Anunța recent Ministerul Finanțelor eșalonarea pe 12 luni la plata taxelor, fără garanții, pentru firmele afectate de COVID. Proiectul de OUG a fost publicat în dezbatere publică. Pe lângă această măsură, se află și altele. Mai jos le vom prezenta pe scurt. O parte dintre ele au fost anunțate, precum deductibilitatea cheltuielilor cu testele COVID sau scutirea de la plata impozitului specific pentru Horeca.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Proiect masuri fiscale esalonarea datoriilor, scutire impozit specific Horeca, teste covid deductibile (click pentru a deschide)

Proiectul pe scurt:

  • Eșalonarea pe 12 luni la plata taxelor
  • Important: Nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
  • Scutirea de la plata impozitului specific pentru Horeca
  • Consiliile locale pot decide reducerea impozitului pe clădiri până la 2 decembrie 2020
  • Marii contribuabili nu vor fi sancționați dacă nu au conectat casele de marcat la serverele ANAF
  • Testele COVID, cheltuieli deductibile
  • Modificarea vestitei amnistii fiscale din 2019
  • Scutirile aplicate Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 amânat

Eșalonarea pe 12 luni la plata taxelor

Se propune reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a eșalonarii la plată pentru cel mult 12 luni, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență, indiferent de forma de proprietate.

Astfel, înlesnirea la plată constă în eșalonarea la plată pe cel mult 12 luni a obligațiilor bugetare principale precum și pentru obligațiile fiscale accesorii aferente acestora a căror scadență/termen de plată se împlinește după data declarării stării de urgență.

Pentru acordarea eșalonării, trebuie să depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv și să îndeplinească anumite condiții.

Față de procedura normală de acordare a eșalonării potrivit Codului de procedura fiscală, documentele depuse de debitori sunt simplificate în sensul că se depune numai o cerere, fără a fi depuse alte documente și termenul de soluționare este mult redus, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului.

ATENȚIE: Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

În vederea acordării eșalonării la plată, nu se solicită constituirea de garanții, ținând cont de perioada scurtă pentru care se acordă eșalonarea la plată, de situația dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare mult diminuate față de perioada anterioară intrării în starea de urgență, precum și de necesitatea susținerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activității.

De asemenea, se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată precum și pentru cele care constituie condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plată.

Pentru debitorii care au în derulare o eșalonare la plată, conform Codului de procedură fiscală, din perspectiva ratelor de eșalonare, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.

Pentru obligațiile curente, care constituie condiție de menținere a eșalonării la plată, acești debitori au posibilitatea, fie să le includă în eșalonarea la plată obținută potrivit Codului de procedură fiscală, fie să solicite eșalonarea la plată potrivit prezentei ordonanțe de urgență, caz în care cererea trebuie depusă în 30 de zile de la data de 25 octombrie 2020. În caz contrar, pot pierde eșalonarea la plată obținută conform Codului de procedură fiscală.

Pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată. Contribuabilul poate menține eșalonarea la plată pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, respectiv în cele 12 luni de eșalonare.

Totodată, contribuabilul poate solicita, o singură data pe perioada de valabilitate a eșalonarii la plată, modificarea acesteia prin includerea în eșalonare a obligatiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării.

De menționat că, pe perioada eșalonării la plată, obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării, precum și cele care constituie condiție de menținere a valabilității eșalonării la plată nu se consideră restante.

HORECA nu va mai plăti impozitul specific

Se propune scutirea de la plata impozitului specific unor activităţi și pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020.

Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare ordonanței de urgență, au depus declaraţia privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020, vor trebui să depună declarații rectificative.

Consiliile locale pot decide reducerea impozitului pe clădiri până la 2 decembrie 2020

Se propune stabilirea termenului de 2 decembrie 2020 până la care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz și respectiv scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.

De asemenea, se oferă posibilitatea autorităților publice locale care au adoptat hotărâri, să aprobe reducerea a impozitului pe clădiri cu un procent mai mic de 50%, sau să aprobe creșterea procentului de reducere cu diferența de până la 50%. Autoritățile publice locale vor putea adopta o nouă hotărâre de consiliu, în cazul celor care au adoptat hotărâri de scutire de la plata taxei pe clădiri doar pe perioada stării de urgență, pentru acordarea acestei facilități și pentru perioada stării de alertă.

