​Euroins România a transferat în luna februarie din acest an către reasigurătorul bulgar EIG Re lichidități în valoare de 855 milioane de lei, în timp ce Autoritatea de Supraveghere Financiară era în control și îi verifica fluxul zilnic de operațiuni financiare, au precizat pentru HotNews.ro oficialii ASF. Autoritatea spune că i-au fost ascunse informații.

Kiril Boshov si Tanja Blatnik, EuroinsFoto: AGERPRES

Libertatea a scris recent că înainte de insolvență, Euroins a transferat în două zile active de peste 1,58 miliarde de lei către firma de reasigurare EIG Re din propriul grup din Sofia, sub ochii statului român.

Este vorba despre contractul de reasigurare anunțat de Euroins în 17 februarie 2023 în plin control al ASF asupra solvabilității companiei, contract despre care asigurătorul bulgar susținea că ar rezolva problemele ridicate de autoritatea de supraveghere și prin care ar fi cedat în reasigurare 87% din riscurile pe RCA.

Informațiile privind acest contract în valoare de 1,58 miliarde de lei se regăsesc și în decizia ASF de retragere a autorizației Euroins, publicată în 17 martie 2023 în Monitorul oficial (de la pagina 101).

În aceeași decizie, ASF a impus în sarcina Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), care a preluat conducerea asigurătorului în faliment, să facă toate demersurile necesare în vederea desființării, cu efect retroactiv, a contractului de reasigurare încheiat cu EIG Re și a recupera activele transferate în temeiul acestui contract.

Ce bani are de recuperat acum FGA și cum se scuză ASF în privința acestor transferuri

HotNews.ro a solicitat ASF să precizeze care este valoarea activelor transferate deja de Euroins către EIG Re prin contractul de reasigurare și ce demersuri a făcut FGA pentru recuperarea a cestor sume.

În răspunsurile primite, ASF arată și contextul în care au avut loc aceste transferuri, în plin control al autorității, scuza fiind că informațiile i-au fost prezentate cu întârziere sau deloc.

 • „În perioada 03.02.2023-28.02.2023, Autoritatea de Supraveghere Financară a desfășurat un control inopinat la societatea Euroins ce a avut ca tematica verificarea fluxului zilnic de operațiuni de încasări și plăți derulate prin toate conturile de societate, precum și a tuturor plasamentelor investiționale din perioada 31.01.2023-28.02.2023.
 • Deși echipa ASF a solicitat societății operațiunile zilnice din perioada verificată, informațiile au fost prezentate cu întârziere, iar unele nu au fost prezentate deloc.
 • Contractul de reasigurare a fost încheiat cu EIG Re în data de 09.02.2023 fără ca Autoritatea să fie consultată/informată.
 • Transferul activelor a fost realizat în datele de 14.02.2023 și 15.02.2023 în baza a două contracte de transfer instrumente financiare, încheiate cu EIG Re, fără ca ASF sau echipa de control să fie informată.
 • Asa cum este prezentat în Decizia nr.262/17.03.2023, conform contractelor prezentate de societate, au fost transferate lichidități și active lichide în valoare de 855 milioane de lei.”, se arată în răspunsurile ASF către HotNews.ro.

Ce demersuri face acum FGA pentru a recupera banii

ASF mai spune că „în urma analizei și informațiilor transmise de Euroins cu privire la transferul activelor, a solicitat explicații societății cu privire la transferul către EIG Re a unor active pentru care s-au constatat anumite neconformități în ceea ce privește numărul de titluri transferate, coroborat cu valoarea transferată.

 • „Așa cum este prevăzut în Decizia nr. 264/17.03.2023, are loc predarea evidențelor către administratorul interimar - Fondul de Garantare a Asiguraților - urmând ca acesta să comunice rezultatele inventarierii.
 • Fondul de Garantare a Asiguraților, în calitate de administrator interimar, a desemnat o echipă de specialiști condusă de un reprezentant care să își desfășoare activitatea în permanență la sediul societății și care să se asigure de îndeplinirea măsurilor dispuse de ASF. În acest sens, echipa desemnată din cadrul FGA întocmește rapoarte periodice privind activitatea desfașurată, rapoarte care sunt înaintate ASF.
 • FGA a început demersurile aferente, respectiv, este în faza de colectare si analiză a datelor la nivelul societatii, datele fiind colectate si analizate, inclusiv alături de auditorul statutar.
 • Este vorba despre o analiză complexă asupra clauzelor contractului de reasigurare, precum și asupra modalității de gestionare a mandatului, pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligații stabilite prin Decizia ASF nr. 262/2023.
 • Ulterior finalizării acesteia, va fi propus planul de măsuri necesar pentru etapele urmatoare.”, au mai declarat oficialii ASF.

Îngrijorările ASF legate de reasigurarea la EIG Re: Clauza de încetare imediată a contractului

ASF mai arată în decizie anumite prevederi din contractul cu EIG Re care i-au ridicat îngrijorări.

Una dintre acestea a fost faptul că legea aplicabilă contractului este legea bulgară, locul de arbitraj este Sofia, iar arbitrul este numit de către International Arbitration Court - Sofia.

