DOCUMENT ​Haos la agenția care gestionează resursele naturale ale statului / Cum pot scăpa unii operatori de plata redevențelor

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Vineri, 3 iulie 2020, 11:08 Economie | Companii


Terminalul maritim Midia
Foto: KMG International
 documente
(03 Iul 2020) PDF, 282KB
Corpul de control al prim-ministrului a descoperit o mulțime de nereguli la Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), după ce a verificat activitatea acesteia din perioada 1 ianuarie 2017- 31 octombrie 2019. La ANRM domnește haosul, e ca un sat fără câini: nu se cunoaște exact ce redevențe și taxe datorează operatorii din domeniul petrolier și minier, sute de licențe de exploatare nu sunt în vigoare, nu se fac controale, amenzile, deși trebuie actualizate anual cu rata inflației, sunt la nivelul lui 2003 etc.

ANRM trebuia să facă încă de acum 6 ani o metodologie în baza căreia să aplice o redevență asupra veniturilor realizate prin terminale petroliere, altele decât ale statului. Astfel, o companie ca Rompetrol, care are un terminal offshore în Marea Neagră, pe unde intră circa 5 milioane de tone de țiței, ajunge să fie "scutită" de la plată.

Trebuie precizat că dacă ar fi încasate corect redevențele și taxele puse pe exploatarea resurselor naturale, bugetul statului s-ar îmbogăți cu multe miliarde de lei.

Vezi aici
documentul Corpului de Control

Mai exact, conform Legii 720/2014, ANRM trebuia să stabilească o cotă a redevenței, în baza unei metodologii. ANRE nu a făcut metodologia, astfel că redevența nu poate fi aplicată, iar statul nu-și poate primi cota cuvenită. Taxa ar trebui aplicată asupra veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât sistemul național de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului.

Rompetrol are un terminal marin, care este, de fapt, cel mai important activ logistic al rafinăriei Petromidia, situat la 8,6 km în larg. ANRM tot tărăgănează elaborarea metodologiei. În plus, metodologia nu ar viza doar terminalele petroliere, care nu sunt ale statului, ci orice sistem de transport petrolier altul în afara sistemului național de transport al petrolului.

Legea 720/ 2014, care modifică Legea petrolului 238/2004, precizează la capitolul redevențe că trebuie stabilită "o cotă procentuală din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere de transport prin sisteme de transport, altele decât Sistemul național de transport al petrolului, precum și din operațiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, cotă determinată pe baza unei metodologii elaborate de autoritatea competentă și aprobate prin hotărâre a Guvernului".

În ultima perioadă, Corpul de Control al prim-ministrului a devenit mult mai activ. Din ianuarie 2020, șeful Corpului de Control este Daniel Dragoș Tănăsoiu.

Vezi și


Sute de licențe de exploatare nu sunt aprobate prin Hotărâre de Guvern
Corpul de Control al prim-ministrului constatat neactualizarea Cadastrului minier, Cărții miniere și Cărții petroliere. Astfel, evidența resurselor minerale a rămas la nivelul anului 2011 și ultima mișcare a resurselor/rezervelor de petrol a fost efectuată la data de 31.12.2018. Această situație de fapt poate genera incertitudine la momentul încheierii licențelor/acordurilor petroliere cu privire la situația reală a perimetrelor concesionate, și, implicit, apariția de litigii ulterior încheierii acestor contracte.

În cazul unor decizii manageriale de la nivelul ANRM, s-a evidențiat o serie de deficiențe și o evidentă incoerență la nivelul actelor decizionale ale Agenției, coroborate
cu posibile conflicte de interese, cu consecințe privind gestionarea resurselor umane și financiare și, pe cale de consecință, la nivelul desfășurării activității ANRM în ansamblul ei. Corpul de Control va transmite către Agenția Națională de Integritate constatările.

