​​Guvernul vrea să schimbe joi regulile la formularul digital (PLF) care trebuie completat acum la intrarea în România și care a generat un adevărat haos administrativ și un val de amenzi. Executivul spune că "s-a constatat faptul că unele articole din Ordonanța privind implementarea formularului digital în România sunt greoaie în punerea în aplicare, fapt ce impune realizarea unor corecții" cum ar fi largirea termenului până la 72 de ore în care o persoană poate să completeze acest formular.

Formular PLF pentru intrarea in RomâniaFoto: DreamsTime
 • UPDATE (16:55) Guvernul a adoptat joi acest proiect de OUG.

"În aplicarea Ordonanței de urgență a guvernului 129/2021 privind implementarea formularului digital în România s-a constatat faptul că unele articole sunt greoaie în punerea în aplicare, fapt ce impune realizarea unor corecții care să aducă clarificări în aplicarea coerenta a acestei ordonanțe, cum ar fi largirea termenului până la 72 de ore în care o persoană poate să completeze sau exceptarea unor persoane care din punct de vedere a profesiei pe care o practică, zilnic intră și ies de pe teritoriul României, ceea ce face ca aceste persoane să completeze de mai multe ori în 24 de ore formularul.", se arată în Nota de fundamentare a proiectului de OUG aflat joi pe ședința Guvernului.

Amintim că toate persoanele care intră în țară începând de luni, 20 decembrie, au obligația de a completa electronic, în termen de 24 de ore, formularul digital de intrare în țară, prin aplicația plf.gov.ro, nerespectarea acestei obligații fiind sancționată cu amendă de la 2.000 la 3.000 lei. Modul în care s-a implementat însă acest formular în România a creat un adevărat haos și foarte multe amenzi, așa că Guvernul vrea să modifice acum regulile.

HotNews.ro a semnalat anterior cun proiect de OUG pregătit de Guvern în acest sens, dar între timp și acest act a suferit modificări.

Principalele modificări propuse acum în proiectul de OUG aflat pe agenda Guvernului de joi sunt:

"În vederea identificării contacților unei persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 și pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, persoanele au obligația de a completa Formularul digital de intrare în România, denumit în continuare formular, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României.

Persoanele care folosesc la intrarea pe teritoriul României un document de călătorie emis de statul român au obligația introducerii în formularul menționat a codului numeric personal (CNP), iar persoanele care folosesc la intrarea pe teritoriul României un document de călătorie emis de un alt stat, recunoscut la nivel national, au obligația introducerii în formular a seriei și numărului documentului de călătorie utilizat.

Aplicaţia web permite:

 • a) completarea, în format digital, a formularului prin accesarea adresei web plf.gov.ro;
 • b) descărcarea, în format digital, a formularului generat în urma completării
 • c) colectarea şi schimbul de date între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Sănătate Publică;d) completarea declarației pentru persoanele exceptate, conform prevederilor prezentei ordonanțe.

Ministerul Afacerilor Internelor, prin Poliția de Frontieră Română, în punctele de trecere a frontierei asigură verificarea existenței formularului prin citirea codului numeric personal (CNP)/a seriei și numărului documentului de călătorie /documentul de călătorie utilizat de persoana care dorește să intre pe teritoriul României, prin integrarea serviciului prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. b) în sistemul informatic al Poliției de Frontieră Române, și transmiterea către SII-FDIR a următoarelor date la momentul intrării în România: nume și prenume, CNP, data nașterii, seria și numărul documentului de călătorie, țara care a emis documentul de călătorie, denumirea punctului de trecere a frontierei, data și ora intrării persoanei pe teritoriul României.

În situația în care, din diverse motive, persoanele renunță la călătorie, ulterior, intrării în România, Poliția de Frontieră transmite prin același serviciu web datele cu privire la renunțarea la călătorie.

Obligația persoanelor de a completa formularul nu este considerată a fi îndeplinită în cazul introducerii în formular de date de identitate eronate sau incomplete.

