TELECOM
Un nou tun în IT sau un proiect benefic? Guvernul vrea s�� cheltuiasc�� 100 milioane de lei pe un portal de autentificare pentru toate serviciile publice online Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) vrea s�� cheltuiasc�� 100 milioane de lei (f��r�� TVA) pe o platform�� IT de identificare digital��, care s�� asigure poarta de acces spre toate serviciile publice electronice. "A��a cum ast��zi suntem întreba��i dac�� vrem s�� ne autentific��m prin Facebook ori Google, a��a va fi ��i aceast�� platform�� pentru accesarea servicilor publice online", a spus mar��i Sabin S��rma��, pre��edintele ADR, la semnarea contractului de finan��are. Unii exper��i în e-guvernare aten��ioneaz�� îns�� c�� proiectul ar putea fi 'un mega-tun ��i un posibil e��ec, ale c��rui costuri s�� fie suportate de la bugetul de stat.'
Înc�� o licita��ie major��, de aproape 190 milioane lei, la ONAC: Abonamente de voce, internet mobil ��i telefoane pentru zeci de ministere, agen��ii ��i institu��ii publice Oficiul Na��ional pentru Achizi��ii Centralizate (ONAC) a demarat mar��i o nou�� licita��ie deschis�� pentru achizi��ia de abonamente de voce ��i internet mobil cu telefoane incluse pe o perioad�� de 2 ani pentru zeci de ministere, agen��ii ��i institu��ii publice, contract estimat la peste 189 milioane lei (peste 39 milioane de euro) f��r�� TVA. Guvernul Orban vrea s�� schimbe în prezent conducerea ONAC pe care o învinov����e��te c�� ar fi întârziat achizi��ia celor 250.000 de tablete promise elevilor în noul an ��colar pentru desf����urarea cursurilor online.
Academia Român�� a ��ters de pe site-ul propriu comunicatul în care sus��inea c�� tehnologia 5G poate avea grave consecin��e asupra s��n��t����ii popula��iei Pozi��ia oficial�� a Academiei Române privind "implementarea tehnologiei 5G ��i posibilele probleme de s��n��tate public��", comunicat transmis joi, 27 august, a disp��rut de pe site-ul institu��iei. "404 not found" este mesajul afi��at acum de cei care încearc�� s�� citeasc�� pozi��ia exprimat�� joi de Biroul Prezidiului Academiei Române. Totu��i, comunicatul s-a p��strat în memoria cache a internetului. Îngrijor��rile Academiei, care sunt în contradic��ie cu pozi��iile Comisiei Europene, ale Institutului Na��ional de S��n��tate Public�� ori ale ANCOM, autoritatea care monitorizeaz�� radia��iile re��elelor telecom, au fost criticate masiv de opinia public��.
Românii vor putea pl��ti online, prin Ghi��eul.ro, ��i taxele pentru pa��aport, permis de conducere, certificat de înmatriculare ��i autoriza��ia de circula��ie provizorie Guvernul a aprobat joi o Ordonan���� de Urgen���� în urma c��reia românii î��i vor putea pl��ti online ��i taxele pentru pa��aport, pentru permisele de conducere, pentru certificatele de înmatriculare ��i pentru autoriza��iile de circula��ie provizorie, a anun��at vineri pe pagina sa de Facebook Sabin S��rma��, pre��edintele Autorit����ii pentru Digitalizarea României (ADR).
Bouygues Telecom va demonta 3.000 de antene Huawei situate în zone foarte dense din Fran��a Operatorul Bouygues Telecom a anun��at joi c�� va retrage 3.000 de antene de telefonie mobil�� Huawei pân�� în 2028 în zone cu popula��ie foarte dens��, la cererea guvernului francez, din motive de securitate a viitoarei re��ea 5G, scrie AFP.
Consiliul Concuren��ei a autorizat preluarea Prima TV de c��tre Clever Business Transilvania, firma controlat�� de omul de afaceri Adrian Tom��a Consiliul Concuren��ei a anun��at joi c�� a autorizat tranzac��ia prin care Clever Media Transilvania preia postul de televiziune Prima TV de la Prima Broadcasting, companie aflat�� în reorganizare. Clever Media Transilvania este o companie ce apar��ine grupului de��inut de omul de afaceri Adrian Tom��a, care de��ine mai multe investi��ii în România printre care canalele TV Look (Look Plus ��i Look Sport), AgroTV ��i Profit.ro, dar ��i paginile web Looksport, Lookplus, Lookmedica, Agrotv ��i Profit.ro.
