Eximbank. Una dintre bancile la care Statul este actionar majoritar si care "sustine mediul de afaceri romanesc prin produse specifice de finantare, garantare si asigurare". In fruntea bancii este acum Ionut Costea, despre care HotNews a mai scris. Controlul Curtii acopera perioada 2007-inceputul lui 2009, cea mai mare parte acoperind fostul management al institutiei, au declarat pentru HotNews, oficiali ai bancii. Controlul Curtii de Conturi a aratat insa grave lacune: indemnizatii platite unor persoane pentru sedinte la care nu au participat, acordarea ilegala de bani unor membri din comitetele bancii, sau decontarea unor cheltuieli pe baza unor documente incomplete (constatate in cazul unor servicii de derulare a unei campanii de imagine si promovare a produselor si serviciilor bancii pe posturi TV si on-line), toate acestea sunt mentionate in raportul Curtii de Conturi.

In plus, aceiasi oficiali au mai declarat pentru HotNews ca majoritatea deficientelor constatate de inspectorii Curtii au fost intre timp remediate. In curand vor fi puse pe site-ul bancii si declaratiile de avere ale echipei de management.

  • Abateri de la legalitate si regularitate care au determinat producerea de prejudicii

Acordarea nelegalã a unor drepturi, estimate la suma de 40 mii lei, aferente unor functii detinute în Comitetul de Audit/Consiliul de Administratie

- acordarea de indemnizatii de sedintã unor membri ai Comitetului de Audit, pentru sedinte la care nu au participat;

- plata remuneratiei pentru calitatea de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie, în conditiile în care beneficiarul plãtii nu mai detinea calitatea de administrator.

Prin Decizie, emisã de Curtea de Conturi, au fost dispuse mãsuri pentru înlãturarea acestor abateri si stabilirea întinderii prejudiciilor si dispunerea de mãsuri în vederea recuperãrii lor.

  • Abateri care nu au determinat prejudicii, dar au avut impact asupra acuratetei situatiilor financiare

- reducerea numãrului de misiuni de audit intern planificate/realizate;

- neauditarea unor activitãti semnificative ale Centralei bãncii, în termenul maxim de 3 ani, prevãzut de normele interne;

- eliminarea din procedura de planificare anualã a auditului intern a activitãtii de autoevaluare periodicã a riscurilor si a sistemului de control intern, efectuatã de cãtre fiecare dintre structurile interne ale bãncii;

- desfãsurarea unor sedinte ale Comitetului de Audit fãrã a avea cvorumul statutar.

Conform Regulamentului privind organizarea si functionarea Comitetului de Audit, sedintele acestuia sunt statutar constituite cu conditia prezentei a cel putin 3 membri. În astfel de conditii, nestatutare, au fost avizate, printre altele: Codul de conduitã eticã a auditorului intern; proceduri de lucru pentru desfãsurarea activitãtii de audit intern; diverse rapoarte de audit.

- neorganizarea si, implicit, neexercitarea controlului financiar preventiv conform normelor legale, pentru operatiunile proprii din care derivã drepturi si obligatii patrimoniale;

- organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv în cadrul SC EXIMBANK SA, a fost aprobatã contrar prevederilor Statutului SC EXIMBANK SA de cãtre Comitetul de Directie al bãncii si nu de Consiliului de Administratie, scotând din sfera acestuia operatiunile efectuate de cãtre bancã, în nume si cont propriu. Astfel, începând cu data de 03.10.2008, cadrul general al documentelor si operatiunilor supuse controlului financiar preventiv cuprinde numai operatiunile efectuate în numele si contul statului;

- angajarea unor servicii turistice (rezervare spatii cazare, bilete de avion în tarã si strãinãtate etc.), fãrã a avea contract/comandã;

- inexistenta unei liste a furnizorilor agreati pentru achizitia serviciilor de turism aferente deplasãrilor în tarã si strãinãtate.

În timpul controlului, conducerea bãncii a luat mãsura întocmirii listei furnizorilor agreati, care a fost aprobatã de Consiliul de Administratie.

  • Decontarea unor cheltuieli si înregistrarea lor în evidenta contabilã pe baza unor documente justificative incomplete

- decontarea cheltuielilor, pe baza unor documente justificative incomplete, s-a constatat în cazul unor servicii de catering, a unor servicii de realizare si derulare a unei campanii de imagine si promovare a produselor si serviciilor bãncii pe posturi TV si on-line, precum si a unor cheltuieli de deplasare.

