Cum este garantata securitatea sistemului de pensii administrat privat?

1. Toate entitatile de pe piata pensiilor administrate privat (administratorul, fondul de pensii, depozitarul, auditorul, agentul de marketing) sunt autorizate/avizate de catre CSSPP

2. Obligatia administratorilor de informare a participantilor, anual, gratuit, la domiciliul acestora, precum si obligatia de informare, la cerere, contra unui cost minim, stabilit de catre CSSPP

3. Existenta depozitarilor activelor fondurilor de pensii administrate privat, institutii de credit autorizate de catre BNR sau filiale ale unor institutii de credit din Uniunea Europeana si Spatiul Economic European si care au obligatii de raportare catre CSSPP

4. Existenta auditorilor financiari, membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania care auditeaza fondurile de pensii si situatiile financiare ale administratorilor si care au obligatii de raportare catre CSSPP

5. Constituirea de catre administratori a provizioanelor tehnice, acel volum adecvat de lichiditati, corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii, care vor acoperi riscurile biometrice: deces, invaliditate si longevitate si/sau nivelele stabilite ale pensiilor, daca acestea sunt prevazute in schemele de pensii administrate privat

6. Activele fondului de pensii sunt separate de activele societatii de administrare, legea prevazand ca fondul de pensii nu poate da faliment

7. Administratorii si furnizorii de pensii, dupa caz, contribuie la Fondul de garantare a pensiilor, reglementat si supravegheat de CSSPP, constituit potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, distinct fata de fondul de garantare pentru administrarea fondurilor de pensii facultative

8. Supravegherea si administrarea speciala, masuri de limitare a riscurilor si redresare a fondurilor de pensii administrate privat, in vederea protejarii drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor

9. Toate entitatile de pe piata pensiilor administrate privat sunt supravegheate si controlate de catre CSSPP care elaboreaza, anual, un raport despre evolutia si functionarea pietei pensiilor private din Romania

10. Activitatea CSSPP este supusa dezbaterii Parlamentului Romaniei prin prezentarea, anual, a unui raport de activitate.

Ce este supravegherea speciala?

Este o procedura de siguranta care are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare care sa limiteze riscurile si sa asigure redresarea fondului de pensii.

Care este scopul supravegherii speciale?

Scopul este protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor la acel fond.

Cand se aplica supravegherea speciala?

Se aplica in situatia in care CSSPP, in urma controalelor efectuate, constata anumite deficiente care nu sunt de natura instituirii administrarii speciale.

Ce masuri se aplica in cazul supravegherii speciale?

CSSPP desemneaza un Consiliu de supraveghere speciala si notifica administratorul. Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

Ce face Consiliul de supraveghere speciala?

- asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii

- analizeaza situatia financiara a fondului de pensii si a administratorului

- avizeaza, suspenda sau desfiinteaza deciziile adoptate de catre organele de conducere ale administratorului

- urmareste modul in care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate

- prezinta CSSPP rapoarte periodice si propune CSSPP aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala. Membrii Consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.

Ce este administrarea speciala?

Este o procedura de siguranta care are drept scop exercitarea responsabilitatii financiare de a pastra valoarea activelor fondurilor de pensii si de a limita pierderile.

Care este scopul administrarii speciale?

Scopul este protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor.

Cand se aplica administrarea speciala?

Se instituie in cazul suspendarii sau retragerii autorizatiei de administrare, precum si in cazul retragerii autorizatiei fondului de pensii.

In ce cazuri se retrage autorizatia de administrare?

In urmatoarele situatii:

– nerespectarea prevederilor legale privind conditiile impuse in procesul de autorizare ca administrator

– rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minima a tuturor fondurilor de pensii din Romania in 4 trimestre consecutive

– neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din prospectul schemei de pensii private sau din legislatia in domeniul pensiilor administrate privat

– neinceperea, in termen de un an de la primirea autorizatiei, a operatiunilor pentru care a fost autorizat, sau nexercitarea, mai mult de 6 luni, a activitatii de administrare

– actionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului

– administratorul se afla in incapacitate de plata

– administratorul nu mai indeplineste conditiile de functionare

– administratorul nu asigura apararea corespunzatoare a intereselor participantilor si beneficiarilor

– administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind intreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice . CSSPP publica anuntul privind retragerea autorizatiei in Monitorul Oficial al Romaniei si in doua cotidiane centrale.

Ce masuri se aplica in cazul administrarii speciale?

CSSPP notifica administratorul si solicita oferte celorlalti administratori autorizati ca administratori ai fondurilor de pensii, pentru preluarea in administrare temporara a fondurilor de pensii si a prospectelor schemei de pensii private. Anuntul privind instituirea sau revocarea administrarii speciale, precum si administratorul special desemnat, se publica, de catre CSSPP, in Monitorul Oficial al Romaniei si in doua cotidiane centrale.

Cine selecteaza administratorii in cazul administrarii speciale?

Selectia este organizata de catre CSSPP. Criteriile de selectie a ofertelor constau, in principal, in performanta administratorilor, politica investitionala si nivelul cheltuielilor legate de administrare. In cazul in care administratorii nu transmit oferte, CSSPP poate desemna un administrator special pentru administrarea temporara a fondului de pensii, dintre administratorii autorizati.

Ce rol are administratorul special?

Acesta administreaza activele fondului de pensii, inclusiv contributiile primite in aceasta perioada, intr-un termen de pana la 12 luni.

Ce trebuie sa fac in cazul in care fondul meu este in administrare speciala?

Trebuie sa iti alegi, in termen de 90 de zile, un alt fond de pensii administrat privat in vederea transferarii activelor tale personale la acel fond. CSSPP anunta public participantii la acel fond de pensii despre necesitatea de a adera la un alt fond de pensii, in termen de 90 de zile calendaristice

Ce se intampla in cazul in care nu imi aleg, in termenul de 90 de zile, un alt fond?

Daca fondul la care esti participant este in administrare speciala si nu ai ales un alt fond de pensii, vei fi repartizat de catre CSSPP la un alt administrator. Repartizarea se va face pe baza performantei administratorului, politicii investitionale si a nivelului cheltuielilor legate de administrare.