La nivelul ANRM, nu a existat o preocupare evidentă cu privire la aprobarea licențelor de exploatare, prin hotărâre a Guvernului, în sensul că au fost inițiate procedurile prevăzute de cadrul legal în vigoare în vederea aprobării acestora doar pentru 16 licențe din numărul total de 446 licențe neaprobate, astfel, nefiind respectate prevederile din Legea minelor 85/2003. Titularii de licențe de exploatare neintrate în vigoare pot desfășura operațiuni miniere în baza programelor anuale de exploatare şi/sau cercetare, avizate de ANRM, existând riscul ca exploatarea zăcămintelor să fie finalizată fără ca aceste licențe să fi intrat în vigoare.

Din numărul total de 446 licențe de concesiune pentru exploatare/dare în administrare pentru exploatare care nu erau intrate în vigoare, titularii a 97 de licențe desfășurau activitatea de exploatare a resurselor pe baza de permis de exploatare, pentru care datorau taxa aferentă activității miniere. Pentru celelalte 349 de licențe care nu au intrat în vigoare, titularii acestora nu aveau obligația legală de plată a taxei pentru activitatea de exploatare minieră, aceasta urmând a fi datorată ulterior aprobării licenței prin hotărâre de Guvern. Teoretic, titularii acestor licențe nu desfășoară activități de exploatare minieră și, în consecință, nu plătesc taxele și redevențele aferente licențelor.

Astfel, este necesar ca ANRM să depună diligențe în cadrul procesului de întocmire a proiectelor de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea licențelor de concesiune pentru exploatare/dare în administrare pentru exploatare, încheiate la nivelul Agenției, astfel încât acestea să genereze în sarcina titularilor obligații de plată (taxe pentru activitatea minieră și redevențe pentru resursele miniere exploatate) și, implicit, încasarea cuantumului acestora la bugetul de stat.

Cu privire la cererile formulate de operatorii economici având ca obiect acordarea dreptului de exploatare minieră, din verificările efectuate, prin sondaj, s-a constatat faptul că, unele solicitări au fost soluționate cu întârziere, în sensul că, deși agenții economici îndeplineau toate condițiile legale, deciziile emise de ANRM în acest sens au trenat, constatându-se cazuri în care licențele de exploatare au fost semnate și după 19 luni, respectiv 10 luni. Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 18 alin. (2) lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare.

Referitor la Licența de concesiune pentru exploatare nr. 54/1999 privind exploatarea resurselor de apă minerală, din perimetrul situat în comuna Bodoc, județul Covasna, s-a constatat că, în intervalul 01.08.2016 – 31.12.2018, titularul licenței menționate a sistat exploatarea apelor minerale fără avizul ANRM, deși a solicitat sistarea activității de exploatare în două rânduri, iar ANRM nu a dat curs/nu a formulat niciun răspuns la aceste solicitări. Având în vedere faptul că activitatea a fost sistată și pe parcursul anului 2019, apele minerale din perimetrul anterior menționat nu au fost exploatate timp de aproximativ 4 ani. Astfel, statul român a încasat venituri doar din taxele aferente (în cuantum mult mai mic decât redevențele miniere), nu și din redevențele miniere.Permise de exploatare acordate ilegal

În perioada analizată, la nivelul ANRM, au fost aprobate un număr de 1.854 de permise de exploatare. Din analiza documentelor, au fost depistate disfuncționalități cu privire la modul de emitere a unor permise de exploatare:

➢ ANRM a acordat unui operator economic două permise de exploatare (din care unul a fost eliberat și înregistrat în două variante, deși ambele vizau același obiect) cu nerespectarea prevederilor din Legea minelor nr. 85/2003 și Ordinul ANRM nr. 94/2009, în sensul că nu a fost obținut avizul privind protecția mediului.
➢ Cu ocazia unor controale de specialitate efectuate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu și de organele de poliție, s-a constatat că agentul economic executa lucrări de exploatare, fără a deține acest drept, justificându-și activitatea prin prezentarea actului eliberat de către ANRM, cu titlu de permis de exploatare. Această situație de fapt nu s-a regăsit ca fiind constatată și de reprezentanții ANRM. Practic, aceștia și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile legale privind efectuarea verificărilor în teren.
➢ Având în vedere faptul că acest document (emis de ANRM și utilizat de operatorul economic) nu întrunește condițiile de fond și formă ale unui permis de exploatare, și, implicit, nu produce efecte în sensul acordării dreptului de exploatare, și ținând cont de prevederile din Legea minelor 85/2003, Corpul de Control va sesiza unitatea de parchet competentă. Pe de altă parte, societatea figura în evidențele ANRM cu restanțe privind redevența datorată cu privire la care reprezentanții Agenției nu au întreprins demersuri pentru recuperarea acesteia.

