TELECOM
Plângerea penal�� la licita��ia de 184,7 milioane lei pentru modernizarea 112: Ce spun oficialii DNA ��i ai Serviciului de Telecomunica��ii Speciale Procurorii DNA au înregistrat plângerea penal�� f��cut�� în aceast�� lun�� de un consor��iu de firme române��ti, americane ��i italiene fa���� de angaja��ii STS care gestioneaz�� licita��ia de peste 184,7 milioane de lei pentru modernizarea sistemului 112, iar în acest moment, alte informa��ii nu pot face obiectul comunic��rii publice, au precizat pentru HotNews.ro oficialii Direc��iei Na��ionale Anticorup��ie (DNA). Vezi în articol preciz��rile STS.UPDATE (joi, 11:00) STS a transmis pentru HotNews.ro c�� CNSC ar fi respins pe fond, miercuri, 26 iunie, contesta��ia celor patru firme. Decizia CNSC nu a fost înc�� afi��at�� public.
Primele abonamente 5G din România sunt vândute de Vodafone la pachet cu un smartphone al chinezilor de la Xiaomi Vodafone a anun��at miercuri lansarea în premier�� pe pia��a din România a primelor abonamente 5G, noile viteze de internet putând fi atinse în Bucure��ti, Cluj-Napoca ��i Mamaia. Compania vinde noile abonamente la pachet cu un smartphone compatibil 5G produs de chinezii de la Xiaomi, de��i lansarea re��elei 5G s-a f��cut folosind smartphone-uri Huawei. Amintim c�� ��i RCS&RDS ��i Ericsson preg��tesc lansarea tehnologiei 5G în Bucure��ti. Vezi în articol cât cost�� primele abonamente 5G împreun�� cu telefonul Xiaomi.
���DOCUMENT Licita��ia de peste 165 milioane de lei pentru internet wireless în 4.500 de ��coli: Dup�� Orange, ��i Huawei acuz�� nereguli Licita��ia de peste 165 milioane de lei pentru realizarea unei platforme na��ionale de internet wireless în 4.500 de ��coli, lansat�� în luna octombrie a anului trecut, este din nou contestat��. Dup�� plângerea formulat�� de Orange în luna aprilie, a venit rândul chinezilor de la Huawei s�� se adreseze Consiliului Na��ional de Solu��ionare a Contesta��iilor (CNSC), în condi��iile în care ARNIEC, agen��ia guvernamental�� care a lansat licita��ia, le-a respins oferta. Vezi în articol ce nereguli acuz�� Huawei Technologies ��i cine are cele mai mari ��anse s�� câ��tige acest proiect.
Bazele de date publice nu comunic�� între ele: Ce spune Ministerul Comunica��iilor despre lipsa sanc��iunilor în proiectul menit s�� rezolve problema Bazele de date ale institu��iilor publice nu comunic�� între ele, schimbul de date realizându-se în multe cazuri prin DVD-uri c��rate de func��ionari publici de la o institu��ie la alta. Un proiect de lege lansat recent în dezbatere public�� de Ministerul Comunica��iilor stabile��te obliga��ii ��i termene pentru schimbul de date între institu��ii, dar f��r�� sanc��iuni pentru nerespectarea prevederilor. Dup�� ce HotNews.ro a semnalat acest aspect, Ministerul a venit cu preciz��ri.
Modernizarea 112, obiectul unei plângeri penale la DNA: Miza este un contract IT de peste 184,7 milioane de lei Licita��ia de peste 184,7 milioane de lei demarat�� anul trecut de STS pentru modernizarea 112 este contestat�� la CNSC de c��tre un consor��iu format din firme române��ti, americane ��i italiene, a c��ror ofert�� financiar�� a fost declarat�� neconform��, dup�� ce la partea tehnic�� primise cel mai bun punctaj. Mai mult, consor��iul a f��cut plângere penal�� la DNA împotriva unor angaja��i ai STS pe care-i acuz�� de abuz în serviciu pentru c�� le-ar fi permis ��i i-ar fi 'încurajat' pe al��i doi ofertan��i s�� modifice pre��urile unitare în timpul licita��iei, lucru interzis de legea achizi��iilor publice.
