEC Bank Galati, unde nu s-au luat masurile legale in vederea urmaririi și retinerii garantiei de buna executie aferenta derularii unui contract de prestari servicii, conform clauzei contractului. In timpul controlului, Sucursala CEC BANK Galati a comunicat societatii prestatoare debitul rezultat din clauzele nerespectate, aceasta achitand suma de 0,12 mii lei.

  • Existenta unor inadvertente in ordinele și normele interne

• existenta unor inadvertente in Normele interne ale bancii privind achizitia de bunuri, lucrari și servicii ce au drept consecinta nerespectarea principiilor prevazute in acestea privind „transparenta procesului de selectie și decizie” și „libera concurenta și tratamentul egal – pentru ofertanti și furnizori...”, respectiv:

– procedura de achizitie prevede printre tipurile de achizitii și „achizitia prin licitatie deschisa sau restransa”, dar definește numai „licitatia restransa”. Astfel, Norma precizeaza, in comun pentru cele doua proceduri de licitatie, faptul ca „procedura se desfașoara intr-o singura etapa, poate fi urmata de negociere, daca valoarea achizitiei depașește valoarea bugetata... se va transmite... lista societatilor care vor fi invitate sa participe”.

Prin aceasta cerinta ambele tipuri de licitatii mentionate au caracter restrans;

– in caietul de sarcini, prevazut a fi intocmit in cazul procedurii de achizitie prin licitatie deschisa sau restransa, una dintre cerinte este: „cuantumul garantiei de participare și/sau de buna executie”. Din aceasta exprimare rezulta ca ambele tipuri de garantii sau numai una dintre ele ar trebui retinute in faza de initiere a unei licitatii.

Practic, retinerea garantiei de buna executie presupune ca deja a fost initiat un contract intre parti. In faza de initiere a unei licitatii s-ar putea pune doar problema cuantumului garantiei de buna executie ce urmeaza a fi stipulata in contract;

  • Referitor la continutul unor hotarari ale Consiliului de administratie:

– in ședinta din data de 24 ianuarie 2008, Consiliul de Administratie (CA) al SC CEC Bank – SA a hotarat ca „CD (Comitetul de directie) poate aproba, pe o perioada de 6 luni, vanzarea spatiilor și terenurilor proprietate CEC…, la un pret cu minim 10% peste valoarea cea mai mare dintre valoarea contabila inregistrata la 30.06.2007 pe baza evaluarii facute de Colliers, evaluatorii bancii sau alte evaluari – stabilita in echivalentul euro, pe baza cursului stabilit de BNR la 30.06.2007. Dupa 6 luni, CD va prezenta situatia vanzarilor și a spatiilor greu vandabile, urmand ca CA sa ia masurile pe care le considera necesare”.

Cu privire la continutul acestei hotarari, s-a constatat exprimarea neclara/incomplet in ceea ce privește termenii de comparatie in stabilirea pretului de vanzare, in sensul ca nu rezulta care sunt valorile comparabile dintre care se alege „valoarea cea mai mare”.

In timpul controlului, pentru clarificarea sensului hotararii CA din 24.01.2008, in ședinta CA din data de 30 aprilie 2009 s-a rectificat pct. 6 din Hotararea CA nr. 1 din 24 ianuarie 2008, astfel: „CD poate aproba… vanzarea spatiilor și terenurilor proprietate CEC… la un pret cu minim 10% peste valoarea cea mai mare dintre valoarea contabila inregistrata la 30.06.2007 (stabilita in echivalentul euro pe baza cursului stabilit de BNR la 30.06.2007) și valoarea reevaluarii facute, dupa caz, de Colliers, evaluatorii bancii sau alti evaluatori independenti. Dupa 6 luni, CD va prezenta situatia vanzarilor și a spatiilor greu vandabile, urmand ca CA sa ia masurile pe care le considera necesare”.

Fata de logica textelor sus prezentate trebuie mentionat ca, la data de 30.06.2007, nu exista o valoare contabila inregistrata pe baza evaluarii facute de Colliers sau de evaluatorii bancii. Ca urmare, Curtea de Conturi a emis o decizie prin care s-au dispus masurile necesare pentru inlaturarea sau remedierea abaterilor constatate.