Venitul brut realizat din activitati independente includ si veniturile incasate ulterior incetarii activitatii independente pe baza facturilor emise si neincasate pana la incetarea activitatii, se arata in Hotararea de Guvern pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, publicate in Monitorul Oficial din 31 decembrie 2009, analizate de specialistii KPMG Romania.

"In cazul in care reorganizarea afacerii are loc in cursul anului fiscal, contribuabilul va determina si va declara separat venitul net sau pierderea fiscala pentru fiecare perioada in care activitatea independenta a fost desfasurata intr-o forma de organizare de catre contribuabil, in vederea stabilirii impozitului pe venitul net cumulat aferent intregului an fiscal", mai spun specialistii KPMG.

Veniturile realizate de membrii in consiliul de administratie, membrii directoratului si consiliului de supraveghere sunt asimilate veniturilor de natura salariala. Primele de asigurare aferente contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori/directori, incheiate si suportate de companie nu reprezinta venituri impozabile la nivelul persoanelor fizice.

O alta modificare importanta se refera la persoanele fizice care inceteaza sa obtina venituri din salarii sau asimilate salariilor in timpul anului, carora angajatorii le vor inmana un exemplar al fisei fiscale odata cu definitivarea formelor de lichidare sau la incetarea raporturilor in baza carora au fost obtinute veniturile din salarii.

Normele fac de asemenea referire la persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii din strainatate, care au obligatia determinarii impozitului anual pe venitul din salarii. "Conform prevederilor din Norme, valoarea investitiilor la bunurile mobile si imobile ale proprietarului, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei, inclusiv a unor contracte de comodat, sunt considerate venituri impozabile la nivelul proprietarului. Venituri din investitii.", spun expertii KPMG.

-Venitul realizat din activitati independente include si veniturile incasate ulterior incetarii activitatii, pe baza facturilor emise si neincasate pana la incetarea activitatii.

- Primele de asigurare aferente contractelor de asigurare civila profesionala pentru administratori sau directori (incheiate si suportate de companie) nu reprezinta venituri impozabile la nivelul persoanelor fizice.

- Valoarea investitiilor la bunurile proprietarului, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei, inclusiv a unor contracte de comodat, sunt considerate venituri impozabile

- In cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate in valuta, cursul de schimb utilizat este cel comunicat de BNR valabil pentru ziua determinarii castigului.

- Spre deosebire de vechile prevederi conform carora creditul fiscal extern se determina de Fisc, noile Norme prevad ca acest calcul sa fie facut de contribuabil.

- Echivalentului in lei a plafonului pentru achizitiile intracomunitare la 34.000 RON si a plafonului pentru vanzarile la distanta la 118.000 RON.

Ce aduc nou, noile Norme

De asemenea, in cazul transferurilor titlurilor de valoare exprimate in valuta, cursul de schimb utilizat in vederea determinarii castigului si a impozitului aferent este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala valabil pentru ziua determinarii castigului. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

Normele mai prevad in mod expres faptul ca persoanele care desfasoara activitate dependenta in strainatate, sunt platite pentru aceasta activitate de angajatorul roman si datoreaza impozit pe venit in strainatate conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri, sunt indreptatite sa li se acorde credit fiscal extern pentru impozitul pe venit datorat si platit in strainatate, urmand ca organul fiscal competent sa restituie contribuabilului impozitul retinut si platit in exces de angajatorul roman in cursul anului fiscal. Procedura de restituire a impozitului se va stabili prin ordin al presedintelui ANAF.

Sunt aduse clarificari in privinta scutirilor TVA aferente operatiunilor de inchiriere sau vanzare de bunuri imobile prin includerea de referinte la jurisprudenta Curtii Europene de Justitie. Organele de inspectie fiscala vor permite, in timpul desfasurarii controlului, depunerea de notificari pentru taxarea operatiunilor daca persoana impozabila a aplicat regimul de taxare, dar nu a depus notificare, indiferent daca inspectia fiscala are loc la persoana impozabila care a realizat operatiunile sau la beneficiarul acestor operatiuni.

Transferul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se califica drept o prestare de servicii, iar daca serviciile ar fi impozabile in Romania, acestea nu s-ar califica pentru scutirile de la art. 141 din Codul Fiscal.

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a dreptului de deducere in perioada fiscala de declarare, persoana impozabila isi poate exercita dreptul de deducere prin decontul unei perioade viitoare in care sunt indeplinite aceste conditii dar nu mai mult de 5 ani consecutivi, incepand cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui care a luat nastere dreptul de deducere chiar daca perioada a fost suspusa inspectiei fiscale.

Documentul aduce prevederi suplimentare privind persoanele impozabile declarate inactive. Intrucat in aceasta perioada persoanele impozabile nu ar desfasura operatiuni ce dau dreptul de deducere a taxei, acestea ar fi obligate sa considere stocurile si activele corporale fixe ca fiind alocate unei activitati fara drept de deducere si sa ajusteze taxa aferenta achizitiilor respective.In domeniul facturarii, nu mai este obligatorie mentionarea datei prestarii serviciilor, datei livrarii bunurilor sau datei incasarii avansului, daca factura este emisa inainte de aceasta data.

In cazul exercitarii dreptului de deducere factura nu trebuie sa contina mentiunea referitoare la codul de inregistrare in scopuri de TVA pentru operatiunile efectuate inainte de inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile conform art. 153 din Codul fiscal.

Furnizorul/prestatorul are dreptul sa corecteze facturile in care au fost omise sau inscrise eronat, dar care nu sunt de natura sa modifice baza de impozitare sau regimul fiscal al operatiunii, chiar daca au fost supusi unei inspectii fiscale. Mai mult furnizorii/prestatorii care emit facturi de corectie dupa inspectia fiscala vor fi preluate intr-o rubrica separata din decontul de taxa, fara a avea obligatia de colectare a TVA aferent. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a TVA inscrise in aceste facturi.