Val de atacuri cibernetice: Tot mai multe spitale din România r��mân f��r�� acces la date din sistemele informatice CERT-RO a avertizat miercuri c�� "a identificat o cre��tere semnificativ�� a atacurilor cu aplica��ii mali��ioase de tip ransomware la nivel na��ional în ultima perioad��, observându-se c��, pe lâng�� utilizatorii casnici, atacatorii ��i-au îndreptat aten��ia în special c��tre institu��ii din domeniul s��n��t����ii, num��rul entit����ilor afectate fiind în cre��tere." Amintim c�� luna trecut��, un spital din jude��ul Alba nu a mai avut acces la date din sistemul informatic, în urma unui atac similar.
Înc�� un operator introduce tehnologia 5G în România: RCS&RDS ��i Ericsson vor ar��ta noile viteze de internet în Bucure��ti Înc�� un mare operator de comunica��ii mobile preg��te��te lansarea serviciilor 5G în Bucure��ti. Dup�� ce Vodafone ��i-a lansat luna trecut�� re��eaua 5G în Capital��, folosind echipamentele chinezilor de la Huawei, RCS&RDS a anun��at mar��i c�� s��pt��mâna viitoare va testa tehnologia 5G live în cea mai aglomerat�� zon�� a Capitalei - Centrul vechi, împreun�� cu produc��torul suedez de re��ele telecom Ericsson.
Huawei anun���� o reducere a produc��iei de 30 de miliarde de dolari Huawei, care se confrunt�� cu sanc��iuni comerciale în Statele Unite, va reduce puternic produc��ia, cu 30 de miliarde de dolari, a anun��at luni fondatorul gigantului chinez al telecomunica��iilor, Ren Zhengfei, citat de AFP.
Netograf.ro - O arm�� în folosul abona��ilor nemul��umi��i de calitatea internetului, dezvoltat�� de o firm�� cu probleme penale Aplica��ia oficial�� de m��surare a calit����ii conexiunilor de internet din România, Netograf.ro, a fost îmbun��t����it��, iar abona��ii nemul��umi��i de vitezele de internet pot folosi m��sur��torile pentru a cere remedii furnizorilor de internet atunci când parametrii din contract nu sunt respecta��i. "Am vrut s�� cre��m un instrument de testare independent, o arm�� pentru utilizatori în rela��ia asimetric�� cu furnizorii de internet. Dac�� furnizorii nu ofer�� remedii, putem interveni noi'", spune Eduard Lovin, vicepre��edinte al ANCOM. Vezi în articol noile func��ionalit����i ale Netograf.ro, cât au costat ��i ce probleme penale are firma care le-a dezvoltat.
Und�� verde de la Guvern pentru o tranzac��ie imobiliar�� de 141,5 milioane de lei: Arbitrul telecom poate s��-��i cumpere un nou sediu Autoritatea na��ional�� de reglementare în comunica��ii (ANCOM) poate începe procedura de achizi��ie a unui imobil în care s��-��i mute sediul central în care st�� acum cu chirie, proiect în valoare estimat�� la peste 141,5 milioane de lei (inclusiv TVA), a decis miercuri Guvernul. În imobilul actual, în care chiria lunar�� dep����e��te 100.000 de euro, nu este spa��iu suficient pentru activitatea celor 325 de angaja��i, se arat�� în nota de fundamentare a proiectului.