Prin excepţie de la obligația completării formularului următoarele categorii de personal au obligația de a completa formularul, o singură dată la intrarea în țară, prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe formular:

 • a) Piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
 • b) Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane;
 • c) Personalul navigant maritim și fluvial, precum și personalul de deservire a platformelor maritime,,
 • d) personalul navigant îmbarcat la bordul navelor, elicopterelor și personalul de deservire a platformelor maritime situate în zona economică exclusivă a României și care nu se deplasează pe teritoriul altui stat;
 • e) c) polițiștii care participă la misiuni de aducere în România, sub escortă, a persoanelor urmărite internațional și a celor transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • f) d) personalul implicat în executarea misiunilor de transport pacienți ai serviciului medical la și din unități sanitare aflate în afara teritoriului României.
 • g) Persoanele care în vederea deplasării la locul de muncă tranzitează frontiera de stat cel puțin o data în 24 de ore; ”

În cazul în care persoanele menționate nu se mai încadrează în excepția prevăzută de prezentul articol, acestea au obligația de a șterge din SII-FDIR formularul completat conform celor prezentate mai sus.

În situația în care, în urma verificărilor efectuate cu angajatorii de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului Bucuresti în SII-FDIR privind persoanele care au bifat opțiunea personal exceptat, se constată că persoanele care au completat formular prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe formular și nu se încadrează în excepțiile prevăzute reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului Bucuresti dezactivează formularele și înștiințează persoanele despre dezactivarea acestora.

Prin derogare de la prevederile referitoare la obligația fiecărei persoane de a completa individual formularul, pentru persoanele urmărite internațional și transferate în vederea continuării executării pedepsei cu închisoarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care intră pe teritoriul României, obligația revine polițiștilor care răspund de misiunea de escortare. La completarea formularului, la rubrica destinată adresei de domiciliu/adresei temporare se înscrie locul de deținere unde va fi predată persoana.”

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti și Institutul Naţional de Sănătate Publică prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operatori asociaţi, prin intermediul SII-FDIR, în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

Datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 6 luni de la data completării formularului.

Accesul la aceste date se face de către entităţile prevăzute în proiectul de ordonanță. Pe perioada stocării, ştergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei de 6 luni, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.”

Prin excepție de la prevederi datele cu caracter personal prevăzute în anexă sunt stocate pe o perioadă de 15 zile de la data completării formularului pentru persoanele care la momentul intrării pe teritoriul României, conform SII-FDIR, aveau formularul completat conform condițiilor prevăzute de prezenta ordonață.

Pe perioada stocării, ştergerea datelor cu caracter personal nu poate fi realizată. La expirarea perioadei de 15 zile, datele cu caracter personal aferente fiecărui formular sunt șterse automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.”

 • Nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul României a obligaţiei de a completa Formularul digital de intrare în România în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează, pe baza datelor şi informaţiilor din SII-FDIR, de către personalul din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, împuternicit să efectueze activităţi de inspecţie sanitară de stat.

Procesul verbal de constatare și aplicare a contravenției poartă semnatura persoanei care l-a întocmit din cadul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București.

Contravenţiei prevăzute îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 16 alin.(1) referitoare la menționarea în procesul verbal a locului în care a fost săvârșită fapta.

Prin derogare de la prevederile art. 32, alin. (1) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București emitentă a procesului verbal.

Se introduce Centrul de preluare a apelurilor prevăzut la art. 4 din OUG nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, asigură suport pentru utilizatorii SII-FDIR la numărul de telefon 0214144425 sau pe baza Formularui pentru semnalarea problemelor legate de completarea/ generarea/ verificarea/ ștergerea formularului digital de intrare în România, disponibil pe site-ul web al Ministerului Sănătății.

(2) Modul de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de preluare apeluri prevăzut la se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Pentru a ține legătura cu cetățenii prin Centrul de preluare a apelurilor prevăzut la art. 4 din OUG nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările\ ulterioare, asigurăm suport pentru utilizatorii SII-FDIR la numărul de telefon 0214144425 sau pe baza Formularui pentru semnalarea problemelor legate de\ completarea/ generarea/ verificarea/ ștergerea formularului digital de intrare în România, disponibil pe site-ul web al Ministerului Sănătății. Menționăm că prin acest centru vom asigura suport pentru ambele sisteme informatice atât SII-FIDR

cât și pentru SII-CDC.

Modul de funcţionare, componenţa şi procedurile aplicabile în cadrul Centrului de preluare apeluri prevăzut se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului afacerilor interne, ministrului apărării naţionale şi al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

 • Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, persoanele prevăzute la art. 21 alin.(1) din proiectul de ordonanță au obligația de a completa formularul, prin bifarea opțiunii „personal exceptat” de pe formular, o singură dată, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României, respectiv în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul României, în cazul în care s-au prezentat în punctul de trecere a frontierei fără să dețină un formular.

