TELECOM
Alert�� CERT-RO: Românii care folosesc serviciile Po��tei, viza��i de atacuri cu malware via e-mail Imaginea Po��tei Române este folosit�� mai nou în atacuri cu malware prin intermediul unor mesaje pe e-mail, a aten��ionat mar��i Centrul Na��ional de R��spuns la Incidente de Securitate Cibernetic�� (CERT-RO). Practic, un utilizator prime��te un e-mail în care este anun��at c�� ar urma s�� primeasc�� un colet, iar pentru urm��rirea traseului i se ofer�� spre accesare un link. La accesarea acestuia, utilizatorul descarc�� de fapt malware, prin care atacatorii pot prelua controlul dispozitivelor ��i fura datele personale.
Coronavirus: Schimb de informa��ii criptate între aplica��iile mobile de depistare a bolnavilor de COVID-19 in UE Informa��iile comunicate între aplica��iile mobile din orice ��ar�� membr�� UE vor fi transmise criptat, în a��a fel încât s�� nu fie posibil�� identificarea persoanelor, în conformitate cu regulile stricte prev��zute în Orient��rile UE privind protec��ia datelor pentru aplica��ii ��i nu vor fi folosite date de geolocalizare, a anun��at mar��i Comisia European��. Toate ����rile UE au agreat un set de specifica��ii tehnice care s�� asigure schimbul de informa��ii sigure între aplica��iile na��ionale de depistare a infec��iilor cu noul coronavirus.
Numire controversat�� la vârful ICI, institutul care gestioneaz�� domeniile de internet .ro: Victor Vevera, reclamat pentru c�� ��i-ar fi plagiat teza de doctorat Secretariatul General al Guvernului PNL a numit în data de 22 mai un nou director general la Institutul Na��ional de Cercetare în Informatic�� (ICI), institut care gestioneaz�� domeniile de internet .ro. Este vorba de Victor Vevera, fost director tehnic în acest Institut, reclamat anul trecut la CNATDCU pentru suspiciuni de plagiere a tezei de doctorat chiar de c��tre institu��ia care i-a acordat titlul de doctor: Academia Na��ional�� de Informa��ii „Mihai Viteazul” (ANIMV) din subordinea SRI. Vevera a lucrat ��i în serviciul de informa��ii al Ministerului de Interne, fostul „Doi ��i-un sfert”. Vezi în articol ce spune ICI despre aceast�� numire.
Vârfuri ale traficului de internet ��i date în starea de urgen����: Anun��area restric��iilor din Ordonan��a militar�� care a închis mall-urile - consum record în re��ele fixe Cel mai mare consum de internet ��i date în re��ele fixe în cele 60 de zile de stare de urgen����, respectiv 2,3 PB (petabyte) de date, a fost în seara zilei de 22 martie, când s-au instituit restric��ii impuse de Ordonan��a Militar�� nr. 2 privind m��suri de prevenire a r��spândirii COVID-19 - închiderea mall-urilor, suspendarea activit����ii cabinetelor stomatologice ��i interzicerea intr��rii în România a cet����enilor str��ini ��i apatrizilor, a anun��at luni autoritatea de reglementare în comunica��ii (ANCOM).
���GRAFICE România, pe locul cinci în UE la viteza internetului, dar coda���� de trei ani la rând la serviciile publice digitale ��i la utilizarea internetului Digitalizarea economiei României a r��mas în urm��, în ciuda vitezelor mari de internet în special din zonele urbane ��i a pre��urilor sc��zute, aten��ioneaz�� joi Comisia European�� în raportul privind indicele economiei ��i societ����ii digitale (DESI). Aproape o cincime dintre români nu au utilizat niciodat�� internetul ��i mai pu��in de o treime au competen��e digitale cel pu��in elementare, iar la serviciile publice digitale suntem pe ultimul loc în UE pentru al treilea an la rând, arat�� raportul. Vezi în articol cum st��m la viteza ��i pre��urile la internet, competen��ele digitale ori utilizarea serviciilor de internet.
