"In cazul în care scadenţa sau termenul de plată nu sunt stabilite în contract, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru plăţile întârziate după 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a unei cereri echivalente de plată. Ca o regulă generală, în cazul întreprinderilor, termenul de plată stabilit în contract nu ar trebui să depăşească 60 de zile calendaristice", se arata in forma revizuită a Directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale, remisa HotNews prin intermediul Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului.

Exceptia de la regula celor 60 de zile se refera doar la cazurile in care contractul prevede în mod expres dispoziţii contrare şi cu condiţia ca acest lucru să nu fie vădit inechitabil pentru creditor, se mai arata in tetul Directivei. Potrivit documentului, in cazul întreprinderilor publice sau instituţiilor publice care furnizează servicii medicale, termenele pentru efectuarea plăţilor pot fi prelungite cu încă 60 de zile calendaristice.

Directiva mai prevede compensaţii pentru costurile de recuperare, reprezentate de o sumă fixă de 40 de euro, pe care creditorul are dreptul să o obţină de la debitor ca despăgubire minimă, fără a fi necesară o notificare.

"În plus, creditorul este îndreptăţit să solicite o despăgubire rezonabilă de la debitor pentru orice cheltuieli de recuperare care depăşesc suma fixă respectivă, precum cheltuielile suportate pentru angajarea unui avocat sau a unei firme de colectare a creanţelor. Statele membre pot menţine sau adopta dispoziţii legale mai favorabile creditorului decât cele necesare pentru respectarea prezentei directive", mai precizeaza Directiva. Documentul prevede că acele clauze contractuale sau practici care exclud achitarea unor dobânzi sau compensarea cheltuielilor de recuperare pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor sunt considerate ca fiind vădit inechitabile.

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni, 24 ianuarie, forma revizuită a Directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale. Noua formă stabileşte termene specifice pentru plata facturilor şi dreptul la despăgubire în cazul întârzierii efectuării plăţilor în toate tranzacţiile comerciale, indiferent dacă sunt realizate între întreprinderi sau între autorităţi publice şi întreprinderi.

Potrivit textului adoptat de Consiliu, prezenta Directivă se aplică tuturor plăţilor efectuate ca remuneraţii pentru tranzacţii comerciale. Statele membre pot exclude însă datoriile care sunt subiect al procedurilor de insolvenţă instituite împotriva debitorului, inclusiv al procedurilor care au ca obiectiv reeşalonarea datoriei. Potrivit Directivei, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru efectuarea cu întârziere a plăţilor, fără a fi necesară o notificare, în cazul în care şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi legale şi nu a primit suma datorată la scadenţă, cu excepţia cazului în care debitorul nu este responsabil de întârziere.

Statele membre garantează o transparenţă totală privind drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezenta directivă, inclusiv prin publicarea ratei dobânzii legale aplicabile pentru întârzierile de plată. Comisia va publica pe internet detalii referitoare la ratele legale curente ale dobânzii aplicabile în toate statele membre în caz de întârziere a efectuării plăţilor în tranzacţiile comerciale.

Totodată, Directiva prevede că se poate obţine un titlu executoriu inclusiv printr-o procedură de urgenţă şi indiferent de suma datorată, în mod normal în termen de 90 de zile calendaristice de la înaintarea acţiunii creditorilor sau de la solicitarea adresată instanţei sau altei autorităţi competente, cu condiţia ca suma datorată sau aspecte ale procedurii să nu fie contestate.

Statele membre au la dispoziţie doi ani pentru a transpune prevederile noii Directive, care înlocuieşte Directiva 2000/35/EC. Prezenta directivă se adresează tuturor statelor membre şi intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE. Reducerea numărului de plăţi întârziate în tranzacţiile comerciale este una din măsurile prevăzute de Small Business Act for Europe şi reprezintă un demers important în scopul sprijinirii IMM-urilor pentru a face faţă condiţiilor dure de pe piaţă.