În contradic��ie cu Comisia European��, Institutul de S��n��tate ��i autoritatea de resort, Academia Român�� sus��ine c�� implementarea tehnologiei 5G poate avea grave consecin��e asupra s��n��t����ii popula��iei Academia Român�� ��i-a exprimat joi preocuparea fa���� de consecin��ele negative pe care le-ar avea utilizarea tehnologiei 5G asupra s��n��t����ii publice ��i a solicitat ca, înainte de a introduce în func��iune sistemul 5G, s�� fie efectuat�� o analiz�� ��tiin��ific�� responsabil��, care s�� vizeze atât evaluarea riscurilor asupra s��n��t����ii oamenilor, cât ��i stabilirea standardelor de expunere maxim�� total��. Îngrijor��rile Academiei Române vin în contradic��ie cu pozi��iile Comisiei Europene, ale Institutului Na��ional de S��n��tate Public�� ori ale ANCOM, autoritatea care monitorizeaz�� radia��iile re��elelor telecom, care sus��in c�� re��elele 5G func��ioneaz�� la niveluri cu mult sub limitele considerate sigure pentru s��n��tate, astfel c�� nu sunt indicii c�� ar fi un pericol.
Po��ta Român�� se laud�� c�� ��i-a achitat toate datoriile istorice c��tre ANAF, dup�� ce a fost ajutat�� cu 170 de milioane de lei de la bugetul de stat Po��ta Român�� a anun��at miercuri c�� "a reu��it s��-��i achite integral datoriile dup�� ce, în data de 20 august 2020, a virat suma de aproape 135 milioane de lei, reprezentând datorii, c��tre ANAF - Direc��ia General�� de Administrare a Marilor Contribuabili". Ca urmare a efectu��rii acestor pl����i, au fost anulate obliga��ii de plat�� accesorii în valoare de 45,3 milioane de lei, reprezentând dobânzi ��i penalit����i. Ce nu spune compania este c�� a fost ajutat�� cu 170 milioane de lei de la bugetul de stat pentru plata acestor datorii.
În aten��ia autorit����ilor care fac achizi��ii publice: Lista neagr�� a firmelor sanc��ionate pentru trucarea de licita��ii ��i ce au f��cut acestea pentru a se reabilita O list�� neagr�� cu peste 30 de firme sanc��ionate pentru participarea la o în��elegere de tip cartel, vizând trucarea de licita��ii, ��i m��surile de redresare luate de acestea în ultimii 3 ani va fi publicat�� ��i actualizat�� constant, începând de miercuri, pe site-ul Consiliului Concuren��ei. M��sura este menit�� s�� ajute atât autorit����ile care fac achizi��ii publice, cât ��i firmele în cauz��, care s-ar putea reabilita, dac�� aplic�� la politica de clemen���� ��i/sau recunoa��tere a faptei anticoncuren��iale sau demonstreaz�� c�� au implementat un program de conformare la legisla��ia concuren��ei. Vezi în articol ce firme sunt în lista neagr��, ce ilegalit����i ar fi f��cut ��i m��surile de remediere luate.
Propunerile lui Iordache pentru controlul ANCOM adoptate în mar�� for��at de deputa��i: Deciziile vor fi luate de 7 oameni, din care 4 pot fi politicieni, iar experien��a în ��tiin��e sociale va fi de ajuns Deputa��ii au votat mar��i, în regim de urgen����, modific��ri radicale la modul de conducere din ANCOM, autoritatea care reglementeaz�� pia��a de 3,5 miliarde de euro a comunica��iilor. În contextul revenirii în PSD a lui Sorin Grindeanu, actualul pre��edinte al ANCOM, dar ��i în plin scandal al posibilei excluderi a chinezilor de la Huawei din re��elele 5G, deputa��ii au votat ca viitoarele decizii ale acestei autorit����i s�� fie luate de un Comitet format din 7 oameni, dintre care doar pre��edintele ��i cei doi vicepre��edin��i nu au voie s�� fie membri de partid. Mai mult, pentru a fi numi��i în func��ie, va fi de ajuns ��i experien��a în ��tiin��e sociale.