Au fost identificate situații în care permisele de exploatare au fost acordate cu încălcarea prevederilor art. 15 din Ordinul ANRM 94/2009, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, cererile depuse de operatorii economici au fost soluționate cu nerespectarea termenului legal de 30 de zile, acesta fiind depășit cu până la 181 de zile.Nu există o evidență certă privind redevențele datorate de operatori
La nivelul ANRM, nu există o evidență certă privind redevențele datorate și achitate de către titularii de acorduri petroliere, și nici în ceea ce privește redevențele/taxele miniere datorate și achitate de către titularii de licențe/permise, precum și a sumelor restante.

• ANRM nu a procedat la elaborarea metodologiei prevăzută de art. 49 alin. (2) lit. b¹ din Legea petrolului 238/2004 de transport al petrolului, precum şi din operaţiunile petroliere efectuate prin terminalele petroliere, altele decât cele aflate în proprietatea publică a statului, având consecințe în reducerea eficienței economice a concesionării resurselor minerale și, mai ales în diminuarea veniturilor cuvenite bugetului de stat.

• Există un mod neunitar privind calculul taxei pentru activitatea de explorare în cazul agenților economici care desfășoară activitatea de exploatare experimentală. Reprezentanții ANRM nu și-au îndeplinit atribuțiile privind verificarea datelor pe baza cărora operatorii economici calculează, plătesc și raportează taxa, ceea ce a condus la plata unor dimunate diminuate față de cele datorate potrivit legii. Dintr-un eșantion de 13 operatori economici, 9 dintre aceștia au aplicat un mod eronat de calcul care a generat plata unor sume mult reduse față de cele calculate cu respectarea prevederilor legale.

• În ceea ce privește constatarea şi sancționarea contravențiilor în domeniul activităților miniere şi petroliere, s-a constatat faptul că, numărul acțiunilor de control efectuate, la
nivelul ANRM, au acoperit doar parțial supravegherea/controlul obiectivelor (perimetrelor) în care se desfășoară operațiuni miniere/petroliere. ANRM, în actuala structură organizatorică a Compartimentelor de Inspecție Teritorială (CIT-uri), nu are capacitatea de a exercita atribuțiile de control/supraveghere privind respectarea de către titulari a prevederilor licențelor miniere/acordurilor petroliere și de gestionare a evidențelor cu privire la sancțiunile contravenționale aplicate, implicit urmărirea punerii în executare a acestora.

• Deși au fost formulate de către CIT-uri propuneri de suspendare/anulare a licențelor deținute de operatori economici care nu și-au îndeplinit obligațiile legale de plată, au fost identificate 3 cazuri în care conducerea Agenției a emis decizii de încetare a concesiunii miniere după aproximativ 6 ani, astfel, ANRM nu și-a îndeplinit atribuțiile de autoritate competentă.

• ANRM nu și-a îndeplinit obligația prevăzută de dispozițiile art. 58 alin. (4) din Legea minelor nr. 85/2003, respectiv de a actualiza anual, în funcție de rata inflației, limitele valorice ale amenzilor, limitele valorice ale sancțiunilor contravenționale aplicate fiind la nivelul anului 2003, respectiv data intrării în vigoare a Legii minelor nr 85/18.03.2003, fapt ce a determinat diminuarea veniturilor încasate din aceste amenzi, precum și reducerea eficacității aplicării amenzilor și subdimensionarea funcției preventive și coercitive a sancțiunii.