Coronavirus: UE ia m��suri împotriva dezinform��rii, nominalizând Rusia ��i China drept pericole. Cât r��u au f��cut unele informa��ii false ��i noi reguli pentru platformele online Afirma��iile false care îi îndemnau pe oameni „s�� bea în��lbitor sau alcool pur pentru a se vindeca de infec��iile cu coronavirus”, în condi��iile în care în��lbitorul ��i alcoolul pur pot fi foarte nocive, ori vandalizarea antenelor 5G în urma teoriilor false c�� 'instala��iile 5G ar r��spândi virusul' sunt câteva dezinform��ri care au afectat cet����enii UE, arat�� miercuri Comisia European��. Rusia ��i China au desf����urat astfel de campanii cu ��int�� precis�� în UE, spune Executivul European, care a propus o serie de ac��iuni de combatere a dezinform��rii. Vizate sunt ��i platformele online, care ar trebui s�� raporteze lunar m��surile luate.
VIDEO Grupul Digi a reînnoit parteneriatul cu chinezii de la Huawei pentru dezvoltarea re��elelor de telefonie mobil�� din România ��i Ungaria Grupul Digi ��i Huawei au semnat reînnoirea parteneriatului pentru dezvoltarea tehnologiei în domeniul comunica��iilor electronice, în special la nivelul infrastructurii pentru re��elele de telefonie mobil��, atât în România, cât ��i în Ungaria, au anun��at miercuri cele dou�� companii printr-un comunicat de pres�� comun. În România, trei mari operatori mobili, respectiv Orange, Vodafone ��i RCS&RDS, au lansat servicii 5G înc�� de anul trecut, folosind în dezvoltarea re��elelor echipamentele chinezilor de la Huawei.
���VIDEO Robert Blair, consilierul pe 5G al pre��edintelui Donald Trump: Nu vom accepta ca informa��iile noastre s�� circule pe tehnologii care ne-ar putea afecta cet����enii ��i siguran��a na��ional�� SUA î��i rezerv�� dreptul de a se asigura c�� informa��iile ��i comunica��iile sale circul�� prin tehnologii de încredere ��i evalueaz�� intern op��iuni pentru a se asigura c�� toate comunica��iile sale cu ambasadele ori bazele militare din lume nu circul�� decât prin cabluri ��i re��ele de încredere, a precizat mar��i Robert Blair, consilierul în probleme 5G al pre��edintelui american Donald Trump. Nu companiile Huawei sau ZTE sunt v��zute ca o amenin��are pentru SUA, ci inten��iile partidului comunist chinez care sprijin�� aceste companii, a spus acesta.
Informatizarea sistemului din s��n��tate: CNAS vrea s�� dezvolte trei noi sisteme IT cu peste 305,6 milioane de lei Casa Na��ional�� de Asigur��ri de S��n��tate (CNAS) a anun��at vineri c�� este în proces de accesare de fonduri europene pentru implementarea de noi solu��ii informatice ��i redimensionarea Sistemului Informatic Unic Integrat (SIUI). Casa a detaliat trei proiecte IT care ar urma s�� fie implementate în urm��toarele 36 de luni, în cea mai mare m��sur�� prin fonduri UE, valoarea total�� estimat�� a acestora dep����ind 305,6 milioane de lei.
Incidentele de securitate în comunica��ii au crescut ��i au afectat peste 23 de milioane de conexiuni în 2019. Teleorman, jude��ul cu cele mai multe incidente Aproape 800 de incidente cu impact semnificativ asupra securit����ii ��i integrit����ii re��elelor ��i serviciilor de comunica��ii electronice au avut loc anul trecut, în cre��tere cu 43% fa���� de 2018, serviciile de internet mobil fiind cele mai afectate, a anun��at vineri Autoritatea de reglementare în comunica��ii (ANCOM). Aceste incidente au afectat, în total, peste 23 de milioane de conexiuni, iar Teleorman a fost cel mai afectat jude��, cu 90 de incidente cu impact semnificativ. Cu toate acestea, operatorii au avut un timp mediu de solu��ionare a incidentelor sub 6 ore, înregistrându-se doar o u��oar�� cre��tere fa���� de anul trecut.