Se propune stabilirea termenului de 21 decembrie 2020 până la care proprietarii clădirilor, respectiv concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligația să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, în situația în care consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au adoptat hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% și respectiv hotărâri privind scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri.

Marii contribuabili nu vor fi sancționați dacă nu au conectat casele de marcat la serverele ANAF

O măsură are în vedere suspendarea cu circa trei luni a aplicării sancțiunii prevăzută de lege pentru nerespectarea obligației operatorilor economici de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, pentru a permite distribuitorilor autorizați să dezvolte softul, să îl testeze, să obțină supliment de aviz tehnic la ICI București și respectiv să îl implementeze în aparatele de marcat, astfel încât acestea să se conecteze la sistemul informatic al ANAF, în vederea transmiterii datelor fiscale.

La această dată, se înregistrează un decalaj de cca 3 luni față de calendarul care vizează conectarea aparatelor de marcat la sistemul informatic al ANAF.

Testele COVID, cheltuieli deductibile

Se propune completarea prevederilor Codului fiscal prin introducerea în categoria cheltuielilor deductibile la stabilirea venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate a contravalorii testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 efectuate pentru contribuabil, în scopul desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Cheltuielile vor putea fi încadrate în categoria cheltuielilor deductibile. Se acordă contribuabililor care desfășoară activitatea individual sau într-o formă de asociere, pentru perioada în care este instituită starea de urgenţă sau de alertă, potrivit legii.

În același context, se propune și completarea prevederilor Codului fiscal în sensul introducerii în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile și care nu sunt cuprinse în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale, a avantajelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, la inițiativa angajatorului/plătitorului, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Decontarea cheltuielilor reprezentând contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 se efectuează în baza documentelor justificative prin care sunt identificate persoanele care beneficiază de testare, inclusiv în cazul în care sumele respective sunt plătite direct de către angajat și decontate ulterior de angajator.

Potrivit reglementărilor în vigoare pentru determinarea impozitului pe profit, cheltuielile efectuate de angajator care sunt de natura veniturilor din salarii sau asimilate salariilor, inclusiv cele reprezentând contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, sunt cheltuieli deductibile integral.

Atenție: Pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cadrul sistemului de impozitare actual nu se aplică un regim de deducere a cheltuielilor de natură salarială, prin urmare în cazul acestora, contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator pentru efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infectiei COVID-19, nu se poate scade din baza impozabilă.

Regimul fiscal aplicabil plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este similar și în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe venit potrivit prevederilor Titlului IV – Impozitul pe venit din Codul fiscal, care desfășoară activități pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit.

Vestita amnistie fiscală din 2019 (o completare pe Ordonanta 6/2019)

Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare va avea are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021 sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.”

Pentru că debitorii trebuie depună la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent, articolul respectiv din OUG 6 va fi modificat în ideea că solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 30 iunie 2021, sub sancțiunea decăderii.

Scutirile aplicate Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 amânat

Proiectul de OUG prevede scutiri aplicate pregătirii Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 amânat. Este vorba despre:

• Veniturile obținute/realizate de persoane fizice nerezidente, persoane juridice străine și orice entități nerezidente, ca urmare a pregătirii, organizării și desfășurării Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt scutite de impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți.

• Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru reclama și publicitatea efectuate pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.

• Evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii, organizării și desfășurării în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Din nota de fundamentare înțelegem că UEFA a decis să amâne Turneul final al Campionatului European de Fotbal 2020 ca măsură de prevenire a răspândirii Covid-19. În acest context, oficialii UEFA au anunțat că evenimentul sportiv va avea loc în anul 2021 ceea ce a impus reînnoirea îndeplinirii angajamentelor asumate prin semnarea reconfirmării garanţiei prin care România s-a angajat că va întreprinde demersurile necesare pentru susţinerea facilităţilor fiscale şi procedurale pe perioada de pregătire, organizare şi desfăşurare a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020 amânat.