• Începând cu data intrării în vigoare a Legii minelor nr. 85/2003, respectiv din anul 2003, și până la data efectuării acțiunii de control, ANRM nu a efectuat demersurile necesare pentru inițierea unui proiect de hotărâre a Guvernului în vederea gestionării printr-un cont distinct, deschis la Trezoreria Statului, a sumelor aferente transferului de tehnologie și perfecționării profesionale prevăzute în licențele miniere, conform Legii minelor 85/2003 și normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003.

• La nivelul ANRM, nu există o evidență certă cu privire la sumele reprezentând fondurile destinate transferului de tehnologie și perfecționare profesională ce trebuie constituite de către fiecare titular de licență minieră/acord petrolier. Având în vedere sumele considerabile aferente acestor fonduri, reprezentanții Agenției le-au utilizat într-o proporție redusă în scopul achiziționării unor echipamente şi servicii necesare bunei funcționări a instituției, precum și desfășurării activității profesionale.

Raportul privind controlul efectuat la Agenția Națională pentru Resurse Minerale a fost finalizat la data de 24 iunie.2020 și transmis, spre valorificare/informare către PrimMinistrul Guvernului României, Secretariatul General al Guvernului, Curtea de Conturi a României, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională de Integritate, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, precum și către unitatea de parchet competentă.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

4866 vizualizari

 • +22 (22 voturi)    
  Ca sa fie mai clar.. (Vineri, 3 iulie 2020, 11:20)

  justin puscasu [utilizator]

  e vorba de sute de milioane de euro care nu ajung la buget.
  Eh, o parte din banii astia ajung sub forma de spaga la functionarii "uituci". Pe care ANAF-ul nu-i intreaba niciodata de unde au avut bani de Porsche.
  Doua motive pentru care nu sunt bani la buget.
  • +12 (12 voturi)    
   Ca nici o institutie nu functioneaza asta stiam (Vineri, 3 iulie 2020, 12:04)

   Kivek [utilizator] i-a raspuns lui justin puscasu

   intrebarea e cine merge la PUSCARIE pt acest haos si aceasta bataie de joc pe banii nostri?
   • +6 (6 voturi)    
    Directorul ANRM clar (Vineri, 3 iulie 2020, 12:51)

    1anonim [utilizator] i-a raspuns lui Kivek

    apoi si ceva consiliu, astia de ce au tacut atatia ani? si apoi sub director, cei cativa subdirectorasi...
  • +7 (7 voturi)    
   mda (Vineri, 3 iulie 2020, 12:57)

   SoulSearcher [utilizator] i-a raspuns lui justin puscasu

   pai cam asa sta treaba la ANRM...

   1. sunt foarte multi politruci pusi pe acolo care efectiv nici nu stiu ce trebuie sa faca cand ajung dimineata la birou

   2. restul primesc spaga de la companiile vizate, sa uite sa aplice legile, contractele.. etc
  • +7 (7 voturi)    
   Zeci de mii de bugetari corupti si incompetenti (Vineri, 3 iulie 2020, 13:01)

   animatron [utilizator] i-a raspuns lui justin puscasu

   Guvernul PNL nu va da afara toata "prostimea" nesimtita din administratia centrala pentru ca isi face niste calcule electorale.

   Cred ca PNL greseste, mai ales fata de perceptia propriului electorat de dreapta, electorat foarte ostil parazitilor care traiesc pe banii celor care produc resursa financiara a statului.

   O masura minima si cu efect electoral pozitiv ar fi demiterea imediata (sistematic in conditiile legii pt a evita ulterior procese) a oricarui "sef" sau bugetar cu functii de raspundere asupra caruia exista banuieli de coruptie si/sau incompetenta profesionala.