Amenin����ri ��i riscuri IT în România: atacurile cibernetice ��i criminalitatea informatic�� se înmul��esc. De ce va fi vital�� securitatea re��elelor 5G Re��elele 5G vor sus��ine multiple aplica��ii de comunica��ii ��i tehnologia informa��iilor implementate inclusiv la nivelul infrastructurilor critice, astfel c�� integritatea, confiden��ialitatea ��i disponibilitatea telecomunica��iilor vor constitui probleme importante de securitate na��ional��, se arat�� în Strategia Na��ional�� de Ap��rare a ����rii. Vulnerabilit����i tehnologice ale re��elelor 5G ar putea fi exploatate pentru compromiterea în lan�� a infrastructurilor interdependente, cu riscul provoc��rii unor daune severe. Vezi în articol care sunt amenin����rile, riscurile ��i vulnerabilit����ile IT ale României ��i ce m��suri ar trebui luate.
Comportamentul digital al copiilor ��i tinerilor din ora��e: Cei mai mul��i intr�� în contact cu internetul ��i smartphone-urile pân�� la 3 ani, ajuta��i de p��rin��i. Care sunt cele mai accesate aplica��ii - studiu 8 din 10 copii din mediul urban intr�� în contact cu un smartphone ��i cu internetul din primii trei ani de via����, prin intermediul p��rin��ilor, iar dup�� aceea sunt l��sa��i s�� joace jocuri online, p��rin��ii fiind de p��rere c�� acestea le vor dezvolta abilit����ile, aten��ia ��i viteza de reac��ie, arat�� un studiu realizat de agen��ia media Starcom România în rândul a 300 de p��rin��i din mediul urban, utilizatori de internet. Vezi în articol cum se dezvolt�� în timp abilit����ile digitale ale tinerilor cu vârste pân�� în 18 ani ��i ce jocuri ��i aplica��ii folosesc.
Comisia European�� vrea s�� revizuiasc�� legisla��ia UE privind serviciile digitale: Rolul ��i responsabilitatea marilor platforme online, printre principalele întreb��ri Comisia European�� vrea s��-��i actualizeze pachetul legislativ privind serviciile digitale, instituit acum 20 de ani, ��i a lansat mar��i 2 iunie o consultare public�� în acest sens. Actualul cadru de reglementare pentru serviciile digitale, instituit acum dou��zeci de ani, a contribuit la dezvoltarea acestor servicii, dar nu ofer�� r��spunsuri la multe dintre întreb��rile presante de ast��zi privind rolul ��i responsabilitatea platformelor online, în special ale celor mai mari, sus��ine Executivul european.
5G: Londra vrea s�� formeze o alian���� cu 10 democra��ii pentru a contracara Huawei Marea Britanie dore��te s�� formeze un club de 10 ����ri care ar putea s�� dezvolte împreun�� propria lor tehnologie 5G ��i s�� reduc�� dependen��a fa���� de produc��torul chinez de echipamente Huawei, scrie vineri cotidianul The Times, preluat de AFP.
Combaterea fraudelor online: Google, eBay ori Amazon au eliminat milioane de anun��uri publicitare ori list��ri de produse în��el��toare legate de coronavirus, la cererea Comisiei Europene Marile platforme online au eliminat sau blocat zeci de milioane de anun��uri publicitare sau list��ri de produse în��el��toare legate de coronavirus, în urma unui apel lansat de Comisia European��, a anun��at miercuri Executivul European. Spre exemplu, Google a blocat sau a eliminat peste 80 de milioane de anun��uri publicitare legate de coronavirus, în timp ce eBay a blocat sau a eliminat peste 17 milioane de list��ri de produse de pe pia��a sa mondial�� care înc��lcau normele UE în materie de protec��ie a consumatorilor.
