Guvernul va discuta în ședința de vineri un proiect de OUG privind folosirea semnăturii electronice pentru contractele de muncă. Actul normativ reglementează posibilitatea ca părțile să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract semnătura electronică calificată. În prezent, Legea 53/2003 privind Codul muncii prevede obligativitatea încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

telemuncaFoto: pxfuel.com

Semnătura electronică este însoțită de marca temporală calificată și emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, iar contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate vor fi arhivate de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naționale 16/1996, în condițiile tehnice stabilite de Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică și care vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.

Actul normativ mai introduce posibilitatea ca părțile să poată conveni să utilizeze semnătura electronică avansată emisă în concordanță cu cerințele Regulamentului (UE) nr.910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 pentru întocmirea anumitor înscrisuri/documente din domeniul relațiilor de muncă/securității și sănătății în muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului.

Procedura privind utilizarea semnăturii electronice avansate și lista înscrisurilor/documentelor ce pot fi semnate cu aceasta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maxim 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Potrivit proiectului de act normativ, angajatorul poate suporta cheltuielile pentru achiziționarea semnăturilor electronice utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență.

Proiectul de act normativ prevede de asemenea că angajatorul nu poate obliga salariatul să utilizeze semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract sau semnătura electronică avansată/calificată pentru semnarea înscrisurilor/documentelor stabilite prin lista prevăzută la alin.(13).

De asemenea, persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată și cu privire la procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau calificate, după caz.

Prin acest act normativ, se introduce obligația salariaților cu munca la domiciliu de a respecta secretul profesional și de a asigura confidențialitatea informațiilor și documentelor utilizate în timpul muncii la domiciliu.

Activitatea de telemuncă prin definiție presupune îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care telesariatul o deține, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în mod regulat și voluntar, în alt loc de muncă decât cel organizat de către angajator, și totodată presupune stabilirea acestor aspecte de către părțile semnatare ale contractului individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Proiectul de act normativ mai modifică art.7 lit.c) din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă în sensul eliminării sintagmei "specifice locului de desfășurare a activității de telemuncă” din motivele mai sus specificate precum și abrogarea prevederilor art.5 alin.(2) lit.c referitoare la instruirea specifică pentru“ locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi”.

Ordonanța de Urgență mai reglementează faptul că angajatorul verifică activitatea telesalariatului în principal prin utilizarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii. Prin această prevedere s-a avut în vedere, în scopul protejării telesalariatului de riscurile ce derivă din deplasările acestuia pentru predarea livrabilelor rezultate din activitatea desfășurată, în format fizic, utilizarea tehnologiei fiind caracteristică acestui tip de forma de muncă.

Introducerea măsurilor propuse creează avantaje în domeniul relațiilor de muncă prin reglementarea unor măsuri de necesitate imediată pentru desfășurarea în bune condiții a muncii la distanță (munca la domiciliu, telemunca).

Ordonanța de Urgență a fost elaborată în contextul răspândirii coronavirusului SARS Cov-2 și a necesității păstrării distanțării sociale.

Actul normativ nu introduce notiuni noi ci doar detaliază tipul de documente care pot fi semnate atât cu semnătură electronică avansată cât și cu semnătură electronică calificată. În același sens sunt și dispozițiile art. 2 alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE potrivit cărora ,,Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului intern sau al Uniunii privind încheierea și valabilitatea contractelor sau a altor obligații juridice sau procedurale privind forma”. Astfel chiar dacă existau reglementări la nivel european în domeniu, în practică nu au fost încheiate și transmise contracte individuale de muncă semnate cu semnătură electronică tocmai din lipsa unui cadru normativ predictibil și coerent.

Având în vedere specificul acestei forme de organizare a muncii, a fost eliminată sintagma "cel puțin o zi pe lună” din cuprinsul definiției telemuncii.

Actul normativ mai are ca scop eliminarea accidentelor de traseu din categoria accidentelor de muncă și instituie ca alternativa dovada efectuării instruirii lucrătorilor în format electronic.