   Daca legea nu permite prea usor demiterea, declansarea oficiala de anchete, desfasurate cat mai rapid, asupra fiecarui aspect din munca respectivilor, e foarte probabil sa apara dovezi materiale care sa permita anchete penale si suspendarea din functie pana la pronuntarea hotararilor judecatoresti.

   In ultima instanta, institutiile banuite a fi administrate deficitar/corupt pot fi "reorganizate" pt ca "noua institutie" sa poata avea structuri de conducere cu alti oameni.

   Acum e "criza Covid" care determina si o "criza economica", nici un guvern nu vrea sa fie perceput ca unul care "da oameni afara si-i lasa pe drumuri", dar PNL-ul cred ca ar castiga multe procente electorale aratand ca nu are "mila" in administratie pentru excroci si incompetenti, indiferent de functia acestora sau de numarul lor.

   Alianta "de facto" PNL-PMP sa vina cu un mesaj electoral clar in fata alegatorilor dreptei, acela ca in caz de victorie la legislative va debarasa administratia de zeci de mii de bugetari paraziti care au fost angajati in perioada PSD-ALDE-UDMR.

   Romania pierde anual miliarde de euro la buget (bani suficienti pt a acoperi deficitul sau a finanta proiectele de infrastructura) din cauza unor stupizi care nu au ce cauta in posturile lor din administratia centrala (si locala, dar acolo e vina primarilor).

   Mai putini bugetari, mai multa digitalizare, promovare prioritar pe competenta.
 • +11 (21 voturi)    
  /// (Vineri, 3 iulie 2020, 11:27)

  hmara [utilizator]

  Cumva psd-isti numiti in functie?
  Ce cloaca poate fi acolo...
  Dupa chipul si asemenarea lui mazeta, demagogu si altii ca ei.
 • +14 (16 voturi)    
  BIROCRATIE POST 1989 (Vineri, 3 iulie 2020, 11:33)

  Vreau sa fiu furat deci votez PSD PNL UDMR [utilizator]

  In 30 de ani PSD a acaparat aparatul de stat in RO si l-a transformat intr-o adunatura corupta …plina de posturi inutile, pensii speciale, legi cu dedicatie pt salvarea infractorilor si multa functionarime si politruci care vin la serviciu ca sa treaca zilele pana la salariu sau ca sa ia spaga; incompetenti, indiferenti, superficiali, dezinteresati, falsi, inculti, fuduli, cinici, mincinosi, demagogi si rauvoitori care sunt principala frana in dezvoltarea tarii.
 • +13 (15 voturi)    
  Putregaiul ''defectilor" in biata tarisoara bogata (Vineri, 3 iulie 2020, 11:34)

  Plagarus [utilizator]

  Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sunt obligaţi să asigure :
  1.ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a ANRM, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
  Nevinovatii / incompetentii / executantii politici :
  Nicolae TURDEAN Pres.;
  GAL Sorin Călin – Director General D.G.G.E.C.R.R.Petrol ;
  GHEORGHE Aurel – Director General D.G.G.E.C.R.R.I.E. ;
  BOTOSARU Vasile – Director General D.G.I.S.T.A.M.O.P. ;
  TANASA Carmen – Director D.E.F.R.U.A.;
  SAVA Elena – Șef serviciu S.G.CO2
 • +9 (11 voturi)    
  Scutiți la plată ! (Vineri, 3 iulie 2020, 11:54)

  asavreau [utilizator]

  Ponta,Tăriceanu,Dăncilă,Dragnea,Ciolacu știu de ce.Și unde sunt banii.
 • +11 (13 voturi)    
  Asa se intimpla (Vineri, 3 iulie 2020, 11:55)