- nu a fost monitorizatã respectarea de cãtre beneficiarii unor sponsorizãri a clauzei contractuale conform cãreia „beneficiarul rãspunde de finalizarea actiunii pentru care a fost sponsorizat si se obligã sã transmitã o declaratie în nume propriu, privind utilizarea sumei acordate de Sponsor, conform scopului mentionat”.

  •  Deficiente în reglementarea activitãtii de deplasare în tarã si strãinãtate, precum si monitorizarea rezultatelor acesteia

- nerespectarea Statutului SC EXIMBANK SA, în ceea ce priveste încadrarea în competentele de aprobare a reglementãrilor acestui domeniu. Activitatea de deplasare în tarã si strãinãtate se desfãsoarã, începând din ianuarie 2009, în baza unei proceduri aprobatã de Comitetul de Directie. Au fost încãlcate astfel prevederile Statutului SC EXIMBANK SA, în conformitate cu care, una dintre atributiile principale ale Consiliului de Administratie este aceea cã „aprobã normele interne privind desfãsurarea activitãtii SC EXIMBANK SA”;

- lipsa rapoartelor scrise în cazul unor deplasãri în strãinãtate;

- abordarea neunitarã a modului de înregistrare în contabilitate a taxei pe valoarea adãugatã aferentã unor achizitii de bunuri si servicii.

  • Deficiente privind contractele individuale de muncã

- neînscrierea în unele acte aditionale la contractele individuale de muncã pentru salariatii care au urmat forme de pregãtire profesionalã, a tuturor cheltuielilor efectuate, în acest scop, de cãtre bancã;

- nedefinirea cu claritate, în contractele de muncã, a indicatorilor/criteriilor de performantã, în conditiile în care acestia stau la baza acordãrii sporului pentru complexitate în muncã. În cazul acordãrii sporului de complexitate si a salariului de merit, nu existã o fundamentare periodicã a acestora.

  • Deficiente privind operatiunea de inventariere a patrimoniului

- lipsa din listele de inventariere a datelor care sã confirme efectuarea fapticã a inventarierii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar. Aspectul a fost constatat la Sucursala SC EXIMBANK SA Buzãu;

- registrul inventar nu a fost completat corect, astfel încât sã reflecte situatia realã a elementelor de activ si pasiv existente la sfârsitul anului, nefiind actualizate datele din registrul inventar cu intrãrile/iesirile din perioada cuprinsã între data inventarierii si data încheierii exercitiului financiar;

- lipsa, pe listele de inventariere, a semnãturilor gestionarilor sau a persoanelor care au în folosintã mijloacele fixe si obiectele de inventar.

Prin Decizie, emisã de Curtea de Conturi, au fost dispuse mãsuri pentru înlãturarea abaterilor constatate. În urma actiunilor de control care au avut ca tematicã situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului de cãtre institutiile publice, companiile si societãtile nationale s-au constatat urmãtoarele deficiente:

- neurmãrirea si neîncasarea veniturilor entitãtilor ca urmare a unei gestionãri ineficiente a patrimoniului public si privat al statului;

- efectuarea de cheltuieli nelegale si neeconomicoase din fonduri publice si din fondurile proprii ale entitãtilor;

- fonduri publice imobilizate în obiective de investitii începute si nefinalizate, aflate în diverse stadii de executie sau sistate, fãrã a se lua mãsuri de finalizare sau de valorificare a acestora;

- fonduri proprii imobilizate în clãdiri si spatii ce nu sunt exploatate sau valorificate, concomitent cu suportarea unor cheltuieli pentru închirierea de spatii de functionare;

- administrarea si gestionarea ineficientã a patrimoniului public si privat al statului prin exploatarea defectuoasã si neeconomicoasã a acestuia, neurmãrirea si nerecuperarea prejudiciilor create de sustrageri de mijloace fixe;

- nerespectarea clauzelor contractuale.

La nivelul agentilor economici verificati s-a constatat cã nu au o situatie clarã a patrimoniului public si privat al statului pe care îl gestioneazã, ceea ce determinã un risc mare în administrarea si exploatarea eficientã a acestuia.