​Șoferii vor putea să se adreseze propriului asigurător la care au încheiat asigurarea RCA pentru a recupera daunele produse într-un accident auto de care nu sunt vinovați, urmând ca asigurătorul său să-și recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al mașinii șoferului vinovat de producerea accidentului, se arată într-un proiect de ordonanță de urgență care introduce decontarea directă obligatorie la contractele RCA. Atenție însă! Sunt 5 condiții care trebuie îndeplinite cumulativ pentru aplicarea acestor reguli. Vezi în articol cum va funcționa și de ce spun autoritățile că anumite prețuri ar putea scădea.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ministerul de Finanțe a publicat pe site-ul propriu proiectul de Ordonanță de Urgență (OUG), venit la inițiativa Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), care introduce mecanismul obligatoriu de decontare directă la asigurările RCA.

Decontarea directă este în prezent un serviciu facultativ, prevăzut în contractul RCA, care permite, contra unui tarif suplimentar, ca în caz de daună provocată din vina unui terț să te adresezi propriului asigurător RCA, urmând ca acesta să întreprindă demersurile necesare avizării, constatării și despăgubirii daunei respective. Ulterior, asigurătorul tău RCA își recuperează banii de la asigurătorul RCA al șoferului vinovat de accidentul auto.

Acest serviciu de decontare directă între asigurătorii RCA va deveni obligatoriu, potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență supus dezbaterii publice de Ministerul de Finanțe.

 • "Se are în vedere protecția financiară a persoanei prejudiciate, astfel încât să beneficieze de repararea într-un timp cât mai scurt a prejudiciului material suferit. Astfel, consumatorul nu va mai fi nevoit să contacteze un asigurător cu care nu are o relație contractuală prealabilă și pe care nu l-a ales conform propriilor criterii, astfel încât criteriul de alegere a contractului RCA să depindă de alte elemente decât cele referitoare la nivelul prețului asigurării RCA.
 • În al doilea rând, dar la fel de important, este faptul că persoana prejudiciată nu are la dispoziție aceleași instrumente pe care le are propriul asigurător, astfel încât, să poată constrânge asigurătorul persoanei vinovate să soluționeze cazul într-un termen cât mai scurt și la un nivel just al despăgubirii.", se arată în expunerea de motive la proiectul de OUG.

Cele 5 condiții cumulative care trebuie indeplinite pentru a funcționa decontarea directă RCA

În proiectul de OUG care modifică Legea 132/2017, decontarea directă este definită ca serviciu auxiliar de asigurare constând în acoperirea daunelor propriilor asigurați, care se contractează obligatoriu de către asigurător, respectiv asigurat.

Decontarea directă între asigurătorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor 5 condiții:

 • a) accidentele auto se produc pe teritoriul României.
 • b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România.
 • c) prejudiciile au rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule.
 • d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului.
 • e) din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor.

Cum va funcționa? Detalii din proiectul de OUG:

Proiectul prevede modificarea articolului 26 din Legea 132/2017, referitoare la decontarea directă între asigurătorii RCA, astfel:

1) Decontarea directă se ofertează obligatoriu de către asigurătorii RCA

2) Decontarea directă între asigurătorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) accidentele auto se produc pe teritoriul României.
 • b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate / înregistrate în România.
 • c) prejudiciile au rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule.
 • d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului.
 • e) din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor.

3) În cazurile în care se îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2) persoana prejudiciată avizează dauna la propriul asigurător RCA.

4) Procedura de decontare directă se stabilește prin reglementări ASF.

5) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acțiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

 • (6) Asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate verifică valabilitatea asigurărilor RCA ale vehiculelor implicate în accident prin interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României; rezultatul interogării este opozabil ambilor asigurători.

(7) În limitele despăgubirii achitate, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate este subrogat în toate drepturile acesteia împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

 • (8) După efectuarea plății despăgubirilor de către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate, acesta notifică asigurătorul RCA al persoanei vinovate cu privire la sumele achitate prin intermediul unei cereri de rambursare; cererea de rambursare este însoțită de documentele pe baza cărora a fost stabilită răspunderea, s-a constatat întinderea daunelor, a fost cuantificat prejudiciul, de actul prin care a fost stabilit cuantumul despăgubirii și de dovada plății.

(9) În aplicarea dispozițiilor alin . (7) asigurătorul RCA al persoanei vinovate achită sumele datorate către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate în termen de maximum 10 zile de la data notificării cererii de rambursareprevăzute la alin. (8).