  Bradisor [utilizator]

  cand sunt numiti cuci la conducerea uor structuri de baza ale statului.Mai mult ca sigur acestia au luat doctoratul la univ. din Balti si au absolvit Academia de informatii fara sa treaca pe la cursuri.Iar e foarte sigur ca au niste salarii netimtite si doresc sa primeasca pensii speciale pt .serviciile aduse statului.
  Pana nu va fi ales un Parlament din oameni integrii c are sa stopeze prin lege ocuparea unor asemenea functii de catre incompetenti si corupti , vom merge din rau in mai rau .Solutia: stampila de vot..
 • +11 (11 voturi)    
  ar trebui (Vineri, 3 iulie 2020, 12:01)

  nahir [utilizator]

  descoperit cine beneficiaza de neplata redeventelor respective, pt. ca banii aia s-au dus in buzunarele cuiva.
 • +9 (9 voturi)    
  ANRM (Vineri, 3 iulie 2020, 12:06)

  Consonant [utilizator]

  În ultimii ani au fost scandaluri imense la ANRM: directori de agenție numiți de PSD care nu au nicio legătură cu resursele minerale. Faceți curățenie în agențiile statului și în, câte mai sunt, întreprinderile controlate de stat fiindcă este prăpăd. PNL, treziți-vă până nu este prea tărziu. Ați lăsat Unifarm pe măna pesediștilor și a ieșit un dezastru.
 • +4 (4 voturi)    
  Unul din miile de motive pentru care (Vineri, 3 iulie 2020, 13:08)

  bigbrother [utilizator]

  numirile de sefi in institutiile statului n-ar trebui sa se faca de catre politicieni si inca un alt motiv pentru care salariile trebuie corelate cu munca efectuata si mai ales, rezultatele muncii.

  Povestea asta "pute" rau a interese politice si economice si cu siguranta nu este un caz singular, probabil orice agentie a statului are cativa functionari care se fac ca ploua sau sunt bolnavi sau nu sunt de gasit cand e nevoie de ei, totul in urma unor telefoane si discutii din cercuri inalte.

  Solutii exista dar niciun politician nu e dispus sa-si arunce pilele la cos. Astfe de joburi sunt special gandite pentru a le da parghii de negociere si exemplul cel mai clar este porcaiala politica din ultimele zile cu numirile la ANCOM, Curtea de conturi etc. Si aceasta agentie este din acelasi pachet si aici s-au facut numiri pe sistemul PCR si rezultatul se vede.
 • +7 (7 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Vineri, 3 iulie 2020, 13:14)

  [anonim]

 • -5 (9 voturi)    
  Pentru pensionari nu-s bani! Pentru furat sunt! (Vineri, 3 iulie 2020, 13:31)

  Entiu [utilizator]

  Pentru pensionari nu-s bani! Pentru ei, sunt!i
  Revolatator!
  Pentru pensionari nu-s bani! Pentru privilegiati sunt!
  Legile sunt pentru ei, pentru cei ce ne exploateaza si ne dezumanizeaza!
  Trebuie o schibare, de ce nu, o noua revolutie!
  Despre pensii o bataie de joc ! tinguiala ,targuiala asta ca la piata ,lipsa de cuvant pana la lipsa de onoare si onestitate ,a decidentilor si vorbitorilor mai profesonisti sau mai putin profesionisti ,insa cu buzunarele doldora, care vin sa dea lectii de cum trebuie sa traiesti in saracie dupa ce ai invatat multi ani ,ai muncuit multi ani , pune pensionarii in postura de cersetori cu mana intinsa ,lasati sa astepte aceste drepturi care li se cuvin ca si cum ar fi prescolari si mai au timp sa astepte .Toti acesti consumatori de bani si de timp pe la televiziuni ,ba chiar si unii moderatori ,se alatura impartitorilor de firimituri ce au mai ramas de la masa BOGATILOR (unii din ei imbogatiti) .Vor sa ne convinga ca daca pretindem sa avem si noi un venit cat de cat decent pentru ca meritam,deoarece noi am construit nu am daramat ,noi am adus plus valoare tarii nu am furat ,acum noi suntem acuzati ca vom darama
  economia tariii .total incorect si imoral Trebuie sa va reculegeti si sa ganditi bine "ca nici nu stiti ce pierdeti" si anume: respectul si sprijinul
  romanilor care oricum ne-am mai desteptat . Nu mai votam cu PNL!!!
  • +6 (6 voturi)    
   Aburi in cap, ceata pe ochi (Vineri, 3 iulie 2020, 14:38)