Tranzac��ie imobiliar�� de peste 141,5 milioane de lei: Arbitrul telecom vrea s��-��i schimbe sediul Autoritatea na��ional�� de reglementare în comunica��ii (ANCOM) vrea s��-��i schimbe sediul central prin achizi��ia unui imobil, valoarea estimat�� a proiectului fiind de 141,5 milioane de lei (inclusiv TVA), potrivit unui proiect care ar urma s�� fie aprobat miercuri de Guvern. Vezi în articol ce chirie pl��te��te în prezent ANCOM în sediul central ��i ce schimb��ri sunt estimate prin aceast�� tranzac��ie. UPDATE (miercuri, 12 iunie) Guvernul a aprobat proiectul ANCOM de achizi��ie a unui imobil pentru noul sediu.
Raport Ericsson: Re��elele 5G ar putea acoperi 45% din popula��ia lumii pân�� la sfâr��itul anului 2024 Peste 10 milioane de abonamente 5G ar putea exista în întreaga lume pân�� la sfâr��itul anului 2019, iar acoperirea re��elelor 5G ar putea ajunge la 45% din popula��ia lumii pân�� la sfâr��itul anului 2024, potrivit estim��rilor Ericsson, unul dintre cei mai mari produc��tori de re��ele de comunica��ii mobile din lume. Se a��teapt�� ca p��trunderea abonamentelor 5G s�� fie cea mai rapid�� în America de Nord (63%), pe locurile urm��toare situându-se Asia de Nord-Est (47%) ��i Europa (40%). Vezi în articol raportul integral.
Avertisment de la Arbitrul telecom: Dac�� Guvernul nu abrog�� rapid OUG 114, nu putem lansa licita��ia pentru servicii 5G în acest an Licita��ia pentru noile frecven��e prin care s�� se furnizeze servicii 5G nu poate fi organizat�� în actualele condi��ii prev��zute în controversata Ordonan���� a l��comiei, au avertizat mar��i cei doi vicepre��edin��i ai Autorit����ii de reglementare în comunica��ii (ANCOM). "Trebuie s�� lans��m caietul de sarcini, în care s�� fie pre��urile de pornire, care a��a cum sunt în Ordonan��a minune (n.a OUG 114/2018) nu sunt aplicabile sau sunt complet rupte de realitatea industriei, ajungându-se la pre��uri de miliarde de euro", spune Eduard Lovin, vicepre��edinte al ANCOM.
Afacerile marilor operatori telecom în 2018: Firmele Telekom ��i-au redus pierderea net�� cu 43,8%, în timp ce Vodafone aproape ��i-a triplat profitul net Grupul de firme Telekom România (fostele Romtelecom ��i Cosmote), la care statul este ac��ionar minoritar, a înregistrat anul trecut o pierdere net�� cumulat�� de peste 784,5 milioane de lei, în sc��dere cu 43,8% fa���� de anul 2017, potrivit datelor afi��ate la Ministerul de Finan��e. O alt�� companie ale c��rei rezultate au fost afi��ate la Finan��e este Vodafone, al doilea mare operator de comunica��ii mobile, care a raportat anul trecut un profit de peste 177,7 milioane lei, aproape triplu fa���� de 2017. Vezi în articol cum au evoluat afacerile tuturor celor cinci mari operatori telecom în 2018.
Au fost stabilite condi��iile ��i procedura pentru licita��ia 5G: Noile licen��e vor fi acordate în luna decembrie 2019 Licen��ele de utilizare a frecven��elor radio care pot fi folosite pentru lansarea serviciilor 5G vor fi acordate în luna decembrie a acestui an, iar operatorii de telecomunica��ii vor putea folosi o parte a spectrului câ��tigat începând cu data de 1 ianuarie 2020, a anun��at vineri arbitrul telecom (ANCOM). Amintim c�� operatorii pot folosi frecven��ele actuale inclusiv pentru servicii 5G, astfel c�� Vodafone ��i-a lansat deja re��eua în Bucure��ti.