Achizi��ii majore la STS pentru securitatea cibernetic��. Motivul: Mecanismele de protec��ie existente sunt dep����ite de avansul amenin����rilor informatice Serviciul de Telecomunica��ii Speciale (STS), care asigur�� comunica��iile speciale pentru principalele autorit����i publice, a demarat în aceast�� lun�� dou�� licita��ii deschise pentru modernizarea, securitatea cibernetic�� ��i rezilien��a infrastructurii de servicii ��i comunica��ii a Serviciului”, contracte a c��ror valoare cumulat�� ajunge la aproape 30 milioane de lei (f��r�� TVA). Motivul? "STS dispune de resurse financiare ��i umane limitate, iar mecanismele de protec��ie existente sunt dep����ite de avansul amenin����rilor informatice existente.", se arat�� în documenta��ia de atribuire.
Orange România sus��ine c�� are acoperire 5G în tot Bucure��tiul: Vitezele de download la internet ajung pân�� la 1,2 Gbps Orange România a anun��at luni c�� ��i-a extins acoperirea re��elei 5G la nivelul întregii Capitale, astfel c�� cei care de��in un abonament dedicat ��i un telefon compatibil 5G pot experimenta viteze de download la internet de pân�� la 1,2 Gbps. În prezent, liderul pie��ei de comunica��ii mobile spune c�� mai furnizeaz�� servicii 5G ��i în Otopeni, Voluntari, Cluj-Napoca, Ia��i, Timi��oara, Bra��ov, Constan��a ��i Mamaia.
Proiectul Iordache privind preluarea controlului ANCOM, omorât ��i înviat în aceea��i zi în Parlament: Miza ar putea fi chiar accesul Huawei la re��elele 5G, acuz�� deputatul USR C��t��lin Drul�� Deputatul PSD Florin Iordache ��i-a retras joi proiectul de lege care crea noi sinecuri pl��tite cu mii de euro ��i ar fi permis trimiterea a 4 politicieni care s�� participe la luarea deciziilor în ANCOM, autoritatea care reglementeaz�� pia��a de 3,5 miliarde de euro a comunica��iilor. Deputatul USR, C��t��lin Drul��, aten��ioneaz�� îns�� c�� atacul PSD continu��, de data asta ��i cu sprijinul PNL: acela��i proiect, minus câteva dintre cele mai toxice prevederi, a fost redepus de liderul deputa��ilor PSD Alfred Simonis, al��turi de politicieni de la PNL, UDMR, Pro-România ��i Minorit����i. Miza este uri����: o pia���� de miliarde de euro ��i, poten��ial, accesul Huawei/Chinei la 5G în România, sus��ine Drul��.UPDATE (18:10) Deputatul PNL, Pavel Popescu sus��ine c�� Grindeanu nu pleac�� din ANCOM înainte de a se asigura ca î��i va mentine controlul PSD în institu��ie ��i c�� nu ar fi o coinciden���� presiunile Huawei pentru a nu fi exclu��i din licita��ia 5G
Po��ta Român�� a fost amendat�� cu 35.000 de lei pentru nerespectarea cerin��elor minime de calitate la expedierea plicurilor de coresponden���� Po��ta Român�� a fost amendat�� deoarece a asigurat livrarea la destinatari a doar 51.80% din totalul trimiterilor interne de coresponden���� prioritar�� în cel mult dou�� zile lucr��toare de la data depunerii (în loc de minim 85%, a��a cum prevede obliga��ia legal��), respectiv doar 78% din totalul trimiterilor interne de coresponden���� prioritar�� în cel mult patru zile lucr��toare, în loc de minim 97%, a��a cum prevede legea, a anun��at joi Autoritatea de reglementare în comunica��ii (ANCOM).
Guvernul mai face un grup ca s�� rezolve accesul la internet, cu câteva s��pt��mâni înainte de începerea ��colii: 27% din unit����ile ��colare din ��ar�� nu au acces la internet Guvernul a anun��at joi crearea unui grup de lucru comun cu operatorii de telefonie mobil�� ��i cu Autoritatea de reglementare în Comunica��ii (ANCOM) pentru a g��si solu��ii de extindere a conect��rii ��colilor la internet, pentru desf����urarea cursurilor online în comunit����ile în care situa��ia epidemiologic�� nu va permite prezen��a fizic�� la cursuri a elevilor. Potrivit datelor Ministerului Educa��iei, la nivel na��ional aproximativ 26-27% din unit����ile ��colare nu sunt conectate la internet. Guvernul a demarat deja o licita��ie de peste 126 milioane de lei pentru achizi��ia a 250.000 de tablete cu acces la internet, iar miercuri a anun��at c�� va aloca înc�� 100 milioane de euro pentru 500.000 de tablete. Vezi în articol ce firme se lupt�� pentru furnizarea a 250.000 de tablete.