Datele cu caracter personal ale persoanelor specificate nu fac obiectul colectarării de către direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti și Institutul Naţional de Sănătate Publică și sunt stocate pe toată durata de aplicare a prezentei ordonanțe. În cazul în care aceste persoane nu se mai încadrează în excepția prevăzută, acestea au obligația de a șterge din SII-FDIR formularul completat.

Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti și Institutul Naţional de Sănătate Publică prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operatori asociaţi, prin intermediul SII-FDIR, în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă."

Proiect USR pentru anularea amenzilor PLF / Câți români au fost amendați de autorități pentru lipsa formularului digital la intrarea în țară

Tot mai mulți români care s-au întors în țară în ultima perioadă reclamă că au fost amendați de autorități deși au completat formularul digital pentru intrarea în România (PLF), iar la câteva săptămâni de la trecerea graniței s-au trezit că declarația lor nu mai apare în baza de date oficială și că trebuie să meargă în instanță pentru a dovedi că au avut formularul completat, conform USR, care spune că în acestă situație ar fi aproximativ 50.000 de români. În acest context, mai mulți parlamentari USR au inițiat luna trecută un proiect de lege pentru anularea amenzilor date pentru lipsa PLF.

Proiectul de lege a fost inițiat de europarlamentarul USR Vlad Gheorghe, alături de deputații USR Silviu Dehelean și Stelian Ion, și vizează anularea amenzilor PLF și returnare a banilor plătiți până acum, simultan cu instituirea obligației pentru autorități de a păstra în baza oficială datele furnizate de românii care intră în țară pentru o perioadă de 6 luni, în loc de doar 15 zile, cât este în prezent.

 • "Demersul nostru va repara o situație absurdă pe care PSD-PNL-UDMR a creat-o și pe care autoritățile se fac că n-o văd și n-o înțeleg.
 • Românii n-au fost informați din timp cu privire la necesitatea completării formularului la intrarea în țară. S-au trezit direct cu amenzile DSP acasă. Mai mult, foarte mulți români au completat formularul PLF și tot degeaba. Autoritățile nu i-au mai găsit în baza de date și tot au primit amenzi. Alți români trec granița zilnic pentru a merge la muncă, prin urmare au primit deja mai multe amenzi de mii de lei. Este absurd”, spune eurodeputatul USR Vlad Gheorghe, inițiator al proiectului de lege, citat într-un comunicat de presă transmis joi de USR.

Ce prevede proiectul de lege inițiat de USR:

 • Anularea amenzilor contravenționale stabilite în baza art. 4 alin. (1) din OUG nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, precum și a obligațiilor fiscale accesorii acestora, neachitate până la acest moment.
 • Amenzile care au fost deja achitate, parțial sau integral, vor fi restituite persoanelor sancționate.
 • Datele cu caracter personal completate de românii care intră în țară vor fi stocate timp de 6 luni de la momentul completării formularului, față de cele 15 zile prevăzute acum în OUG 129/2021.

"Peste 50.000 de români au fost amendați de autorități, deși, în multe cazuri, nici nu au fost întrebați la graniță de PLF"

Ordonanța prin care a fost stabilită obligativitatea completării formularului digital a fost adoptată de Guvernul Ciucă în 15 decembrie 2021, iar avalanșa de amenzi a început zece zile mai târziu, timp insuficient pentru ca toți românii aflați peste granițe și care au vrut să se întoarcă în țară de sărbători să se poată informa corect și complet cu privire la noile îndatoriri pe care le au, spun reprezentanții USR.

Potrivit datelor existente până acum, peste 50.000 de români au fost amendați de autorități, deși, în multe cazuri, nici nu au fost întrebați la graniță de PLF. Alții, care au completat formularul, au fost sancționați la săptămâni bune de la trecerea graniței pe motiv că documentul nu este găsit în baza de date (fiind șters la expirarea termenului de 15 zile prevăzut în OUG).

Sunt și cazuri de persoane, după cum recunoșteau directorii direcțiilor de sănătate publică din județele de graniță, care au primit mai multe amenzi de câte 3.000 de lei (cuantumul maxim prevăzut de OUG) după ce au trecut frontiera mai multe zile la rând pentru a merge la lucru, mai afirmă inițiatorii proiectului de lege, care fac apel către parlamentarii PSD, PNL și UDMR "să voteze rapid" această inițiativă legislativă.