România, vizat�� de trei noi proceduri de infringement din partea UE: Avem probleme cu facturarea electronic�� în domeniul achizi��iilor publice ��i cu ghi��eul unic electronic România ��i alte 11 ����ri membre UE nu au transpus înc�� normele UE privind facturarea electronic�� în domeniul achizi��iilor publice sau nu au implementat înc�� standardul european de facturare electronic��, împotriva acestor ����ri fiind deschise proceduri de infringement, a anun��at joi Comisia European��. În plus, Executivul UE a cerut tuturor statelor membre s��-��i îmbun��t����easc�� ghi��eele unice (portaluri IT care permit furnizorilor de servicii s�� ob��in�� informa��iile necesare ��i s�� efectueze on-line procedurile administrative).
România, 2019: Schimbul de date între institu��ii se face prin DVD-uri c��rate de func��ionari/Guvernul vrea s�� schimbe situa��ia, dar f��r�� sanc��iuni Na��terea unui copil este înregistrat�� prima dat�� la Direc��ia pentru Eviden��a Persoanelor, informa��ie care trebuie apoi transmis�� la Casa Na��ional�� de Asigur��ri de S��n��tate ��i la Protec��ia Social��. Acest schimb de date se face îns�� acum pe DVD-uri c��rate de diver��i func��ionari, uitate uneori prin sertare ��i de aici problema întârzierii actualiz��rii informa��iilor, spun surse guvernamentale. Guvernul vrea s�� schimbe situa��ia printr-un proiect care s�� realizeze interoperabilitatea IT, dar care nu con��ine nicio sanc��iune pentru lipsa schimbului de date.
Reac��ia industriei IT la declara��iile liderului PNL: 100.000 de angaja��i au o contribu��ie de aproape 6% în PIB-ul României/Eliminarea facilit����ilor ar duce la o reducere masiv�� a speciali��tilor Asocia��ia patronal�� a industriei de software ��i servicii (ANIS) a transmis duminic��, la solicitarea HotNews.ro, o reac��ie la declara��iile liderului PNL Ludovic Orban, care a spus c�� 'nu i se pare normal ca cei care lucreaz�� în IT s�� fie scuti��i de plata impozitului pe venit". Asocia��ia spune c�� facilit����ile fiscale men��in industria IT româneasc�� competitiv�� în cursa cu alte ����ri care ofer�� programatorilor impozit 0 pe venit ��i c�� deficitul de munc�� din IT în UE este foarte mare, încât eliminarea facilit����ilor fiscale în România ar duce la un exod masiv de speciali��ti.
C��t��lin Drul��, deputat USR ��i pre��edinte al Comisiei IT din Parlament: Eliminarea facilit����ilor fiscale pentru IT-i��ti ar fi o imens�� prostie Declara��ia liderului PNL, Ludovic Orban, care a spus c�� "nu i se pare normal ca cei care lucreaz�� în IT s�� fie scuti��i de plata impozitului pe venit" a fost 'taxat��' duminic�� ��i de C��t��lin Drul��, deputat USR ��i pre��edinte al Comisiei IT din Camera Deputa��ilor. "Eliminarea facilit����ilor fiscale pentru IT-i��ti ar fi o imens�� prostie cu efect economic net negativ. (..) De ce am vrea s�� lu��m tesla ��i s�� ne lovim în felul ��sta?", se întreab�� liderul USR.
Afacerile marilor operatori telecom în 2018: Profiturile Orange ��i RCS&RDS aproape s-au înjum��t����it, în timp ce pierderea UPC s-a dublat Trei mari operatori de comunica��ii, Orange, RCS&RDS ��i UPC, au raportat la Ministerul de Finan��e rezultatele financiare ob��inute anul trecut. To��i trei operatori au înregistrat o cre��tere a cifrei de afaceri fa���� de anul anterior, dar profiturile nete ale Orange ��i RCS&RDS aproape c�� s-au înjum��t����it, în timp ce pierderea net�� a UPC, aflat acum în proces de preluare de c��tre Vodafone, s-a dublat. Vezi în articol detalii despre afacerile celor trei companii, dar ��i câ��i bani au pl��tit în medie românii pe comunica��ii electronice în 2018.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version