O lege care ar fi trebuit adoptată încă din 2012, când a fost reglementată liberalizarea treptată a pieței energiei și gazelor naturale, a fost pus, în sfârșit, pe circuitul de aprobare, de către Ministerul Muncii. Toate guvernele din ultimii opt ani au promis prin programele lor definirea consumatorului vulnerabil de energie și modul în care poate fi acesta ajutat. Protejarea consumatorului vulnerabil este prevăzută în normele Comisiei Europene, însă nu există o definiţie europeană, lasând la latitudinea fiecărui Guvern să decidă cine sunt aceștia. Vezi în text câteva prevederi din lege.

CaloriferFoto: AGERPRES

Consumatorii vulnerabili se incadrează in urmatoarele categorii:

 • consumatori vulnerabili din motive de venit
 • consumatori vulnerabili din motive de vârstă
 • consumatori vulnerabili din motive de sănătate
 • consumatori vulnerabili ca urmare a faptului ca gospodăria se află în zone izolate

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, denumit, în continuare, ajutor, se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinţei de domiciliu sau reşedinţă, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile și care va deveni titularul ajutorului.

Ajutorul se acordă în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, sub forma compensației procentuale, dar nu mai puțin de 10%, aplicată asupra valorii de referință și nu mai mult decat valoarea consumului facturat. Mai exact, compensarea procentuală este de 100% din valoarea de referință pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul este de 810 lei/persoană în cazul familiei și de 1445 lei în cazul persoanei singure. În funcţie de resursele proprii, autorităţile administraţiei publice locale pot aproba, prin hotărâre a consiliului local, ajutoare peste nivelul de venit şi cuantumurile prevăzute în această lege.

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat este:

 • de 250 lei/luna pentru gaze naturale;
 • de 500 lei pentru energie electrică;
 • de 80 lei pentru combustibili solizi și petrolieri.

Familiile și persoanele singure ale căror venituri se situează sub valoarea prevăzută în lege beneficiază de un supliment pentru energie calculat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

 • 30 lei pentru cosumul de energie electrică;
 • 10 lei pentru consumul de gaze naturale;
 • 10 lei pentru consumul de nergie termică;
 • 20 lei pentru consumul de combustibili solizi și petrolieri.

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului se majorează la 50 lei.

Pentru energia termică valoarea de referinţă a ajutorului lunar se stabilește în limita consumului mediu şi în funcție de preţul local al gigacaloriei. Consumul mediu lunar de energie termică-cantitatea de energie termică, măsurată în gigacalorii, necesară încălzirii locuinţei, stabilită pentru persoana singură/familie, pe tip de apartament/locuinţă, în funcţie de zona de temperatură.

Click pentru a deschide

În zona rece se află județele: HARGHITA, SUCEAVA, COVASNA, BRAŞOV, BISTRIŢA-NĂSĂUD, BACĂU, BOTOŞANI, CLUJ, VASLUI, NEAMŢ, MUREŞ, SIBIU, HUNEDOARA, IAŞI, ALBA

În zona temperată se află județele: VRANCEA, SATU MARE, DÂMBOVIŢA, ARGEŞ, IALOMIŢA, SĂLAJ, DOLJ, MARAMUREŞ, GALAŢI, PRAHOVA, BRĂILA, BUZĂU, OLT, BIHOR, TELEORMAN, ILFOV, GORJ

În zona caldă se află:GIURGIU, TULCEA, VÂLCEA, ARAD, CARAŞ -SEVERIN, BUCUREŞTI, CĂLĂRAŞI, TIMIŞ, MEHEDINŢI, CONSTANŢA

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței se scade din factura ce atestă contravaloarea consumului, lunar, de către furnizori.

Pentru combustibili solizi și petrolieri dacă din calcul rezultă un ajutor mai mic de 10 lei atunci se acordă 10 lei.

Dacă din calculul ajutorului rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului.

Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei și a suplimentului pentru energie prevăzut la art.25, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Nivelul veniturilor până la care se acordă ajutoarele pentru încălzirea locuinței și al valorii de referință, precum și valoarea stimulentului pentru energie, se actualizează prin hotărâre a Guvernului în funcție de evoluția veniturilor populației și a prețului de consum al acestor servicii.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

Ajutorul, se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia și sistemul de încălzire utilizat.

Pe parcursul sezonului rece, la sesizarea terţilor sau la solicitarea agenţiilor pentru plăți și inspecție socială, denumite, în continuare agenții teritoriale, serviciul public de asistenţă socială efectuează anchete sociale pentru verificarea situaţiilor semnalate şi determinarea cazurilor de eroare şi fraudă.

În cazul ajutorului pentru energie termică, formularele de cerere şi declaraţie pe propria răspundere sunt transmise de către primării furnizorilor până la data de 15 septembrie a

fiecărui an.

Pentru acordarea ajutorului, indiferent de sitemul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social şi/sau cu cel de alocaţie pentru susţinerea familiei

Pe baza situaţiilor centralizatoare, respectiv a consumului efectiv înregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, până la data de 10 a fiecărei luni, furnizorii de energie termică calculează cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termică.

În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie, precum şi suma totală a ajutoarelor efective, în termen de maximum două zile de la realizarea calculului

Lunar, în termen de 10 zile de la primirea facturii, asociaţiile de proprietari/locatari au obligaţia de a defalca cheltuielile privind energia termică pe consumatori individuali, ţinând cont de ajutorul pentru încălzirea locuinţei

În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor se evidenţiază într-un borderou care se transmite furnizorului în termen de maximum două zile de la întocmire.

Asociaţia de proprietari/locatari are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.