Licita��ie IT de peste 138 milioane de lei: Registrul Comer��ului î��i modernizeaz�� serviciile online c��tre popula��ie ��i firme Oficiul Na��ional al Registrului Comer��ului a demarat o licita��ie deschis�� pentru modernizarea serviciilor de e-guvernare furnizate c��tre popula��ie ��i firme, contract finan��at cu fonduri UE având o valoare estimat�� la peste 138,4 milioane de lei (f��r�� TVA), potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achizi��ii Publice. Noul portal va avea mecanisme de abonare a utilizatorilor la anumite seturi de informa��ii ��i va permite plata online sau prin Ordin de plat�� (OP) bancar a tuturor serviciilor disponibile.
Noi sinecuri de mii de euro la ANCOM, dup�� revenirea lui Grindeanu în PSD: Schema de conducere cre��te la 7 posturi, dispare incompatibilitatea de membru de partid - un proiect marca Florin Iordache Reîntoarcerea lui Sorin Grindeanu în PSD, anun��at�� recent de acesta, a redeschis lupta în Parlament pentru banii ��i puterea din ANCOM, autoritatea care reglementeaz�� pia��a de 3,5 miliarde de euro a comunica��iilor electronice. Deputatul PSD Florin Iordache a ini��iat un proiect de lege potrivit c��ruia deciziile acestei autorit����i vor fi luate de un Comitet format din 7 membri, nu doar de un pre��edinte ��i de cei doi vicepre��edin��i ca pân�� acum. Apartenen��a acestora într-un partid nu va mai fi o incompatibilitate, nu vor r��spunde penal ��i nici lipsa studiilor de specialitate nu va mai fi o problem�� la numirea în func��ii.
���Val de observa��ii la indigo la proiectul care transpune în lege Memorandumul 5G cu SUA: Peste 250 de mesaje, multe copy-paste, se opun bloc��rii chinezilor de la Huawei Peste 250 de mesaje au primit într-o singur�� zi autorit����ile la proiectul care transpune în lege Memorandumul 5G cu SUA, un act al c��rui scop ar fi eliminarea chinezilor de la Huawei din viitoarele re��ele 5G din ��ara noastr��. Majoritatea mesajelor, publicate ad literam, au con��inut similar ori sunt scrise cu Google Translate, de��i apar transmise de utilizatori diferi��i cei mai mul��i cu nume române��ti ��i toate se opun posibilei bloc��ri a Huawei ori cer prelungirea dezbaterii pe marginea proiectului de lege cu cel pu��in 45-60 de zile.
Ambasada Chinei în România se opune excluderii unor companii în domeniul 5G în lipsa unor motive bazate pe tehnologie ��i standarde: Faptele ��i ��tiin��a ar trebui s�� fie criteriile de baz�� în securitatea re��elelor 5G Ambasada Chinei în România a anun��at duminic�� faptul c�� se opune excluderii unor companii în domeniul 5G în lipsa unor motive bazate pe fapte, tehnologie ��i standarde, acuzând SUA c�� pune presiune politic�� pentru a suprima Huawei în domeniul 5G în lipsa unor dovezi clare privind acuza��iile de spionaj. Ambasada Chinei sper�� c�� România î��i va formula în mod independent ��i obiectiv propriile politici ��i legi 5G, f��r�� a discrimina companiile chineze. Preciz��rile vin în contextul în care Guvernul României vrea s�� transpun�� în lege Memorandumul 5G cu SUA.
Viteza medie de transfer date prin internet fix ��i mobil, în cre��tere la nivel na��ional: Cât de repede merge internetul în marile re��ele telecom Românii au experimentat anul trecut viteze medii de download la nivel na��ional de 148,95 Mbps pentru internetul fix ��i 24,79 Mbps pentru internetul mobil, în cre��tere fa���� de anii preceden��i, arat�� datele oficiale comunicate vineri de Arbitrul telecom (ANCOM) pe baza testelor f��cute de utilizatori în Netograf.ro, platforma oficial�� de testare a calit����ii serviciilor de internet.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by