   ipolitic [utilizator] i-a raspuns lui Entiu

   Tataie, io zic sa votezi in continuare PSD. Sub atenta supraveghere a pesedeului, din 2014 pana-n 2020 institutiile statului au functionat perfect, poate cu un pic de haos ca la ANMR, doar cine nu lucreaza la stat, nu greseste, cum zice si proverbul. Normal ca esti suparat pe PNL, cum au ajuns pe cai mari, cum dau buzna in mersul linistit si bine asezat al lucrurilor, i-auzi domnule, corpul de control, parchet..astia nu stiu inca ca orice minune tine trei unitati de timp.
   PSD a promis marirea pensilor cu 300%, votam PSD!
   Cum de unde banii? Asta nu-i treba mea. Sa ia de la bogati, ce naiba..
 • +7 (7 voturi)    
  ANRM (Vineri, 3 iulie 2020, 13:32)

  Geologul [utilizator]

  Incompetența și impostura (în beneficiu propriu) caracterizeaza ANRM-ul de la înființare încoace.
  Un exemplu concret. Acum cîțiva ani reprezentantul unei companii de explorare minieră canadiene serioasă (DPM), care operează licențe de explorare și exploatare pentru cupru și aur și în prezent în mai multe țări de pe glob, printre care și Bulgaria vecină (!), însoțit de un geolog de-al nostru, au vizitat ANMR pentru a obține informații (altele decât acelea postate pe website-ul instituției, care s-au dovedit nerelevante sau insuficiente) în vederea deciziei de a intra sau nu cu o ofertă de explorare într-un perimetru minier în Munții Apuseni, abandonat de statul român. Au fost primiți cu zâmbete largi de Conducere, poftiți la o cafea, dar pentru lămuririle cerute au fost îndrumați la șefi mai mici, care la rândul lor i-au expediat la un "expert", un biet geolog angajat recent, aflat la treapta cea mai de jos a scării ierarhice și, desigur, cu salariul cel mai mic, care a dat, săracul, din colț-în colț, nefiind în stare să dea informațiile cerute (nesecrete!), printre altele și pentru că nu avea competența oficială să le dea. Iar ca să-i trimeată înapoi la Șefi, nu îndrăznea. Așa că oamenii au plecat cu mâna goală dar lămuriți pe deplin asupra "competenței" instituției abilitate să răspundă de, și să gestioneze, avuția minerală a țării. Au făcut însă o mare greșeală: nu au făcut vreo o aluzie la eventuale șpăgi. Altfel ... nu plecau cu mâna goală. Acesta a fost diagnosticul lor asupra celor petrecute. O știu chiar de la cei pățiți.
 • +3 (3 voturi)    
  E plina tara de sefi numiti politic (Vineri, 3 iulie 2020, 23:56)

  Rational1 [utilizator]

  In toate "intreprinderile" de stat sefii sunt numiti politic, in general fara sa aiba vreo legatura cu domeniul in care sunt numiti. Unii, mai constienti de incompetenta lor, nu se baga, ci te trimit la subalternii de specialitate, "multumindu-se" sa ia salariul si sa dea contractele catre firmele "care trebuie". Altii sunt pusi pe capatuiala in mod agresiv, instigand subalternii sa treaca cu vederea abaterile firmelor "prietene", de pilda lucrari lipsa sau facturi umflate.
  Acum cativa ani se discuta intens de management privat si de numiri prin concurs. Cum de s-a renuntat? Pare a fi o fratie transpartinica, in care nimeni nu mai adduce vorba… pe principiul sa nu isi tulbure singur apele si sa-si strice "afacerile".
  Saraca tara bogata, sarac popor furat si mintit de conducatori...Cum de nu reusim sa schimbam acest regim feudal? Cum de reusim sa evitam esenta meritocratiei, a societatii libere si a economiei corecte?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by