Cele mai grave probleme erau legate de clauza de încetare imediată a contractului, unde se arăta că dacă este activată EIG Re rămâne cu activele transferate deja și nu mai are nicio răspundere.

Clauza de încetare imediată a contractului (prevăzută la paginile 14—15), pe lângă articolele uzuale întâlnite în alte contracte de reasigurare, cuprinde și clauzele următoare (traducere liberă):

 • d) dacă cealaltă parte a fost plasată sub orice formă de administrare de către un organism de reglementare competent sau de către o instanță judecătorească unde, pentru evitarea oricărui dubiu, prin administrare se înțelege orice măsuri administrative care retrag, suspendă, restricționează sau condiționează în vreun fel exercitarea puterilor conducerii existente a părții afectate și/sau se pot retrage, suspenda, restricționa sau condiționa în vreun fel libera discreție operațională a conducerii existente a părții afectate și/sau poate afecta în orice mod similar procesul de evaluare a riscurilor legate de asigurare și/sau poate, la discreția exclusivă a părții neafectate, să aibă orice impact similar asupra activității părții afectate.
 • e) dacă autoritatea de a tranzacționa orice clasă de asigurare sau de reasigurare acoperită de prezentul contract în ceea ce privește oricare dintre părți este retrasă, suspendată, restricționată sau condiționată, în totalitate sau parțial, permanent sau pentru o perioadă limitată de timp, de către orice instanță sau autoritate de reglementare.
 • În cazul în care contractul este reziliat de către reasigurat sau în cazul apariției evenimentelor de la pct. d) și pct. e) de mai sus, reasigurătorul este considerat liber de obligațiile care îi revin în temeiul prezentului contract și nu vor urma alte tranzacții și/sau plăți pentru daunele survenite înainte de momentul rezilierii sau înainte de apariția evenimentului menționat la pct. d) și pct. e) de mai sus și pentru daunele și comisioanele viitoare.
 • În acest caz, toate primele plătite în temeiul prezentului acord și creanțele, creanțele recuperabile și activele transferate care sunt deținute de reasigurător la data rezilierii vor fi păstrate necondiționat de către reasigurător.”, se arată în decizia publicată în Monitorul Oficial.

Euroins încasa în medie între 4-8 milioane de lei pe zi și plătea daune cu 2 milioane mai puțin

ASF mai arată în decizia de sancționare că a transmis autorității din Bulgaria rugămintea să comunice care este solvabilitatea estimată a societății EIG Re, după preluarea riscurilor din contractul de reasigurare încheiat cu Euroins România și să transmită copia contractului de retrocesiune, dar că până la data de 17 martie, când a decis retragerea autorizației Euroins, nu a primit copia contractului de retrocesiune.

„Din analiza clauzelor contractului de reasigurare încheiat cu EIG Re au rezultat serioase îngrijorări în ceea ce privește buna-credință a conducerii Societății de a proteja patrimoniul acesteia și de a continua activitatea, dar și o posibilă afectare a intereselor asiguraților prin faptul că se îngrădește dreptul autorității de a lua, conform legii, măsurile de supraveghere care pot fi impuse atât în sarcina Societății, cât și a managementului acesteia, afectându-se inclusiv disponibilitățile Societății din care se efectuează plăți către păgubiți, date fiind următoarele:

 • există o serie de greșeli/inadvertențe în textul condițiilor contractului de reasigurare (..), iar prin Clauza de terminare imediată a contractului (..) reasigurătorul EIG Re este considerat liber de obligațiile care îi revin, iar activele transferate cu titlu de primă de reasigurare rămân la dispoziția acestuia, nefiind rambursate Euroins pro rata temporis, pentru perioada în care riscul nu mai este acoperit, dacă autoritatea competentă ia orice măsură conferită de lege față de managementul Societății sau Societate;
 • există o diferență între valoarea activelor înscrise în anexa nr. 1 la contractul de transfer de active încheiat în data de 15.02.2023 între Euroins și EIG Re, în valoare totală de 252.970.574 de lei, și valoarea acestor active la data de 31.12.2022, în sumă de 47.561.210 de lei;
 • deși în conformitate cu prevederile art. 144 (.. )din Legea societăților nr. 31/1990, membrii consiliului de administrație trebuie să își exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, și răspund față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, în mod abuziv prin contractul încheiat reprezentanții Euroins România afectează capacitatea financiară a Societății dat fiind faptul că, în baza contractului, primele de reasigurare transferate reasigurătorului în scopul acoperirii daunelor nu pot fi utilizate pentru plata acestor daune, deși acesta este scopul încheierii unui contract de reasigurare, legând această clauză de eventuale decizii luate de autoritate în vederea asigurării stabilității financiare și a protejării intereselor asiguraților;
 • decontarea cu reasigurătorul se face săptămânal, în cazul în care rezultatul calculat conform art. 19 alin. (1) din tratat este pozitiv Euroins plătește EIG Re valoarea rezultată, iar dacă este negativ Euroins va încasa această valoare. Din istoricul rezultat ca urmare a analizei raportărilor încasărilor din prime și a plăților de daune pe tot parcursul anului 2022 rezultă faptul că Societatea încasează în medie pe zi între 4 milioane și 8 milioane de lei, dar plătește de regulă daune în cuantum mai mic cu două milioane față de încasări, astfel încât fluxul de numerar ar avea un rezultat negativ pentru Euroins;
 • în mod neuzual, legea aplicabilă contractului este legea bulgară, locul de arbitraj este Sofia, iar arbitrul este numit de către International Arbitration Court — Sofia. Deși contractul este încheiat între părți și reprezintă voința acestora, practica internațională în ceea ce privește legea aplicabilă contractelor de reasigurare este aceea că legea aplicabilă este legea statului cedentului, iar arbitrul este localizat într-o țară diferită de cea a părților. Astfel, conducerea Societății ar fi trebuit să se asigure că semnează acest contract în cele mai avantajoase condiții pentru Societate.
 • prin cedarea unui procent de 97% din rezervele de daune în sold și 87% a daunelor întâmplate în anul de accident, la care se adaugă cedarea pe celelalte contracte de reasigurare existente pentru RCA, activitatea Euroins poate fi asimilată uneia de tip fronting, în condițiile în care portofoliul RCA este de aproximativ 93% din total (..)”, se mai arată în decizia ASF publicată în Monitorul Oficial.