 • (10) Dacă asigurătorul RCA al persoanei vinovate nu își îndeplinește sau își îndeplinește defectuos obligația de plată cu depășirea termenului prevăzut la alin (9), inclusiv dacă diminuează nejustificat cuantumul despăgubirii, acesta va plăti penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire datorate sau la diferența de sumă neachitată.

(11) penalitățile prevăzute la alin. (10) se achită odată cu achitarea sumei asupra căreia acestea se aplică.

 • (12) Actul prin care asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate a stabilit cuantumul despăgubirii și în baza căruia a efectuat plata constituie titlu de creanță; titlul de creanță cuprinde sumele datorate către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate și devine, la data scadenței prevăzute la alin. (9), titlu executoriu, în baza căruia asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate are dreptul să pornească executarea silită pentru recuperarea creanței constatate prin titlu, conform dispozițiilor Codului de procedură civilă și prevederilor legale aplicabile înscrisurilor sub semnătură privată.

Ce schimbări sunt preconizate de noul proiect de OUG - detalii din expunerea de motive:

"Serviciul decontare directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care acesta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului.

Având în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieței și evitarea instituirii unei piețe cu structură de monopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi contractat de către asigurat și asigurătorul RCA, se urmărește creșterea încrederii asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător cu care acesta nu are o relație contractuală prealabilă.

În aceste condiții, teoretic, la alegerea asigurătorului propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecție prețul asigurării și alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, înclusiv în acordarea despăgubirilor.

 • Un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de soluționare amiabilă a unui număr extrem de mare de dosare de daună de regres administrativ, în special de micșorare a costurilor de gestionare a acestora, dar și reducerea termenului de acordare a despăgubirilor. Prin aplicarea acestuia se urmărește beneficiul asiguratului, creșterea încrederii în propriul asigurător și optimizarea costurilor cu despăgubirile ce pot duce la scăderea primelor de asigurare.

Totodată, în contextul precedentului generat de BREXIT și având în vedere posibilitatea apariției acestei situații în viitor, este necesară asigurarea unui cadru legislativ care să permită birourilor naționale ale statelor, să încheie acorduri de reciprocitate pe baza cărora, persoanele fizice și juridice rezidente să fie despăgubite pe baza garanției acordate de acestea.

Proiectul Ordonanței de urgență de modificare și completare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în principal următoarele:

1. Se propune introducerea posibilității exprese a BAAR de a încheia acorduri de reciprocitate și cu organisme similare din state terțe, astfel încât persoanele fizice și juridice rezidente în state terțe să beneficieze de garanția BAAR, pe baza încheierii unor astfel de acorduri.

2. Se propune modificarea mecanismului de decontare directă în sensul transformării acestuia într-un serviciu obligatoriu atât pentru asigurătorul RCA, cât și pentru asigurat.

3. Se propune corelarea contravențiilor cu obligațiile nou introduse în proiectul de ordonanță de urgență.

4. Se propune corelarea sancțiunilor aplicate asigurătorilor RCA cu cele aplicate societăților reglementate de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

Alte informații:

Situația extraordinară apărută în contextul BREXIT a generat necesitatea reglementării urgente a celor mai sus prevăzute, întrucât promovarea măsurilor pe calea unui proiect de lege, ținând cont de perioada lungă pe care o presupune o procedură parlamentară, nu ar asigura protecția necesară în timp util iar interesul public general ar fi iminent afectat.

De asemenea, în ceea ce privește decontarea directă, situația extraordinară este generată de existența unei stări de fapt, obiective și cuantificabile, astfel încât, în contextul celor de mai sus prezentate, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență putând avea consecințe nefavorabile în plan economic și social.

Se are în vedere protecția financiară a persoanei prejudiciate, astfel încât să beneficieze de repararea într-un timp cât mai scurt a prejudiciului material suferit. Astfel, consumatorul nu va mai fi nevoit să contacteze un asigurător cu care nu are o relație contractuală prealabilă și pe care nu l-a ales conform propriilor criterii, astfel încât criteriul de alegere a contractului RCA să depindă de alte elemente decât cele referitoare la nivelul prețului asigurării RCA.

În al doilea rând, dar la fel de important, este faptul că persoana prejudiciată nu are la dispoziție aceleași instrumente pe care le are propriul asigurător, astfel încât, să poată constrânge asigurătorul persoanei vinovate să soluționeze cazul într-un termen cât mai scurt și la un nivel just al despăgubirii."