Licita��ie restrâns�� de aproximativ 100 milioane de euro: STS vrea s��-��i extind�� ��i s��-��i modernizeze re��elele de cupru ��i fibr�� optic�� în toat�� ��ara Serviciul de Telecomunica��ii Speciale (STS) a demarat o licita��ie restrâns�� pentru încheierea unui acord cadru pe 7 ani pentru extinderea ��i modernizarea re��elelor de cupru ��i fibr�� optic�� pe întreg teritoriul na��ional, valoarea estimat�� a contractului fiind de 99,4 milioane de euro (f��r�� TVA), arat�� datele Sistemului electronic de achizi��ii publice. STS a��teapt�� la licita��ie între 10 ��i 20 de operatori de comunica��ii. Finan��area contractelor se va face în special de la bugetul de stat, dar ��i din fonduri externe nerambursabile.
Licita��ie de peste 66,7 milioane de lei: MAI î��i face un centru de servicii electronice în Sectorul 6 din Bucure��ti pentru a simplifica interac��iunea cu cet����enii ��i firmele Ministerul Afacerilor Interne vrea s�� implementeze în Sectorul 6 din Bucure��ti un centru de servicii electronice, proiect care ar trebui s�� simplifice accesul cet����enilor ��i mediului privat la serviciile electronice al acestui minister, potrivit unei licita��ii demarate vineri în sistemul electronic de achizi��ii publice. Contractul, cu o valoare de peste 66,7 milioane lei, are ca principale obiective reabilitarea unei cl��diri existente ��i transformarea acesteia într-un centru de date performant, precum ��i construirea unui turn metalic de telecomunica��ii înalt de 70 de metri, amplasat în vecin��tatea cl��dirii.
Produc��torul chinez de telefoane OPPO intr�� pe pia��a din România: Dou�� modele de smartphone-uri 5G pot fi precomandate la pre��uri de la circa 3.000 de lei Produc��torul chinez OPPO, al cincilea mare produc��tor mondial de smartphone-uri în func��ie de vânz��ri, intr�� ��i pe pia��a din România cu dou�� modele de smartphone-uri 5G care pot fi precomandate în perioada 22 mai-5 iunie, a anun��at vineri Green Leaves Technical, distribuitor unic autorizat al OPPO pe pia��a local��. Terminalele pot fi precomandate în magazinele Altex, eMAG, Flanco, Media Galaxy, Orange ��i Vodafone ��i cost�� la liber între 3300 de lei ��i circa 5000 de lei.
Agen��ia de Cadastru redeschide 18 oficii pentru a permite consultarea c��r��ilor funciare vechi, neconvertite electronic: Care sunt regulile de acces pentru cei interesa��i Agen��ia Na��ional�� de Cadastru (ANCPI) va permite, din nou, accesul persoanelor interesate de studierea c��r��ilor funciare vechi în incinta a 18 oficii din ��ar��, începând cu data de 25 mai, a anun��at vineri institu��ia. Decizia vine ca urmare a num��rului mare de solicit��ri primite în ultima perioad��, în condi��iile în care c��r��ile funciare vechi nu au fost convertite în totalitate în format electronic ��i nu pot fi accesate online. Accesul se va face cu programare, pentru un timp limitat ��i respectarea m��surilor de protec��ie.
Implementarea re��elelor 5G în România: Guvernul va crea un grup de lucru care s�� gestioneze riscurile ��i securitatea re��elelor Guvernul vrea s�� înfiin��eze în perioada urm��toare un grup de lucru 5G interinstitu��ional care ar urma s�� identifice m��surile necesare asigur��rii securit����ii re��elelor 5G din România, în acord cu recomand��rile UE, potrivit unui Memorandum aflat pe ordinea de zi a ��edin��ei de joi a Executivului. Grupul va fi compus din reprezentan��i de la ministere, SRI, SIE, STS, ANCOM, Autoritatea pentru Digitalizarea României ori CERT-RO ��i va fi înfiin��at în termen de 10 zile de la aprobarea memorandumului de c��re Guvern. Amintim c�� trei mari operatori, Orange, Vodafone ��i DIGI, ��i-au lansat înc�� de anul trecut re��elele 5G comerciale în România.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by