În cele 100 de pagini ale deciziei de sancționare, ASF spune că a verificat și situația financiară a EIG Re, iar datele primite nu au liniștit.

 • „Din datele prezentate în Colegiul Supraveghetorilor din Bulgaria din decembrie 2022, a rezultat că EIG Re deține un excedent de fonduri proprii eligibile să acopere SCR de doar aproximativ 2,5 mil. euro, iar cu această entitate, așa cum am menționat anterior, Euroins a încheiat un contract de reasigurare prin care se cedează riscuri în proporție de aproximativ 97%.
 • Deși autoritatea a fost informată cu privire la faptul că aceste riscuri au fost retrocesionate de EIG Re, contractul de retrocesiune nu a fost pus la dispoziția A.S.F. nici de către societate și nici de către autoritatea de supraveghere din Bulgaria, cu toate că a existat o solicitare expresă în acest sens.”, mai spune ASF în decizia de sancționare.

În timp ce Euroins încasa zilnic 4-8 milioane lei din RCA, ASF i-a aplicat amenzi de peste 16 milioane de lei în 3 ani

De notat și faptul că în scandalul falimentului Euroins, ASF s-a apărăt susținând că a amendat semnificativ acest asigurător. Ei bine, datele din decizia de sancționare arată că în timp ce Euroins încasa zilnic 4-8 milioane lei din RCA, amenzile aplicate de ASF au fost infime.

Într-un răspuns transmis de ASF încă din 6 februarie 2023, către HotNews.ro, autoritatea a transmis lista tuturor amenzilor aplicate Euroins în perioada 2020-2023, care depășesc valoarea de 16 milioane de lei, dar și motivele detaliate ale acestor sancțiuni.

CE AMENZI A PRIMIT EUROINS ÎN PERIOADA 2020-2023

Unele amenzi au fost de câte zeci de mii de lei.

Cum își apără grupul Eurohold contractul de reasigurare semnat de Euroins cu EIG Re

De cealaltă parte, grupul bulgar Eurohold a reacționat în data de 29 martie 2023, după informațiile Libertatea legate de transferul de active, susținând că acest contract ar fi valid și funcțional.

 • „Acest contract de reasigurare este standard pentru toate grupurile de asigurări de top din Europa și respectă pe deplin cerințele ASF.
 • Conform contractului de reasigurare și în conformitate cu practica și normele internaționale în reasigurare, Euroins Romania plătește EIG Re o primă în baza acestui contract. De asemenea, EIG Re primește active de la Euroins România, dar în același timp își asumă și pasivele EIG Re, care la data încheierii acordului se ridicau la peste 2,76 miliarde de lei.
 • Potrivit contractului de reasigurare semnat, EIG Re a fost obligată să plătească suplimentar cu 1 miliard de lei peste această sumă în cazul unor plăți suplimentare care ar avea loc, precum și să acopere 87% din daunele din portofoliul Euroins România în 2023.
 • Contractul de reasigurare cu EIG Re este retroactiv și valabil de la 1 ianuarie 2023. Doar pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 17 martie 2023, suma plătită în baza acestui contract a fost de peste 450 milioane lei.
 • Pentru 2022, Euroins România a înregistrat prime brute subscrise în valoare de peste 2 miliarde de lei, dar a plătit daune de peste 1,6 miliarde de lei. Peste 1 miliard de lei din această sumă a fost primit de la reasigurători în cadrul acelorași contracte la care ASF a avut obiecții în 2023.”, se arată într-un comunicat al Eurohold.

Pentru detalii citește și: Euroins: Efectele unui faliment anunțat pe surse. Ce va urma / Anunțul oficial al ASF / Compania acuză o preluare ostilă